Mga Mensahe ng Angel mula sa Kalawakan

PNG SG 16--.png

Aralin 16

 

Ang mga anghel ay tunay! Minsan tinatawag na anghel o serapin, mga makapangyarihang naglilingkod na espiritu na nagpapakita sa buong kasaysayan ng Biblia. Minsan sila ay nakikita na nagbibigay proteksyon at gabay sa mga anak ng Diyos, at minsan ay nagpaparusa ng masama. Ngunit ang isa sa pinakamahalaga nilang misyon ay ang ihayag at ipaliwanag ang propesiya. Alam mo ba na ang Diyos ay nagsabi ng isang espesyal na bagay sa pamamagitan ng Kanyang mga anghel sa mga taong nababagabag sa ating napakahirap na mundo? Sa Apocalipsis 14, inihahayag Niya ang mga kahanga-hangang mensahe para sa mga huling araw na ito, ang mga mensahe na nakatago sa simbolismo ng tatlong anghel na lumilipad. Napakahalaga ng mga mensaheng ito, si Jesus ay hindi babalik hanggang sa maganap ang lahat ng ito! Itong gabay sa pag-aaral ay magbibigay sa iyo ng pambukas-matang pangkalahatang pananaw, at ang sumusunod na walong Gabay sa Pag-aaral ay magpapakita ng mga hindi kapani-paniwalang detalye. Maghanda-ang personal na mensahe ng Diyos sa iyo ay ipapaliwanag!

1. Bakit natin pinag-aaralan ang Apocalipsis? Hindi ba ito sarado?

Sagot: May anim na napaka-halagang rason upang pag-aralan ang Apocalipsis:

A. Kahit kalian ay hindi ito isinara (Revelation 22:10). Ang matagal na panahon ng tunggalian sa pagitan ni Cristo at satanas, kasama ang mga pamamaraan ng diyablo at huling mga araw na masasamang plano, ay nailantad sa Apocalipsis. Hindi madaling ma bibitag ni Satanas yung tao na nakakaalam ng kaniyang mga kasinungalingan, kaya inaasahan niya na ang mga tao ay maniniwala na ang Apocalipsis ay tinatakan.

 

B. Ang pangalang “Apocalipsis” ay nangangahulugang “ihayag,” “pagbubukas” o “pagpapahayag”—ang kabaliktaran ng pagiging sarado. Ito ay laging bukas.

 

C. Ang Apocalipsis ay ang aklat ni Jesus sa kakaibang pamamaraan. Nag-umpisa ito sa (Revelation 1:1) “Ang Apocalipsis ni Jesu-Cristo.” Binigyan din naman ito ng salitang paglalarawan sa Kanya sa Revelation 1:13–16 Walang ibang aklat ng Biblia ang naghahayag kay Jesus at Kaniyang tagubilin sa mga huling araw at plano para sa Kaniyang gawa at Kaniyang bayan gaya ng sa Apocalipsis.

D. Ang Apocalipsis una sa lahat ay isinulat para sa mga tao ng ating kapanahunan – bago ang pagbabalik ni Jesus. (Revelation 1:1–3; 3:11; 22:6, 7, 12, 20).

E. Espesyal na pagpapala ay tiyak sa mga bumabasa ng Apocalipsis at umunawa ng payo nito. (Revelation 1:3; 22:7).

F. Inilalarawan ng Apocalipsis ang bayan ng Diyos sa huling kapanahunan (Kanyang Tunay na Iglesia) ng may nakagugulat na kalinawan. Ginagawa nitong buhay ang Biblia kapag iyong malaman na ang pangyayari sa mga huling kapanahunan na inilarawan sa Apocalipsis ay nagaganap na. Sinabi din nito ng tiyak kung ano ang dapat na ipinangangaral ng Iglesia ng Diyos sa mga huling araw (Revelation 14:6–14). Ang pag-aaral na ito ay magbibigay ng pangkalahatang-ideya kaya iyo itong makikila kapag ito ay iyong narinig.

Pansinin: Bago magpatuloy, pakiusap buksan ang iyong Biblia at basahin ang Revelation 14:6–14.

2. Binigyan ng Diyos ang kanyang iglesia ng isang komisyon na kung saan ay dalahin ang magandang balita sa lahat ng nilalang (Marcos 16:15). Paano niya sinimbolohan ang Kaniyang sagradong Gawain sa Apocalipsis.

