Iginuhit ng Diyos ang mga Plano

Aralin 17

 

Alam nating lahat na 4,000 taon na ang nakakalipas, sa dakilang taluktok ng Bundok Sinai, ibinigay ng Diyos kay Moises ang Sampung Kautusan. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan nang oras ding yaon, ay ibinigay ng Panginoon ang plano ng isa sa pinaka misteryosong istraktura na itinayo- ang santuwaryo. Ito ay napaka-halaga, dahil hindi maaaring pumasok ang mga Israelita sa Lupang Pangako hangga’t ito ay hindi nakukumpleto. Ang kakaibang templo ay kumakatawan sa lugar kung saan ang Diyos ay tumatahan kasama ng tao, at ang serbisyo nito ay nagpapakita na ang bansa ng pinalayang mga alipin ang tatlong sukat na tanawin ng plano ng kaligtasan. Isang maingat na pagtanaw sa sikreto ng santuwaryo ay magbibigay kalinawan sa iyong pang unawa kung paanong iniligtas ni Jesus ang nawala at pinamunuan ang iglesia. Ang santuwaryo ay susi rin upang maunawaan ang napakaraming propesiya. Itong kahanga-hangang pag-aaral ay hahayaan kang saliksikin ang santuwaryo at alamin ang mga nakatagong kahulugan. Isang nakatutuwang pambihirang karanasan ang nag-aantay sa iyo.

1. Ano ang hiningi ng Diyos na gawin ni Moises?

"Igawa nila ako ng isang santuwaryo upang ako ay makapanirahan sa gitna nila." (Exodus 25:8).

Sagot:   Ang Panginoon ay humingi kay Moises na gumawa ng isang santuwaryo—isang espesyal na gusali na magsisilbing panirahan ng dakilang Diyos ng langit.

Maikling paglalarawan ng Santuwaryo 

Ang santuwaryo ay isang elegante, istraktura na tolda ang uri (15’x45’—base sa 18 pulgadang kubit) kung saan ang higit sa karaniwan na presenya ng Diyos ay manirahan at ang mga espesyal na serbisyo ay isinasagawa. Ang dingding ay gawa sa akasya (kahoy) tabla, nakatakda sa pilak na bokilya at nilatagan ng ginto (Exodus 26:17–14Exodus 26:17–14Exodus 26:17–14Exodus 26:17–14Exodus 26:1, 7–14). Ang bubong ay gawa sa apat na patong ng panakip: linen, buhok ng kambing, balat ng lalaking tupa, at balat ng kambing (Exodus 26:1, 7–14). Mayroon itong dalawang silid: ang banal na dako at ang kabanal-banalang dako. Isang makapal, mabigat na tabing o kurtina na naghihiwalay sa mga kwarto. Ang patyo—ang lugar na nakapaligid sa santuwaryo – ay 75’x150’ (Exodus 27:18).Ito ay binakuran ng pinong tela (Linen) na sinusuportahan ng 60 na posting tanso. (Exodus 27:9–16).

2. Ano ang inaasahan ng Diyos na matutunan ng Kaniyang bayan mula sa santuwaryo?

"Ang iyong daan, O Diyos, ay banal. Sinong diyos ang dakila na gaya ng aming Diyos?" (Psalm 77:13).

 

Sagot:  Ang pamamaraan ng Diyos, o plano ng kaligtasan ay naihayag sa makalupang santuwaryo. Ang Biblia ay nagtuturo na lahat ng nasa santuwaryo o konektado sa serbisyo nito ay simbolo ng isang bagay na gagawin ni Jesus sa pagliligtas sa atin. Nangangahulugan na hindi natin lubos na maipaaliwanag ang plano ng kaligtasan hanggang sa maintindihan natin ang simbolismo na konektado sa santuwaryo. Kaya, ang kahalagahan ng Gabay sa Pag-aaral na ito ay hindi maaaring ipagmalabis

3. Mula saan kumuha si Moises ng plano para sa santuwaryo? Ano ang gusali na pinagkopyahan nito?

"Ngayon, ang pangunahing bagay na aming sinasabi ay ito: Mayroon tayong gayong Pinakapunong Pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa kalangitan, isang ministro sa santuwaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao." "Sila ay naglilingkod sa anyo at anino ng makalangit na santuwaryo, sapagka’t si Moises ay binalaan ng Diyos nang malapit na niyang itayo ang tabernakulo: Tiyakin mo na ang iyong gagawin ayon sa huwarang ipinakita sa iyo sa bundok." (Hebrews 8:1, 2, 4, 5).

