Sino ang Anticristo?

PNG SG 15.png

Aralin 15

 

Sino, o ano, ang anticristo? Masamang alyansa, o nakakatakot na indibiduwal? Ang ilan ay nagsasabi na ang kaniyang paglitaw ay sa hinaharap pa. Ang iba ay nagsasabi na ito ay lumitaw na noon pa sa sinaunang Roma. Ngunit ang Bibliya ay nagpapahiwatig na ito ay buhay pa sa ngayon! Ang propesiya sa Bibliya ay nagtuturo na ang kapangyarihan ng anticristo ay mayroong mahalagang papel sa kahuli-hulihang pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Alam mo ba kung sino sya? Nakasisiguro ka ba? Kailangan! dahil hindi mo maiintindihan ang mga pangyayari sa mga kahuli-hulihang araw hanggang sa maintindihan mo ang kanyang masamang kapangyarihan. Maging handa sa pinakanakakaintriga na gabay sa pag-aaral ngayon!

Ang pag-aaral na ito, base sa Daniel 7, ay malinaw at hindi nagkakamaling kinilala ang Anticristo. Ngunit ito ay isa lamang panimula. Ang mga susunod na pag-aaral ay magpapakita ng detalye ng ilan sa kanyang mga ginagawa na magkakaroon ng epekto sa buong mundo. Ano man ang iyong malalaman

ngayon ay maaaring magpasama ng iyong loob o maging dahilan para ikaw ay malungkot, gunit iyong tandaan na ang propesiya sa Daniel 7 ay nanggaling kay Jesus, na nagmamahal sa’yo. Manalangin para sa gabay ng Diyos habang sinasaliksik itong mahalagang paksa. Siguraduhin na basahin ang Daniel 7 bago pag aralan itong liksyon. Who ... or what ... is the antichrist? Evil alliance—or sinister individual? Some say his appearance is still in the future. Others say he appeared long ago in the days of ancient Rome. But the Bible indicates that he is alive today! Bible prophecies teach that this antichrist power will play a crucial role in the final events of earth’s history. Do you know who he is? Are you sure? You need to be, for you can’t understand last-day events until you understand this evil power. Be prepared for one of the most intriguing Study Guides yet!

1. Sa simula ng kabanata, nakakita si Daniel ng apat na hayop na syang umahon sa dagat. Sa propesiya, ano nga ba ang sinisimbolohan ng hayop? Ano ang sinisimbolohan ng dagat?

" Ang ika-apat na hayop ay magiging ika-apat na kaharian sa ibabaw ng lupa." (Daniel 7:23). " Ang tubig ... ay mga bayan, naparaming tao, mga bansa at mga wika" (Revelation 17:15).

Sagot:   Ang hayop ay kumakatawan sa mga kaharian o mga bansa. Ang tubig ay kumakatawan sa maraming tao o malaking populasyon.

S15Picture2.jpg
S15Picture3.jpg

2. Ang apat na hayop ng Daniel 7 ay kumakatawan sa apat na kaharian sa mundo (verses 17, 18). Babilonia ang unang kaharian (Daniel 2:38, 39), ay kinatawan bilang isang leon Daniel 7:4. (Tingnan rin Jeremias 4:7; 50:17, 43, 44 dahil ang Babilonia ay inilarawan bilang leon sa iba mang dako.) Ano ang ibig sabihin ng “pakpak ng agila”? Ano ang kinakatawan ng “apat na hangin” ng verse 2?

 

" Magdadala ang PANGINOOON ng isang bansang laban sa iyo ... gaya ng paglipad ng agila."

(Deuteronomy 28:49).

" Ganito ang sabi ng Panginoon ... isang malakasa na bagyo ay namumuo mula sa pinakamalayong bahagi ng daigdig! At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na iyon ay magiging sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo." (Jeremiah 25:32, 33).

Sagot: Ang pakpak ng agila ay kumakatawan sa bilis. (Tingnan din ang Jeremiah 4:13; Habakkuk 1:6–8.) Ang hangin sy kumakatawan sa labanan, kaguluhan, at pagkasira. (Tingnan ang Revelation 7:1–3.)

