Libreng Plano sa Kalusugan ng Diyos

PNG SG 13.png

Aralin 13

 

Ang mga dakilang medical na pagkalinga ay walang katumbas—ngunit hindi ba’t napakaganda kung di na nating kailangan ng mga doctor? Alam mo ba na may napatunayang paraan na hindi mo na kakailanganin ang mga doctor? Alagaan mo ang iyong katawan! Ang mga siyentipiko ay may maraming babala tungkol sa kolesterol, paninigarilyo, pagkabahala, pagtaba at ang alak, kaya bakit mo pa susubukan ang mga ito? Hindi uubra ang swerte mo. Ang mga ospital at institusyon ng sikayatriko ay napupuno ng mga taong hindi pinapahalagahan ang mga babala – nais mo ba talagang maging kabilang sa kanila? Ang Diyos ay tunay na nag-aalala kung paano mo tinuturing ang iyong katawan, at Siya ay nagbigay sa iyo ng libreng planong pangkalusugan, at isang manwal na dapat mong sundin… ang Bibliya! Para sa mga nakakamanghang katotohanan kung paano mo matatamo ang isang masagana at mabuting kalusugan at mas mahabang buhay, suriin mo itong Gabay sa Pag-aaral – ngunit siguradyhin mong basahin ang lahat bago ka pupunta sa paghuhusga!

1. Ang mga prinsiyo ba ng mabuting kalusugan ay kasama sa tunay na relihiyon ng Bibliya?

"Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa." (3 John 1:2).

Sagot:   Opo. Sa katunayan, ang Bibliya ay nangangaral na ang pag-iingat sa pangangatawan ay malapit sa pinakaitaas sa listahan ng mga mahahalagang bagay. Ang isipan ng tao, ang espiritual na katangian, at ang katawan ay magkatuwang sa isa’t-isa at nakadepende sa isa’t-isa. Ang nakakaapekto sa isa ay nakakaapekto sa lahat. Kung ang ating katawan ay hindi nagagamit sa mabuti, ang ating mga kaisipan at espiritual na katangian ay naaapektuhan at hindi natutupad ang ninanais ng Diyos.

(Tingnan ang John 10:10.)

S13Picture2.jpg

2. Bakit binigyan tayo ng Diyos ng mga palatuntunan sa mabuting kalusugan?

"At iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunang ito ... sa ikabubuti natin kailan man, upang ingatan niya tayong buhay, gaya sa araw na ito." (Deuteronomy 6:24).

 

"At inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos, at kaniyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig; at aking aalisin ang sakit sa gitna mo." (Exodus 23:25).

Sagot:   Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng mga palatuntunan ng mabuting kalusugan dahil alam Niya kung ano ang pinakamabuti para sa katawan ng tao. Ang mga naglikha ng mga sasakyan ay nagbibigay rin ng "Manwal ng Operasyon" sa bawat bagong sasakyan dahil sila ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa produktong iyon. Ang Diyos, na naglikha ng ating mga katawan, ay mayroon ding “Manwal ng Operasyon”. Tinatawag itong ang Banal na Bibliya. Ang hindi pagtalima sa “Manwal ng Operayon” ng Diyos ay magreresulta sa pagkakasakit, baluktot na pag-iisip, at matamlay na pamumuhay, tulad lang din sa pag-aabuso sa sasakyan (pagsalungat sa mga payo ng bumuo ng sasakyan) ay magreresulta sa seryosong problema ng sasakyan. Ang pagsunod sa mga palatuntunan ng Diyos ay magreresulta sa “pagligtas sa kalusugan” (Psalm 67:2 KJV) at mas masaganang buhay (John 10:10). Itong mga dakilang batas ng kalusugan ay parang isang pader na naglalayo sa atin sa mga sakit na kagagawan ni Satanas. Ang Diyos ay nagsasabi sa atin na itong mga palatuntunang ito ay magliligtas sa atin mula sa mga pakana ng diablo.

S13Picture3.jpg

3. Ang mga palatuntunan ba ng Diyos ay mayroong kinalaman sa ating dapat kainin at iinumin?

"Magsikain kayo sa mabuti." (Isaiah 55:2). "Kaya kung kayo’y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikauluwalhati ng Diyos." (1 Corinthians 10:31).

