Ang Pagsunod ba ay Legalismo?

Aralin 14

 

Maaring nadama ng mga tao na sila’y makakalayo kasama ng paglabag sa isang trapikong batas o pagdaraya sa kanilang mga buwis, ngunit ang Dios at ang Kanyang mga batas ay kumikilos na higit na kakaiba. Nakikita ng Dios ang lahat ng ating mga ginagawa, naririnig Niya lahat ng ating mga sinasabi, at talagang Siya ay nag-aaruga kung paano tayo kumikilos. Bagaman ang Dios ay nag-aalok ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan, may mga makamamatay pa rin na mga kahihinatnan dahil sa paglabag sa kautusan ng Dios. Ang nakakapagtaka, ang ibang mga kristiyano ay nagsasabi ng kahit anong tangka na sundin ang kautusan ng Dios ay umabot sa legalismo. Ngunit si Jesus ay nagsasabi kung talagang mahal mo ang Dios, gagawin mo kung ano ang kanyang hingin. Kaya nga ang pagsunod ba ay legalismo? Magdahan-dahang basahin sa maingat ang gabay sa pagaral na ito… nakataya! ang walang hanggan na kahihinatnan.

1. Talaga bang nakikita at personal na sinusubaybayan Niya ako?

"Ikaw ay Dios na nakakakita” (Genesis 16:13). “Oh Panginoon, iyong siniyasat ako, at nakilala ako. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagiisip sa malayo. Iyong… kilala ang lahat kong mga lakad. Sapagka't wala pa ang salita sa aking dila, nguni't, narito, Oh Panginoon, natatalastas mo nang buo." Mga (Psalm 139:1–4). "Datapuwa't maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat." (Luke 12:7).

Sagot: Oo, alam ng Dios ang bawat isa sa atin (bawat tao sa mundo) na higit pa sa ating pagkilala ng ating mga sarili. Siya’y Personal na interesado sa bawat tao at maingat sinusubaybayan ang lahat ng aking gingawa. Walang isang salita, isipan, o gawa ang nakatago sa kanya. 

Saliksikin ang Bibliya para malaman ang kalooban ng Diyos. Ito lamang ang tiyak na kaligtasan

2. Maliligtas ba ako sa Kanyang kaharian na hindi sinunosunod ang Kanyang Salita, bilang natatagpuan ito sa Banal na Bibliya?

"Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit." (Matthew 7:21).

 

"Datapuwa't kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos." (Matthew 19:17).

 

"At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya." (Hebrews 5:9).

Sagot:   Hindi! Ang Bibliya ay napakalinaw sa puntong ito. Ang kaligtasan at ang kaharian ng langit ay para sa mga sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Hindi ipinangako ng Dios ang buhay na walang hanggan sa yaong nagpapakunwari lamang sa pananampalataya o mga miyembro ng simbahan o nabinyagan, ngunit para sa mga tumutupad sa Kanyang kalooban. Kung saan ipinahayag ng Bibliya. Syempre, ang pagsunod na ito ay posble lamang sa pamamagitan ni Jesus. (Acts 4:12).

3. Bakit kailanganin ni Jesus ang pagsunod? Bakit ito kinakailangan?

"Sapagka't makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon." (Matthew 7:14).

 

"Nguni't siyang nagkakasala laban sa akin ay nagliligaw ng kaniyang sariling kaluluwa; silang lahat na nangagtatanim sa akin ay nagsisiibig ng kamatayan." (Proverbs 8:36).

 

"At iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunang ito, na matakot sa Panginoon nating Dios, sa ikabubuti natin kailan man, upang ingatan niya tayong buhay." (Deuteronomy 6:24).