 

Sagot:   Ang plano ng santuwaryo at buong detalye sa pag buo nito ay ibinigay ng Diyos kay Moises. Ito ay kopya ng orihinal na santuwaryo sa langit, na kung saan ay huwaran ng santuwaryo ni Moises.

4. Anong kasangkapan ang nasa patyo?

Sagot

A. Ang altar ng nasunog na alay kung saan ang mga hayop ay iniaalay ay nakatayo sa patyo, sa loob ng pasukan (Exodus 27:1–8). Ang altar na ito ay kumakatawan sa krus ni Cristo. Ang hayop ay rumerepresenta kay Jesus, ang tunay na alay. (John 1:29).

B. Ang hugasan, nakatayo sa pagitan ng altar at ng pasukan ng santuwaryo, ay isang napaka laking palanggana na gawa sa tanso. Dito ay hinugasan ng mga pari ang kanilang paa at kamay bago maghandog ng alay o pumasok ng santuwaryo (Exodus 30:17–21; 38:8). Ang tubig ay kumakatawan ng paglilinis mula sa kasalanan o bagong kapanganakan (Titus 3:5).

5. Anong kasangkapan ang nasa banal na dako?

Sagot

A. Ang hapag para sa tinapay na handog (Exodus 25:23–30) ay kumakatawan kay Jesus, ang tinapay ng buhay (John 6:51).

B. Ang pitong-sangang kandelero (Exodus 25:31–40) ay kumakatawan kay Jesus ang ilaw ng sanglibutan (John 9:5; 1:9).Ang langis ay kumakatawan sa Banal na Espiritu (Zechariah 4:1–6; Revelation 4:5).

C. Ang altar ng insenso (Exodus 30:7, 8) ay kumakatawan sa panalangin ng bayan ng Diyos (Revelation 5:8).

6. Anong kasangkapan ang nasa kabanal-banalang dako?

Sagot

Ang kaban ng tipan, ang nag iisang kasangkapan sa kabanal-banalang dako (Exodus 25:10–22), ay isang kahon o kaban na gawa sa kahoy ng akasya na nilatagan ng ginto. Nakatayo sa ibabaw ng kaban ay dalawang anghel na gawa sa solidong ginto. Sa gitna ng mga anghel na ito ay ang luklukan ng awa (Exodus 25:17–22), kung saan ang presensya ng Diyos ay tumatahan.Ito ay kumakatawan sa trono ng Diyos sa langit, kung saan ay kagaya ng kinatatayuan sa pagitan ng dalawang anghel. (Psalm 80:1).

7. Ano ang nasa loob ng arka?

Sagot

Ang Sampung Utos, kung saan isinulat ng Diyos sa dalawang tapyas na bato gamit ang Kaniyang daliri, at kung saan ay laging sinusunod ng Kaniyang bayan. (Revelation 14:12), ay nasa loob ng kaban (Deuteronomy 10:4, 5). Ngunit ang luklukan ng awa ay nasa ibabaw ng mga ito, na tanda na hanggang sa ang bayan ng Diyos ay magsisi at tumatalikod sa kasalanan (Proverbs 28:13), ang awa ay pinapahaba para sa kanila sa pamamagitanng dugo na iwinisik ng pari sa luklukan ng awa (Leviticus 16:15, 16). Ang dugo ng hayop ay kumakatawan sa dugo ni Jesus na ibinuhos para sa atin upang magdala ng kapatawaran ng kasalanan.(Matthew 26:28; Hebrews 9:22).

8. Bakit kailangan ng mga hayop sa serbisyo ng santuwaryo sa lumang tipan?

"Sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay na nililinis ng dugo, at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan." (Hebrews 9:22). "Sapagka’t ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." (Matthew 26:28).

