Sakto sa Oras! Ang propetikong Tipanan ay Nabunyag

Lesson 18

 

Higpitan ang inyong sinturon sa upuan! Matutuklasan mo ngayon ang pinakamahabang panahon ng propesiya sa Biblia- an propesiya na perpektong hinulaan ang unang pagdating ni Jesus at ang panahon ng kanyang kmatayan. Sa Gabay sa Pag-aaral 16, “Ang mga Mensahe mula sa Kalawakan,” natutunan mo na ang Diyos ay mayroong lubhang napaka halagang mensahe na dapat marinig ng mundo bago dumating si Jesus! Ang unang punto ay nag-uutos sa tao na sambahin ang Diyos at magbigay Luwlahati sa kanya, sapagka’t dumating na ang oras ng Kaniyang pag hatol (Revelation 14:7)

Sa Daniel 8 at 9, inihayag ng Diyos kung anong petsa magsisimula ang kaniyang huling paghatol at nmakapangyarihang propetikong mga tanda na nagpapatunay na si Cristo ang Mesias. Kaya walang propesiya sa buong kasulatan ang mas napakahalaga- ngunit kakaunting tao lamang ang nakakaalam nito!

Ang iba ay talagang nagiging iba ang pagpapakahulugan nito. Pakiusap ating basahin ang Daniel 8 at 9 bago simulan ang pag-aaral na ito, at humingi ng gabay sa Espiritu ng Diyos sa pag-unawa nitong kahangha-hangang pag-aaral na ito.

1. Sa pangitain, nakakita si Daniel ng isang lalaking tupa na may dalawang sungay na tumutulak sa kanluran, hilaga, at timog at sinasakop ang bawat hayop na kaniyang Makita (Daniel 8:3,4). Ano ang sinisimbolo ng lalaking tupa?

"Ang lalaking tupa na iyong nakita na may dalawang sungay ay ang mga hari ng Medo at Persia" (Daniel 8:20).

Sagot:  Ang lalaking tupa ay sumisimbolo sa kaharian ng Medo-Persia, na kung saan ay nirerepresntahan din ng oso ng Daniel 7:5 Ang propesiya ng mga aklat ng Daniel at Apocalipsis ay sumusunod sa prinsipyo ng “pag-uulit at pagpapalawak,”na ang ibig sabihin ay inuulit nila ang propesiya na natalakay sa mga unang kabanata at pinapalaki ang mga ito. Ang paglapit na ito ay nagdadala ng kalinawan at kasiguraduhan sa propesiya ng Biblia. 

Ang ram ay kumakatawan sa Medo-Persiya.

Ang kambing ay sumasagisag sa Greece.

2. Ano ang kapansin-pansin na hayop ang sumunod na nakita ni Daniel?

"Ang lalaking kambing na may magasapang na balahibo ay ang hari ng Gresya, at ang malaking sungay na nasa pagitan ng kanyang mga mata ay ang unang hari. Ang sungay na nabali, sa dakong tinayuan ng apat, ay ang apat na kaharian na babangon mula sa kaniyang bansa , ngunit sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan ." (Daniel 8:21, 22).

Sagot: Sa sumunod na pangitain ni Daniel, isang kambing na lalaki na may malaking sungay ang syang lumabas, na naglalakbay ng may dakilang bilis. Inatake niya at sinakop ang lalaking tupa. At ang dakilang sungay ay naputol at apat na sungay ang pumalit sa puwesto nito Ang magasapang na lalaking kambing ay sumisimbolo sa ikatlong kaharian ng Gresya, at ang malaking sungay ay sumisimbolo kay Alexander the Great. Ang apat na sungay na syang pumalit sa dakilang sungay ay kumakatawan sa apat na kaharian na kung saan ang imperyo ni Alexander ay nahati. Sa Daniel 7:6, ang apat na kahariang ito ay kinakatawan ng apat na ulo ng leopardo, na sumisimbolo sa Gresya. Ang mga simbolong ito ay tumugma na napakadali ng kilalanin ito sa kasaysayan.

3. Ayon sa Daniel 8:8, 9, ang kapangyarihan ng maliit na sungay ang sunod na bumangon. Ano ang sinisimbulo ng munting sungay? little horn power next arose.

