Isang Libong Taon ng Kapayapaan!

PNG SG 12.png

Aralin 12

 

Ikaw ay makakasiguro na ito ay parating—isang nakakamanghang sanlibong taon na magsisimula pagkatapos ng pagbabalik ni Cristo. Ayaw ng diablo na malaman mo ang tungkol sa kaniyang 1000-taon na hatol ng pagkakakulong dahil ito ay nagpapakita sa kaniyang tunay na katangian. Sa katunayan, si Satanas ay gumawa ng isang maling aral tungkol sa sanlibong taon upang linlangin ang mundo! Ito at isang nakakamanghang pag-aaral na siyang yayanig sa lahat ng iyong nalalaman noon! Ngayon iyo nang matatanggap ang nakakamanghang katotohanan ng Bibliya tungkol sa parating na 1000-taon ng paghahari.

1. Anong pangyayari ang magpapasimula sa 1000-taon?

"At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus, at dahil sa salita ng Diyos… At sila’y nangabuhay [na maguli], at nagsipagharing kasama ni Cristo sa loob ng isang libong taon." (Revelation 20:4).

Sagot:  Ang pagkabuhay na maguli ang magpapasimula sa 1000 taon.

S12Picture2.jpg

2. Ano ang tawag sa muling pagkabuhay na ito? Sino ang bubuhayin muli?

"Ito ang unang pagkabuhay na maguli, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli." (Revelation 20:5, 6).

Sagot:   Ito’y tinatawag na unang pagkabuhay na maguli. Ang mga matutuwid na tao—“ang pinagpala at banal” sa lahat ng panahon—ang siyang bubuhayin muli.

S12Picture3.jpg

3. Ang Bibliya ay nagsasabi na mayroong dalawang muling pagkabuhay. Kailan mangyayari ang ikalawang pagkabuhay na maguli, at sino ang muling bubuhayin sa panahong iyon?

"Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang isang libong taon." (Revelation 20:5). "Lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig, at magsisilabas; ang mga nagsigawa ng mabuti, ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay; at ang mga nagsigawa ng masama, ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol." (John 5:28, 29).

Sagot:  Ang ikalawang pagkabuhay na maguli ay mangyayari sa pagtatapos ng 1000 taon. Ang mga masasama ay muling bubuhayin sa panahong ito,. Ito ay tinatawag na pagkabuhay na maguli sa paghatol.

Pakiusap Pansinin: Ang pagkabuhay na maguli sa mga matutuwid ang magpapasimula sa 1000 taon. Ang pagkabuhay na maguli sa mga masasama ang magtatapos sa 1000 taon.

4. Ano pa ang dakilang pangyayari ang magaganap sa pagsisimula ng 1000 taon?

"Narito, siya’y pumaparito nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawat mata." (Revelation 1:7). "Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw... at ang nangamatay kay Cristo ay unang mangabubuhay na maguli: Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin." (1 Thessalonians 4:16, 17). "At nagkaroon ng malakas na lindol, na di nangyari kailan man mula nang magkatao sa lupa, isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot." "At tumakas ang bawat pulo, at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan. At malaking granizo (ulan ng yelo) na kasinglaki ng talento ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit [sa pagtataya ng masusing pag-aaral, ang 1 talento ay 45 kilos]." (Revelation 16:18, 21). (Tingnan rin ang Jeremiah 4:23–26; Isaiah 24:1, 3, 19, 20; Isaiah 2:21.)

S12Picture14.jpg

Sagot:   Ang iba pang mga dakilang pangyayari na magaganap sa pagsisimula ng 1000 taon ay: pinakamalakas na lindol at pinakamalaking pag ulan ng yelo (grandizo) ang tatama sa lupa; Si Jesus ay babalik sa mga ulap para sa Kaniyang bayan; at lahat ng mga banal ay aagawin patungo sa hangin upang salubungin ang Panginoong Jesus.

S12Picture5.jpg

Ang buhay na masama ay papatayin sa pamamagitan ng liwanag ng ikalawang pagparito ni Jesus.

5. Ano ang mangyayari sa mga masasama—buhay at patay—sa pagbabalik ni Jesus?

"At ng hinga ng kaniyang mga labi ay kaniyang papatayin ang masama." (Isaiah 11:4).

 

"Sa pagpapakahayag ng Panginoong Jesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kaniyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos."

(2 Thessalonians 1:7, 8).