"At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid, na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag… At isa pang anghel, ang pangalawa, ay sumunod na nagsasabi… At isa pang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na sinasabi... " (Revelation 14:6, 8, 9).

S16Picture2.jpg

Sagot:  Ang salitang “anghel” ay literal na nangangahulugang “tagapagbalita,” kaya ito ay umaakma na ang Diyos ay gumamit ng tatlong anghel upang simbolohan ang pangangaral na may tatlong punto ng magagandang balita para sa mga huling araw. Ginamit ng Diyos ang simbolismo ng mga anghel upang ipaalala sa atin na kasama ng sobrenatural na kapangyarihan ay kaalinsabay ng mga mensahe.

S16Picture3.jpg

3. Ano ang dalawang mahahalagang punto na inihahayag ng Apocalipsis 14:6 tungkol sa mensahe para sa mga huling araw?

"At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid, na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan.” (Revelation 14:6).

Sagot:    Ang dalawang mahahalagang punto ay: (1) ito ay “ang walang hanggang ebanghelyo” at (2) na dapat itong ipangaral sa bawat tao sa mundo. Ang mensahe ng ng tatlong anghel ay idinidiin ang ebanghelyo, na ginagawa nitong malinaw na ang tao ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa—at pagtanggap kay—Jesu-Cristo lamang (Acts 4:10–12; John 14:6). Sapagka’t walang ubang daan patungong kaligatasan, ang masama ang syang mag-aangkin na mayroon pang ibang daan. Ang dalawang mahahalagang punto ay: (1) na ito ay “walang hanggang ebanghelyo,” at (2) ito ay dapat na ipangaral sa bawat tao sa lupa.

Ang kahuwaran ni Sataas

Ang mga kahuwaran ni Satanas ay may kasamang dalawang napakabisang mga bagay: (1) kaligtasan sa pamamagitan ng pag-gawa, at (2) kaligtasan sa halip ng kasalanan. Itong dalawang kahuwaran ay nabuksan at naihayag sa mensahe ng tatlong anghel. Marami ang hindi napagtatanto na sila ay yumayakap sa isa sa dalawang pagkakamali na ito at sinisikap na itatag ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan nito-isang imposibleng gawa. Dapat din nating bigyang-diin na walang sinuman ang tunay na mangangaral ng ebanghelyo ni Jesus na hindi kasama ang mga mensahe ng tatlong anghel.

4. Ano ang apat na katangi-tanging punto na syang kalakip ng mensahe ng unang anghel?

"Sinabi niya sa malakas na tinig, Matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa kanya , sapagka’t dumating ang araw ng Kaniyang paghuhukom, at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at mga bukal ng tubig.” (Revelation 14:7).

Sagot:

A. Matakot sa Diyos. Ang ibig sabihin nito ay dapat nating igalang ang Diyos at tumingin sa Kaniya ng may pag-ibig, tiwala, at respeto – sabik na gawin ang Kaniyang pagtawag. Inilalayo tayo nito sa masama. “At sa pamamagitan ng takot sa PANGINOON, ay umiiwas ang tao sa kasamaan.” (Proverbs 16:6). Si Solomon, ang matalinong tao, ay nagsabi din, “Matakot ka sa Diyos, at sundin mo ang Kaniyang mga utos sapagka’t ito ang buong katungkulan ng tao.” (Ecclesiastes 12:13).

S16Picture4.jpg

B. Magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Maisasakatuparan natin ang utos na ito kung tayo ay susunod, magpupuri at magpapasalamat sa Diyos sa Kaniyang kabutihan sa atin. Isa sa pinakapangunahing kasalanan sa mga huling araw ay kawalan ng pasasalamat. (2 Timothy 3:1, 2).

C. Dumating ang oras ng Kaniyang paghuhukom. Pinahihiwatig nito na ang bawat isa ay may pananagutan sa Diyos, at ito ay isang maliwanag na pahayag na ang paghuhukom ay nangyayari na ngayon. Napakaraming salin ang nagsasabi na “dumating” sa halip na darating palang.

D. Sambahin ang Maylikha. Ang utos na ito ay nagtatanggi ng lahat ng uri ng idolatry—pagsamba sa sarili—at lubusang pagtatakwil sa ebolusyon, na tumatanggi na ang Diyos ang Maylikha at Manunubos. (Maraming aklat at mga palabas ngayon ang sobrang nagbibigay diin sa pagbibigay ng halaga sa sarili, na syang nagiging daan ng pagsamba sa sarili. Ang pagbibigay halaga sa sarili ng isang Kristiyano ay na kay Cristo, na ginagawa ang Kaniyang mga anak na anak ng Hari ng langit.)