Sagot:  Ang munting sungay ay kumakatawan sa Roma. Ang ilan ay nagmumungkahi na ang munting sungay ay kumakatawan sa Antiochus Epiphanes, isang hari nanamunon sa Palstina sa ikalawang siglo B.C at syang nagpatigil ng mga sebisyo sa pagsamba ng nga Hudyo. Ang iba, kasama ang karamihan sa lider ng repormasyon, ay naniwala na ang munting sungay ay kumakatawan sa Roma sa parehong pagano at pang papa na anyo. Ating suriin ang malinaw na ebidensya ng Biblia para dito:

A. Sa pagkakatugma ng propetikong patakaran ng “pag-uulit at pagpapalawak,” ang Roma ay ang pwersa na kumakatawan dito dahil pareho ang kabanata 2 at 7 ng Daniel nan aka punto sa Roma bilang kaharian na sumunod sa Gresya. Ang Daniel 7:24–27 ay nagtatatag din ng katotohanan na ang Roma sa pang papa nitong anyo ay mapapanagumpayan ng kaharian ni Cristo. Ang munting sungay ng Daniel 8 ay tumutugma sa disenyong ito ng eksakto: Susundan nito ang Gresya at kahanga-hangang sisirain o “babasagin na hindi gamit ang mga kamay” sa ikalawang pagdating ni Jesus.(Ikumpara ang Daniel 8:25 sa Daniel 2:34.)

B. Sinasabi ng Daniel 8 na ang Medo-Persians ay magiging “dakila” (verse 4), ang mga Griyego “lubhang dakila” (verse 8), at ang kapangyarihan ng munting sungay “lumalagpas sa kadakilaan” (verse 9). Malinaw ang kasaysayan na walang pwersa na sumunod sa Gresya na naging “lagps ang kadakilaan” maliban sa Roma.

C. Pinalawak ng Roma ang kapangyarihan nito sa timog (Ehipto), ang Silangan (Macedonia), at ang “nakalulugod na kalupaan” (Palestina) nang wasto kagaya ng hinulaan ng propesiya (verse 9). Walang pangunahing kapangyarihan na kagaya ng sa Roma na tutugma sa puntong ito.

D. Ang Roma lamang ang nakatayo laban kay Jesus, “ang prinisipe ng ostiya”(verse 11) at ang mga “Prinsipe ng mga prinsipe” (verse 25). Ang Paganong Roma ang nagpako sa kanya. Sinira din nito ang templo ng mga Hudyo. Ang pang papa na Roma ay mabunga na naging dahilan ng makalangit na santuwaryo na “nagsumite pababa” (verse 11) at “yari sa talampakan” (verse 13) sa pamamagitan ng pagpapalit ng kahalagahan ng ministeryo ni Jesus , an gating Punong Paris a langit, na may makalupang saserdote na nag-aako na magpatawad ng kasalanan. Walang kahit isa ngunit ang Diyos ang may kakayahang magpatawad ng kasalanan (Luke 5:21). At si Jesus ang nag-iisang Pari o taga-Pamagitan. (1 Timothy 2:5).

4. Sinasabi sa atin ng Daniel 8 na ang kapangyarihan ng maliit na sungay ay sisira din ng maraming anak ng Diyos(verses 10, 24, 25) at ibaba ang katotohanan sa lupa (verse 12). Kung ang banal ay magtatanong gaano katagal ang bayan ng Diyos at ang makalangit na santuwaryo ay mayayari sa talampakan, ano ang isinagot ng langit?

"At sinabi niya sa akin, Hanggang sa dalawang libo at tatlong daang hapon at umaga;pagkatapos ay malilinis ang santuwaryo." (Daniel 8:14).

Sagot: Ang sagot ng langit ay ang santuwaryo sa langit ay malilinis pagkatapos ng 2,300- propetikong mga araw, o 2,300 literal na mga taon. (Ang Gabay sa Pag-aaral 15 ay nagbbibigay ng buong paliwanag ng propetikong araw sa taon na prinsipyo na makikita sa Ezekiel 4:6 at Numbers 14:34) Natutunan na natin ang pag liilinis ng santuwaryo sa lupa ay dumadating sa araw ng pagsisisi sa sinaunang Israel. 

Ang maliit na kapangyarihan ng sungay ay inusig at winasak ang milyun-milyong mga tao ng Diyos.

Sa araw na iyon ang bayan ng Diyos ay malinaw na makikilala na sa kanya, at ang tala ng kanilang kasalanan ay naalis. Ang masasama na nanatili sa kasalanan ay mawawala na sa Israel habang buhay. Kaya ang kampo ay malilinis mula sa kasalanan.