"Gayon mamatay ang masama sa harapan ng Diyos." (Psalm 68:2).

 

"Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang isang libong taon." (Revelation 20:5)

Sagot:  Ang mga buhay na masasama ay papatayin sa harapan ng Panginoon sa Kaniyang ikalwang pagparito. Nang ang anghel ay nagpakita sa libingan ni Jesus, ang lahat ng mga Romanong bantay ay natumba na parang patay na mga tao (Matthew 28:2, 4). Sa araw na ang liwanag ng mga anghel, ng Ama at ng Anak ay magkakasama, ang masasama ay mamamatay na parang tinamaan ng kidlat. Ang mga masasamang patay na bago pa man bumalik si Jesus ay mananatili sa kanilang libingan hanggang sa katapusan ng 1000 taon.

6. Marami ang naniniwala na ang mga di-naligtas ay magkakaroon ng pagkakataon na magsisi sa panahon ng 1000 taon. Ano ang sinabi ng Bibliya tungkol dito?

"At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yao’y magigigng mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa: sila’y hindi tataghuyan, o dadamputin man, o ililibing man; sila’y magiging dumi sa ibabaw ng lupa." (Jeremiah 25:33). "Ako’y nagmasid, at narito, walang tao." (Jeremiah 4:25).

S12Picture6.jpg
S12Picture7.jpg

Sagot:   Imposible na makapagsisi pa ang sino man sa panahon ng 1000 taon dahil walang kahit isang taong buhay sa lupa sa panahong iyon. Ang mga matutuwid ay nasa langit. Lahat ng mga masasama ay maiiwang patay sa lupa. Ang Revelation 22:11, 12 ay nagbibigay linaw sa atin na ang kaso ng bawat kaluluwa ay nahusgahan na bago pa man bumalik si Jesus. Silang mga naghihintay pang tanggapin si Jesus sa Kaniyang pagbabalik at sa pagsisimula ng 1000 taon ay naghintay na ng labis para magbago.

Ang matuwid ay nasa langit kasama ni Jesus sa loob ng 1,000 taon.

Ang masama ay itatayong patay sa lupa sa loob ng 1,000 taon.

7. Ang Bibliya ay nagsasabi na si Satanas ay igagapos sa kalaliman sa panahon ng 1000 taon. Ano ang kalaliman na ito?

 

"At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman. ... At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na isang libong taon, at siya’y ibinulid sa kalaliman at sinarhan... hanggang sa maganap ang isang libong taon." (Revelation 20:1–3).

Sagot: Ang salitang “kalaliman” sa orihinal na Griyegong Bibliya ay salitang “abussos” na siyang pinagmulan ng salitang Ingles na “abyss”. Ang Griyegong “abussos” ay parehong ginamit sa Griyegong salin ng Lumang Tipan sa Genesis 1:2 sa Septuagint na Bibliya na tumutukoy sa mundo natin noon na walang laman at anyo at tinatawag na “kalaliman” nang hindi pa naglikha ang Diyos ng buhay. "At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman." Nakakamangha! Ang salitang "kalaliman," o "bottomless pit," sa Ingles at "abyss" dito ay tumutukoy sa iisang bagay—ang ating mundo na madilim, sira at walang laman at anyo bago pa ang Diyos naglikha ng buhay sa loob nito. Si Jeremias, ay naglalarawan sa mundo natin sa panahon ng 1000 taon, at siya ay gumamit ng parehong mga salita na tulad sa ating mundo noon sa Genesis 1:2: na "walang laman at anyo," "walang liwanag," "walang tao," kadiliman." (Jeremiah 4:23, 25, 28). Kaya ang madilim na mundo na walang anyo at laman na walang taong buhay kahit isa ay tatawaging “kalaliman” o abyss sa panahon ng 1000 taon tulad ng sa simula ng Paglikha bago pa nilagyan ng Diyos ng buhay ang mundo natin. Ang Isaiah 24:22 ay nagsasabi rin na si Satanas at ang kaniyang mga anghel sa panahon ng 1000 taon ay “mangapipisan sa hukay” at “masasarhan sa bilangguan."

S12Picture8.jpg
S12Picture9.jpg

8. Ano ang tanikala na gagapos kay Satanas? Bakit siya magagapos?

"Ang isang anghel ... na may ... malaking tanikala sa kaniyang kamay... sinunggaban niya... ang… Satanas, at ginapos na isang libong taon... at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag ng magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang isang libong taon." (Revelation 20:1–3).