Sagot:  Opo, ang isang Kristyano ay kakain at iinom ng kaiba sa mga makamundo—lahat ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos—at gagamitin lamang “ang mga mabubuti”. Kung sasabihin ng Diyos na ang bagay na iyan ay hindi mabuting kainin, Siya ay may mabuting dahilan. Hindi Siya isang malupit na diktador, ngunit isang mapagmahal na Ama. Lahat ng Kaniyang mga payo ay mabuti sa lahat ng panahon. Ang Bibliya ay nangangako: "Hindi siya magkakait ng anomang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid." (Psalm 84:11). Kaya kung ang Diyos ay may ipinagbawal na bagay para sa atin, ito’y dahil hindi ito mabuti.

Pansinin: Walang taong maliligtas dahil sa kaniyang pagiging estrikto sa mga pagkain. Kahit pa ay kainin mo ang pagkain ng mga anghel ay hindi makapagbibigay sa iyo ng karapatan sa paraiso ng langit. Tanging ang pagtanggap natin kay Jesucristo bilang Panginoon at Tagapagligtas ang makapagliligtas sa atin. Ngunit, ang pagtakwil sa batas ng Diyos sa kalusugan ay maaaring maging dahilan ng pagkapahamak ng isang tao, dahil ito’y sisira sa kaniyang pagdidisisyun at magiging dahilan ng kaniyang pagkakasala.

4. Ano ang ibinigay ng Diyos sa tao na dapat kainin nang Kaniyang nilikha sila para maging perpektong uri ng diyeta?

 

"At sinabi ng Diyos, Narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi... at ang bawat punong kahoy na nagkakabinhi." "Sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan." (Genesis 1:29; 2:16).

S13Picture4.jpg

Sagot:   Ang diyeta na ibinigay ng Diyos sa tao sa simula pa ay prutas, mga butil at mga mani. Ang gulay ay idinagdag na lamang matapos silang magkasala (Genesis 3:18).

S13Picture5.jpg

5. Anong mga bagay ang malinaw na ipinagbawal ng Diyos bilang mga marurumi?

Sagot: Sa Levitico 11 at Deuteronomio 14, ang Diyos ay may malinaw na mga palatuntunan upang malaman ang mga maruruming hayop. Basahin natin ang dalawang kapitulong ito ng buo.

A. Lahat ng mga hayop na hindi biyak ang kuko at hindi ngumunguya sa kinain (Deuteronomy 14:6).

B. Lahat ng mga isda at hayop sa dagat na walang kaliskis at palikpik ay marumi. Halos lahat ng mga isda ay malinis (Deuteronomy 14:9). 

C. Lahat ng mga ibon na mandaragit, mga ibon na kumakain ng bulok na bangkay, at mga ibon na kumakain ng isda ay marurumi (Leviticus 11:13–19).

D. Karamihan sa mga “gumagapang na hayop” (o mga hayop na walang gulugod o walang buto sa likod) ay marurumi  (Leviticus 11:21–44).

 

Pansinin: Ang mga kapitulong ito ay nagbibigay linaw na karamihan sa mga hayop, ibon, at mga nilalang sa tubig na kadalasan kinakain ng tao ay malinis. Ngunit, may iilan na dapat pansinin. Ang mga ito ay marurumi ayon sa palatuntunan ng Diyos, at hindi dapat kainin: baboy, ardilya, kuneho, hito, igat, ulang, kabibe, alimasag, hipon, talaba, palaka, at marami pang iba.

6. Ngunit ay gusto ko kumain ng karne ng baboy. Ako ba ay pupuksain ng Diyos kung patuloy ko itong kakainin?

"Sapagkat, narito, ang Panginoon ay darating na may apoy... at sa pamamagitan ng kaniyang tabak, sa lahat ng mga tao: at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Silang nangagpapakabanal, at nangagpapakalinis... na nagsisikain ng laman ng baboy, at ng kasuklamsuklam, at ng daga; sila’y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Pnginoon." (Isaiah 66:15–17).

Sagot:  Ito’y maaaring nagpabigla sa iyo, ngunit ito ay totoo at dapat sabihin. Ang Bibliya ay malinaw na nagsasabi na ang lahat ng kumakain ng “laman ng baboy”, ng “daga” at iba pang maruruming bagay na “kasuklamsuklam” ay

S13Picture6.jpg

pupuksain ng Panginoon sa Kaniyang pagdating. Sa tuwing ang Diyos ay nagsasabi na iwasan ang isang bagay at hindi ito kakainin, dapat ay sa lahat ng paraan ay sundin natin Siya. Sa kabuuan, kahit nga ang isang piraso ng bunga ng ipinagbabawal na kahoy na kinain ni Adan at Eba, na noo’y walang kasalanan, ay nagdala ng kamatayan sa mundong ito sa simula pa. Mayroon bang taong maaring makapagsabing hindi ito mahalaga kahit pa malinaw na ipinagbawal ito ng Diyos? Ang sabi ng Diyos na ang tao ay mamamatay dahil “pinili ang hindi ko kinaluluguran.” (Isaiah 66:4).