Ang langit ay nandito at sinisigurado kay Daniel na ang kasalanan at ang kapangyarihan ng munting sungay ay hindi magpapatuloy sa paglago, sa pag kontrol sa mundo, at mag usig ng bayan ng Diyos ng walang katapusan. Sa halip, sa loob ng 2,300 na taon ang Diyos ay papasok sa makalangit na araw ng pagsisisi, o paghuhukom, kung saan ang kasalanan at ang makasalanan ay makikilala at kalaunan ay matatanggal sa kalawakan habang panahon. Kaya ang kalawakan ay malilinis mula sa kasalanan. Ang mali laban sa anak ng Diyos ay maitatama , at ang kapayapaan at pagkakatugma ng Eden ay pupunuan ng isa pang beses ang kalawakan.

5. Ano ang mahalagang punto ang paulit ulit na binigyang diin ni aghel Gabriel?

"Unawain mo, O anak ng tao, na ang pangitain ay para sa panahon ng wakas.” "Ipapaalam ko sa iyo kung ano ang mangyayari sa huling panahon ng pagkagalit;" "Ngunit ilihim mo ang pangitain, sapagka’t ito’y tungkol sa maraming araw mula ngayon." (Daniel 8:17, 19, 26).

Sagot:  Pulit-ulit na inihayag ni Gabriel na ang 2,300 araw na pangitain ay kasama sa mga pangyayari sa mga huling araw, na nagsimula nang 1798, kagaya n gating natutunan sa Gabay sa Pag-aaral 15. Gusto ng anghel na maintindihan natin na ang 2,300 araw na propesiya ay isang mensahe na pangunahing inilalagay sa ating lahat na naninirahan sa huling kapanahunan ng kasaysayan ng daigdig. Ito ay may espesyal na pakahulugan sa ngayon.

Pasimula sa Daniel 9

Pagkatapos ng pangitain ni Daniel sa kabanata 8, ang anghel Gabriel ay dumating at nagsimula na ipaliwanag ang pangitain sa kanya. Nang dumating so Gabriel sap unto ng 2,300 araw, siya ay bumagsak at nagkasakit ng ilang panahon. Nakabawi siya ng lakas at nagpatuloy na gawin ang tungkulin ng hari ngunit higit na pagmamalasakit tungkol sa hindi pa naipaliliwanag na bahagi ng pangitain—ang 2,300 araw. Nanalangin si Daniel ng taimtim para sa kanyang bayan, ang mga Hudyo na siyang bihag ng Medo-Persi. Ikinumpisal niya ang kanyang mga kasalanan at nakiusap sa Diyos na patawarin ang Kaniyang bayan. Nagsisimula ang Daniel 9 sa taos pusong panalangin ng pagkukumpisal at apila sa Diyos.a and was ill for some time.

Pakiusap mag laan ng panahon ngayon na basahin ang Daniel 9 bago magpatuloy sa pag-aaral na ito.

6.  Habang si Daniel ay nananalangin, sino ang humipo sa kanya at mayroong anong mensahe: (Daniel 9:21–23)?

Sagot:   Ang anghel Gabriel ang humipo sa kanya at nag pahayag na sya ay dumating upang ipaliwanag ang natitira pa sa pangitain na inilarawan sa Daniel 8 (Ikumpara ang  Daniel 8:26 sa Daniel 9:23). 

7.  Gaano katagal sa 2,300 na araw ang iniukol upang (putulin para) sa bayan ni Daniel, ang Hudyo at ang kanilang capital na siyudad, ang Jerusalem (Daniel 9:24)?

Sagot:   Pitumpung lingo ang ibinigay para sa mga Hudyo. Ang pitumpung propetikong lingo ay katumbas ng 490 literal na taon (70x7=490). Ang bayan ng Diyos kalaunan ay babalik mula sa pagkakabihag sa Medo-Persia, at puputulin ng Diyos ang 490 na taon mula sa 2,300 na taon at ilaan ang kaniyang napiling tao bilang panibagong oportunidad upang magsisi at paglingkuran sya.

Pinahintulutan ni Haring Artaxerxes ang muling pagtatayo ng Jerusalem sa taong 457 bc.

8. Anong pangyayari at petsa ang dapat na markahan bilang pang umpisang punto para sa 2,300 n araw at 490-taon na mga propesiya (Daniel 9:25)?