S12Picture10.jpg

Ang lupa, ay isang sira, madilim na kalagayan, ay ang "napakalalim na hukay" kung saan mapipilitan si Satanas na manatili sa loob ng 1,000 taon.

Sagot: Ang tanikala ay isang simbolo—ang tanikala ng kalagayan. Si Satanas na isang masamang espiritu ay hindi maaaring ikulong gamit ang literal na tanikala. Si Satanas ay “ginapos” dahil wala na siyang madadaya pang tao. Ang mga masasama ay lahat namatay at lahat ng mga matutuwid ay nasa langit. Ang Panginoon ay ikukulong ang diablo sa mundong ito upang hindi siya makapaglakbay sa kalawakan sa pag-asang may madadaya pa siyang nilalang. At dahil pinilit ng Diyos na manatili ang diablo sa lupa, siya at ang kaniyang mga masasamang anghel ay maiiwang walang magawa, walang mapaglaruang tao sa loob ng 1000 taon, ito ang magiging pinakamabigat na tanikala na kailan man ay nalikha.

SURIIN MULI ANG MGA PANGYAYARING MAGAGANAP SA PAGSISIMULA NG 1000 TAON:

Pinakamalakas na lindol at pag-ulan ng yelo (Revelation 16:18–21)

Ikalawang pagparito ni Jesus para sa Kaniyang mga banal (Matthew 24:30, 31)

Ang Matutuwid na patay bubuhayin na maguli (1 Thessalonians 4:16)

Ang Matutuwid ay bibigyan ng buhay na walang hanggan (1 Corinthians 15:51–55)

Ang Matutuwid ay bibigyan ng mga katawang tulad ni Jesus (1 John 3:2; Philippians 3:20, 21)

Lahat ng mga matutuwid ay aagawin sa mga ulap (1 Thessalonians 4:17)

Ang buhay na masasama ay papatayin sa hininga ng Panginoon (Isaiah 11:4)

Ang masasamang patay ay mananatili sa libingan hanggang sa matapos ang 1000 taon (Revelation 20:5)

Dadalhin ni Jesus sa langit ang mga matutuwid (John 13:33, 36; 14:2, 3)

Si Satanas ay igagapos (Revelation 20:1–3)

9. Ang Apocalipsis 20:4 ay nagsasabing magkakaroon ng paghuhukom sa langit sa panahon ng 1000 taon. Para saan ito? Sino ang makikilahok?

 

"At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito, sila’y pinagkalooban ng paghatol... at nagsipagharing kasama ni Cristo sa loob ng isang libong taon." Apocalipsis 20:4. "O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan?... Hindi baga ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel?" (Revelation 20:4). "Hindi ba ninyo alam na hahatulan ng mga banal ang mundo? ... Hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel? " (1 Corinthians 6:2, 3).

Sagot: Ang mga matutuwid sa lahat ng panahon (at maaaring kasama rin ang mga banal na anghel) ay makikilahok sa paghuhukom sa panahon ng 1000 taon. Ang mga kaso ng lahat ng mga napahamak, kasama ang diablo at kaniyang mga anghel, ay susuriing mul. Itong paghuhukom ay magbibigay ng detalye tungkol sa buhay ng mga napahamak at magbibigay linaw sa mga matutuwid sa bawat dahilan. Sa katapusan, ang lahat ay makakakita na ang tanging dahilan kung bakit ang tao ay hindi nakapasok sa langit dahil sadyang iniwasan si Jesus upang mamuhay sa sariling layaw.

S12Picture11.jpg

SURIING MULI ANG MGA PANGYAYARI AT KALAGAYAN SA PANAHON NG 1000 TAON:

Ang lupa ay nasira dahil sa pinakamalakas na lindol at ulan ng yelo (Revelation 16:18–21)

Ang lupa ay binalot ng kadiliman, walang laman at anyo, isang kalaliman (Jeremiah 4:23, 28)

Si Satanas at kanyang mga anghel ay ibinilanggo sa mundong ito/ginapos (Revelation 20:1–3)

Ang mga matutuwid sa langit ay makikilahok sa paghuhukom (Revelation 20:4)

Lahat ng mga masasama ay patay (Jeremiah 4:25; Isaiah 11:4)

 

Sa panahon ng 1000 taon, bawat kaluluwa na nabuhay sa lupa ay nasa isang lugar sa dalawang ito: (1) sa lupa, patay at napahamak (2) sa langit, nakikilahok sa paghuhukom. Ang Panginoon ay inaanyayahan ka na makapasok sa langit. Pakiusap tanggapin mo ang Kaniyang pagsamo.