S13Picture7.jpg

7. Ngunit hindi ba’t ang kautusan tungkol sa malinis at maruming hayop ay nagmula sa Sinai? Hindi ba’t para lang iyon sa mga Judio at natapos ito sa krus?

 

"At sinabi ng Panginoon kay Noe, ... Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito ... at sa mga hayop na hindi malinis ay dalawa." (Genesis 7:1, 2).

Sagot: Hindi talaga! Ang Bibliya ay mayroong sapat na patunay na ang malinis at maruming hayop ay nagsimula pa sa panahon ng Paglikha. Si Noe ay nabuhay ng napakatagal bago pa umiral ang mga Judio, ngunit alam na ni Noe kung alin ang malinis at maruming hayop, sapagkat kumuha siya ng “tigpipito” sa mga malilinis na hayop at “tagdadalawa” sa mga marurumi. Ang Revelation 18:2 ay tumutukoy sa iilang mga ibon na marurumi sa hindi

pa babalik si Jesus sa ikalwang pagparito. Ang kamatayan ni Jesus ay hindi nagpabago sa alin mang palatuntunan ng kalusugan, at dahil sinabi ng Bibliya na ang lahat ng kumakain ng marurumi at karumaldumal ay pupuksain, dapat ay sundin natin ang Bibliya para sa ating ikabubuti (Isaiah 66:15–17) Ang sikmura ng mga Judio ay walang pagkakaiba sa sikmura ng mga Hentil. Itong mga palatuntunan ng kalusugan ay para sa lahat ng tao sa lahat ng panahon.

8. Ang Bibliya ba ay nagbabawal sa pag-inom ng mga nakakalasing na inumin?

 

"Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo; at sinomang napaliligaw sa kaniya ay hindi pantas." (Proverbs 20:1). "Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kaniyang kulay sa saro, Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas, at tumutuka na parang ulupong." (Proverbs 23:31, 32). "Ni ang mga mangangalunya ... ni ang mga mangalalasing ... ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos." (1 Corinthians 6:9, 10).

Sagot: Opo, ang Bibliya ay malinaw na nagbabawal sa pag-inom ng inuming nakakalasing.

S13Picture8.jpg
S13Picture9.jpg

9. Ang Bibliya ba ay nagbabawal sa paggamit ng tabacco?

Sagot: Opo, ang Bibliya ay may anim na dahilan kung bakit ang paninigarilyo ay nagpapasama sa kalooban ng Diyos:

A. Ang paggamit ng tabacco ay nagpapasama sa kalusugan at nagpaparumi sa katawan. "Hindi baga ninyo nalalaman na kayo’y templo ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gigibain ng sinoman ang templo ng Diyos, siya’y igigiba ng Diyos; sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo." (1 Corinthians 3:16, 17).

 

B. Ang Nicotina ay isang nakakaadik na sangkap na nagpapaalipin sa mga tao. Ang Romans 6:16 ay nagsasabing tayo ay nagiging alipin sa anumang bagay na isinusuko natin ang ating mga sarili. Ang naninigarilyo ay alipin ng nicotina. Sabi ni Jesus, "Sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." (Matthew 4:10).

C. Ang nakagawiang paggamit ng tabacco ay marumi. "Kaya nga, Magsialis kayo sa kanila, at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo’y aking tatanggapin." (2 Corinthians 6:17). Talagang mahirap isipin na si Jesus ay gumagamit ng tabacco kaya tularan natin si Jesus.

D. Ang paggamit ng tabacco ay nagsasayang ng pera. "Ano’t kayo’y nangaggugugol ng salapi sa hindi pagkain?" (Isaiah 55:2). Tayo ay mga katiwala ng Diyos sa pera na Kaniyang ipinagkatiwala sa atin, “bukod dito’y kinakailangan sa mga katiwala, na ang bawat isa ay maging tapat." (1 Corinthians 4:2).

E. Ang paggamit ng tabacco ay hindi nagpapalapit sa sino man kay Cristo. "Kayo’y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman, na nakikipaglaban sa kaluluwa." (1 Peter 2:11). Ang paggamit ng tabacco ay isang masamang pita ng laman.