Ang ebanghelyo ay isinasama ang pag-likha at pagliligtas ng mundo sa pamamagitan ng Panginoong Diyos ng langit. Kasama sa pagsamba sa Manlilikha ang pagsamba sa Kaniya, sa araw na Kaniyang itinatag bilang pa gala-ala ng paglikha (Ang ika-pitong araw, ang Sabbath). Na ang pagtukoy sa Revelation 14:7 ay sa Sabbath na nagbigay linaw sa pamamagitan ng katotohanan na ang mga salitang “gumawa ng langit, ng lupa, at ng dagat” ay kinuha mula sa kautusan ng Sabbath (Exodus 20:11 KJV) at ginamit dito. Ang tunay na ating pinagmulan ay makikita sa Diyos lamang, na gumawa sa atin ayon sa Kaniyang wangis simula pa noong una. Yung mga tao na hindi sinasamba nag Diyos bilang Manlilikha—kahit ano ang kanilang sinasamba – ay hindi nila malalaman ang kanilang tunay na pinagmulan.

5. Anong mataimtim na pahayag ang ginawa ng ikalawang anghel tungkol sa Babilonya? Ano ang hinihimok ng anghel ng Apocalipsis 18 na gawin ng bayan ng Diyos?

"At isang anghel, ang pangalawa, ay sumunod na nagsasabi, Bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonia." (Revelation 14:8). " Nakita ko ang isa pang anghel na nananaog mula sa langit… At siya ay sumigaw ng may malakas na tinig na nagsasabi, naguho, naguguho ang dakilang Babilonia… At narinig ko ang isa pang tinig mula sa langit na nagsasabi, Magsilabas kayo sa kaniya bayan ko." (Revelation 18:1, 2, 4).

Sagot: Ang ikalawang anghel ay taimtim na nagpapahayag na “Naguho ang Babilonia,” at ang boses mula sa langit ay nakikiusap sa lahat ng anak ng Diyos na lumabas sa Babilonia ng minsan. Maliban kung alam mo kung ano ang Babilonia, ay mabilis mo itong maihihinto. Pag isipan mo ito. Posible bang nasa Babilonia ka ngayon?

6. Laban sa ano ang mensahe ng ikatlong anghel na may taimtim na babala?

"At isa pang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila, na sinasabi sa malakas na tinig, kung sinoman ay sumasamba sa halimaw at sa kaniyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kaniyang noo, o sa kaniyang kamay ay iinom din naman ng alak ng poot ng Diyos na inihahandang walang halo sa kopa ng kaniyang poot at pahihirapan sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng Kordero.” (Revelation 14:9, 10).

Sagot: Ang mensahe ng ikatlong anghel ay nagbabala sa mga tao laban sa pagsamba sa halimaw at sa kaniyang larawan at sa pagtanggap ng marka sa kanilang noo o kamay. Ang unang anghel ay naguutos ng tunay na pagsamba. Ang ikatlong anghel ay nagsasabi sa atin ng kagilagilalas na kahihinatnan na konektado sa maling pagsamba. Alam mo ba kung ano ang halimaw? At ano ang kaniyang tatak? Maliban kung totoong kilala mo ang halimaw, maaaring sambahin mo siya ng hindi mo namamalayan.

S16Picture7.jpg

7. Ano ang apat na puntong paglalarawan ang ibinigay ng Diyos sa Apocalipsis 14:12 ng kaniyang bayan na syang tumanggap at sumunod sa mensahe ng tatlong anghel?

“Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa utos ng Diyos, at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus.” (Revelation 14:12).

Sagot:

A. Sila ay matiyaga, mapagpakasakit, at tapat hanggang sa huli— Ipinahayag Siya ng bayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang matiyagang, maibiging paggawa at sa kanilang katapatan sa kabanalan sa kanilang buhay.

B. Sila ay santo, o mga banal, dahil ang mga ito ay ganap na sa panig ng Diyos.

C. Sinusunod nila ang kautusan ng Diyos.

Ang mga anak ng Diyos ay masaya na sumusunod sa Kaniyang Sampung Kautusan at lahat ng iba pang kautusan na ibinigay Niya sa kanila. Ang una nilang layunin ay malugod an ang Diyos, na kanilang mahal.

(1 John 3:22).