Sagot:   Dahil mayroon lamang isang makitid na daanan na papunta sa banal, at ganun din sa Kanyang kaharian. Ang lahat ng mga daan ay hindi

hahantung sa parehong lugar. Ang Bibliya ay ang mapa at gabay na aklat na puno ng mga turo, babala, at impormasyon kung papaanong ligtas na makarating sa kahariang yaon. Sa pagtakwil kahit anong parte nito ay hahantung sa paglayo sa Panginoon at sa Kanyang kaharian. Ang uniberso nang Dios ay isang unibersong may batas at kaayusan. Natural, moral, at espiritwal na mga batas ay kabilang. Ang pagsalangsang kahit sa anong mga kautusang ito ay mayroong nakatakdang mga resulta. Kung ang Bibliya ay hindi ibinigay, ang tao ay hindi magtatagal o sa kinalaunan ay madiskubre (sa pamamagitan ng trial at error) na ang mga dakilang prinsipyo ng Bibliya ay umiral at tunay. Ang mga Bibliyang Prinsipyo na ito ay naisulat sa ating mga nervous system, mga glands, at mga isipan. Sa panahong itatakwil, silay hahantung sa durog durog na mga nerves, sakit, at walang kasiyahan sa kahit anong uri. Kaya ang mga salita sa Bibliya ay hindi lamang payo na ating pwedeng tanggapin o itakwil na walang kahihinatnan. Ang Bibliya ay nagsasabi kung ano ang mga kahihinatnang ito at ipinaliliwanag kung paano ito maiwasan. Ang isang tao ay hindi mabubuhay sa kahit anong paraan na kanyang gusto at manatili paring parang dios anumang higit pa sa isang karpenterong gumagawa ng bahay na itinakwil ang plano na hindi hahantung sa kasiraan. Ito ang dahilan kung bakit hiniling ng Dios sa lahat na sundin ang Plano ng Banal na Bibliya. Walang ng ibang paraan an maging kagaya Niya at magng karapatdapat sa isang lugar sa Kanyang Kaharian. At wala ng ibang paraan tungo sa tunay na kasiyahan.

4. Bakit pinahintulutan ng Dios na magpapatuloy ang paglabag? Bakit hindi nilipul ang kasalanan at mga makasalan ngayon?

"Narito, dumating ang Panginoon, na kasama ang kaniyang mga laksalaksang banal, upang isagawa ang paghuhukom sa lahat, at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan, at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita laban sa kaniya ng mga makasalanang masasama.." (Jude 1:14, 15). "Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios.." (Romans 14:11).

Sagot:   Pinahintulutan ng Dios ang paglabag at kasalanan na magpatuloy hanggang lahat ng tao kahit saan ay lubusang makumbinsi sa hustisya, pg-ibig, at kahabagan ng Dios. Mapagtanto ng lahat na ang Dios, sa kayang paghingi ng pagsunod, ay hindi para ipilit ang Kanyang kalooban sa atin, kundi sinusubukan Niyang ingatan tayo na saktan at sirain ang ating mga sarili. Ang problema ng kasalanan ay hindi matatapos hanggat ang kahit na ang pinakamapangutya at matigas na mga makasalanan ay makumbinsi sa pag-ibig ng Dios at ipahayag na Siya ay makatarungan. Ito’y bagamat’ magkaroon man ng isang malaking sakuna o malala na makumbinsi ang iba, ngunit ang katakot-takot na mga resulta ng makasalang pamumuhay ay makumbinsi sa wakas ang lahat na ang Dios ay makatarungan at matuwid. Pagkatapos at pagkatapos niyaon, maaaring ang kasalanan, at pagsuway ay ligtas na dadalhin sa katapusan ng Panginoon.

Ang lahat ng mga taong ayaw sumunod kay Cristo ay wawasakin sa kasalanan na kanilang iniibig

5. Talaga bang lilipulin ng Dios ang hindi masunurin?

"Sapagka't kung ang Dios ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang mangagkasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impierno, at kinulong sa mga hukay ng kadiliman, upang ilaan sa paghuhukom." (2 Peter 2:4).

