Sarado na ang Kaso!

PNG SG 19-.png

Aralin19

 

Ang hurado ay nandito, binasa ang pasya… sarado na ang kaso! Ilang mga pag-iisip ay mas magiging mahinahon. Napaka bilis ng pagdating ng araw kung bawa’t tao na nabuhay ay hahayaan na suriin ang kanilang sarili sa harap ng mga mata ng Diyos na nakakaalam ng lahat (2 Corinthians 5:10). Ngunit huwag nating hayaan na ma alarama tayo nito- kunin ang puso! Milyon na ang nakaalam ng mensahe ng paghuhukom sa Gabay sa Pag-aaral na ito bilang isang magandang balita! Sa aapat na okasyon, kapag ang aklat ng Apocalipsis ay binabanggit ang paghuhukom, ito ay nagdadala ng papuri at pasasalamat! Pero alam mob a na binanggit ng Biblia ang paghuhukom lagpas isang libong beses? Halos lahat ng sumulat ng Biblia ay tumutukoy dito, at ng sa ganon ay hindi sumobra ang pagbibigay diin ditto. Sa mga susunod na ilang minuto, ay makukuha mo ang tunay na makapagbubukas ng iyong paningin sa binalewalang paksa na ito. [Tandaan: Mayroong tatlong bahagi ng paghuhukom… tingnan mo sila habang pinag-aaralan ang liksyon na ito!]

FIRST PHASE

Unang Bahagi ng Huling Paghuhukom

1. Ang anghel Gabriel ay nagbigay kay Daniel ng propesiya tungkol sa 1844 na makalangit na paghuhukom. Ang unang yugto ng paghatol ay tinatawag na "paghuhukom bago ang pagdating" sapagkat ito ay nangyayari bago ang ikalawang pagbabalik ni Jesus. Anong grupo ng mga tao ang isasaalang-alang sa unang yugto ng paghatol? Kailan ito natapos?

"Sapagka’t ito’y panahon upang simulant ang paghuhukom sa sangbahayan ng Diyos." (1 Peter 4:17). "Ang masasama ay hayaang magpakasama pa at ang marumi ay hayaang magpakarumi pa, at ang matuwid ay hayaang magpaka tuwid pa, at ang banal ay hayaang magpaka banal pa. Ako’y malapit ng dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kaniyang ginawa." (Revelation 22:11, 12).

Sagot:    Ito ay matatapos bago ang ikalawang pagdating ni Jesus. Yung mga (buhay at patay) na aakong sila ay Kristyano—“ang sangbahayan ng Diyos”—ay isasaalang-alang sa paghuhukom bago ang pagdating ni Jesus. (Ang 1844 na petsa ay nasa Gabay sa Pag-aaral 18)

2. Sino ang namumuno sa paghatol? Sino ang abugado magtatanggol? Ang hurado? Ang akusador? Sino ang saksi?

"Ang Matanda sa mga araw ay umupo, …Ang Kaniyang trono ay naglalagablab sa apoy." "Ang hukuman ay humanda para sa paghuhukom, at ang mga aklat ay nabuksan." (Daniel 7:9, 10). "Tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesu0-Cristo na Siyang matuwid." (1 John 2:1). . "Ang Ama ...kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol." (John 5:22). "Ang Dyablo… sapagka’t itinapon na ang tagapag-paratang sa ating mga kapatid na siyang nagpaparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos, araw at gabi." (Revelation 12:9, 10). "Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Amen, ng saksing tapat at totoo, nang pasimula ng paglalang ng Diyos." (Revelation 3:14). (Tingnan din ang Colossians 1:12–15.)

S19Picture2.jpg

Sagot:  Ang Diyos Ama, ang Matanda ng mga araw ang mamumuno sa paghuhukom. Mahal na mahal ka NIiya (John 16:27). Si Satanas ay ang iyong nag-iisang tagapag-akusa. Sa korte ng langit, si Jesus, na nagmamahal sayo—ang iyong matalik na kaibigan—ay ang iyong abogado. At ipinangako Niya na ang paghuhukom ay “Ibinigay para sa mga banal ng Kataas-taasan.” (Daniel 7:22).