D. Mayroon silang pananampalataya ni Jesus. Maaari din itong isalin sa “pananampalataya kay Jesus.” Sa ibang katayuan, ang bayan ng Diyos ay lubos na sumusunod kay Jesus at lubos na nagtitiwala sa Kaniya.

8. Ano ang mangyayari kung agad na sinusunod ang turo ng mensahe ng tatlong anghel ng lahat ng mga tao?

“Nakita ko roon ang isang puting ulap, at nakaupo sa ulap ang isang kagaya ng Anak ng Tao na sa kaniyang ulo ay may isang gintong korona.” (Revelation 14:14).

Sagot: Pagkatapos na maituro ang turo ng mensahe ng tatlong anghel sa bawat tao, agad-agad ay babalik si Jesus sa mga alapaap (Ang Kaniyang ikalawang pagparito) upang dalahin ang Kaniyang mga anak sa kanilang tahanan sa langit. Sa Kaniyang pagdating, ang dakilang 1,000 taon na kadiliman ng Apocalipsis 20 ay magsisimula.

S16Picture8.jpg

Nang marinig ng lahat ang mensahe ni Jesus patungkol sa huling panahon, Siya ay babalik sa lupa upang dalhin ang Kanyang bayan patungo sa langit.

S16Picture9.jpg

Ang espesyal na diin sa "Pangkasalukuyang katotohanan sa panahon ni Noe" ay ang darating na baha

9. Sa 2 Pedro 1:12, ang apostol ay nagsasalita ng “kasalukuyang katotohanan”. Ano ang ibig sabihin nito?

Sagot:   Ang kasalukuyang katotohanan ay isang aspeto ng walang hanggang ebanghelyo na may partikular na pangangailangan ng madaliang pagkilos para sa isang tiyak na oras. Ang mga halimbawa ay:

A. Ang mensahe ni Noah sa baha (Genesis 6 and 7; 2 Peter 2:5).Si Noah ay isang mangagaral ng kabanalan. Itinuturo niya ang pag-ibig ng Diyos habang nagbababala tungkol sa parating na baha na siyang gugunaw sa mundo. Ang mensahe sa baha ay ang “pangkasalukuyang katotohanan” ng panahong iyon. Ang mahalagang panawagan ay “sumakay sa arko,” At ito ay napakahalaga na ito ay magiging imoral kung hindi ito ipangangaral.

B. Mensahe ni Jonas sa Nineve (Jonah 3:4Ang “pangkasalukuyang katotohanan” ni Jonas ay ang Ninive na siyang masisira sa loob ng 40 na araw. Itinaas din ni Jonas ang tagapag-ligtas, at ang pagsisisi ng siyudad. Gayunman, kung inalis ang mensahe patungkol sa 40 araw na babala ay hindi tapat at hindi mapapatawad. Ito ay ang kasalukuyang katotohanan. Tumugma ito sa panahon na yon.

C. Ang mensahe ni Juan Bautismo (Matthew 3:1–3; Luke 1:17). Ang “pangkasalukuyang katotohanan” ni Juan ay si Jesus, ang Mesias ay darating. Ang kaniyang gawain ay ipamalita ang ebanghelyo at ihanda nag tao sa unang pagdating ni Jesus. Kapag inaalis ang "unang darating" na elemento sa mensahe ng ebanghelyo para sa kanyang kapanahunan ay napakahirap isipin.

D. Ang mensahe ng tatlong anghel (Revelation 14:6–14) Ang "kasalukuyang katotohanan" ng Diyos para sa ngayon ay nasa mga mensahe ng tatlong anghel. Siyempre, ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesu-Cristo lamang ang sentro ng mga mensaheng ito. Gayunpaman, ang "kasalukuyang katotohanan" ng tatlong anghel ay ibinigay din upang maihanda ang mga tao para sa ikalawang pagparito ni Jesus at upang buksan ang kanilang mga mata sa napakalakas na mapanlinlang na mga pandaraya ni Satanas. Maliban kung maunawaan ng mga tao ang mga mensaheng ito, maaaring makuha at mapuksa sila ni Satanas. Alam ni Jesus na kailangan natin itong tatlong espesyal na mensahe, kaya sa kanyang pagmamahal at kahabagan ay ibinigay niya ito sa kanila. Hindi dapat sila kaligtaan. Pakiusap tayo ay manalangin ng taimtim habang ating sinusuri ito sa mga susunod na walong gabay sa pag-aaral.