 

“lahat ng masama ay lilipulin niya. All the wicked will he destroy."(Psalm 145:20).

 

"Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Dios, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa evangelio ng ating Panginoong Jesus.” (2 Thessalonians 1:8).

Sagot:   Walang duda patungkol nito. Ang hindi masunurin, kabilang ang diablo at ang kanyang mga anghel na nagkasala, ay wawasakin. Ito’y tunay at siguradong ito ang tamang panahon na abandunahin lahat ng mga malabo patungkol sa kung ano ang tama o mali. Mas mabuti pang ihinto ng mga tao ang pagpaubaya sa kanilang sariling mangmang na mga desisyon at tiwala sa sariling ideya na magpatnubay sa kanila at bigyang pansin ang sa dakilang aklat ng Maykapal. At pinakamabuting mabuting gawin nila ngayon – wala ng sapat pa na panahong natitira!

6. Gusto kung sundin and lahat ng utos ng Dios. Paano ako makakasiguro na waIa akong maligtaan?

 

"Magsihingi kayo, at kayo'y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo'y mangakasusumpong." (Matthew 7:7). "Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios…na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan." (2Timothy2:15). "Kung ang sinomang tao ay nagiibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito'y sa Dios." (John 7:17). "Kayo'y magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abutin ng kadiliman." (John 12:35)."Pagkarinig nila sa akin ay tatalimahin nila ako." Mga (Psalm 18:44).

Sagot: Walang iniwang lugar ang Panginoon para sa pag-alinlangan. Kanyang ipinangako na ako’y iingatan sa mali at maingat na papatnubayan sa lahat ng katotohanan kung ako’y: (1) taos-pusong manalangin sa patnubay (2) taos-pusong mag aaral ng Salita ng Dios, at (3) Sundin ang katotohanan agad –agad sa panahong ito’y ipinahayag sa akin.

7. Aakusahan parin ba ako ng Dios dahil sa paglabag sa mga katotohanan sa bibliya na hindi naging malinaw sa akin?

 

"Kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan: datapuwa't ngayo'y sinasabi ninyo, Kami'y nangakakakita: nananatili ang inyong kasalanan." (John 9:41). "Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kaniya" (James 4:17). "Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman: sapagka't ikaw ay nagtakuwil ng kaalaman, akin namang itatakuwil ka.” (Hosea 4:6). "Magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong." (Matthew 7:7).

Sagot:  Kung ikaw ay walang pagkakataon na mapag-aralan ang isang tunay na katotohanan ng Bibliya, hindi ako bibigyan na pananagutan ng Panginoon. Ngunit itinuturo ng Bibliya na ako ay pananagutan sa Dios sa lahat na mga liwanag (kaalaman sa tama) na aking natanggap at lahat na aking matatanggap! Maraming mga tao na tumatanggi o isinang tabi ang pag-aaral, magsaliksik, matuto, at makinig ay malilipol ng Dios dahil kanilang “itinakwil ang kaalaman.” Ang paglalaro ng Ostrich sa ganitong subrang napakamapanganib na mga usapin ay nakamamatay. Ito’y aking responsibilidad na taos –pusong magsasaliksik para sa katotohanan.

8. Pero ang Dios ay hindi particular tungkol sa pagsunod sa bawat bagay at sa maliit na mga detalye, Siya ba?

 

"Tunay na walang taong lumabas sa Egipto…ay makakakita ng lupain… sapagka’t sila'y hindi lubos na sumunod sa akin: Liban si Caleb… at si Josue… sapagka't sila'y sumunod na lubos sa Panginoon.” (Numbers 32:11,12). "Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa't salitang lumalabas sa bibig ng Dios." (Matthew 4:4)."Kayo’y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo." (John 15:14).