F. Ang paggamit ng tabacco ay nagpapaiksi ng buhay. Ang mga pag-aaral ng siyensiya ay nagpapatunay na ang paninigarilyo ay nagpapaiksi ng edad na aabot sa 33% bawas sa iyong buhay. Ito’y lumalabag sa utos ng Diyos na huwag kang papatay (Exodo 20:13). Kahit pa ito ay dahandahang pagpatay, ito ay pagpatay pa rin. Isa sa pinakamabuting paraan upang maipagpaliban ang ating lamay ay ang pagtigil sa paggamit ng tabacco.

10. Ano pa ang ilan sa mga simple ngunit mahalagang palatuntunan ng kalusugan na matatagpuan sa Bibliya?

Sagot: Narito ang 11 na palatuntunan ng BIbliya sa kalusugan:

A. Kumain ng regular sa tamang oras at huwag kumain ng dugo at taba. "kumain sa kaukulang panahon." (Ecclesiastes 10:17). "Magiging palatuntunang palagi… na hindi kayo kakain ng taba o dugo man." (Leviticus 3:17).

S13Picture10.jpg
S13Picture11.jpg

Pansinin: Ang makabagong pagsasaliksik ay nagpapatunay na kadalasan sa mga problema ng atake sa puso ay nagmumula sa mataas na kolesterol na nasa dugo—at ang pagkain ng “taba” ay ang dahilan kung bakit tumataaas ang kolesterol. Napapatunayan dito na alam ng Diyos ang Kaniyang sinasabi, hindi ba?

B. Huwag kumain ng sobra.

"At maglagay ka ng sundang sa iyong lalamunan, kung ikaw ay taong bigay sa pagkain." (Proverbs 23:2). Sa Luke 21:34, si Cristo ay nagbabala sa “katakawan” (sobrang pagkain) sa huling araw. Ang katakawan ang dahilan sa maraming patuloy na lumulubhang sakit.

C. Huwag magkimkim ng inggit at pagtatanim ng galit.

Itong mga kasamaan na ito ay sumisira sa proseso ng katawan. Ang Bibliya ay nagsasabi na ang inggit ay nagdadala ng “kabulukan ng mga buto” (Proverbs 14:30). Si Cristo ay malinaw na nag-uutos sa atin na linisan ang puso mula sa lahat ng mga pagtatanim ng galit sa iba (Matthew 5:23, 24).

D. Panatilihin ang isang masaya at kaaya-ayang pag-uugali.

"Ang masayang puso ay mabuting kagamutan." (Proverbs 17:22). "Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya." (Proverbs 23:7). Maraming mga sakit na pinagdurusahan ng mga tao ay dahil sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ang isang kaaya-aya at masayahing pag-uugali ay nagpapahaba ng buhay.

E. Pagkatiwalaan ang Panginoon ng buong puso.

"Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan; at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan." (Proverbs 19:23).

 

Ang pagtitiwala sa Panginoon ay nagpapalakas sa kalusugan at buhay. "Anak ko, makinig ka sa aking mga salita... Sapagkat buhay sa nangakakasumpong, at kagalingan sa buo nilang katawan." (Proverbs 4:20, 22).

 

Kaya ang mabuting kalusugan ay matatamo sa pagtupad sa mga kautusan ng Diyos at sa ating buong pagtitiwala sa Kaniya.

S13Picture12.jpg
S13Picture13.jpg

F. Balanseng trabaho at ehersisyo na may sapat na pagtulog at pahinga.

"Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos: sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anomang gawa." (Exodus 20:9, 10).

"Ang tulog ng manggagawang tao ay mahimbing." (Ecclesiastes 5:12).

"Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay." (Genesis 3:19).

"Walang kabuluhan sa inyo na kayo’y magsibangong maaga, at magpahingang tanghali." (Psalm 127:2).

"Sapagkat ano ang tinatamo ng tao sa lahat niyang gawa, at sa nais ng kaniyang puso na kaniyang iginawa sa ilalim ng araw? ... pati sa gabi ay hindi nagpapahinga ang kaniyang puso. Ito ay walang kabuluhan." (Ecclesiastes 2:22, 23).