*The New English Bible, (C) 1961, 1970 ayon sa “the Delegates of the Oxford University Press at “the Syndics of the Cambridge University Press”. Ginamit ng may permiso.

3. Ano ang pinagmulan ng ebidensya na ginamit sa paghuhukom bago ang kanyang pagdating? Sa anong pamantayan ang lahat ay mahahatulan? Dahil alam nang Diyos ang lahat patungkol sa tao, bakit mayroong paghuhukom?

"Ang hukuman ay humanda para sa paghuhukom, at ang mga aklat ay nabuksan." (Daniel 7:10). "At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakaatala sa mga aklat." (Revelation 20:12). "Kayo… ay hahatulan sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan." (James 2:12). "Kami ay naging panoorin ng sanlibutan, ng mga anghel at ng mga tao. " (1 Corinthians 4:9).

S19Picture3.jpg

Sagot:   

Ang ebidensya para sa korte ay manggagaling mula sa mga aklat na kung saan ang lahat ng detalye ng buhay ng isang tao ay nakatala. Para sa mga tapat, ang ulat ng panalangin, pagsisisi, at kapatawaran ng kasalanan ay naroon upang makita ng lahat . Ang talaan ay magpapatunay na ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbibigay ng kakayahan sa mga Kristiyano na mabuhay na may panibagong buhay. Nalulugod ang Diyos sa mga banal at nagagalak na ibahagi ng ang ebidensya ng kanilang buhay. Ang paghuhukom ay magpapatunay na “walang kahatulan sa mga na kay Cristo Jesus, na lumakad hindi dahil sa laman, kundi dahil sa espiritu.” 

(Romans 8:1).

Ang Sampung Utos ng Diyos ay pamantayan ng Diyos sa paghuhukom( James 2:10–12). Ang paglabag sa Kaniyang kautusan ay kasalanan (1 John 3:4). Ang kabanalan ng kautusan ay mapupunan ni Jesus sa lahat ng Kaniyang mga anak (Romans 8:3, 4). Upang angkinin na ito ay imposible ay pagdudahan ang salita ni Jesus at Kaniyang kapangyarihan.

Ang paghuhukom ay hindi upang magpa alam sa Diyos. Alam na Niya lahat (2 Timothy 2:19). Gayunman, ang mga nailigtas ay pupunta sa langit mula sa mundo na ibinagsak ng kasalanan.

Parehong ang mga anghel at ang mga naninirahan sa ibang mga mundo na, ay siguradong makakaranas ng kabalisaan tungkol sa pagtangap sa sinuman sa kaharian ng Diyos sa langit na maaaring mag simula uli ng kasalanan. Kaya, ang paghuhukom ay mabubuksan sa kanila bawat detalye at sasagutin ang bawat tanong. Ang tunay na layunin ni Satanas ay paratangan ang Diyos bilang madaya, malupit, hindi mapagmahal, at hindi totoo. Ginagawa din nito na mas mahalaga para sa lahat ng nilalang sa sansinukob na makita muna kung gaano ka-tiyaga ang Diyos sa mga makasalanan. Ang pagtatanggol ng Diyos sa katangian ng Niya ay ang pangunahing layunin ng paghuhukom (Revelation 11:16–19; 15:2–4; 16:5, 7; 19:1, 2; Daniel 4:36, 37). Tandaan na ang papuri at kaluwalhatian ay ibinigay sa Diyos para sa paraan ng pag hawak Niya ng paghuhukom.

S19Picture4.jpg

4. Anong bahagi ng buhay ng tao ang ikinikonsidera sa paghuhukom bago ang pagdating ni Cristo? Ano ang makukumpirma? Paano mapagpapasyahan ang gantimplala?