Sagot:  Tunay, Siya ay particular. ang bayan ng Dios sa mga panahon ng lumang tipan ay natutunan ito sa mahirap na paraan. Yaong mga taong umalis sa Ehipto para sa lupang pangako ng Canaan ay 603,550 ang bilang. Sa grupong ito, dalawa lamang (Caleb and Josue) ang sumunod ng lubusan sa Dios, at sila lamang ang nakapasok sa Canaan. Ang ibang 603,548 ay namatay sa ilang. Sinabi ni Jesus tayo ay mamumuhay sa “bawat salita” ng Bibliya. Walang kahit isang salita na napakarami o isang salita na napaka-kunti. Silang lahat ay importante.

9. kapag ako ay nakadiskubre ng panibagong katotohanan, hihintayin ko hanggang lahat ng mga balakid ay mawawala bago ko ito tatanggapin. Ito ang pinaka mabuti, hindi po ba?

 

"Magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abutin ng kadiliman. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you."(John 12:35). "Ako’y nagmadali, at hindi ako nagmakupad, Na sundin ang iyong mga utos." (Psalm 119:60). “Hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian, at ang kaniyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." (Matthew 6:33). "Pagkarinig nila sa akin ay tatalimahin nila ako.” Mga Awit 18:44.

Answer:   Hindi, kapag ikaw ay maliwanag na sa isang katotohanan, hindi maging pinakamabuti na maghintay. Sa katunayan, ang pagtatagal-tagalan ay ang pinakamapanganib na bitag ng Diablo. Parang walang panganib ang maghintay, ngunit ang Bibliya ay nagtuturo na hanggat ang isang tao ay hindi agad-agad sinununod ang liwanag, ito’y agad-agad magiging madilim. Ang mga balakid sa pagsunod ay hindi matatanggal habang tayo’y nakatayo at naghihintay; kundi, sila ay madalas na palaki ng palaki. Sabi ng tao sa Dios, “buksan mo ang daan, at ako’y hahakbang.” Ngunit ang daan ng Dios ay ang kabila nito. Sabi Niya, “humakbang ka, at bubuksan Ko ang daan.”

10. Pero diba ang lubusang pagsunod ay imposible para sa isang tao?

 

Datapuwa't sa Dios ang lahat ng mga bagay ay mangyayari." (Matthew 19:26). "Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin." (Philippians 4:13). "Datapuwa't salamat sa Dios, na laging pinapagtatagumpay tayo kay Cristo." (2 Corinthians 2:14). “Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kaniya,… nagbubunga ng marami: sapagka't kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa." (John 15:5). "Kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain.” (Isaiah 1:19).

Sagot:   Wala sa atin ang makakasunod sa sarili nating kakayahan, ngunit sa pamamagitan ni Cristo ay makakaya at kailangan. Si Satanas, upang ang hiling ng Dios ay lalabas na hindi reasonable, inimbento ang kasinungalingan na ang pagsunod ay imposible.

11. Anong mangyayari sa isang taong kusa at alam na alam na pinapagpapatuloy ang paglabag?

"Sapagka’t kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway." (Hebrews 10:26, 27). "Kayo’y magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abutin ng kadiliman: at ang lumalakad sa kadiliman ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo." (John 12:35).

 

Sagot:   Ang Bibliya ay walang iniwanang lugar para sa pag-alinlangan. Ang sagot ay seryoso at nakakagulat, ngunit totoo. Kung ang isang tao ay alam na patuloy na itinatakwil at patuloy sa paglalabag, ang liwanag ay sa tuloyang mawawala at siya ay mananatili sa lubosang kadiliman. Ang taong tumanggi sa katotohanan ay makakatanggap ng “napakatinding pandaraya” upang maiwala na ang kasinungalingan ay katotohanan. (2 Thessalonians 2:11). Kapag ito’y mangyari, siya ay nawala na oras na yaon.