S12Picture12.jpg

10. Sa pagtatapos ng 1000 taon, ang banal na siyudad, ang bagong Jerusalem, ay bababa sa lupa mula sa langit. Sino ang kasama nito? Sino ang maninirahan nito?

 

"At akong si Juan ay nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos... At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan, na nagsasabi, Narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao." (Revelation 21:2, 3). "Narito ang araw ng Panginoon ay dumarating." "At ang kaniyang mga paa ay magsisitayo sa araw na yaon sa bundok ng mga Olivo, na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silanganan; at ang bundok ng Olivo ay mahahati sa gitna niya. ... At ang Panginoon kong Diyos ay darating, at ang lahat na banal na kasama niya." "Ang buong lupain ay magiging gaya ng Araba [kapatagan], mula sa Geba hanggang sa Rimmon na timugan ng Jerusalem."(Zechariah 14:1, 4, 5, 10).

Sagot: Ang bagong Jerusalem ay uupo kung saan ang bundok ng mga Olivo naroroon ngayon. Ang bundok ay mahahati sa gitna upang maging isang malawak na kapatagan, at doon ilalapag ang banal na siyudad. Lahat ng mga banal sa lahat ng panahon (Zechariah 14:5), mga anghel ng langit (Matthew 25:31), kasama ang Ama (Revelation 21:2, 3), at ang Anak (Matthew 25:31) ay babalik sa mundong ito pagkatapos ng 1000 taon kasama ng banal na siyudad para sa natatanging ikatlong pagparito ni Jesus sa lupa. Ang ikalawang pagparito ni Jesus ay para sa Kaniyang mga banal; ang ikatlong pagparito ni Jesus ay kamasa ang mga banal.

Ang Tatlong pagparito ni Jesus:

S12Picture13.jpg

Unang pagdating sa Bethlehem sa isang sabsaban.

S12Picture14.jpg

Ikalawang pagdating sa mga ulap sa simula ng 1,000 taon upang dalhin ang Kanyang mga tao sa langit.

S12Picture15.jpg

Ikatlong pagdating sa banal na lunsod at lahat ng matuwid na tao sa pagtatapos ng 1,000 taon.

11. Ano ang mangyayari sa mga masasamang patay sa panahong bababa na ang banal na siyudad hudyat ng pagtatapos ng 1000 taon? Paano ito makakaapekto kay Satanas?

 

"Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang isang libong taon." "At kung maganap na ang isang libong taon, si Satanas ay kakalagan sa kaniyang bilangguan, at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa."

(Revelation 20:5, 7, 8).

S12Picture16.jpg

Sagot:   Sa pagtatapos ng 1000 taon (Sa tuwing bababa si Jesus kasama ang banal na siyudad, ang ikatlong pagparito Niya) ang mga masasama ay bubuhayin na maguli. Si Satanas ay kakalagan sa kaniyang tanikala ng kaniyang kalagayan at ngayon ang mundo ay puno na muli ng tao (mula sa lahat ng mga bansa) at dadayain niya silang lahat para sa pakikidigma sa Diyos at sa banal na siyudad.

S12Picture17.jpg

12. Ano na ngayon ang gagawin ni Satanas?

 

"Si Satanas ay ... lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa... upang tipunin sila sa pagbabaka: na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa, at kinubkob ang kampamento ng mga banal, at ang bayang iniibig." (Revelation 20:7–9).