3. Anong kaharian ang kinakatawan ng oso (Daniel 7:5)? Ano ang kinakatawan ng tatlong tadyang sa kanyang bibig?

Sagot:   Basahin ang Daniel 8. Pansinin na ang hayop sa kabanata 8 ay pareho ng sa kabanata 7. Tiyak na pinangalanan sa Daniel 8:20 ang Medo-Persia bilang isang kaharian na mauuna sa lalaking kambing na may magasapang na balahibo o Gresya, ng talatang 21. Ito ang ikalawang pang daigdigang kaharian – parehong kapangyarihan tulad ng sa oso ng Daniel 7. Ang imperyo ay binubuo ng dalawang grupo ng tao. Ang Medes ang una na kinatawan sa Daniel 7:5 ng oso na nanggaling sa isang bahagi, ngunit ang Persia ay naging mas malakas sa huli (kinakatawan sa Daniel 8:3 ng ikalawang sungay ng lalaking tupa na tumaas). Ang tatlong tadyang ay kumamakatawan sa tatlong pangunahing pwersa na nasakop ng Medo-Persia: Lydia, Babilonia, at Ehipto

S15Picture4.jpg

Ang oso na may tatlong tadyang sa kanyang bibig ay sumasagisag sa Medo-Persiya.

S15Picture5.jpg

Ang leopard beast ng Daniel 7 ay kumakatawan sa mundong kaharian ng Gresya.

4.  Gresya, ang ikatlong kaharian (Daniel 8:21), ay kinakatawan ng leopardo na may apat na pakpak at apat na ulo (Daniel 7:6). Ano ang kinakatawan ng mga ulo? Ano ang kinakatawanan ng apat na pakpak?

Sagot:   Ang apat na ulo ay kumakatawan sa apat na kaharian sa alin ang imperyo ni Alexander the Great ay nahati nang siya ay namatay. Ang apat na mga heneral na namuno sa mga lugar na ito ay: Cassander, Lysimachus, Ptolemy, and Seleucus. Ang apat na pakpak (sa halip na dalawa kagaya ng leon) ay kumakatawan sa sobrang bilis, na alinman ay totoo sa pananakop ni Alexander (Jeremiah 4:11–13). 

5. Ang Romanong imperyo, ang ika-apat na kaharian, ay kinakatawan ng isang kahindik- hindik na halimaw na mayroong bakal na ngipin at sampung sungay (Daniel 7:7). Ano ang sinisimbolo ng sungay?  

Sagot:   Ang sampung sungay ay kumakatawan sa sampung hari o kaharian na kung saan ang paganong Roma ay nahati. (Daniel 7:24). (Itong 10 kaharian ay katulad ng 10 daliri sa paa ng larawan na inilarawan sa Daniel 2:41–44.) Masamang tribo na gumagala ang syang naalis sa imperyo ng Roma at syang umukit ng lupa para sa kanilang mga tao. Pito sa sampung tribo ang naging bansa ng modernong kanlurang Europa, samantalang tatlo ang nabunot at nasira. Ang susunod na seksyon ay tatalakayin ang mga kaharian na na nawala.

S15Picture6.jpg

Dating Pangalan   Bagong Pangalan

Visigoths -                 Spain

Anglo-Saxons -         England

Franks -                      France

Alemani -                   Germany

Burgundians -           Switzerland

Lombards -                Italy

Suevi -                        Portugal

Heruli -                       Nabunot

Ostrogoths -              Nabunot

Vandals -                    Nabunot

6. Sa propesiya sa Daniel 7, ano ang sumunod na nangyari?

"Habang tinitingnan kong mabuti ang mga sungay, narito, lumitaw sa gitna ng mga iyon ang isa pang munting sungay, at sa harap nito ay tatlo sa mga naunang sungay ang nabunit sa mga ugat. Narito, sa sungay na ito ay may mga mata na gaya ng mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng kapalaluan.” (Daniel 7:8).

S15Picture7.jpg

Ang maliit na sungay ng Daniel 7: 8 ay kumakatawan sa Antikristo.