Sagot:  Ang paghahandog ng mga hayop ay kailangan upang tulungan ang tao na maintindihan na kung walang pagdanak ng dugo ni Jesus, ang kanilang kasalanan kailanman ay hindi mapapatawad. Ang pangit, at nakakagulat na katotohanan na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan (Romans 6:23) Dahil lahat tayo ay nagkasala, lahat tayo ay dapat na mamatay. Nang si Adan at si Eba ay nagkasala, sila ay dapat mamatay maliban kay Jesus, na humayo at ibinigay ang Kaniyang perpektong buhay bilang sakripisyo upang bayaran ang parusa ng kamatayan para sa lahat ng tao. (John 3:16; Revelation 13:8). Pagkatapos magkasala, kinakailangan ng Diyos na mag dala ng sakripisyong hayop (Genesis 4:3–7). Ang makasalanan ay dapat na patayin ang hayop sa kaniyang sariling kamay (Leviticus 1:4, 5). Ito ay madugo at kagulat gulat. At ito ay hindi nakapagtataka sa mga makasalanan na may taimtim na realidad ng kakila kilabot na kabayaran (Walang hanggang kamatayan) at desperadong pangangailangan ng tagapagligtas at kapalit. Kung walang tagapag-ligtas, walang kahit anong pag-asa para sa kaligtasan.

Ang sistema ng sakripisyo ay nagtuturo ng simbolo ng pagpatay ng hayop, na kung saan ibibigay ng Diyos ang Kaniyang Anak upang mamatay sa kanilang kasalanan (1 Corinthians 15:3). Si Jesus ay hindi lang naging Tagapagligtas nila, ngunit naging kapalit (Hebrews 9:28). Nang nakilala ni Juan Bautismo si Jesus, sinabi niya “Narito ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.” (John 1:29).Sa Lumang Tipan, ang mga tao ay nag aasam sa krus para sa kaligtasan. Magbalik tanaw tayo sa kalbaryo para sa kaligtasan. Walang ibang panggagalingan ng kaligtasan (Acts 4:12).

9. Paano iniaalay ang mga hayop sa santuwaryo, at ano ang ibig sabihin nito?

"Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog na susunugin at ito ay tatanggapin para sa ikatutubos niya." “Ito ay kanyang kakatayin sa hilagang bahagi ng dambana sa harapan ng Panginoon.” (Leviticus 1:4, 11).

Sagot:   Kapag ang makasalanan ay nagdala ng tupang iaalay sa pinto ng patyo, bibigyan sya ng pari ng kutsilyo at palanggana. Ilalagay ng makasalanan ang kanyang kamay sa ibabaw ng ulo ng hayop at kanyang ikukumpisal ang kaniyang mga kasalanan. Ito ay sumisimbolo na ang kasalanan ay nalipat mula sa makasalanan patungo sa hayop. Sa puntong iyon, ang makasalanan ay kinokonsidera na inosente at ang hayop ang may sala. Dahil ang hayop ay may sala sa simbolikal na aspeto, kailangan nitong pagbayaran ang kasalanan—kamatayan. Sa pamamagitan ng pagpatay ng hayop sa kaniyang sariling kamay, ang makasalanan ay natuturuan na ang kasalanan ang dahilan ng pagkamatay ng inosenteng hayop at ang kaniyang kasalanan ang dahilan ng pagkamatay ni Jesus na siyang inosente.

10. Kapag ang alay na hayop ay inialay para sa buong kongregasyon, ano ang ginagawa ng pari sa dugo? Ano ang sinisimbolo nito?

“Pagkatapos, dadalhin ang dugo ng toro sa toldang tipunan ng paring binuhusan ng langis, at ilulubog ng pari ang kaniyang daliri sa dugo, at iwiwisik ng pitong ulit sa harapan ng Panginoon sa harap ng tabing” (Leviticus 4:16, 17).