Sagot:  Ang pag uumpisa ng pangyayari ay ang utos mula sa Hari ng Persia Artaxerxes na nag uutos sa bayan ng Diyos (na mga bihag sa Medo-Persia) na bumalik sa Jerusalem at gawin muli ang siyudad. Ang utos ay makkita sa Ezra 7, ay naibigay noong 457 B.C. – ang ika-pitong taon ng pamumuno ng hari (verse 7) – at naipatupad nang tag lagas. Nag umpisang mamuno si Artaxerxes sa 464 B.C.

9. Sinabi ng anghel na ang 69 propetikong lingo, o 483 literal na mga taon years (69 x 7 = 483), idadagdag sa 457 B.C. ay aabot sa Mesisas(Daniel 9:25). Hindi ba?

Sagot:  Oo, talaga! Ipinapakita ng matrematikang kalkulasyon na ang gumagalaw na ulo ng buong 483 na taon ay mula sa taglagas ng 457 B.C. umaabot sa taglagas ng A.D. 27. Ang salitang “Mesias” ay nangangahulugang “pinahiran”(John 1:41, margin). Si Jesus ay pinahiran ng Banal na Espiritu (Acts 10:38) sa Kaniyang bautismo (Luke 3:21, 22). Ang pagkakapahid sa kanya ay nangyari ng ika 15 na taon na pamumuno ni Tiberius Ceasar (Luke 3:1), na kung saan ay A.D. 27. At kung iisipin ang hula ay nangyari lagpas 500 taon bago ito nangyari! At nagsimula si Jesus na mangaral na ang “panahon ay naganap na” (tumutukoy sa 483 na taon na nakarating sa Mesias). Kaya kinompirma nita ang propesiya ( Mark 1:14, 15; Galatians 4:4). Kaya si Jesus ay nagsimula sa Kaniyang ministeryo sa pamamagitan ng malinaw na 2,300 na araw na propesiya, binibigyang diin ang kahalagahan at katiyakan. Ito ay kahanga hangang ebidensya na:

A. Ang Biblia ay kinasihan.

B. Si Jesus ay ang Mesias.

C. Ang lahat ng iba pang petsa sa 2,300 na araw / 490 na taon ng propesiya ay katanggap tanggap. Anong tibay na pundasyon!

10. Ating kinokonsidera ngayon ang 483 na taon ng 490 na taon na propesiya. May isanng propetikong lingo, o literal na pitong taon na natira (Daniel 9:26, 27). Ano ang sumunod na nangyari? Kailan ito nangyari?

Sagot:  Si Jesus ay “nawala” o “ipinako sa krus” sa “kalagitnaan ng sanglinggo” kung saan ay tatlo at kalahating taon pagkatapos na Siya ay pahiran—o ang tagsibol ng A.D. 31. Pansinin kung paanong ang ebanghelyo ay inihayag sa verse 26:”Pagkatapos ng animnapu at dalawang lingo ang Mesias ay mawawala, ngunit hindi pa sa kanyang sarili.

Hindi, purihin ang Diyos, nang si Jesus ay namatay, hindi ito para sa Kaniyang sarili. Siya na “hindi nagkasala” (1 Peter 2:22) ay ipinako sa krus para sa ating kasalanan (1 Corinthians 15:3; Isaiah 53:5). Ang walang kabayarang buhay ni Jesus ay buong pagmamahal at buong pagkukusa na inialay niya para sa ting mga kasalanan. Alleluya, anong Manunubos! Ang sakripisyo ni Jesus ay ang pinaka puso ng Daniel 8 at 9 aw na 2,300

11. Nang si Jesus ay namatay sa krus pagkatapos ng tatlo at kalahating taon, paano niya “patutunayan ang tipanan sa marami” sa loob ng buong huling pitong taon, kagaya ng propesiya sa Daniel 9:27 na atas?

Sagot:  Ang tipan ay pinagpalang kasunduan na ililigtas ang tao mukla sa kanilang mga kasalanan (Hebrews 10:16, 17).Pagkatapos ng Kaniyang ministeryo ng tatlo at kalahating taon ay natapos, pinatunayan ni Jesus ang tipan sa pamamagitan ng Kaniyang mga disipulo (Hebrews 2:3). Pinadala NIya sila muna sa bansa ng mga Hudyo (Matthew 10:5, 6) dahil ang Kaniyang piniling tao ay mayroon pang 3 at kalahating taon ng kanilang 490 na taon na pagkakataon upang magsisi.

Ang mga alagad ay nangaral sa maraming mga Judio.

12. Kapag natapos ang 490-taong huling palugit para sa bayan ng Hudyo ang taglagas ng A.D. 34, ano ang ginawa ng mga disipulo?