Sagot:   Ang kapangyarihan ng “munting sungay” ang sumunod na lumabas. Dapat nating kilalanin ito nang mabuti sapagkat ang Diyos ay naglaan ng mas malaking espasyo ng paglalarawan nito higit sa ibang apat na kahariang pinagsama. Bakit? Sapagkat ang mga katangiang ayon sa bibliya ay tumutukoy dito bilang anticristo ng kasaysayan at propesiya. Hindi dapat magkamali sa pagkilala sa bagay na ito.

7. Mayroon bang malinaw na punto ng pagkakakilanlan?

Sagot: Oo, binigyan tayo ng Diyos ng siyam na katangian ng anticristo sa Daniel 7 ng sa ganoon tayo ay maging sigurado sa kaniyang pagkakakilanlan. At kahit na ang ilan ay masaktan sa katotohanang ating matatagpuan sa salita ng Diyos, dapat tayong tapat na tanggapin ang mga ito bilang kaniyang ipinahayag na kalooban. Ngayon ay matutuklasan natin kung ano ang siyam na punto ni Jesus:

A. Ang “munting sungay” o “kaharian” ay “mula sa kanila”—ang 10 sungay na kung saan ay ang mga kaharian ng kanlurang Europa (Daniel 7:8). Ito ay isang maliit na kaharian sa isang lugar sa kanlurang Europa.

B. Ito ay pamumunuan ng isang tao na makakapagsalita para dito (Daniel 7:8).

C. Bubunutin nito ang tatlong kaharian. (Daniel 7:8).

D. Kakaiba sa sampung kaharian (Daniel 7:24).

E. Ito ay makikipagdigma at sisira o pag-uusigin ang mga banal (Daniel 7:21, 25).

F. Ito ay lalabas mula sa paganong imperyo ng Roma- ang ika-apat na kaharian. (Daniel 7:7, 8).

G. Ang bayan ng Diyos (mga banal) ay “maibibigay sa kanyang mga kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon” (Daniel 7:25).

H. Ito ay magsasalita ng mga dakilang salita laban o pamumusong sa Diyos. (Daniel 7:25). Sa Revelation 13:5, sinasabi ng Biblia na ang parehong kapangyarihan ay nagsasalita ng “mga dakilang bagay at mga kapusungan.”

I. Iisiping baguhin ang “mga panahon at ang kautusan.” (Daniel 7:25).

Huwag kalimutan—lahat ng punto ng pagkakakilanlang ito ay nanggaling mismo sa Biblia. Ito ay hindi lamang opinyon o haka-haka ng ilang mga tao. Maaring masabi agad sa iyo ng mga mananaysay kung anong kapangyarihan ang inilarawan. Ang mga puntong ito ay aakma sa iisa lamang na kapangyarihan- ang Papasiya.Ngunit upang maging tiyak, ating suriing mabuti ang siyam na punto, isa-isa. Dapat walang silid na matitira para sa pagdududa.

8. Umaangkop ba ang Papasiya sa mga puntong ito?

Sagot: Oo, perpektong umaangkop ang bawat punto. Tingnan ang mga item A hanggang H sa ibaba. 

A. Nagmula sa 10 kaharian sa kanlurang Europa. Ang heograpikal na kinalalagyan ng kapangyarihan ng papa ay sa Roma – Italya, ang pinaka puso ng teritoryo ng kanlurang Europa.

B. May taong namumuno at nagsasalita para dito. Tumugma sa papasiya ang pagkakakilanlang ito sapagkat mayroon lamang itong iisang tao na namumuno (ang papa) na nagsasalita para dito.

S15Picture8.jpg

Oo-umaangkop sa bawat punto. Tingnan natin ng mas malapit:

S15Picture9.jpg

C. Bubunutin nito ang tatlong kaharian. Ang mga emperador ng kanlurang Europa na karamihan ay katoliko at sinuportahan ang papasiya sa paglago at awtoridad nito. Ang tatlong Arianong kaharian, gayunman ay hindi sumuporta sa papasiya—ang Vandals, Heruli, at Ostrogoths. Kaya naman ang mga Katolikong Emperador ay nag pasya na dapat silang masakop o masira. Ganito inilarawan ni Dr. Mervyn Maxwell, isang teologo at mananalaysay ang resulta sa volume 1, pahina 129, ng kaniyang aklat na God Cares: “Ang Katolikong emperador na si Zeno (474-491) ay nag saayos ng ng isang kasunduan sa mga Ostrogoths sa taong 487 kung saan ay nagresulta ng pagka-ubos ng kaharian ng Arianong Heruls noong 493. At ang katolikong emperador na Justinian (527-565) ay nilipol ang Arianong Vandals noong 538. Sa gayon ang tatlong sungay ng Daniel—ang Heruli, Vandals, at ang Ostrogoths—ay nabunot sa mga ugat. Hindi mahirap na kilalanin na ang papasiya ay tumutugma sa puntong ito.

S15Picture10.jpg

D. Ito ay magiging kaiba sa iba pang mga kaharian. Ang papasiya ay malinaw na tumugma din sa paglalarawang ito. Nanggaling ito sa isang pananaw bilang isang relihoyosong kapangyarihan at talaga namang kakaiba sa makamundong likas ng ibang 10 kaharian.

E. Makikipagdigma at uusigin ang mga banal.

Nang ang simbahan ay nang-usig, ito ay isang kilalang katotohanan. Ang papasiya ay malinaw na umamin na ito ay kanilang ginawa. Marami matibay na ebidensya ang lumalabas. Kahit na ang mga konserbatibong mga mananalaysay ay inaako na ang iglesia ay nang- wasak ng halos 50 milyong katao ng dahil sa usapang pang relihiyon. Tayo ay magsisipi mula sa dalawang pinagmumulan sa ibaba:

   1. “Na ang Iglesia ng Roma ay nag buhos ng napakaraming inosenteng dugo higit sa ibang institusyon na syang naitatag sa sangkatauhan, ay kukwestyunin ng protestante na mayroong maaasahang kaalaman sa kasaysayan" 1

   2. Sa The History of the Inquisition of Spain, ibinigay ni D. Ivan Antonio Llorente ang mga numerong ito mula lamang sa Spanish Inquisition: 31,912 katao ang nahatulan at namatay sa apoy. 241,450 katao ang nahatulan ng malalang parusa.

F. Ito ay hihiwalay sa ika- apat na kahariang bakal—ang paganong imperyo ng Roma.

   Tayo ay mag sisipi ng dalawang awtoridad sa puntong ito:

   1. “Ang malakas na Iglesia Katolika ay maliit kaysa sa nabautismohan na Romanong imperyo… ang pinaka capital ng matandang imperyo ng Roma ay naging capital ng Kristyanong imperyo. Ang opisina ni Pontifex Maximus ay nagpatuloy hanggang sa papa”

   2. "Anomang Romanong elemento ang masasama at Arianong naiwan… [dumating] sa ilalim ng pangangalaga ng Obispo ng Roma, na siyang pinuno doon pagkatapos na ang emperador ay nawala. Ang iglesia ng Roma sa paraang ito ay binuhat ang sarili sa lugar ng Romanong imperyo, na kung saan ay isang aktuwal na pagpapatuloy. " 3 Kaya, isang beses pa ang punto na ito ay tumugma sa papasiya.

G. Ang bayan ng Diyo (ang mga banal) ay “maibibigay sa kaniyang kamay sa loob ng isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon.” Daniel 7:25. Maraming bagay ang nangangailangan ng paglilinaw sa kaugnayan sa puntong ito:

   1. Ang panahon ay isang taon, mga panahon ay dalawang taon, at ang kalahati ng panahon ay kalahating taon. Ang The Amplified Bible ay isinalin ito: "Tatlo at kalahating taon."

   2. Ang parehong panahon ay nabanggit pitong beses. (Daniel 7:25; 12:7; Revelation 11:2, 3; 12:6, 14; 13:5): sa aklat ng Daniel at Apocalipsis: tatlong mga panahon bilang panahon, mga panahon, at kalahati ng panahon at; dalawang beses bilang 42 buwan; at dalawa bilang 1,260 araw. Mula sa 30-araw na kalendaryo na ginamit ng mga Hudyo, ang panahong ito ay may parehong dami ng oras: 3 1/2 taon = 42 buwan = 1,260 araw.