Sagot:  Kapag ang sakripisyo ay inialay para sa kasalanan ng buong kongregasyon, ang dugo ay dinadala ng pari, na kumakatawan kay Jesus (Hebrews 3:1),sa santuwaryo at iwiniwisik sa harapan ng tabing na naghihiwalay sa dalawang silid. Ang presensya ng Diyos ay nananahan sa kabilang bahagi ng tabing. Kaya ang kasalanan ng tao ay natatanggal at simbolikal na naisasalin sa santuwaryo. Ang ministeryo ng dugo sa pamamagitan ng pari ay nagpapakita ng kasalukuyang ministeryo ng dugo ni Jesus para sa atin sa langit. Pagkatapos na mamatay ni Jesus sa krus bilang ating sakripisyo sa ating kasalanan, Siya ay nabuhay at pumunta sa langit bilang ating Pari upang mag ministeryo ng Kaniyang dugo sa makalangit na santuwaryo (Hebrews 9:11, 12). Ang dugo na miniministeryo ng makalupang pari ay kumakatawan kay Jesus na ginagamit ang kaniyang dugo upang itala ang ating mga kasalanan sa santuwaryo sa itaas, nagpapakita na sila ay pinatawad na kung ikukumpisal natin sila sa Kaniyang pangalan (1 John 1:9).

Bilang ating Sakripisyo, nagdala si Jesus ng lubos na pagbabago sa buhay na kalakip ang pagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan.

11. Batay sa mga serbisyo ng santuwaryo, sa anong dalawang pangunahing kakayahan naglilingkod si Jesus sa Kaniyang bayan? Anong mga nakamamanghang benepisyo ang matatanggap natin mula sa Kanyang mapagmahal na ministeryo

"Sapagka’t si Cristo, ang kordero ng ating paskuwa, ay naialay na." (1 Corinthians 5:7)."Yamang tayo ay mayroong isang marangal at Pinakapunong Pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na Anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahahayag.Sapagka’tn tayo’y mayroong isang Pinakapunong Pari na marunong makiramay sa ating mga kahinan, isa na tinukso sa lahat ng paraan gaya rin naman natin, gayunma’y walang kasalanan. Kaya’t lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan.” (Hebrews 4:14–16).

Sagot:   Si Jesus ay nagsisilbing sakripisyo para sa ating mga kasalanan at bilang ating makalangit na Pari. Ang kamatayan ni Jesus bilang ating handog na tupa at kapalit, at ang Kaniyang patuloy na makapangyarihang ministeryo bilang ating makalangit na Punong Pari, na nakagawa ng dalawang kahanga-hangang milagro para sa atin:

A. Isang kumpletong pagbabagong buhay na tinatawag na bagong kapanganakan, kasama ang lahat ng kasalanan sa nakaraan na siyang pinatawad. (John 3:3–6; Romans 3:25).

B. Kapangyarihan na mabuhay ng tama sa kasalukuyan at sa hinaharap (Titus 2:14; Philippians 2:13).

Bilang ating Mataas na Pari, binibigyan tayo ni Jesus ng kapangyarihan upang mabuhay nang tama sa kasalukuyan at sa hinaharap.

Ang dalawang milagrong ito na nakakagawa na ang isang tao ay maging matuwid—na nangangahulugang ang tunay na relasyon na mayroon ang Diyos at ang tao. Walang ibang posibleng paraan para ang isang tao ay maging matuwid sa pamamagitan ng gawa (sariling pagsisikap), dahil ang pagiging matuwid ay nangangailangan ng milagro na kung saan si Jesus lang ang nakakagawa (Acts 4:12). Ang tao ay nagiging matuwid sa pamamagitan ng pagtitiwala na kayang gawin ni Jesus ang mga bagay na hindi nya kayang gawin sa kaniyang sarili. Ito ang ibig sabihin ng biblikal na termino “kabanalan sa pamamagitan ng pananampalataya.” Hiningi ko na si Jesus ang maging pinuno ng aking buhay at pagkatiwalaan sya na gawin ang mga bagay na nangangailangan ng milagro habang ako ay nakikiisa ng buo sa kanya. Itong kabanalan, na kung saan ay milagrosong ginawa para sa akin at nasa akin sa pamamagitan ni Jesus, ay ang nag-iisang totoong kabanalan na lumalabas. Ang iba pang uri ay kahuwaran.

12. Ano ang anim na napakagandang pangako ang ibinibigay sa atin ng Biblia patungkol sa kabanalan na iniaalok sa atin sa pamamagitan ni Jesus?