Sagot:   Matapos ang pagbato kay Esteban, ang mga alagad ay nagsimulang mangaral sa mga Hentil. (Acts 13:46). Si Esteban, isang banal na dyakono, ay hayagang binato noong A.D 34. Mula sa petsa na iyan pataas ang mga Hudyo, dahil tinanggihan nila si Jesus at ang plano ng Diyos, ay hindi na sila ang piniling Bayan ng Diyos o bansa. Sa halip ay binibilang na ngayon ng Diyos ang lahat ng bansa na tumanggap at naglingkod sa Kaniya bilang espirituwal na Hudyo. Sila ay naging piniling bayan -- “tagapagmana ayon sa pangako”. Syempre ang mga Espirituwal na Hudy, kasama ang mga Hudyo na sa kanilang sarili ay tumanngap at naglingkod kay Jesus (Galatians 3:27–29). (Romans 2:28, 29).

Matapos ang pagbato kay Esteban, ang mga alagad ay nagsimulang mangaral sa mga Gentil.

13. Pagkatapos ng A.D. 34, ilang taon ng 2,300 na taon ng propesiya ang natira? Ano ang pagtatapos n apetsa ng propesiya? Ano ang sinabi ng anghel na mangyayari ng petsang iyon (Daniel 8:14)?

Sagot:  May 1,810 taon ang natitira.(2,300 minus 490 = 1,810). Ang katapusang petsa para sa propesiya ay 1844(A.D. 34 + 1810 = 1844). Ang anghel ay nagsabi na ang makalangit na santuwaryo ay malilinis, o ang makalangit na paghuhukom ay magsisimula na. (Ang makalangit na

santuwaryo ay nasira na noong A.D. 70.) Natutunan natin sa Gabay sa Pag-aaral 17 na ang makalangit na araw ng pagsisisi, o paghuhukom, ay ikakandidato sa huling panahom. Ngayon alam natin na ang petsang pagsisimula ay 1844. Itinakda ng Diyos ang petsang ito. Ito ay tiyak kagaya ng sa A.D. 27 na petsa bago dumating si Jesus upang maging Mesias. Ang bayan ng Diyos sa huling panahon ay dapat na ipinahahayag ito (Revelation 14:6, 7). Ikaw ay manginginig at malulugod na matutunan ang detalye ng paghuhukom sa gabay sa pag-aaral 19. Sa mga araw ni Noe, ipinahayag ng Diyos na ang paghuhukom para sa pagbaha ay mangyayari sa loob ng 120 taon (Genesis 6:3)—at ito ay nangyari. Sa mga araw ni Daniel, ipinahayag ng Diyos na sa Kaniyang paghuhukom sa mga huling panahon ay magsisimula sa loob ng 2,3000 na taon (Daniel 8:14)—at ito ay nangyari. Ang huling kapanahunan na paghuhukom ng Diyos ay nagaganap na simula pa ng 1844.

Kahulugan ng pagsisisi

Ang Ingles na salitang “atonement” ay orihinal na nangangahulugang “at-one-ment;” na, “estado ng pagiging isa” o kasunduan. Ito ay nagpapakilala ng pagkakaisa ng relasyon. Ang perpektong pagkakaisa ay orihinal na nabuhay sa buong sansinukob. Pagkatapos si Lucifer, ang matalinong anghel sa langit (kagaya n gating napag-aralan sa Gabay sa Pag-aaral 2), ainubok ang Diyos at ang Kaniyang prinsipyo ng Gobyerno. 1/3 ng mga anghel sa langit ang sumali sa pagrerebelde ni Lucifer. (Revelation 12:3, 4, 7–9).

Ang rebelyon laban sa Diyos at ang Knaiyang mapagmahal na prinsipyo ay tinawag na kasalan sa Biblia (Isaiah 53:6; 1 John 3:4).Ito ay nagdadala ng pighati, pagkalito, linggatong, trahedya, pagkabigo, lungkot, pagkanulo, at kasamaan na kahit anong uri. Ang pinaka malala sa lahat, ang kabayaran nito ay kamatayan (Romans 6:23)— ns kung saan walang pagkabuhay na mag-uli—sa dagat-dagatang apoy (Revelation 21:8)Ang kaslanan ay mabilis na kumakalat at lalong delikado kaysa sa pinaka nakamamatay na uri ng kanser. Inilalagay ng sansinukob ang kaniyang sarili sa panganib.