Ilan sa iyong mga nadiskubre ay maaring nakakagulat. Ngunit lahat ay magbibigay ng kasiyahan. Ang iyong puso ay talagang matutuwa. Mararamdaman mo na si Jesus ay nagsasalita sayo! Kahit na, yan ay Kaniyang mga mensahe.

10. Sino ang sinasabi ng Bibilia na darating para ibigay ang “kasalukuyang katotohanan” bago ang dakilang araw ng Panginoon?

"Narito, susuguin ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng PANGINOON." (Malachi 4:5).

Sagot:   Si Elias na propeta. Mayroong isang bagay na makabuluhan tungkol kay Elias at sa kanyang mensahe, tulad ng makikita natin sa susunod na mga tanong.

S16Picture10.jpg

11. Ano ang ginawa ni Elias na naging dahilan ng pagtuon ng Diyos sa kanya?

Pansinin: Pakiusap na buksan ang iyong Biblia at basahing mabuti ang 1 Kings 18:17–40. bago sagutin ang tanong na ito.

Sagot:   Sinikap himukin ni Elias ang mga tao na pumili kung sino ang kanilang paglilingkuran (verse 21). Halos kabuuan ng bansa ay sumasamba sa diyos-diyosan. Ang mga tao ay tinalikdan ang totoong Diyos at ang

Kaniyang kautusan. Mayroong isang propeta ang Diyos, si Elias, at 450 paganong propeta ni Baal (verse 22). Iminungkahi ni Elias na siya at ang mga sumasamba sa diyos-diyosan ay parehong gumawa ng altar at maglagay ng kahoy at ng toro sa mga ito. At kaniyang iminungkahi na humingi sa totoong Diyos na ihayag ang Kaniyang sarili sa pamamagitan ng pagpapadala ng apoy sa kaniyang altar. Ang paganong diyos ay hindi sumagot, ngunit ang tunay na Diyos ni Elias ay nagpadala ng apoy mula sa langit at sinunog ang handog ni Elias.

Ang mensahe ay nanghihingi ng desisyon

Ang mensahe ni Elias ay dumating sa panahon ng labis na krisis ng espirituwal at pamabansang lubusan na pagtalikod sa relihiyon. Ito ay dumating na may kasamang kapangyarihan mulasa sa langit na nagpatigil sa “trabaho na gaya ng karaniwan” at gumawa ng nasyonal na atensiyon. Iginiit ni Elias na ang mga tao ay magdesisyon kung sino ang kanilang paglilingkuran, ang Dios o si Baal. Lubusang nakombinsi, pinili ng mga tao ang Dios. (verse 39).

12. Ang mensahe ni Elias ay may dalawag bahagi. Ito ay tumutukoy sa “kasalukuyang katotohanan” na mensahe upang ihanda ang mga tao sa unang pagdating ni Jesus at ang “kasalukuyang katotohanan” ay mensahe upang ihanda ang mga tao sa ikalawang pagparito ni Jesus. Sino ang sinabi ni Jesus na nangaral ng mensahe ni Elias upang ihanda ang mga tao sa kanyang unang pagdating?

"Wala pang lumitaw ni isa na higit na dakila kaysa kay Juan na Tagapagbautismo. " “At kung ibig ninyong tanggapin, siya si Elias na darating” (Matthew 11:11, 14).

Sagot: Tinawag ni Jesus ang pangangaral ni Juan upang ihanda ang mga tao para sa kaniyang unang pagdating na “Elias,” o ang mensahe ni Elias. Ang mensahe ni Juan, kagaya ng sa mga araw ni Elias, ay isang napakalinaw na katotohanan at gumigiit sa isang desisyon. Sinasabi ng Biblia kay Juan Bautismo, “Siya’y lalakad… sa espiritu at kapangyarihan ni Elias (Luke 1:17).

S16Picture11.jpg

Ipinakita ni Juan Bautista ang mensahe ni "Elias" sa kanyang panahon. Ang mga nangangaral ng Apocalipsis 14: 6-14 ay may mensahe ni Elias para sa ngayon.

S16Picture12.jpg

13. Paano natin malalaman na ang propesiya ay may ikalawang aplikasyon sa ating panahon bago ang ikalawang pagparito?

"Susuguin ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon." (Malachi 4:5). "Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay magiging dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng PANGINOON." (Joel 2:31).