Sagot:   Si Satanas, tunay sa kaniyang katangian, ay mabilis na magsisimulang linlangin ang lahat ng makasalanang tao na muling binuhay ng Diyos—sila ang mga masasama sa lahat ng panahon. Maaaring kaniyang sasabihin na ang banal na siyudad ay sa simula sa kanya, at lumayas siya sa kaharian dahil inagaw ito ni Jesus, o kaya’y pinatalsik siya ng masamang Diyos na walang awa at sakim sa kapangyarihan na pumunta ngayon sa kanilang mundo upang angkinin din ang mundong ito na kanilang minamahal at papatayin sa ulan ng apoy ang lahat ng mga naninirahan sa mundong ito. Kaniyang ipagkakaisa lahat ng mga masasama na kung hindi sila lalaban at magkakaisa, ay matatalo sila at makukuha ng Diyos ang mundong ito. Ipapangaral niya na sa pamamagitan ng kapatiran ng lahat ng tao, ang kanilang pagkakaisa ay magbibigay sa kanila ng pagtatagumpay upang talunin ang dayuhang kaaway nila na mula sa langit at maaaring maangkin ang banal na siyudad dahil ito ay nag-iisa lamang laban sa buong mundo, o kahit man ay alam nilang matatalo sila sa pagbabakang ito ay iaaalay nila ang kanilang buhay para sa mundo at pipiliin nilang mamatay na lumalaban dahil ito ang kanilang dangal. Ang buong mundo ay magkakaisa at palilibutan ang banal na siyudad ang bagong Jerusalem.

13. Ano ang pipigil sa plano ni Satanas sa pag-lusub sa siyudad?

"At bumaba ang apoy mula sa langit, at sila’y nasupok. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagatdagatang apoy at asupre. Ang... dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan." (Revelation 20:9, 10; 21:8). “

 

"Ang masasama… magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng iyong mga paa sa kaarawan na aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo." (Malachi 4:3).

Answer: Ang apoy ay biglang bababa mula sa langit (hindi mula sa ilalim ng lupa na paniniwala ng karamihan) at susunugin ang mga masasama at sila’y magiging abo, kasama ng diablo at ng kanyang mga anghel .(Matthew 25:41). Ang apoy na ito na pupuksa sa kasalanan at makasalanan ay tinatawag na ikalawang kamatayan. Wala nang muling pagkabuhay pa matapos ang kamatayang ito. Ito ay magiging katapusan. Pansinin na hindi ang diablo ang nagsindi sa apoy na paniniwala ng karamihan. Si satanas ay kasama sa susunugin at siya ay mawawala na at di na babalik pa.

S12Picture18.jpg
S12Picture19.jpg

14. Kapag natapos na ang pagsunog sa mga masasama at tumigil na ang apoy, anong maluwalhati at kapanapanabik na pangyayari ang magaganap?

"Sapagkat narito, ako’y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa."(Isaiah 65:17). "Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, na tinatahanan ng katuwiran." 2 (2 Peter 3:13). "At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay." (Revelation 21:5). "Ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at sila’y mananahan sa kanila, at sila’y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sasa kanila, at magiging Diyos nila." (Revelation 21:3).

Sagot: Sa pagtigil ng apoy, ang Diyos ay maglilikha ng bagong lupa, ang banal na siyudad ang kabisera nito, at ibibigay Niya ito sa Kaniyang bayan. Pakiusap magdisisyun ka na doon manirahan. Ang Diyos ay lilikha ng bagong langit at bagong lupa, at ang bagong Jerusalem ay magiging kabisera ng bagong mundo. Ang kasalanan kasama ng kasamaang dulot nito ay nawala na magpakailan man. Ang bayan ng Diyos sa wakas ay magmamana sa kaharian na ipinangako sa kanila. “Sila’y mangagtatamo ng kasayahan at kagalakan, at ang kapanglawan at ang pagbubuntong-hininga ay mapaparam." (Isaiah 35:10). Magiging napakaganda na hindi mailarawan! Napakamaluwalhati para hindi marating! Napakalapit na para tayo’y magdalawang isip! Ang Diyos ay may lugar para sa iyo doon (John 14:1–3). Magplano ka nang mamuhay sa loob nito. Si Jesus ay naghihintay sa iyong kalooban, pahintulutan mong pumasok Siya sa buhay mo.

SURIING MULI ANG MGA PANGYAYARI SA PAGTATAPOS NG 1000 TAON:

S12Picture20.jpg

1. Ikatlong pagparito ni Jesus kasama ang Kaniyang mga banal (Zechariah 14:5).

2. Ang banal na siyudad ay lalapag sa bundok ng mga Olivo, na naging malawak na

kapatagan (Zechariah 14:4, 10).

3. Ang Ama, at mga anghel at lahat ng mga matuwid ay kasama ni Jesus

(Revelation 21:1–3; Matthew 25:31; Zechariah 14:5).