"Sapagka’t dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging mabuti man ito o masama." (Ecclesiastes 12:14). "Hayaan ninyong magkasama [trigo at tara] silang tumubo hanggang sa anihan." "The Son of man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend." (Matthew 13:30, 41). "Ako’y malapit ng dumating at dala ko ang gantimpala, upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa." (Revelation 22:12).

Sagot: Bawat detalye ng buha ay susuriin muli, kasama ang mga lihim na iniisip at ginagawa. Para sa rason na ito, ang unang bahagi ng paghuhukom ay tinatawag din na mausisang paghuhukom.

Kukumpirmahin ng paghuhukom ang mga maliligtas at umaako na mga Kristyano. Hindi na rin kaduda duda na kokompirmahin bilang nawaglit yung mga ang pangalan ay hindi nahukuman sa paghuhukom bago ang pagdating ni Jesus. Bagaman tayo ay naligtas sa pamamagitan ng awa, ang gantimapla ay maibibigay base sa gawa, o asal—na nagpapatunay ng katapatan ng pananampalataya ng isang Kristyano  (James 2:26).

FIRST PHASE

Ikalawang Bahagi ng Huling Paghuhukom

5. Anong grupo ang kabilang sa makalangit na paghuhukom sa loob ng 1,000 taon ng Apocalipsis 20? Anu ang layunin ng ikalawang bahagi ng paghatol?

"Hindi ba ninyo nalalaman na ang banal ay hahatol sa sanlibutan?...Hindi ba ninyo nalalaman na hahatulan natin ang mga anghel?" (1 Corinthians 6:2, 3). "Nakikita ko ang mga trono, at ang mga nakaupo sa mga iyon ay pinagkalooban ng kapangyarihan na humatol." (Revelation 20:4).

Sagot:   Ang mga “banal” o matutuwid na tao ng lahat ng panahon na dinala ni Cristo sa langit sa mga alapaap sa Kaniyang ikalawang pagparito,m ay makikiisa sa ikalawang bahagi ng paghuhukom. Halimbawa isang pamilya ang nakatuklas na ang kanilang minamahal na anak na napatay ay wala sa langit. Ngunit ang mamamatay tao ay nandoon. Walang kaduda-duda na kailangan nila ng ilang mga kasagutan. Ang ikalwang bahagi ng paghuhukom ay sasagot sa lahat ng tanong ng matutuwid. Ang buhay ng bawat tao na nawala (kasama si Satanas at ang kaniyang mga anghel) ay maingat na susuriin muli ng mga matuwid, na syang lubusan na sasang-ayon sa desisyon ni Jesus patungkol sa gantimpala para sa bawat isa. Malinaw sa lahat na ang paghuhukom ay walang hindi makatwirang bagay. Sa halip, kino-kompirma lang nito ang pagpili na kung saan ay ginawa ng mga tao na paglingkuran si Jesus man o ang isa pang panginoon (Revelation 22:11, 12). (Para sa pagbabalik tanaw ng 1,000 taon, tingnan ang Gabay sa pag-aaral 12.)

S19Picture5.jpg
FIRST PHASE

Ikatlong Bahagi ng Huling Paghuhukom

6. Saan at kailan mangyayari ang ikatlong bahagi ng pang wakas na paghuhukom? Anong bagong grupo ang ipakikilala sa bahaging ito ng paghuhukom?

"Sa araw na iyon ay tatayo ang Kaniyang mga paa sa Bundok ng Olibo, na nasa tapat ng Jerusalem." "Pagkatapos ang Panginoon kong Diyos ay darating, kasama ang lahat ng mga banal." "Ang buong lupain ay magiging kapatagan mula sa Geba hanggang sa Rimon sa timog ng Jerusalem." (Zechariah 14:4, 5, 10). "At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos." (Revelation 21:2). "At kung matapos na ang isang libong taon, si Satanas ay… lalabas upang dayain ang mga bansa…upang tipunin sila para sa pakikidigma." (Revelation 20:7, 8).