Sagot:

Pakiusap ating tandaan na ang dalawang pangyayari ay magaganap bago dumating ang “dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon” na nabanggit sa Joel 2:31 Una, ang pagdating ni Elias, at pangalawa, ang napakalaking 

senyales sa kalangitan. Matutulungan tayo nito na alamin ang parehong pangyayari. Ang kadiliman ng araw ay nangyari noong May 19, 1780. Nang gabi ding yon ay lumabas ang buwan na gaya ng dugo. Ang Matthew 24:29 ay may kasama di na isa pang sensyales—ang pagbagsak ng mga bituin, na nangyari noong November 13, 1833—bago ang pagdating ng dakilang araw ng Panginoon.

Ang pangalawang mensahe ni Elias pagkatapos tanda sa langit.

Malinaw na ang mensahe ni Juan na “mensahe ni Elias” ay hindi tumutukoy sa ikalawang “mensahe ni Elias” dahil ang dakilang tanda ng Diyos sa langit mahigit 1,700 na taon pagkatapos na ipangaral ni Juan ang kaniyang mensahe. Ang mensahe ni Elias sa Joel 2:31ay nagsimula pagkatapos ang mga tanda sa langit noong 1833 at dapat na ihanda ang mga tao sa ikalawang pagparito ni Jesus. Ang tatlong bahagi ng “kasalukuyang katotohanan” na mensahe ng Revelation 14:6–14 ay tumugma. Ito ay nagsimula ng 1844 at inihahanda ang mga tao sa buong mundo sa ikalawang pagparito ni Jesus (verse 14), na magaganap pagkatapos ng tatlong bahaging mensahe na maiparating sa bawat tao sa lupa.

Ang mensahe ay nanghihingi ng desisyon

Iginiit ni Elias na ang kasamaan ay makilala at ang lahat ay dapat na magpasya kung sino ang kanilang paglilingkuran. Kaya ito ay nasa tatlong bahaging mensahe ng Diyos para sa atin ngayon. Dapat na tayong magdesisyon ngayon. Ang tatlong bahaging mensahe ay naglalantad kay Satanas at sa kanyang mga plano. At maliwanag na inihahayag nito ang pag-ibig ng Diyos. Tinatawagan ng Diyos ang kaniyang mga anak sa ngayon na bumalik sa totoong pagsamba—pagsamba sa Diyos lamang. Ang pagkukusang paglingkuran at sambahin ang sinuman o anuman sa mahalagang araw na ito ay sa pagtataksil at magreresulta sa walang hanggang kamatayan. Kahimahimalang naabot ng Diyos ang mga puso sa panahon ni Elias (1 Kings 18:37, 39) at sa mga araw ni Juan Bautismo. Pareho ang gagawin nya sa huling araw bilang pag tugon sa mensahe ng tatlong anghel (Revelation 18:1–4).

S16Picture13.jpg

Ang pangwakas na mensaheng Elias na galing sa Diyos ay magdadala sa pamilya ng kagalakan, pag-ibig, at kaligayahan.

14. Ano ang ibang kahanga-hangang pagpapala ang dala ng pangangaral ni Elias (o ang mensahe ng tatlong anghel)?

"Elias ... ibabaling ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang . " (Malachi 4:5, 6).

Sagot: Purihin ang Diyos! Ang mensahe ni Elias, o ang mensahe ng tatlong anghel, ay magbubuklod sa isamg pamilya sa isang mapagmahal, malapit, masaya, at makalangit na relasyon. Anong palad na pangako!

15. Ang salitang “ebanghelyo” ay nangangahulugang “magandang balita.” Nagbibigay ba ng magandang balita ang mensahe ng tatlong anghel sa Apocalipsis 14?

Sagot: Oo, totoo! Ating balikan ang magandang balita na ating nakita sa pangkalahatang ideya ng mensahe ng tatlong anghel:

A. Bawat tao ay magkakaroon ng pagkakataon na makarinig at intindihin ang ebanghelyo ng huling araw. Walang kahit isa ang malalagpasan.

B. Ang napakatalino, makapangyarihang planon ng diyablo upang hulihin

at sirain ang tao ay mahahayag sa atin, kaya kailangan hindi tayo mabitag.