G. Panatilihing malinis ang pangangatawan. "Kayo’y mangagpakalinis." (Isaiah 52:11).

S13Picture14.jpg

H. Maging mapagpigil sa lahat ng bagay.

"At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay." (1 Corinthians 9:25). "Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao." (Philippians 4:5). Ang isang Kristyano ay dapat umiwas sa lahat ng mga bagay na nakakasama at gagamit ng may pagpipigil sa lahat ng mga mabubuti. Ang mga nakasanayan ay makakasama sa kalusugan at lumalabag sa kautusang, “Huwag kang papatay”. Sila ay pumapatay ng dahan-dahan. Para bagang pagpapakamatay na naka installment plan, pakonte-konte.

I. Iwasan ang mga masasamang stimulants.

Narito ang isang pampagulat para sa iilan. Ang siyensiya ng medisina ay nagpapatunay sa katotohanan na ang tsaa, kape, at mga matatamis na inumin na may nakakaadik na droga tulad ng caffeine at iba pang mga delikadong sangkap na positibong nakakasama sakatawan ng tao.

Wala sa mga bagay na ito ay nagtataglay ng halaga ng pagkain maliban na lamang sa asukal o kaya’y gatas na naidagdag, at karamihan sa atin ay sobra na sa paggamit ng asukal. Ang mga Stimulants ay nagbibigay ng delikado at mapandayang panandaliang pampalakas sa katawan na para bang ika’y magkakarga ng isang tonelada sa isang kartilya. Ang pagsikat ng ganitong mga inumin ay hindi dahil sa lasa nito o kaya’y sa pag-aanunsiyo nito, ngunit sa karga nitong caffeine na nakakaadik. Maraming mga Pilipino ang sakitin dahil sa kanilang pagkaadik sa kape, at tsaa, at matatamis na inumin at iba pang inuming may caffeine. Nguni tang tunay na trahedya ay ang mga lalake at babae na naghahangad ng kapayapaan at lakas ay gumagamit ng tsaa at kape bilang mumurahing pampalit sa pananalangit at pagmumunimuni sa Banal na Kasulatan. Ito’y nagpapaligaya sa diablo at sumisira sa maraming buhay.

J. Gawin ang almusal na isang maligayang oras.

"At ang bawat tao rin naman ay marapat kumain at uminom, at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa, siyang kaloob ng Diyos." (Ecclesiastes 3:13). Ang mga malulungkot na pagsasama sa hapagkainan ay nagpapasama sa pagtunaw. Iwasan ang mga ito.

S13Picture15.jpg

K. Tumulong sa mga nangangailangan.

"Kalagin ang mga tali ng kasamaan, na pagaanin ang mga pasan... magbahagi ng iyong tinapay sa gutom, at dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan. Pagka nakakakita ka ng hubad, na iyong bihisan... at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw." (Isaiah 58:6–8). Ito rin ay malinaw para hindi maunawaan: sa tuwing tumutulong tayo sa mga mahihirap at nangangailangan, bumubuti ang ating kalusugan.

S13Picture16.jpg

11. Anong mataimtim na paalala ang ibinigay sa lahat ng mga nagtatakwil sa mga palatuntunan ng Diyos?

"Huwag kayong papadaya; ang Diyos ay hindi napabibiro: sapagkat ang lahat na ihasik ng tao, ay siya naming aanihin niya." (Galatians 6:7).

Sagot:   Ang sagot ay napakalinaw para hindi maunawaan. Sa lahat ng mga lumalabag sa palatuntunan ng Diyos hinggil sa pangangalaga sa katawan ay aani ng sirang katawan at sunog na buhay, tulad ng taong umaabuso sa kaniyang sasakyan ay magkakaroon ng seryosong problema nito. At ang mga taong patuloy na lumalabag sa kautusan ng Diyos sa kalusugan ay sa katapusan pupuksain ng Panginoon (1 Corinthians 3:16, 17). Ang mga palatuntunan ng Diyos sa kalusugan ay hindi nagkataon lamang. Sila ay natural, at establisdong mga batas sa buong kalawakan, tulad ng batas ng

gravity. Ang pagtakwil sa mga kautusan ng Diyos ay palaging magdadala ng mga nakakasirang resulta. Ang Bibliya ay nagsasabi, “ang sumpa na walang kadahilanan ay hindi tumatalab." (Proverbs 26:2). Ang mga problema ay darating sa tuwing ating tinatakwil ang mga kautusan ng pangkalusugan. Ang Diyos, sa Kaniyang awa, at nagsasabi sa atin na itong mga kautusang ito ay ibinigay para maiwasan ang mga trahedya na nagreresulta sa paglabag natin.