Kaya itinapon ng Diyos si Lucifer at ang kaniyang mga anghel mula sa langit (Revelation 12:7–9), at si Lucifer ay nakatanggap ng bagong pangalan—“Satanas” na nangangahulugang “kaaway.” Ang kaniyang nahulog na mga anghel ay tinatawag ngayong diyablo. Inakit ni Satanas si Adan at si Eba, at ang kasalanan ay dumating sa lahat ng tao. Anong trahedya! Ang nakawawasak na labanan sa pagitan ng mabuti at masama ay nagsimula, at ang diyablo ay lumalabas na panalo. Ang sitwasyon ay parang wala ng pag-asa.

Ngunit, hindi! Si Jesus, Anak ng Diyos—Diyos mismo – na higit pang katumbas ng lahat ng tao na nabubuhay sa mundo =, ay pumayag na isakripisyo ang Kaniyang sarili para bayaran ang parusa ng kamatayan ng bawat makasalanan (1 Corinthians 5:7). Sa pamamagitan ng pagtanggap ng Kaniyang sakripisyo, ang makakasalanan ay makakalaya mula sa pagkakasala (Romans 3:25). Ang maluwalhating plano din na ito ay kasama ang pagpasok ni Jesus sa buhay ng tao kung SIya ay aanyayahan (Revelation 3:20) at babaguhin siya upang maging bagong nilalang (2 Corinthians 5:17). Ito ay nagbibigay ng kapangyarihan muka kay Jesus na labanan si Satanas at ibalik ang lahat ng kombertidong tao sa imahe ng Diyos, na kung saan siya ginawa (Genesis 1:26, 27; Romans 8:29).

Ang mapagpalang alok ng pagsisisi ay may kasamang plano na ihiwalay ang kasalanan at sirain ito—kasama si Satanas at ang kaniyang mga nahulog na anghel, at kasama ang lahat ng sasali sa kanilang pagrerebelde (Matthew 25:41; Revelation 21:8).Further, the full information regarding Jesus and His loving government and Satan and his diabolical dictatorship will be taken to every person on earth so all can make an intelligent, informed decision to align either with Christ or Satan (Matthew 24:14; Revelation 14:6, 7).

Ang kaso ng bawat tao ay susuriin sa makalangit na korte (Romans 14:10–12), at igagalang ng Diyos ang pagpili ng bawat indibiduwal na paglingkuran si Cristo o Satanas(Revelation 22:11, 12). Sa wakas, pagkatapos na lipulin ang kasalanan, ang plano ng Diyos ay gumawa ng bagong langit at bagong lupa (2 Peter 3:13; Isaiah 65:17), kung saan ang kasalanan ay hinding hindi sisibol muli (Nahum 1:9), at ibibigay nya ito sa kanyang mga anak bilang kanilang tahanan sa loob ng walang hanggan (Revelation 21:1–5). Ang Ama at Anak ay mananahan kasama ng kanilang bayan na may perpektong kasiyahan at pagkakatugma kailanman.

Lahat ito ay kasama sa "at-one-ment." Ipinaalam sa atin ng Diyos sa Kaniyang salita at Kaniya itong ipinakita sa serbisyo ng santuwaryo sa Lumang Tipan, lalo na ang araw ng pagsisisi. Si Jesus ang susi patungo sa pagsisisi. Ang kaniyang mapagmahal na sakripisyo para sa atin sa kalbaryo ay ginawang posible ng lahat ng ito. Ang pag-aalis ng kasalanan sa ating buhay at sa sansinukob ay posible sa pamamagitan lamang nya (Acts 4:12). Walang duda na ang tatlong puntong kahuli-hulihang mesahae sa mundo ay tinatawagan tayo na sambahin Siya. (Revelation 14:6–12).

14. Bakit ang ilan sa mga nag papaliwanag ng Biblia ay tinanggal ang huling lingo (o 7 taon) ng 490 taon na nakalaan sa mga hudyo at gamitin ito sa gawain ng Anticristo sa katapusan ng kasaysayan ng mundo?

Sagot:  Ang tanong na ito ay maganda—“Bakit tatanggalin ng kung sino ang huling pitong taon ng 490 na taon na nakalaan para sa mga hudyo at palitan ito sa katapusan ng kasaysayan ng mundo”

Ating balikan ang mga katotohanan:

A. Walang anumang ebidensya para sa paglalagay ng pagitan kahit saam sa kalagitnaan ng kahit alin sa mga taon ng 490 taon ng propesiya. Ito ay nagpapatuloy kagaya ng 70 taon ng pagkakatapon ng bayan ng Diyos na nabanggit sa Daniel 9:2.