4. Ang masasamang patay ay bubuhayin muli; si Satanas ay papakawalan

(Revelation 20:5, 7).

5. Lilinlangin ni Satanas ang buong mundo (Revelation 20:8).

6. Papalibutan ng masasama ang banal na siyudad (Revelation 20:9).

7. Ang masasama ay pupuksain ng apoy(Revelation 20:9).

8. Ang bagong langit at lupa ay lilikhain ng Diyos

(Isaiah 65:17; 2 Peter 3:13; Revelation 21:1).

9. Ang bayan ng Diyos ay maligayang mamumuhay sa bagong lupa kasama si Jesus sa

walang hanggan (Revelation 21:2–4).

ANG 1000 TAON NG APOCALIPSIS 20

1. Ang mundo ay nasira, walang anyo at laman, madilim. (Revelation 16:18–21).
2. Lahat ng masasama ay namatay sa lupa. (
Jeremiah 4:2328).
3. Si Satanas ay ibinilanggo sa lupa. (
Revelation 20:1–3).
4. Ang mga matutuwid ay lalahok sa paghuhukom sa langit. (
Revelation 20:4).
5. The wicked are all dead (
Jeremiah 4:25Isaiah 11:4).

UNANG PAGKABUHAY NA MAGULI - SA PAGSISIMULA NG 1000 TAON

1. Pinakamalakas na lindol at ulan ng yelo. (Revelation 16:18–21).

2. Ikalawang pagparito ni Jesus para agawin ang mga banal. (Matthew 24:30, 31).

3. Ang mga matutuwid na patay ay muling mabubuhay. (1 Thessalonians 4:16).

4. Ang mga matuwid ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. (1 Corinthians 15:51–55).

5. Ang mga matuwid ay bibigyan ng katawang tulad kay Jesus.

(1 John 3:2; Philippians 3:20, 21).

6. Lahat ng mga matuwid ay aagawin sa mga ulap. (1 Thessalonians 4:17).

7. Ang mga maabutang buhay na masasama ay papatayin sa harap ng liwanag ng

Diyos. (Isaiah 11:4).

8. Ang masasama patay na ay mananatili sa kanilang libingan.

(Revelation 20:5).

9. Dadalhin ni Jesus ang mga matuwid sa langit. (Isaiah 65:17; 2 Peter 3:13;

Revelation 21:1).

10. Si Satanas ay ibibilanggo sa lupang wala nang buhay na tao. (Revelation 20:1–3).

11. Ang bayan ng Diyos ay nagtatamasa ng walang hanggan sa Diyos sa bagong lupa

(Revelation 21:2–4).

IKALAWANG PAGKABUHAY NA MAGULI - SA PAGTATAPOS NG 1000 TAON

1. Ikatlong pagparito ni Jesus kasama ang mga banal. (Zechariah 14:5).

2. Ang banal na siyudad bababa mula sa langit at lalapag sa bundok ng mga Olivo na

naging malawak na kapatagan.(Zechariah 14:4, 10).

3. Ang Ama, mga anghel at mga matuwid kasama ni Jesus.

(Revelation 21:1–3; Matthew 25:31; Zechariah 14:5).

4. Ang mga masasamang patay ay muling bubuhayin at dadayain ni Satanas.

(Revelation 20:5, 7).

5. Dadayain ni Satanas ang mga bansa at papalibutan nila ang banal na siyudad.

(Revelation 20:8).

6. Ang mga masasama ay pupuksain ng apoy mula sa langit. (Revelation 20:9).

7. Ang bagong langit at lupa ay lilikhain. (Revelation 20:9).

8. Ang bayan ng Diyos ay masayang mamumuhay kasama si Jesus sa walang hanggan.

S12Picture21.jpg

15. Atin bang malalaman kung gaano na kalapit ang pagbabalik ni Jesus para sa Kaniyang mga banal?

"Pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya’y malapit na, nasa mga pintuan nga." (Matthew 24:33). "Datapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo, at itaas ninyo ang inyong mga ulo; sapagkat malapit na ang pagtubos ninyo." (Luke 21:28). "Sapagkat isasagawa ng Panginoon ang kaniyang salita sa lupa, na tatapusin at paiikliin." (Romans 9:28). "Pagka sinasabi ng mga tao, Kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayo’y darating sa kanila ang biglang pagkawasak." (1 Thessalonians 5:3).