S15Picture11.jpg

   3. Isang propetikong araw ay katumbas ng isang literal na taon. (Ezekiel 4:6; Numbers 14:34).

   4. Kaya, ang munting sungay (Anticristo) ay may kapangyarihan sa mga banal sa loob ng 1,260 propetikong mga araw o literal na 1,260 na taon.

   5.  Ang pamumuno ng papasiya ay nagsimula noong A.D. 538, na kung saan ang huliu sa tatlong salungat na kaharian ay nabunot. Ang pamumuno nito ay nagpatuloy hanggang 1798 ng ang heneral ni Napoleon, na si Berthier, ay ginawang bihag ang Papa na may pag-asang sirain si Pope Pius VI at ang political at secular na kapangyarihan ng papasiya. Ang panahon na ito ay ang eksaktong katuparan ng propesiya ng 1,260 taon. Ang atake na ito ay nakamamatay na sugat para sa papasiya ngunit ang sugat na ito ay nag umpisang gumaling at patuloy na gumagaling ngayon.

   6. Ang parehong panahon ng pag-uusig ay nabangit sa Matthew 24:21 bilang pinaka malalang panahon ng pag-uusig sa bayan ng Diyos na kanilang mararanasan. Sinasabi sa atin ng verse 22 na ito ay lubhang nakawawasak na walang kahit isang kaluluwa ang makaka ligtas kung hindi ito paiikliin ng Diyos. Ngunit ito ay hindi pinatagal ng Diyos. Ang pag-uusig ay matagal natapos bago ang papa ay nadala bilang bihag noong 1798. Madaling makita na ang puntong ito ay tumutugma sa papasiya.

H. Ito ay magsasalita ng mga “dakilang bagay ng kapusungan laban sa katas-taasan [Diyos]”

Ang kapusungan ay may dalawang ibig sabihin sa kasulatan:

   1. Umaako na mag patawad ng kasalanan (Luke 5:21).

   2. Umaako bilang Diyos (John 10:33).

Ang punto bang ito ay tumutugma sa papasiya? Oo! Tingnan muna natin ang ebidensya na ito ay umaako na mag patawad ng kasalana: “Tunay ba na ang Pari ay nagpapatawad ng kasalanan…? Ang Pari ay talagang nagpapatawad ng kasalanan sa kabutihan ng kapangyarihan na ibinigay sa kanya ni Cristo.” 5 Pahihinain pa ng papasiya si Jesus sa pamamagitan ng pag tatayo ng isang sistema ng pagkukumpisal sa isang makamundong pari, sa gayon ay pagsasawalang bahala kay Jesus, ang ating kataas-taasang pari (Hebrews 3:1; 8:1, 2) at nag-iisang taga pamagitan natin. (1 Timothy 2:5).

Sunod ay ating isaalang-alang ang ebidensya para sa pag aangkin nito bilang Diyos: “Kami [ang mga papa] ang may hawak dito sa mundo sa puwesto ng Diyos na makapangyarihan.” 6 Isa pa: “Ang papa ay hindi lamang kinatawan ni Jesu-Cristo, bagkus sya si jesu-Cristo mismo, siya, na nakatago sa tabing ng laman.” Malinaw na ang puntong ito, ay umakma sa papasiya.

I. “Iisipin nitong baguhin ang panahon at mga kautusan”

Sa ating susunod na gabay sa pag-aaral tayo ay makikitungo sa “panahon” sa puntong ito. Ito ay isang malaking paksa na nangangailangan ng magkahiwalay na konsiderasyon. Sa darating nap ag-aaral ay tatalakayin natin ang "panahon" Ngunit paano ang pagbabago sa “kautusan”? Isinalin ng The Amplified Bible ang "kautusan" bilang "Ang kautusan." Ang pagtukoy ay para sa pagbabago ng kautusan ng Diyos. Tiyak, walang kayang baguhin ito, ngunit tinangka nga ba ng papasiya na gawin ito? Ang sagot ay “oo.”