12. Akala ko mas importante ang pag-ibig kaysa pagsunod. Hindi po ba?

"Sumagot si Jesus….Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita… Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad na aking mga salita." ”(John 14:23, 24). "Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat." (1 John 5:3). akin ay hindi tumutupad na aking mga salita." ”(John 14:23, 24). "Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat." (1 John 5:3). akin ay hindi tumutupad na aking mga salita." ”(John 14:23, 24).

"Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat." (1 John 5:3). akin ay hindi tumutupad na aking mga salita." ”(John 14:23, 24). "Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat." (1 John 5:3).

Sagot: Hindi, hinding hindi! sa katunayanan, ang Bibliya ay nagtuturo na ang tunay na pag-ibig sa panginoon ay hindi iiral kung walang pagsunod. At hindi kailan man magiging tunay na susunod ang isang tao kung walang pag-ibig. Walang batang lubusang susundina ang kanyang magulang hanggat mahal niya sila, at higit na hindi niya mamahalin ang kanyang magulang kung hindi siya susunod. Ang tunay na pag-ibig at pagsunod ay parang nagkadikit na mga kambal. Kung ipaghihiwalay sila’y mamamatay

13. Pero palagi kong naiisip na ang tunay na kalayaan kay Cristo ay nagpapalaya sa akin galing sa pagsunod. Tama po ba?

"Kung kayo’y magsisipanatili sa aking salita,… At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohana’y magpapalaya sa inyo." "Ang bawa’t nagkakasala ay alipin ng kasalanan." (John 8:31,32,34)."Datapuwa't salamat sa Dios, na, bagama't kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katuwiran." (Romans 6:17,18). "Gayon ko susundin ang iyong kautusan na palagi Magpakailan-kailan pa man. At lalakad ako sa kalayaan; Sapagka’t aking hinanap ang iyong mga tuntunin." (Psalm 119:44,45).

Sagot:  Hindi. Ang tunay na kalayaan ay darating lamang mula sa pagsunod. Ibig sabihin kalayaan “mula sa kasalanan” (Romans 6:18), o paglabag, na ang pagsalangsang sa kautusan. (1 John 3:4). Ang mga mamamayang sumusunod sa kautusan ay mayroong kalayaan. Ang mga hindi masunurin ay nahuli at nawala ang kanilang kalayaan. Kalayaan na walang pagsunod ay ang parehong maling kalayaan ng palipat-lipat na lubo o ang walang nagmamanihong sasakyan. Ito ay maghahatid sa kalituhan at kagulohan. Ang ibig sabihin ng tunay na Kristianong kalayaan ay kalayaan mula sa paglabag. Ang paglabag ay palaging nakapanakit ng isang tao at maghahatid tungo sa nakamamatay na pagiging alipin ng Diablo. 

14. Kung ako ay maniwala sa Panginoon sa isang siguradong bagay na kanyang ipapagawa, susundin ko ba kahit hindi ko alam kung bakit Niya ito ipapagawa?

"Talimahin mo ang tinig ng Panginoon…sa gayo'y ikabubuti mo, at ikaw ay mabubuhay." (Jeremiah 38:20).

 

"Siyang tumitiwala sa kaniyang sariling puso ay mangmang."(Proverbs 28:26).

 

"Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kay sa maglagak ng tiwala sa tao. (Psalm 118:8).

"Sapagka't kung paanong ang langit ay lalong mataas kay sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kay sa inyong mga lakad, at ang aking mga pagiisip kay sa inyong mga pagiisip.” (Isaiah 55:9).

 

Oh kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Dios! oh di matingkalang mga hatol niya, at hindi malirip na kaniyang mga daan! Sapagka't sino ang nakaalam ng pagiisip ng Panginoon?” (Romans 11:33, 34).

 

"Sa mga landas na hindi nila nalalaman ay papatnubayan ko sila." (Isaiah 42:16).

 

"Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay." (Psalm 16:11).