Answer: Sinabi ni Jesus na sa tuwing ang mga palatandaan ng Kaniyang pagbabalik ay natutupad na ng sunud-sunod, tulad ng nangyayari ngayon, dapat tayong magalak na ang Kaniyang pagbabalik ay nalalapit na—nasa mga pintuan na nga. Si apostol Pablo ay nagsabing ating malalaman kung ang katapusan ay nalalapit na sa tuwing may mangyayaring dakilang pagpapalaganap ng kapayapaan sa buong mundo. Sa huli, ang Bibliya ay nagsasabi na ang Diyos ay paiiksiin Niya ang Gawain sa lupa (Romans 9:28). Kaya walang pagdadalawang isip, tayo ay namumuhay na sa hiram na panahon. Ang Panginoon ay darating nang bigla at hindi inaasahan—sa oras na hindi nalalaman ng sinoman, ngunit ng Diyos lamang (Matthew 24:36; Acts 1:7). Ang ating tanging kaligtasan ay ang sa lahat ng panahon maging handa tayo.

S12Picture22.jpg

16. Ako ay talagang nagpaplano nang mamuhay sa nakakamanghang mansion na itinayo ni Jesus para sa akin sa langit.

- SAGOT

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Gaano ka tagal ba ang panahon mula sa araw na lalapag ang banal na siyudad sa lupa hanggang sa susunuging ang mga masasama sa apoy?

 

Sagot: Ang Bibliya ay nagsasabi na may “kaunting panahon” (Revelation 20:3). Sapat na panahon upang si Satanas ay malikom lahat ng mga bansa at makapaghanda ng mga armas pandigma para lusubin ang banal na siyudad. Hindi sinabi ng Bibliya ang eksaktong panahon.

 

2. Anong uri ng katawan ang matatanggap ng mga matutuwid sa bagong kaharian ng Diyos?

 

Sagot: Ang Bibliya ay nagsasabing ang mga matutuwid ay bibigyan ng katawang tulad ng kay Jesus (Philippians 3:20, 21).Si Jesus ay may tunay na katawan at buto matapos Siyang mabuhay na maguli (Luke 24:36–43). Ang mga ligtas ay hindi magiging mga multo. Sila ay tunay na mga tao, na walang kamatayan tulad ni Adan at Eba noong hindi pa sila nagkasala.

 

3. Sinabi ba ng Bibliya kung ano ang mararamdaman ng mga makasalanan sa araw na bumalik na si Jesus?

 

Sagot: Opo. Ang Bibliya ay nagsasabi na sila ay magsisisigaw “sa mga bundok at sa mga bato, Mahulog kayo sa amin, at kami’y inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan, at sa galit ng Cordero: Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan; at sino ang makatatayo?" (Revelation 6:16, 17). (Tingnan rin ang mga talatang 14 at 15.) Ang mga matutuwid, sa kabilang dako, ay magsasabing, “Narito, ito’y ating Diyos; hinintay natin siya, at ililigtas niya tayo: ito ang Panginoon; ating hinintay siya, tayo’y matutuwa at magagalak sa kaniyang pagliligtas." (Isaiah 25:9).

 

4. Sa paglapag ng banal na siyudad , makikita ba ng mga masasama ang mga matuwid sa loob ng siyudad?

 

Sagot: Makikita nila. Ang Bibliya ay nagsasabi na ang siyudad ay may pader na parang malinaw na kristal na nakikita ang nasa loob nito (Revelation 21:11, 18). Ang mga matutuwid ay magagawang Makita ang mga masasama Psalm 37:34 at ang mga masasama ay makikita nila ang mga matutuwid Luke 13:28 Ito’y nangangahulugang may malungkot na pagtatagpo ang mangyayari sa pader ng siyudad, ang mga ligtas ay isang pamilya na nasa loob ng siyudad at ang mga masama nasa labas ng siyudad. Ang pagdadalamhati sa puso at pagkalumbay ay labis na hindi mailalarawan ng ano mang uri ng wika ng tao.

 

5. Ang sabi ng Bibliya ang Diyos ay papahiran ang kanilang mga luha mula sa mga mata ng bayan ng Diyos at hindi na magkakaroon pa ng kamatayan, pagdadalamhati, o pananambitan man. Kailan ito mangyayari?