12. Anong nakakatakot, at nakakabiglang katotohanan tungkol sa kalusugan ang nakakaapekto sa ating mga anak at mga apo?

"Huwag mong kakanin yaon; upang ikabuti mo, at iyong mga anak pagkamatay mo." (Deuteronomy 12:25)."Akong Panginoon mong Diyos, ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin." (Exodus 20:5).

Sagot: Ang Diyos ay ginawa itong malinaw na ang mga anak at mga apo (sa ikaapat na henerasyon) ay magbabayad sa kamangmangan ng mga magulang sa pagtakwil sa palatuntunan ng Diyos sa kalusugan. Ang mga anak at apo ay magmamana sa sakitin at mahinang katawan ng ina at ng ama na nagtakwil sa palatuntunan ng Diyos sa kanilang buhay. Ito ba ang gusto mong mangyari sa iyong mga anak at apo?

S13Picture17.jpg
S13Picture18.jpg

13. Ano pang mas nakakatakot at nakakabahalang katotohanan ang ipinapaliwanag ng Salita ng Diyos?

"At hindi papasok doon sa anomang paraan ang anomang bagay na karumaldumal." (Revelation 21:27). "Ngunit tungkol sa kanila na ang puso ay nagsisunod ayon sa kanilang mga karumaldumal na bagay, at sa kanilang mga kasuklamsuklam, aking pararatingin ang kanilang lakad sa kanilang sariling mga ulo, sabi ng Panginoong Diyos." (Ezekiel 11:21).

Sagot: Walang bagay na karumaldumal at marumi ang papayagang pumasok sa kaharian ng Diyos. Lahat ng maruming nakasanayan ay nagpaparumi sa tao. Ang pagkain sa mga maruming hayop ay nagpaparumi sa tao (Daniel 1:8). Ito ay nakakabahala, ngunit totoo. Ang pipili sa kanilang “sariling paraan” at sa mga bagay na ang Diyos ay “hindi nalulugod” ay magiging sanhi na mawawala ang buhay na walang hanggan sa maraming tao (Isaiah 66:3, 4, 15–17).

14. Ano ang dapat gawin ng bawat tapat na Kristyano ngayon?

"Magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu." (2 Corinthians 7:1). "At sinomang mayroon ng pagasang ito sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang [Jesus] malinis." (1 John 3:3). "Kung ako’y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." (John 14:15).

S13Picture19.jpg

Sagot: Ang mga tapat na Kristiyano ay dadalhin ang kanilang mga buhay na naaayon sa mga palatuntunan ng Diyos agad-agad dahil mahal nila si Jesus. Alam nila na ang Kaniyang mga palatuntunan ay higit na makakatulong sa kanilang kaligayahan at maprotektahan sila mula sa mga sakit na gustong ibigay ng diablo (Acts 10:38). Ang mga payo ng Diyos at ang mga palatuntunan ay palaging para sa ating ikakabuti, bilang mga mabubuting payo ng magulang ay palaging para sa ikakabuti ng mga anak. At sa panahong mas marami kang nalalaman, ang Diyos ay pinapanagot tayo. “Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, at hindi ginagawa, ito’y kasalanan sa kaniya." (James 4:17).

S13Picture20.jpg

15. Ngunit ako ay nababahala dahil ang iba sa aking mga masasamang kagawian ay nagapos ako ng napakahigpit. Ano ang maaari kong gawin?

"Datapwat ang lahat ng sa kaniya’y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang [kapangyarihan] maging mga anak ng Diyos." (John 1:12). "Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon kay Jesus na nagpapalakas sa akin." (Philippians 4:13).

Sagot:   Dalhin mo ang lahat ng mga kagawiang ito kay Cristo at ilagay mo ang lahat sa Kaniyang mga paa. Siya ay nagagalak na bigyan ka ng bagong puso at kapangyarihan upang ikaw ay makalaya mula sa masasamang kagawian at maging anak na lalake at babae ng Diyos (Ezekiel 11:18, 19). Talagang kapana-panabik at nakakataba ng puso na malaman na “Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay mangyayari sa Diyos." (Mark 10:27). At si Jesus ay nagsasabi, "Ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy." (John 6:37). Si Jesus ay handang durugin ang mga tanikala ng kasalanan na gumagapos sa atin. Nais Niya na tayo ay

palayain, at magagawa Niya, kung pahihintulutan natin Siya. Ang ating mga pag-aalala, ang mga masamang kagawian, ang mga takot at pagkabahala ay mawawala sa tuwing gagawin natin ang Kaniyang hinihingi. Siya ay nagsasabi, "Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa iyo... upang ang inyong kagalakan ay malubos." (John 15:11). Ang diablo ay nakikipagtalo upang linlangin tayo na ang kalayaan ay matatagpuan sa paggawa ng lahat ng gusto natin kahit labag sa kautusan ng Diyos, ngunit ito ay isang kasinungalingan (John 8:44).