C. Ang kahima-himalang kapangyarihan ng langit ay kasama sa paglalaganap ng salita ng Diyos sa mga huling araw.

D. Ang mga anak ng Diyos ay magiging matiyaga. Tatawagin silang “banal.”

E. Ang mga anak ng Diyos ay magkakaroon ng pananampalatay ni Jesus.

F. Ang mga anak ng Diyos, sa pamamagitan ng pagmamahal, ay susunod sa Kaniyang mga Kautusan.

S16Picture14.jpg

G. Mahal na mahal tayo ng Diyos na ibinigay Niya sa atin ang isang napakaespesyal na mensahe upang ihanda tayo sa ikalawang pagdating ni Jesus.

H. Ang mensahe ni Jesus para sa huling mga araw ay magbubuklod sa isang pamilya sa pagmamahal at pagkakaisa.

I. Ang pangunahing pagpapahalaga ng mensahe ng tatlong anghel ay na ang kaligtasan ay naibigay para sa lahat sa pamamagitan ni Jesu-Cristo lamang. Ibinigay niya ang kaniyang kabanalan upang takpan ang ating nakaraan at kahima-himalang kalooban ng Kaniyang kabanalan araw-araw upang tayo ay lumago sa biyaya at tunay na maging katulad niya. Kung kasama siya, hindi tayo mabibigo. Kung wala siya, hindi tayo magtatagumpay.

Karagdagang salita Ang punto ng mensahe ng tatlong anghel ay maipaliliwanag sa susunod na mga pag-aaral ay:

A. Ang araw ng paghuhukom ng Diyos ay dumating na!

B. Lumabasa sa naguhong Babilonia.

C. Huwag tumanggap ng tatak ng hayop.

Marami pang magagandang balita ay maihahayag habang ikaw ay taimtim na nag-aaral ng paksang ito sa mga susunod na pag-aaral. Ikaw ay masusorpresabat matutuwa sa ilang mga bagay, magugulat at malulungkot sa iba. Ilang punto ay maaring mahirap tanggapin. Ngunit dahil si Jesus ay nagpadala ng isang espesyal na mensahe mula sa langit upang tulungan at gabayan ang bawat isa sa atin sa mga huling araw, sigurado na walang kahit na ano pang mas mahalaga na marinig ito, lubos na maunawaan at sundin.

16. Ako ay naginhawahan at nagpapasalamat na si Jesus ay may espesyal na tatlong puntong mensahe upang tayo ay gabayan at tulungan ang Kaniyang mga anak sa mga huling araw dito sa mundo.

- SAGOT

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Bawat tao ba dito sa mundo ay maaabot ng mensahe ng tatlong anghel bago dumating si Jesus? Sa bilyong bilyon na tao na nabubuhay, paano ito magiging posible?

 

Sagot: Oo, ito ay mangyayari dahil ito ay ipinangako ng Diyos (Mark 16:15). Sinabi ni Pablo na nag ebanghelyo ay nakarating sa “bawat nilalang sa silong ng langit” sa kanyang araw (Colossians 1:23). Si Jonas, sa biyaya ng Panginoon, ay naabot ang buong siyudad ng Ninive sa loob n g kulang kulang 40 na araw (Jonah 3:4–10). Sinasabi ng Biblia na tatapusin ng Diyos ang gawa at paiikliin ito (Romans 9:28). Bilangin mo ito. Ito ay mangyayari ng napaka bilis sa ating panahon.

 

 

2. Totoo bang aktuwal na nagpakita si Moises at Elias kasama si Jesus sa pag-iibang anyo (Mateo17:3) o ito ay isang pangitain lamang?

 

Sagot: Ang pangyayari ay literal. Ang griyegong salita na “horama”, isinalin ma “pangitain” sa verse 9, ay literal na nangangahulugang “ano ang nakita”. Si Moises ay binuhay ,mula sa kamatayan at dinala sa langit (Jude 1:9), at si Elias kalaunan ay iniakyat sa langit na hindi nakakaranas ng kamatayan. (2 Kings 2:1, 11, 12) Ang dalawang lalaking ito, na nanggaling sa mundo at nakaranas ng kahindik-hindik mula sa mabangis na pagsalakay ng diyablo at ang rebelyon ng bayan ng Diyos, naintindihan kung ano ang pinagdadaanan ni Jesus. Sila ay dumating upang palakasin ang loob niya at ipaalala sa Kaniya ng lahat kung sino ang aakyat sa langit na hindi makakakita ng kamatayan (kagaya ni Elias) at mabubuhay na maguli mula sa libingan upang pumasok sa Kaniyang kaharian (kagaya ni Moises) dahil sa kaniyang sakripisyo sa ating mga kasalanan.