 

Sagot: Mula sa Revelation 21:1–4 at Isaiah 65:17, , ito’y naglalahad na mangayayri ito matapos mapuksa ang kasalanan at makasalanan. Sa panahon ng huling paghuhukom at pagpuksa sa pamamagitan ng apoy, ang bayan ng Diyos ay may maraming dahilan para labis na malumbay. Habang kanilang pagmamasdan ang kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan ay napahamak at ang mga mahal nila sa buhay ay nasupok sa apoy, labis na pagdadalamhati ang magdudulot ng maraming luha at pasakit sa puso sa bayan ng Diyos. Ngunit pagkatapos na ang apoy ay naparam na, ang Panginoon ay pupunasan ang kanilang mga luha. At Siya ay lilikha ng bagong langit at lupa para sa Kaniyang bayan, na magbibigay sa kanila ng hindi mailarawang kagalakan. Ang pagdadalamhati, kalungkutan, pagluha, at ang pasakit sa damdamin ay mawawala na magpakailan man.

6. Ano ang mararamdaman ng Ama at ng Anak sa pagkapuksa ng masasamang anghel at mga tao?

 

Sagot: Tulad ng naramdaman ni hari David nang namatay ang kaniyang nag-aaklas na anak na si Absalom laban sa kanya na nais siyang patayin, si David ay humagulhol at nagsabing “Oh anak kong Absalom, anak ko, anak kong Absalom! Mano nawa’y ako ang namatay na kahalili mo, Oh Absalom, anak ko, anak ko!” 2 Samuel 18:33. Ang Diyos ay masasaktan dahil ang Kaniyang mga minamahal na nilikha ay pilit itinatakwil ang Kaniyang nagpapabagong pag-ibig at ninais nilang mamatay kaysa sa sundin Siya. Walang kagalakan ang Diyos sa kamatayan ng masasama (Ezekiel 33:11) ngunit kailangan itong mangyari upang malinisan ang mundo sa nakakahawang sakit ng kasalanan upang maging ligtas ang bagong mundo sa walang hanggan. Si Lucifer ay dating matalik na kaibigan ng Diyos at ni Jesus sa langit. Noon si Lucifer ay mapagmahal at isang mabuting kaibigan ng Diyos. Lahat ng mga masasama sa apoy ng impierno ay mga anak ng Diyos na Kaniyang nilikha at si Jesus ay namatay para sa lahat. Ito ay magiging napakasakit sa puso ng Ama at ng Anak na tulad sa damdamin ni David na kahit sa katigasan ng ulo ni Absalom ay mahal pa rin siya ng kaniyang ama. Ang nais ng Diyos ay magbalik loob ang lahat sa Kanya at mahalin Siya at Sundin ang Kaniyang Utos ngunit hindi sapilitan ang pagmamahal kaya’t hindi maiiwasang marami ang pipiliing mag-aklas laban sa Diyos at mas pipiliing mamatay kaysa sa sundin Siya. Ang damdamin ng Diyos ay inilalarawan din sa Hosea 11:8, "Paanong pababayaan kita Ephraim? Paanong itatakwil kita Israel? ... Ang aking puso ay nabagbag sa loob ko, ang aking mga habag ay nangagalab."

7. Anong uri ng katawan mayroon si Jesus?

 

Answer: Siya ay may katawang may laman at buto. Pagkatapos ng Kaniyang muling pagkabuhay, SIya ay nagpakita sa Kaniyang mga alagad (Luke 24:36–43) at Kaniyang ipinakita na hindi Siya isang espiritu o multo at Siya ay may laman at buto sa pamamagitan ng pagkain Niya ng isda at pulot pukyutan.

Pag-akyat ni Jesus sa Langit

At Siya ay naglakad kasama nila sa Betania at habang Siya ay nakikipag-usap pa sa kanila Siya ay umakyat sa mga langit (Luke 24:50, 51). May anghel na nagpakita sa mga alagad habang si Jesus ay umaakyat at nagsabing “Itong si Jesus, na tinaggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit." (Acts 1:11).

Parehong Jesus ang Babalik

Ang anghel ay nagpapatunay na itong si Jesus (na may laman at buto) ay babalik muli. Siya ay tunay, hindi mala-multo, at ang mga muling binuhay at binagong mga banal ay magkakaroon ng katawang katulad ng sa Kanya (Philippians 3:20, 21; 1 John 3:2). Ang katawan ng mga banal sa langit ay hindi nasisira at hindi namamatay (1 Corinthians 15:51–55).