S19Picture6.jpg

Sagot:  Ang ikatlong bahagi ng paghuhukom ay mangyayari sa mundo pagkatapos ng 1,000 taon ng Apocalipsis 20—pagkatapos na bumalik si Jesus sa mundo kasama ang banal na lungsod. Lahat ng masasama na nabuhay kasama ang diyablo at ang kaniyang mga anghel ay nandoon. Sa pagtatapos ng 1,000 taon, ang masasama na namatay sa lahat ng panahon ay bubuhayin (Revelation 20:5). Agad na maglalabas ng makapangyarihang pagpapahayag na kampanya si Satanas upang linlangin sila. Kahanga-hanga, sya ay magtatagumpay na kumbinsihin ang mga bansa sa sanlibutan na kaya nilang sakupin ang banal na siyudad.

7. Ano ang sunod na mangyayari?

"Umakyat sila sa malawak na lupa at pinaligiran ang kampo ng mga banal, at ang lunsod na minamahal." (Revelation 20:9).

Sagot:   Ang masaasama ay papalibot sa siyudad at maghahanda upang umatake.

S19Picture7.jpg

Ang masama ay susubukang salakayin ang banal na lungsod.

8. What interrupts their battle plan, and with what results?

"At nakita ko ang mga patay, mga dakila at hamak, na nakatayo sa harapan ng trono, at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat." (Revelation 20:12). "Sapagka’t tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Cristo." (2 Corinthians 5:10). "Kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa akin, at ang bawat dila ay magpupuri sa Diyos. Kaya’t ang bawat isa sa atin ay magbibigay-sulit sa Diyos ng kaniyang sarili." (Romans 14:11, 12).

Sagot:   Biglaan, walang babala, ang Diyos ay magpapakita na mayroong halos makaka paralisang kaliwanagan sa ibabaw ng siyudad (Revelation 19:11–21). Ang sandal ng katotohanan ay dumating na. Bawat nawaglit na kaluluwa simula na ang mundo ay lalangin, kasama si Satanas at ang kaniyang mga anghel, ay haharapin ngayon ang Diyos sa paghuhukom. Bawat mata ay mauugnay sa Hari ng mga hari (Revelation 20:12).

Makikita ng Bawat Tao ay magbabalik tanaw sa Kanilang mga Sariling Buhay

 

Pagkatapos ang bawat nawaglit na kaluluwan ay makakaalala ng kwento ng kaniyang sariling buhay: Ang patuloy, mainit, nakikiusap na panawagan na magsisi; ang ligaw, hanggang ngayon, munting tinig; ang kahanga-hangang paniniwala na madalas dumating; ang paulit-ulit na pagtanggi na tumugon . Lahat ito ay naroon. Ang ganap na kawastuhan ay hindi matututulan. Ang katotohanan nito ay hindi mapapasinungalingan. Gusto ng Diyos na lubusang maintindihan ng masasama. Mag bibigay Sita ng kahit anong detalye na nais upang gawing malinaw ang lahat ng bagay. Ang aklat at talaan ay magagamit.

S19Picture8.jpg

Luluhod ang lahat ng nawaglit

Bigla ay mayroong pag galaw. Isang kaluluwa na nawaglit ay luluhod at aamin sa kaniyang pagkakasala at bukas na aamin na ang Diyos ay lubhang patas sa kaniya. Ang kaniyang sariling matigas na kalooban ay pipigil sa kaniya sa pagsagot. At sa lahat ng sulok ngayon, mga tao at masasamang mga anghel ay nakaluhod na rin. (Philippians 2:10, 11). At sa isang dakila, halos sabay-sabay na gagalaw ang lahat ng natitirang mga masasamang anghel at mga tao, kasama si Satanas, ay magpapatirapa sa harap ng Diyos (Romans 14:11). Lilinisin nilang lahat ang pangalan ng Diyos mula sa maling akusasyon at magbibigay ng pag saksi sa Kaniyang mapagmahal, patas at puno ng awing pagtrato sa kanila.

Walang pagtatakip.