Sagot:

A. Tatakpan NIya ang ating nakalipas na kasalanan at ibilang tayo bilang walang kasalanan (Isaiah 44:22; 1 John 1:9).

B. Tayo ay ginawa sa wangis ng Diyos sa simula (Genesis 1:26, 27). Ipinangako ni Jesus na ibabalik Niya tayo sa wangis ng Diyos. (Romans 8:29).

C. Binibigyan tayo ni Jesus ng pagnanais na mabuhay ng tama at pagkalooban tayo ng kapangyarihan na magawa ito(Philippians 2:13).

D. Si Jesus, sa pamamagitan ng Kaniyang mga himala, ay nagiging dahilan na maging masaya tao na gawin lang ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. (Hebrews 13:20, 21; John 15:11).

E. Tinatanggal NIya ang sintensya ng kamatayan mula sa atin sa pamamagitan ng paniniwala sa kanyang buhay na hindi makasalanan at magbayad-puring kamatayan (2 Corinthians 5:21).

F. Inaasahan ni Jesus na maging responsible tayo para sa pagpapanatili nating tapat hanggang sa Siya ay bumalik at dalhin tayo sa langit.(Philippians 1:6; Jude 1:24).

Handang tuparin ni Jesus ang lahat ng banal na pangakong ito sa iyong buhay. Hand aka na ba? Lumuhod ka ngayon at hingin mo sa Kaniya na Siya ang mag kontrol ng iyong buhay. Hindi ka Niya bibiguin.

13. Mayroon bang dapat gampanan ang tao upang maging banal sa pamamagitan ng pananampalataya?

"Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ‘Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit." (Matthew 7:21).

Sagot: Oo, sinabi ni Jesus na dapat nating gawin ang kalooban ng Kaniyang Ama. Sa mga araw ng Lumang Tipan, ang tao na tunay na nabago ay patuloy na nagdadala ng tupa upang ihain, na nagpapakita ng kaniyang kapighatian sa kanyang kasalanan at buong pusong pagnanasa na hayaan ang Panginoon na mamuno sa kaniyang buhay.

Ngayon, kahit na hindi natin magawa ang himala na ating kinkailangan upang maging banal, dapat tayong mgkatiwala sa Panginoonaraw-araw (1 Corinthians 15:31), anyayahan Siya na kontrolin an gating buhay ng sa ganoon ang milagro ay pumalit. Dapat tayong magkusa na maging masunurin at sumunod Kay Jesus saan man Siya pumunta kanyang kasala(John 12:26; Isaiah 1:18–20). Kasalanan ang dahilan kung bakit natin gusto na magkaroon ng sariling landas (Isaiah 53:6) a at, kaya, nagiging rebelde laban sa Panginoon kagaya ng ginawa ni Satanas nang pasimula (Isaiah 14:12–14). Ang pag payag na mamuno si Jesus sa ating mga buhay minsan ay kasing hirap nang pagtangggal n gating mata o n gating mga braso (Matthew 5:29, 30), Dahil ang kasalanan ay nakakaadik at kaya lamang malagpasan sa pamamagitan ng mahimalang kapangyarihan ng Diyos (Mark 10:27). Naniniwala ang marami na dadalhin ni Jesus ang laghat na magpapahayag ng kaligtasan sa langit, walang kasaysayan ang kanilang mga kilos. Ngunit hindi ito ganito. Ito ay katha ni Satanas. Ang Kristyano ay dapat na sumunod sa pamumuhay ni Jesus (1 Peter 2:21). Ang makapangyarihang dugo ni Jesus ay kayang tapusin ito para sa ating lahat (Hebrews 13:12), ngunit ito ay kung ibibigay natin kay Jesus ang buong klontrol sa ating buhay at masayang sumunod kung saan sya naroroon—kahit na minsan ang daan ay mabato at magasapang (Matthew 7:13, 14, 21).

14. Matutulungan mob a akong mintindihan ang araw ng pagsisisi?

Sagot: 

A.  Isang beses sa isang taon, sa araw ng pagsisisi, isang taimtim na araw ng paghuhukom ang pumapalit sa Israel (Leviticus 23:27). Lahat ay dapat na magkumpisal ng bawat kasalanan. Yung mga tumatanggi ng araw na iyon ay habang buhay na mawawala sa kampo ng Israel (Leviticus 23:29).