Sagot:   Makakasiguro ka! Kailangan nating bigyan ang Dios ng tiwala sa pagiging may sapat na katalinohan sa pagpapagawa sa atin ng mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Ang mabait na mga bata ay sumusunod sa kanilang mga magulang kahit kung ang rason ng kanilang mga utos ay hindi malinaw. Simpleng pananampalataya at pananalig sa Dios ay maging sanhi na maniwala tayong alam Niya kung ano ang pinakamabuti para sa atin at hindi kailan man papatnubayan tayo sa kanhit anong maling daanan. Ito ay kamangmangan sa atin, sa ating na tanungin ang pagiging lider ng Dios, kahit na hindi nating lubusang naintindihan ang lahat Niyang mga paliwanag.

Gusto ng diyablo na sumuway ka sa Diyos sapagkat kinamumuhian ka niya at gusto mong mawala ka.

15. Sino ba talaga ang nasa likuran sa lahat ng paglabag, at bakit?

"Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo; sapagka't buhat pa nang pasimula ay nagkakasala ang diablo.Dito nahahayag ang mga anak ng Dios, at ang mga anak ng diablo: ang sinomang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Dios, ni ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid. Dito nahahayag ang mga anak ng Dios, at ang mga anak ng diablo: ang sinomang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Dios, ni ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid." (1 John 3:8, 10). Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan."(Revelation 12:9).

Sagot: Ang diablo ang responsible. Alam niya na ang lahat na paglabag ay kasalanan at ang kasalanan ay maghahatid ng kalungkutan, trahedya, pagkahiwalay sa Dios. At sa huli pagkawasak. Ng mayroong maitinding galit sinisikap niyang lubos na papatnubayan ang bawat tao sa paglabag. Ikaw ay kasama. Kailangan mong harapin ang mga katotohanan at gumawa ng isang desisyon. Lalabag at mawala, o tanggapin si Cristo at sumunod at maligtas. Ang iyong desisyon tungkol sa pagsunod ay isang desisyon tungkol kay Hesus. Hindi mo Siya mahiwalay sa katotohanan, dahil sinabi Niya, “Ako… ang katotohanan.” (John 14:6). "Piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran." (Joshua 24:15)..

16. Anong dakilang pangako tungkol sa isang pinakamatinding-mirakulo na binigay ng Bibliya sa kanyang mga anak?

"Na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo." (Philippians 1:6).

Sagot: Purihin ang Dios! Kanyang ipinangako na gaya ng kanyang paggawa ng isang mirakulo upang dalhin sa atin ang bagong kapanganakan, Kanya rin ipagapapatuloy na gawin ang kailangang mga mirakulo sa ating buhay (sa ating masayang pagsunod sa Kanya) hanggang tayo ay ligtas sa Kanyang kaharian.

17. ito’t nagbibigay sa akin ng kasiyahan na malaman na si Hesus ay hindi lamang nagbigay ng bagong kapanganakan sa mga tumanggap at sumunod sa kanya, ngunit Kanya rin ipinagpapatuloy na gawin ang kailangang mga mirakulo sa kanilang mga buhay hanggang silay ligtas sa Kanyang kaharian. Gusto kong simulang maibiging sumunod at sundin si Hesus ng lubosan.

- SAGOT

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Mayroon bang mawawala na tapat na nag-iisip na sila ay ligtas?

 

Sagot: Oo! Sa Matthew 7:21–23 ay ginawang malinaw na marami ang nanghuhula, magpalabas ng mga demonyo, at gumagawa ng maraming mga magagandang mga gawa sa pangalan ni Hesus na hindi maliligtas ngunit iniisip nila na sila’y ligta. Sabi ni Hesus sila’y hindi maliligtas dahil hindi nila ginawa ang kalooban ng aking Ama na sumasalangit.” Bersikulo 21. Yaong mga tumanggi na sundin ang Dios ay hahantung sa paniniwala ng kasinungalingan (2 Thessalonians 2:11, 12) at naniniwalang sila’y ligtas sa halip na hindi.