 

3. Bakit sinabi ni Juan na hindi siya si Elias (Juan 1:19-21) ngunit sinabi ni Jesus na sya (Mateo 11:10-14)?

 

Sagot: Ang sagot ay nanggaling sa Luke 1:3–17. Ang anghel na nag anunsyo ng pagdating ng kapanganakan ni Juan ay nagsabi, "Ang asawa mong si Elizabeth ay magsisilang sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Juan…Siya ay magiging dakila sa harapan ng Panginoon…Siya’y lalakad sa unahan niya sa espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang papanumbalikin ang mga puso ng mga magulang sa kanilang mga anak, at ang suwail sa karunungan ng mga matuwid , upang ihanda ang isang bayanng nakalaan sa Panginoon.” Verses 13-17. Nang tinukoy ni Jesus si Juan bilang Elias, tinutukoy Niya ang kanyang buhay, espiritu, kapangyarihan, at paggawa na katulad ni Elias. Totoo rin ang mensahe ni Elias sa mga huling araw na ito. Ang diin ay nasa mensahe, hindi ang lalaki. Samakatuwid si Juan ay hindi personal na si Elias, ngunit iniharap niya ang mensahe ni Elias.

 

4. Posible ba para sa isang tao na nangangaral ng katotohanan ni Jesus sa huling panahon na hindi isinasama ang mensahe ng tatlong anghel?

 

Sagot: Hindi! Ang mensahe ng tatlong anghel ay dapat na kasama. Sa aklat ng Apocalipsis, Si Jesus mismo ay inihayag ang kaniyang mensahe sa huling panahon (Revelation 1:1) at malinaw na sinasabi na ang kaniyang mga anak ay dapat na sinusunod kung ano ang kaniyang inihayag sa aklat (Revelation 1:3; 22:7). Kaya ang mga tapat na klero ay dapat na nangangaral ng mensahe ni Jesus mula sa aklat ng Apocalipsis. Ito, tiyak, kasama ang pangangaral ng kaniyang espesyal na tatlong puntong mensahe ng Revelation 14:6–14. Pansinin na tinatawag ni Jesus ang mga mensaheng ito ng “walang hanggang ebanghelyo” sa verse 6. Sinabi rin niya na dapat silang madala sa bawat tao sa mundo bago Siya dumating para sa Kaniyang bayan. Ito ay ilang sa 3 taimtim na isipin:

A. Walang sinuman ang tunay na nangangaral ng “walang hanggang ebanghelyo” maliban na lang kung kaniyang isasama ang mensahe ng tatlong anghel.

B. Walang sinuman ang may karapatang tawagin ang kanyang mensahe na walang hanggang ebanghelyo kung kaniyang kaliligtaan ang mensahe ng tatlong anghel.

C. Ang mensahe ng tatlong anghel ay inihahanda ang mga tao sa pangalawang pagdating ni Jesus (Revelation 14:12–14). Malibang iyong marinig, maunawaan, at tanggapin ang tatlong puntong mensahe ni Jesus sa mga huling araw, ikaw ay maaaring hind imaging handa sa Kaniyang ikalawang pagdating.

Espesyal na Mensahe para sa Huling-panahon

Si Jesus, na syang nakakaalam ng ating pangangailanagan, ay nagbigay sa atin ng tatlong espesyal na mensahe para sa mga huling panahon. Dapat nating maintindihan at sundin ito. Ang susunod na walong pag-aaral ay gagawing maliwanag ang mga mensaheng ito sa iyo.

 

5. Sinasabi ng Lucas 1:17 na ang mensahe ni Elias ay gawin “ang mga suwail sa karunungan ng matuwid”. Ano ang ibig sabihin nito?

 

Sagot: "Ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya." (Romans 1:17).. Ang matuwid ay may karunungan upang tumuon ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Manunubos. "Walang kaligtasan sa kanino pa man, sapagka’t walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa tao na ating ikaliligtas. (Acts 4:12). Ang mensahe ni Juan ay upang maging malinaw ito na parang Kristal sa lahat. Ang pananampalataya na nakaduong sa kung sino at kung ano maliban kay Jesu-Cristo kailanman ay hindi maililigtas ang tao sa kasalanan at akayin ang tao sa pagbabagong buhay. Dapat marinig at maintindihan ng tao ang dakilang punto na ito ng katotohanan. Ang katotohanang ito ay ang pinaka-puso rin ng tatlong puntong mensahe ni Elias na syang mensahe ng Diyos sa ngayon.