B. Dalawang kambingh ang pinipili: isa, ang kambing ng Panginoon; ang isa ay hantungan ng sisi, na kumakatawan kay Satanas (Leviticus 16:8). Ang kambing ng Panginoon ay papatayin at iaalay para sa kasalanan ng tao (Leviticus 16:9). Ngunit sa araw na ito ang dugo ay dinadala sa kabanal-banalang dako at iwiwisik sa ibabaw at sa harap ng luklukan ng awa (Leviticus 16:14). Sa espesyal na araw lang na ito pumapasok ang punong pari sa kabanal banalang dako upang makatagpo ang Diyos sa luklukan ng awa.

Ang naiwisik na dugo (kumakatawan sa sakripisyo ni Jesus) ay tinanggap ng Diyos, at ang mga naikumpisal na kasalanan ng tao ay malilipat mula sa santuwaryo hanggang sa punong pari. At ililipat niya ang mga naikumpisal na kasalanan na ito sa kambing na hantungan ng sisi, na inaakay sa ilang (Leviticus 16:16, 20-22). Sa paraang ito, ang santuwaryo ay nalinis sa kasalanan ng tao na, na naisalin doon sa mpamamagitan ng dugo na iwinisik sa harapan ng tabing at naipon saloob ng isang taon.

15. Sumisimbolo ba ang araw ng pagsisisi o magbabala na isa sa parte ng dakilang plano ng Diyos sa kaligtasan, kagaya ng ibang tapyas ng makalumang santuwaryo at ang serbisyo nito?

"Kaya nga kailangan na ang mga sinipi mula sa mga bagay sa kalangitan ay linisin ng mga ito, ngunit ang mga bagay sa sangkalangitan ay sa pamamagitan ng hihit na mabubuting handog kaysa sa mga ito."  

(Hebrews 9:23).

Sagot: Oo. Ang mga serbisyo sa araw na iyon ay tumutukoy sa pagputol ng kasalanan ng tunay na Mataas na Saserdote sa makalangit na santuwaryo. Sa pamamagitan ng Kanyang ibinubuhos na dugo na inilalapat sa mga nakasulat sa aklat ng buhay, pinatutunayan ni Cristo ang mga desisyon ng Kanyang mga tao upang paglingkuran Siya nang walang hanggan. Ang espesyal na araw ng paghatol na ito, tulad ng sa Israel Yom Kippur, inaanino ang pangwakas na pagtubos na ginawa para sa planeta natin. Mula sa taunang simbolo ng sinaunang Araw ng Pagbabayad-sala, ang lahat ng sangkatauhan ay tiniyak na ang ating tapat na Mataas na Saserdote, si Jesus, ay namamagitan pa sa langit para sa Kanyang mga tao at nakahanda na pawiin ang mga kasalanan ng lahat na nagsasampalataya sa Kanyang ibinuhos na dugo. Ang pangwakas na pagtubos ay humahantong sa huling paghatol, na nag-aayos ng tanong sa kasalanan sa buhay ng bawat indibidwal, na nagreresulta sa alinman sa buhay o kamatayan.

Napakahalagang Pangyayari

Iyong malalaman sa susunod na dalawang pag-aaral kung paano ang simbolismo ng santuwaryo sa lupa at lalo na ang araw ng pagsisisi ay nagpapakita ng napakahalagang pangyayari ng huling mga araw, na kung saan ay dadalhin ng Diyos mula sa santuwaryo sa langit.

Ang Petsa para sa Paghuhukom

Sa susunod na pag-aaral, ating suriin ang isang napakahalagang propesiya na kung saan ang Diyos ay nagbigay ng petsa sa pagsisimula ng paghuhukom sa langit. Nakakapangilabot, talaga!

16. Handa akong tanggapin ang kabanalan ni Cristo, na kasama ang kapatawaran, paglilinis mula sa kasalanan, at kapangyarihan namabuhay sa kasalukuyan at sa hinaharap.

- SAGOT