16. Anong nakakapanabik na pangako ang ibinigay sa atin tungkol sa bagong kaharian ng Diyos?

"At ang mamamayan ay hindi magsasabi, Ako ay may sakit." (Isaiah 33:24). "At hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man." (Revelation 21:4). "Sila’y paiilanglang na may mga pakpak na parang mga aguila; sila’y magsisitakbo, at hindi mangapapagod; sila’y magsisilakad, at hindi manganghihina." (Isaiah 40:31).

Sagot:   Ang mga mamamayan sa bagong kaharian ng Diyos ay masunurin sa mga kautusan ng kalusugan, kaya’t wala nang pagkakasakit doon. Sila ay pagpapalain ng walang hanggang lakas ng kabataan at mamumuhay kasama ang Diyos na may lubos na ligaya sa walang hanggan.

S13Picture21.jpg

17. At dahil ang malusog na pamumuhay ay kabilang sa tunay na relihiyon ng Bibliya, ito ay plano ko na sumunod sa mga palatuntunan ng Diyos sa kalusugan.

- SAGOT

S13Picture22.jpg

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Ang 1 Timoteo 4:4 ay nagsasabing, "Ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti, at walang anomang nararapat itakwil, kung tinatanggap na may pagpapasalamat." Maipapaliwanag mo ba ito?

 

Sagot: Ang talata ng Kasulatan (talata 3) na nauna pa nito ay tumutukoy sa mga pagkain “na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat" ng Kaniyang bayan. Itong mga pagkain na ito, na atin nang napag-alaman, ay mga malilinis na mga hayop na nakasulat sa Levitico kapitolo 11 at Deuteronomio kapitolo 14. Ang talata 4 ay ginawang malinaw na ang lahat ng mga nilikha ng Diyos ay mabuti at hindi dapat itakwil, basta’t sila ay kabilang sa mga hayop na nilikha para “tanggapin na may pagpapasalamat" (mga malilinis na hayop). Ang talata 5 ay nagsasabi kung bakit ang mga hayop na ito (o pagkain) ay katanggap-tanggap: sila ay “pinakabanal” sa pamamagitan ng Salita ng Diyos, na nagsasabing ang malilinis lang ang nararapat mong kainin [Lev.11], at sa pamamagitan ng “pananalangin” ng pagpapala, na inaalay bago kakain. Pakiusap pansinin, na ang Diyos ay pupuksain ang mga taong sinusubukang “mangagpapakabanal” habang kumakain ng mga maruruming hayop (Isaiah 66:17).

 

 

2. Ang Mateo 15:11 ay nagsasabing, "Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao; kundi ang lumalabas sa bibig." Paano mo ito maipapaliwanag?

 

Sagot: Ang paksa sa Matthew 15:1–20 ay tungkol sa tradisyun ng mga Ninuno ng mga Pariseo na dapat maghugas ng kamay bago kumain (talata 2). Ang paksa dito ay hindi tungkol sa pagkain, kundi sa paghuhugas ng kamay. Ang mga eskriba ay nagpapangaral na ang paghawak sa pagkain na walang espesyal na seremonya ng paghuhugas ng kamay ay nagpaparumi sa kumakain nito. Si Jesus ay nagsasabing ang seremonya ng paghuhugas ng kamay ay walang katuturan. Sa talata 19, Kaniyang sinabi ang mga kasamaan tulad nang—pagpatay, pangangalunya, pagnanakaw, at iba pa. Matapos ay Kaniyang sinabi na, "Ito ang mga bagay na nangakakahawa sa tao; datapwat ang kumaing hindi maghugas ng mga kamay ay hindi makakahawa sa tao." Talata 20.