 

 

2. Dahilan sa mayroon lamang tamang daan, ano ang mangyayari sa mga tapat na mga taong tunay nagiisip na silay tama ngunit sila naman talaga ay mali?

 

Sagot: Sabi ni Hesus na tatawagin Niya sila tungosa Kanyang tunay na daan, at ang Kanyang mga tunay na tupa ay makakarinig at susunod (John 10:16, 27).

3. Ang katapatan at pagkamasigasig ba ay hindi sapat?

 

Sagot: Hindi! Kinakailangan din nating maging tama. Ang apostoles na si Pablo ay tapat at masigasig sa panahong inusig niya ang mga kristyano bago ang kanyang pagbabago, ngunit siya din ay mali ( (Acts 22:3, 4; 26:9–11).

 

4. Hindi ba isang syentipikong imposibilidad na nakikita ng Panginoon ang bawat isa na magkasabay?

 

Sagot: Ganun din sa pangkalahatang baha (hindi kailan man dati pa umulan--Genesis 2:5, 6), ngunit ito’y nangyari parin. Ang pahahain ng “syentipikong” mg rason para sa paglabag ay ang paboritong Gawain ng grupong nabanggit sa Roma1:22, “kung saan nagpapanggap sa kanilang mga sarili na matalino, sila’y nagiging mangmang.”

5. Anong mangyayari sa mga taong hindi nakatanggap ng liwanag?

 

Sagot: Sinabi ng Bibliya na lahat ay nakatanggap ng ibang liwanag. “Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga'y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa't tao, na pumaparito sa sanglibutan." (John 1:9).Bawat tao ay hahatulan sa pamamagitan kung paano niya sinunod ang bakanteng liwanag. Kahit ang mga gentil ay mayroong ibang liwanag at sinunod ang kautusa, sabi sa Romans 2:14, 15.

6. Hiningian ko ang Dios na bigyan ako ng isang palatandaan kung gusto Niya akong sumunod. Ito’y ligtas, hindi po ba?

 

Sagot: Hindi! Sabi ni Hesus, "Isang lahing masama at mapangalunya ay humahanap ng isang tanda." (Matthew 12:39). Lahat ng mga turo ay kailangan subukin gamit ang Bibliya, at kung ito’y sumasang ayon sa Salita ng Dios, kailangan tanggapin at sundin (Isaias 8:20; 2 Timoteo 2:15). Ang mga taong hindi tatanggap sa maliwanag na aral ng Bibliya ay hindi maniniwala kahit sa mga tanda. Sinabi nga ni Hesus, “Kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mangahihikayat sila, kahit ang isa’y magbangon sa mga patay." (Luke 16:31).

7. Hebreo 10:26, 27 ay parang pinapahiwatig na kung ang isang tao ay sinasadyang gimawa ang isang kasalanan lamang pagkatapos niya itong malaman ng mabuti, siya’y hindi na ligtas. Ito ba ay tama?

 

Sagot: Hindi! Kahit sino ay pwedeng magpahayag ng isang ganyang kasalan at mapapatawad. Ang sinasabi ng Bibliya dito ay hindi sa isang gawa o kasalanan ngunit sa isang patuloy na paggawa sa kasalanan at pagtanggi sa pagsuko kay Kristo pagkatapos malaman ng isa ang pinakamabuti. Ang ganyang gawa ay magpapapighati sa Banal na Espiritu (Ephesians 4:30) at magpapatigas sa puso ng isang tao hanggang ang isa ay “wala ng maramdaman” (Ephesians 4:19) at mawawala. Sinasabi ng Bibliya, “Italikod mo rin ang iyong lingkod sa mga kapalaluang sala: Huwag mong papagtaglayin ang mga yaon ng kapangyarihan sa akin: kung magkagayo’y magiging matuwid ako, At magiging malinis ako sa malaking pagsalangsang." (Psalm 19:13).