Ang Diyos ay hindi kasali sa ilang makalangit na pagtatakip. Wala Siyang sinira na kahit anong ebidensya, walang binura. Walang dapat na itago. Ang lahat ay nakabukas, at ang bawat tao na nabuhay kasama ang lahat ng mabubuti at masasamang anghel ay panonoorin ang drama ng lahat ng drama na ito.

Lahat ay Aamin na ang Sintensya ay Patas

Lahat ay aamin na ang sintensya ng kamatayan na ipinahayag sa kanila ay patas—ang nag-iisang ligtas na paraan upang pangasiwaan ang kasalamam. Lahat ng tao ay kayang sabihin na “Sa iyong ikapapahamak.” (Hosea 13:9 KJV). Ang Diyos ngayon ay tatayo ng may paninindigan sa harap ng sansinukob. Ang akusasyon at pag aangkin ni Satanas ay nalantad at walang maliwanag na itinakwil na kasinungalingan ng isangmatigas na makasalanan.

9. Anong mga huling hakbang ang magtatanggal ng kasalanan mula sa sansinukob at magbibigay ng ligtas na tahanan at hinaharap para sa mga matuwid?

"Sila ... pinaligiran ang kampo ng mga banal … ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at sila’y natupok. At ang diyablo na dumaya sa kanila ay inihagis sa lawa ng apoy at asupre." (Revelation 20:9, 10). "Sapagka’t sila’y [ang makakasalanan] ay magiging abo sa talampakan ng inyong mga paa ." (Malachi 4:3). "Sapagka’t narito, ako’y lumilikha ng mga bagong langit at bagong lupa." (Isaiah 65:17). "Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katuwiran ay naninirahan." (2 Peter 3:13). "Masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao,… at sila ay magiging bayan niya, at ang Diyos mismo ay makakasama nila." (Revelation 21:3).

S19Picture9.jpg

Ang apoy mula sa langit ay magtatanggal ng kasalanan at mga makasalanan para sa kawalang-hanggan.

Sagot

Babagsak sa mga masasama ang apoy mula sa langit. Ang apoy ay lubusang lilipol sa kasalanan at makakasalanan sa sansinukob habang panahon. (Tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 11 para sa buong detalye patungkol sa impyerno.) Ito ay magiging oras ng malalim na kalungkutan at trauma sa bayan ng Diyos. Halos bawat tao ay mayroong isang mahal sa buhay o kaibigan na nasa apoy . Ang mga anghel malamang ay iiyak sa pagkawala ng mga tao na kanilang pinrotektahan at minahal sa loob ng maraming taon. Kahit si Cristo walang duda ay iiyak sa mga taong kaniyang minahal at pinakiusapan sa loob ng mahabang panahon. At ang kakila-kilabot na pangyayari ang pagdadalamhati ng Diyos, an gating mapagmahal na Ama, sa kakila-kilabot na halaga ng kasalanan ay hindi makatarungan ang paglalarawan.

S19Picture10.jpg

Bagong Langit at Lupa

At papawiin nya ang bawat luha sa mata ng mga nailigtas na tao (Revelation 21:4) at gagawa ng bagong langit at lupa – kaibig-ibig na lampas paglalarawan—para sa Kaniyang mga banal. At ang pinaka maganda sa lahat, Siya ay titira dito kasama ang Kaniyang bayan sa loob ng walang hanggan. Hindi nais na ispin ng tao na kaligtaan iyon.

10. Paanong ang “araw ng pagsisisi” na serbisyo sa makalupang santuwaryo sa lumang tipan ay sumisimbolo sa paghuhukom at plano ng Diyos na lipulin ang kasalanan mula sa sansinukob at ibalik ang perpektong pagkakatugma?

Sagot:   

Ang ministeryo ng pari sa harap ng luklukan ng awa ay kumakatawan sa ministeryo ni Jesus sa langit par sa atin.

S19Picture11.jpg

The sacrificed animal represented Jesus' sacrifice on the cross.