Sa katekismo nito, ang papasiya ay inalis ang ika-lawang utos laban sa pagsamba sa mga imahe at pinaikli ang ika-apat na utos mula sa 94 na salita patungo sa walo at hinati ang ika-sampung utos sa dalawang utos. (Suriin mo ito sa iyong sarili. Ikompara ang Sampung utos sa kahit anong katekismo ng katoliko kasama ang listahan ng sampung utos sa Exodus 20:2-17.) Walang duda na angkapangyarihan ng munting sungay sa Daniel 7 (Ang Anticristo) ay ang papasiya. Walang kahit anong organisasyon ang posibleng tumugma sa 9 na puntong ito. At hindi sinasadya, ay hindi ito bagong katuruan. Bawat repormador, walang taliwas, ay nagsalita na ang papasiya ang Anticristo.

Salita ng Pangangalaga at Pagmamalasakit

Baka ang iba ay mag-isip na aming inaatake an gating kapwa Kristyano sa pamamagitan ng pag-kilala sa kapangyarihan ng munting sungay, pakiusap, ating alalahanin na ang propesiya ay naglalayon sa isang sistema at hindi sa indibiduwal. Mayroong mga tapat, relihiyosong Kristyano sa lahat ng iglesia kasama ang Katolikong pananampalataya. Ang Daniel 7 ay isang simpleng, mensahe ng paghatol at pagta-tama ng isang malaking relihiyosong institusyon na lumagay sa paganismo, kagaya ng napakaraming mga simbahan na bumangon pagkatapos niya.

Ibinunyag ng Propesiya ang Pagkakamali ng lahat ng Pananampalataya

Ang ibang propesiya ay nakatuon sa pagkakamali ng pananampalataya ng Protestante at ng Hudyo. Ang Diyos ay mat tunay na lingkod sa lahat ng relihiyon. Ang kanyang tapat na lingkod (ano man ang kanilang pananampalataya) ay palaging tumatanggap ng pagta-tama ng Diyos ng may pagpapakumbaba at hindi isasara ang kanilang tainga at puso laban sa kaniya sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kanyang sarili. Dapat tayong mag pasalamat ng lubos na ang salita ng Diyos ay nagsasalita ng may tapat na pagpapahayag sa bawat paksa.

9. Hindi ba sinabihan si Daniel na isara ang kanyang aklat hanggang sa “katapusan ng panahon?” (Daniel 12:4) Kailan mabubuksan ang propesiya ni Daniel sa ating mga pang-unawa?

 

Sagot:   Sa Daniel 12:4, ang propeta ay sinabihan na isara ang bahagi nitong aklat hanggang sa “katapusan ng panahon.” Sa talatang 6 isang mala-anghel na boses ang nagtanong, “Gaano katagal bago matapos ang pagtataka?” "Ito ay para sa panahon, mga panahon at sa kalahati ng panahon.” Sinigurado ng anghel kay Daniel na ang bahagi ng aklat na tumutukoy sa propesiya sa katapusan ng panahon ay mabubuksan pagkatapos ng 1,260- taon na kung saan ang papa ang may control, ayon sa ating natutunan kanina lang sa pag-aaral na ito,1798. Walang alinlangan, ang aklat ng Daniel ay naglalaman ng napaka-halagang mensahe mula sa langit para sa atin ngayon. Dapat nating lubos na maunawaan ito.

S15Picture12.jpg

Sinabi ng anghel kay Daniel na ang mga propesiya ng aklat na ito ay mabubuklod hanggang 1798, ang panahon ng katapusan.

S15Picture13.jpg

Ang lahat ng mga relihiyosong turo ay dapat ihambing sa Kasulatan upang matukoy ang kanilang katumpakan.

10. Maraming mga Kristyano ngayon sa kasamaang palad ay nabigyan ng maling impormasyon patungkol sa Anticristo. Ang paniniwala sa kasinungalingan patungkol sa Anticristo ay madaling nagiging dahilan para ang tao ay malinlang at mailigaw. Ano ang dapat gawin ng isang tao kung mayroong bagong karanasan patungkol sa turo sa Biblia?

" Ito ay mas marangal kaysa sa mga nasa Tesalonica, na kung saan ay natanggap nila ang salita ng may buong kahandaan ng isio, at nagsasaliksik ng kasulatan araw-araw, kahit pa ang mga abagay na iyon.”(Acts 17:11).