B. Hindi kailanman sa kasulatana ang particular na bilang ng yunit ng oras(araw, lingo, buwan, taon) na binubuo ng kahabaan ng panahon na nangangahulugan ng kahit ano ngunit patuloy omagkakasunod nay unit ng panahon. Ang bigat ng ebidensya ay nasa mga nag-aangkin kahit anong parte ng kahit anong oras ng propesiya ay dapat na matanggal at bilangin kalaunan.

C. A.D. 27 (ang taon ng bautismo ni Jesus) ay ang pang umpisang petsa para sa huling pitong taon ng propesiya, na kung saan ay binigyang diin ni Jesus sa simula pa lang ng pangangaral, "Ang oras ay natupad na." (Mark 1:15).

D. Sa oras ng Kaniyang kamatayam sa krus sa tag-sibol ng A.D. 3, si Jesus ay sumigaw, "Naganap na." (John 19:30). Ang Tagapagligtas ay malinaw na tumutukoy sa hula ng Kaniyang kamatayan na ginawa sa Daniel 9, kagaya ng:

   1. Ang "Mesias" ay "mawawala" o mapapako sa krus(verse 26).

   2. Siya ang magiging “dahilan ng sakripisyo” at ng “pag hinto ng alay” sa pamamagitan ng kamatayan para sa ating lahat bilang tunay na Tupa ng Diyos (1 Corinthians 5:7;15:3).

   3. Gagawa sya ng “muling pagkakasundo para sa katampalasanan” (verse 24).

   4. Siya ay mamamtay “sa kalagitnaan ng Isang Linggo” (verse 27).

Walang biblikal na awtoridad o ebidensya upang tanggalin ang huling lingo, o pitong taon ng 490 taon na nakalaan sa mga Hudyo at gamitin ito sa gawain ng Anticristo malapit sa huling kasaysayan ng mundo. Mas seryoso, ang pagtatanggal ng huling pitong taon mula sa 490 taong propesiya gayon ay nasisira ang tunay na kahulugan ng maraming propesiya sa aklat ng Daniel at Apocalipsis na ang mga tao ay hindi ito maintindihan ng tama. Ito ang dahilang kung bakit nag hinatulan ang pribadong paghatol ng propesiya, kagaya ng teorya ng pitong taong pagitan. Ganoong interpretasyon ang nagdadala sa tao sa pagka ligaw.

15. Tinanggap ko ang sakripisyo ni Cristo para sa aking buhay at inanyayahan ko siya na linisin ako mula sa kasalanan at gawin akong bagong nilalang.

- SAGOT

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Ang kapangyarihan ng munting sungay ay lumabas pareho sa Daniel 7 and Daniel 8. Pareho ba silang kapangyarihan?

 

Sagot: Ang kapangyarihan ng munting sungay ng Daniel 7 ay sumisimbolo sa papasiya. Ang kapangyarihan ng munting sungya sa Daniel 8 ay sumisimbolo sa pagano at pang- papa na Roma.

 

 

2. Ang “dalawang libo at tatlong daang araw” ng Daniel 8:14 ay literal na isinalin mula sa Hebreo na “dalawang libo at tatlong daang mga gabi at mga umaga”. Ibig sabihin ba nito 1,150 na mga araw ay ilang labanan?

 

Sagot: Hindi, malinaw na ipinapakita ng Biblia sa Genesis 1:5, 8, 13, 19, 23, 31 na ang gabi at ang umaga ay katumbas ng isang araw. Walang pangyayari sa kasaysayan na sa katapusan ng 1,150 na araw ang pupuno sa propesiyang ito.

 

3. Anong parte ang ginaganapan ng “pagpili” sa buhay ng isang Kristyano?

 

Sagot: Ito ay pangunahing susi sa tagumpay. Ang paraan ng Diyos ay laging kalayaan sa pagpili (Joshua 24:15). Kahit na gusto niyang iligtas ang bawat tao (1 Timothy 2:3, 4), Pinapayagan nya pa rin ang kalayaan sa pagpili (Deuteronomy 30:19). Pinayagan ng Diyos si Satanas na piliin na magrebelde laban sa Kaniya. Pinayagan Nya rin si Adan at Eba na piliin ang hindi sunmundo. Ang kabanalan kailanman ay hindi nakakandado, naka-programang tadhana na dadalhin ako sa langit anuman ang aking buhay at kahit ayaw kong pumunta. Ang pagpili ay nangangahulugang ako ay laging libre na baguhin ang aking isip. At nakikiusap si Jesus na piliin Siya (Matthew 11:28–30) at upang pagtibayin muli ang aking pagpili araw araw (Awit 86:3). Kung ang aking araw-araw na pagpili ay sa Kaniya, babaguhin Niya ako at gagawin akong katulad Niya at kalaunan ay dadalhin Niya ako sa Kaniyang pinagpalang bagong kaharian. Ngunit tandaan, ako ay Malaya na lumiko at pumunta sa ibang direksyon kahit anong oras. Hindi ako pipilitin ng Diyos. Ang aking araw araw na pagpili na paglingkuran Siya ay kinakailagan.