 

3. Ngunit hindi ba’t nilinisan na ni Jesus ang lahat ng mga hayop sa pangitain ni Pedro na matatagpuan sa Gawa 10?

 

Sagot: Hindi po! Sa katunayan, ang paksa sa pangitain ay hindi tungkol sa mga hayop, kundi sa mga tao. Ang Diyos ay nagbigay ng pangitain kay Perdo upang ipakita sa kaniya na ang mga Hentil ay hindi mga maruruming tao, salungat sa iniisip ng mga Judio na ang pakikisalamuha sa isang Judio sa mga Hentil ay nagpaparumi sa mga Judio. Ang Diyos ay nagpapangaral kay Cornelio, isang Hentil, na magpadala ng mga tao upang bisitahin si Pedro. Ngunit si Pedro ay agad itatakwil ang mga taong iyon kung hindi binigyan ng pangitain si Pedro, dahil ang batas ng mga Judio ay pinagbabawalan silang makisalamuha sa mga Hentil (talata 28). Ngunit nang ang mga pinadala ni Cornelio ay dumating na sa tinutuluyan niya, si Pedro ay tinanggap sila ng malugod, at kaniyang ipinaliwanag na sa pangkaraniwang kasanayan, hindi niya nararapat tanggapin ang sino mang Hentil, ngunit sinabi niya “gayon ma’y ipinakilala sa akin ng Diyos, na sinomang tao’y huwag kong tawaging marumi o karumaldumal." Talata 28. Sa sumunod na kapitolo (Gawa 11), ang mga kasapi ng iglesia ay inuusisa si Pedro dahil siya ay nakikipag-usap sa mga Hentil. Kaya sinabi ni Pedro ang kwento ng kaniyang pangitain at ang kahulugan nito. At ang Acts 11:18 ay nagsasabing, "At nang marinig nila ang mga bagay na ito, ay nagsitahimik sila, at niluwalhati ang Diyos, na sinasabi, Kung gayo’y binigyan din na man ng Diyos ang mga Hentil ng pagsisisi sa ikabubuhay."

 

4. Ano nga ba ang dahilan ng Diyos para sa baboy at bakit nilikha pa Niya ito kung hindi ito pwede kainin?

 

Sagot: Nilikha ito ng Diyos na may parehong dahilan ng paglikha Niya sa mga uod na kumakain ng patay—bilang tagalinis ng mga basura na nakatambak. Ang baboy ay mahilig kumain ng mga patay tulad din ng aso, isipin kung ang mga patay ay hindi kinakain ng mga uod at ng baboy o aso, mas matagal itong mananatiling mabaho.

 

5. Ang Roma 14:3, 14, 20 ay nagsasabi: "At ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain." "Walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili." "Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis." Maipapaliwanag mo ba ito?

 

Sagot: Ang Talata 3 hanggang 6 ay ang pagpapangaral tungkol sa mga taong kumakain laban sa mga hindi kumakain. Ang talata ay hindi nagsasabi kung ano ang tama at hindi, ngunit ito ay pumapayo lamang na huwag tayong manghusga sa iba. Kundi, hayaan natin ang Diyos na maging Hukom (talata 4,10-12). Ang talata 14 at 20 ay tumutukoy sa mga pagkain na unang inalay sa mga dios diosan (at ang mga ito ay malilinis na pagkain)—hindi ito tungkol sa malinis at marumi na mga hayop sa Levitico kapitolo 11. (Basahin ang 1 Corinthians 8:1, 4, 10, 13.) Ang punto ng pag-uusap dito ay ang pagkain ay hindi nagiging “marumi” dahil ito’y inalay sa mga dios-diosan, dahil ang dios-diosan ay “walang kabuluhan sa sanglibutan." (1 Corinthians 8:4). Ngunit kung ang konsensiya ng tao ay bumabagabag sa kaniyang kinakain na mga inalay, dapat ay iwan niya ito. O kung ito ay nakakasama sa nakakakita sa iyo ay dapat iwasan mong kumain.

6. Ang mga alituntuning pangkalusugan at pagkain at pag-inom ba ay talagang personal na importante sa akin? Kung mahal ko ang Dios, hindi ba yan sapat?

 

Sagot: Sila ay buhay laban sa kamatayang kahalagahan, dahil ang mga alituntuning ito umaangkop ng pagunod. They are a matter of life versus death, because these laws involve obedience. "At nang siya’y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya." (Hebrews 5:9). "Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit." (Matthew 7:21). Ang pag-ibig kay Cristo ay kasama dito dahil sabi Niya, “Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos.” (John 14:15). Sa Panahong tunay nating maibig ang Dios, masaya tayong susundin na walang pag-iiwas o ang paggawa ng mga dahilan. Ito ang pinakamataas na pagsubok.