Sagot:  Kapag may bagong karanasan patungkol sa turo ng Biblia, ang nagiisang ligtas na hakbang ay kinokompara ang kasulatan nang ating makita kung ito ay katugma ng salita ng Diyos.

11. Handa ba akong sumunod kung saan man ako dalahin ni Jesus, kahit na maaaring maging masakit ito para sa akin?

Pagtatapos na pangungusap

Maraming napaka halagang propesiya mula sa aklat ng Daniel at Apocalipsis ang maitatampok sa mga darating na Amazing Facts Study Guides. Ibinigay din ng Diyos ang propesiyang ito:

A. Ihahayag ang kahuli-hulihang pangyayari sa mundo.

B. Kikilalanin ang mga kalahok sa huling bahagi ng labanan sa pagitan ni Jesus at Satanas.

C. Malinaw na ibubunyag ang masasamang plano ni Satanas para mabitag at masira tayong lahat.

D. Ipakita ang kasiguraduhan at pagmamahal ng paghuhukom; ang mga banal ng Diyos ay maipagtanggol.

E. Maitaas si Jesus—ang Kaniyang kaligtasan, pagmamahal, kapangyarihan, awa, at hustisya.

Pangunahing Kalahok ay lalabas ng ilang ulit .

Ang mga susing kalahok sa pagtatapos ng digmaan sa pagitan ni Jesus at ni Satanas ay lalabas ng paulit-ulit sa mga propesiyang ito. Kasama dito: si Satanas, si Jesus, ang Estados Unidos, ang papasiya, ang Protestantismo, at ang espiritismo. Inulit at pinalawak ni Jesus ang Kaniyang mensahe mula sa mga propeta para gawing sigurado ang Kaniyang babala ng pag-ibig at proteksyon na dumarating na may kalinawan at kasiguraduhan.

- SAGOT

S15Picture14.jpg

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Lagi kong inaakala na ang Anticristo ay isang tao kaysa isang organisasyon. Mali ba ako?

 

Sagot: Ang Anticristo ay isang organisasyon – ang papasiya. Ang salitang “mata ng tao” sa Daniel 7:8, gayunman ay tumutukoy sa isang pinuno. Ang Revelation 13:18 ay nagsasabi ng isang tao na may bilang na kasangkot. Sa Daniel kabanat 8, ang Gresya ay kinatawanan ng isang kambing at ang kaniyang pinuno, Alexander the Great, ay sinimbolo ng isang sungay. Totoo rin ang Anticristo. Ang organisasyon ay ang papasiya. Ang papa ang kaniyang kinatawan. Ang propesiya ng Daniel 7 ay hindi nagsasabing ang papa ay masama at ang mga Katoliko ay hindi Kristiyano. Marami ang mainit at mapagmahal na mga Kristiyanong Katoliko. Ang sistema, gayunman, ay tinatawag na Anticristo dahil umaagaw ito sa awtoridad niJesus at nagtangkang baguhin ang kaniyang kautusan.

 

 

2. Sa tingin mo, matalino bas a isang Kristiyano na magpasa ng batas para ipilit ang Kristiyanismo?

 

Sagot: Hindi. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na dapat lahat ay may kalayaan na piliin ang direksyon na gusto nila ayon sa kanilang konsensya (Joshua 24:15)—kahit na piliin nilang itanggi ang Diyos at maging ateista. Pinayagan ng Diyos si Adan at Eba na piliin na hindi sumunod kahit na masasaktan sila at ang Diyos. Ang sapilitang pagsamba ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ang pamimilit na pagsamba ay paraan ng diyablo. Ang paraan ng Diyos ay mapagmahal na paghihikayat. Ipinapakita ng kasaysayan na sa katotohanan sa tuwing ang iglesia ay magpapasa ng batas upang ipilit ang paniniwala nito, pag-uusig at pagpatay ang nagiging resulta sa iba. Ito ay aral na ating matututunan mula sa kasaysayan ng munting sungay sa Gitnang Kapanahunan.

 

3. Maaaring iba ang aking pagka-unawa, ngunit ang aking kosepto palagi ay ang Anticristo ay isang masamang nilalang na hayagang kakalaban sa Diyos.