 

4. Marami ang naniniwala na ang Hari na si Antiochus Epiphanes ay ang kapangyarihan ng munting sungay ng Daniel 8. Paano tayo makatitiyak na hindi ito totoo?

 

Sagot:

Mayroong napakaraming rason. Ang ilan sa mga ito ay ang sumusunod:

A. Si Antiochus Epiphanes ay hindi naging “lagpas ang kadakilaan”, kagaya ng sinabi sa propesiya (Daniel 8:9).

B. Hindi siya namuno sa “huling kapanahunan” o malapit sa katapusan ng kaharian ang Seleucid kagaya ng kinakailangan ng propesiya (Daniel 8:23), nguit, nasa kalagitnaan.

C. Yung mga nagtuturo na ang Antiochus Epiphanes ay ang munting sungay bilangin ang 2,300 na araw bilang literal na araw kaysa sa propetikong mga araw—bawat isa ay katumbas ng isang taon. Ang literal na panahon na ito na lagpas kaunti ng 6 na taon ay walang makahulugang aplikasyon sa Daniel 8. Lahat ng pagtatangka na gawing literal ang panahong ito na tumugma kay Antiochus Epiphanes ay magkakasamang bumagsak, na naging kahihiyan sa mga kasama nito.

D. Ang munting sungay ay nabubuhay parin sa “huling panahon” (Daniel 8:12, 17, 19), samantalang Antiochus Epiphanes died nang 164 B.C.

E. Ang munting sungay ay magiging “lubusang dakila” sa timog, sa silangan, at Palestina (Daniel 8:9).. Kahit na namuno si Antiochus Epiphanes sa maikling panahon sa Palestina halos wala siyang katagumpayan sa Ehipto (timog) at Macedonia (silangan)

F. Ang munting sungay ay ay itinapon sa ibaba ang lugar ng santuwaryo ng Diyos (Daniel 8:11). Hindi sinira ni Antiochus Epiphanes ang templon sa Jerusalem. Hindi nya ito iginalang ngunit ito ay sinira ng mga Romano noong A.D. 70. Alinma’y hindi nya sinira ang Jerusalem ang temple sa Jerusalem, kagaya ng nakasaad sa propesiya (Daniel 9:26).

G. Ginamit ni Jesus ang mapamanglaw na pagkasuklam ng Daniel 9:26 at27, hindi sa nakalipas na pangmamalupit ni Antiochus Epiphanes nang 167 B.C., kug hindi sa pangunahing kinabukasan ng Romanong sundalo na sisirain ang Jerusalem at ang temple sa Kaniyang sariling henerasyon nang A.D. 70 (Luke 21:20–24). Sa Matthew 24:15, tiyakan na binanggit ni Jesus ang propetang si Daniel at sinabi na ang kaniyang hula ng Daniel 9:26, 27ay mapupunan kapag nakita nan g mga Kristiyano (sa hinaharap) ang mapanglaw na pagkasuklam “tumayo sa banal na dako” sa Jerusalem. Ito man ay napakalinaw upang hindi maunawaan.

H. Malinaw na iniugnay ni Jesus ang pagkasira ng Jerusalem sa huling pagtanggi ng Israel na tanggapin Siya bilang Hari at Tagapag-ligtas (Matthew 21:33–45; 23:37, 38; Luke 19:41–44). Ang relasyong ito sa pagitan ng pagtanggi sa Mesias—kahit matapos na mabigyan ng karagdagang 490 taon ng mapagmahal na pagsubok. Sa pag gamit ng propesiya kay Antiochus Epiphanes, na namatay noong 164 B.C., matagal bago anng kapanganakan ni Jesus, ay tuluyang sinira ang ibig sabihin ng Daniel 8 at 9 – pinakamahalagng propesiyang pamanahon sa Biblia.