 

Sagot: Madalas nating ikonsidera na ang ibig sabihin ngsalitang “anti” ay “kontra” Ngunit ang “Anticristo” ay nangangahulugang “sa lugar ng” o “sa halip na”. Ang Anticristo ay may sala ng pag-aakala na ang kaukulang karapatan ng Diyos ay sa kanila. Inaako nito ang:

A. Ang kaparian nito ay kayang magpatawad ng kasalanan na kung saan ang Diyos lang ang makakagawa.(Luke 5:21).

B. Na baguhin ang kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aalis ng ika-dalawang utos (sa pag samba sa mga imahe) ang paghahati ng Ika-sampung utos sa dalawa. Ang kautusan ng Diyos ay hindi maaring baguhin. (Matthew 5:18).

C. Na ang papa ay ang Diyos sa lupa

Ang orihinal na plano ni Satanas

Ang orihinal na plano ni Satanas (sa langit) ay ilagay sa kanya ang posisyon at awtoridad ng Diyos. Ang kanyang layunin ay paalisin ang Diyos at mamuno sa Kaniyang lugar. (Tingnan ang Study guide 2) Nang si Satanas ay pinalis mula sa langit, ang kaniyang layunin ay hindi nabago, bagkus ito ay tumindi. Sa mga nagdaang siglo ay pinagsikapan (gamit ang tao bilang ahensya) para pagsinungalingan ang Diyos at kunin ang Kaniyang posisyon.

Ang Anticristo ay magpapakita bilang banal

Si Satanas ay naglalayon na palitan ang Diyos sa mga huling araw sa pamamagitan ng panglilinlang sa mga tao na sumunod sa Anticristo, na lumalabas na espirituwal at banal. Ang pangunahiing layunin ng mga propesiya ng Daniel at Apocalipsis ay ilantad ang mga patibong at pamamaraan ni Satanas na akayin ang tao na iangkla si Jesus at ang kaniyang salita para sa kaligtasan.

Maraming Dadayain ang Anticristo

Karamihan sa mga tao ay susunod sa Anticristo (Revelation 13:3) iisipin na sila ay sumusunod kay Cristo. Iilan lang ang maliligtas (Matthew 24:23, 24). Sila ay magiging lingtas dahil susubukin nila ang bawat aral na espirituwal at namumuno sa pamamagitan ng kasulatan (Isaiah 8:20). Relihiyosong kasinungalingan ay kahit saan. Dapat tayong mag-ingat.

 

4. Hindi ba sinasabi ng Biblia sa 1 Juan 2:18-22 na marami ang anticristo?

 

Sagot: Oo, nagkaroon ng maraming anticristo mula sa kasaysayan kung sino ang gumawa na taliwas sa kaharian ng Diyos. Gayunman, mayroon lamang isang entidad na particular na tinutupad ang lahat ng hinulaang katangian ng Anticristo. Sa Daniel kabanata 7 at 8 at sa Apocalipsis 13, makikita doon ang kahit 10 palatandaang katangian ng Anticristo. Ang 10 palatandaang ito ay kayang tuparin ng iisang entidad, ang papasiya.

 

5. Sa propesiya, ang simbolong “hayop” ay nangangahulugang “mala-hayop” na katangian?

 

Sagot: Hindi talaga. Ang Diyos ay gumagamit ng simbolismo ng hayop upang magpahiwatig ng pinuno, bansa, gobyerno, o kaharian. Ito ang kaniyang paraan ng paglalarawan ng gobyerno sa propesiya. Ginagawa natin ito sa ating mga sarili sa ilang antas: inilarawan natin ang Russia bilang oso, ang Estados Unidos bilang agila, etc. Ang simbolong “halimaw” ay hindi isang walang galang na termino. Ito ay kahulugan ng “hayop” o “nilalang”. Kahit si Cristo ay inilarawan bilang tupa ni Juan Bautismo (John 1:29) at ng apostol Juan (Revelation 5:6, 9, 12, 13). Ang terminong “halimaw” ay ginagamit ng Diyos para bigyan tayo ng mensahe tungkol sa mga bansa, namumuno, mabuti at masama.