Sa Gabay sa Pag-aaral 2, natutunan natin kung paanong mali na inakusahan at hinamon ni Satanas ang Diyos at dinala ang pangit na pagkapahamak ng kasalanan sa sansinukob. Ang araw ng pagsisisi ng sinaunang Israel ay itinuro, sa pamamagitan ng mga simbolo, kung paanong pangangasiwaan ng Diyos ang problema sa kasalanan at mag babalik ng pagkakatugma sa sansinukob sa pamamagitan ng pagsisisi. (Atonement ay “at-one-ment” o “upang dalhin ang lahat ng bagay sa lubusang banal na pagkakatugma.”) Sa maka lupang santuwaryo, ang simbolikong hakbang ay:

A. Ang kambing ay pinapatay upang pagtakpan ang kasalanan ng mga tao.

B. Ang mga Pari ay nagmiministeryo ng dugo sa harap ng luklukan ng awa.

C. Ang paghukom ay nangyayari sa pagkakasunod sunod na ito: (1) ang matuwid ay mapapatunayan, (2) ang mga hindi nagsisis ay mamamaatay , at ang tala ng kasalanan ay mawawala sa santuwaryo.

D. Ang tala ng kasalanan ay mapupunta sa kambing na hantungan ng sisi.

E. Ang kambing na hantungan ng sisi ay dadalhin sa ilang.

F. Ang mga tao ay nalilinis mula sa kanilang mga kasalanan.

G. Ang lahat ay magsisimula na may malinis na talaan ng mga pagpipilian

Ang limang simbolikong hakbang na ito ay kumakatawan sa literal na pangyayari ng pagsisisi na naitatag mula sa makalangit na santuwaryo—Ang makalangit na tanggapan ng Diyos para sa sansinukob. Ang unang punto sa itaas ay ang literal na simbulo ng literal na pangyayari ng pagsisisi ng unang punto sa ibaba; ang ikalawang punto sa itaas ay simbolo ng ikalawang punto sa ibaba, etc. Pansinin kung gaano ka linaw na sinimbolohan ng Diyos ang mga dakilang pangyayari na ito ng pagsisisi:

A. Ang sakripisyong pagkamatay ni Jesus bilang kapalit ng tao (1 Corinthians 15:3; 5:7)

B. Si Jesus bilang ating Punong Pari ay ibinabalik ang tao sa wangis ng Diyos (Hebrews 4:14-16; Romans 8:29).

C. Ang hatol ay nagbibigay ng mga tala upang kumpirmahin ang mga buhay-mabuti at masama-at pagkatapos ay aalisin ang mga tala ng kasalanan mula sa makalangit na santuwaryo (Revelation 20:12; Acts 3:19–21).

D. Si Satanas ay taglay ang tunay na responsibilidad para sa pinagmulan ng kasalanan at ang sanhi ng pagkakasala ng mga tao (1 John 3:8; Revelation 22:12).

E. Si Satanas ay itinapon sa "ilang" (1,000 taon ng Apocalipsis kabanata 20).

F. Si Satanas, ang kasalanan, at ang mga kumapit sa kasalanan ay mawawala (Revelation 20:10; 21:8; Psalm 37:10, 20; Nahum 1:9).

G. Ang isang bagong lupa ay lilikhain para sa bayan ng Diyos. Ang lahat ng mabubuting bagay na nawala ng dahil sa kasalanan ay naibalik sa mga banal ng Panginoon (2 Peter 3:13; Acts 3:20, 21).

Ang pagsisisi ay hindi nakukumpleto hanggang sa ang sansinukob, at lahat ng nandto ay maibabalik sa walang kasalananang estado—na may kasiguraduhan na ang kasalanan ay hindi na babangon pang muli.

S19Picture12.jpg

11. Ano ang magandang balita tugkol sa paghuhukom kagaya ng naihayag sa Gabay sa Pag-aaral at nakalista sa ibaba?

Sagot:  

A. Ang Diyos at ang Kaniyang paraan ng pangangasiwa ng problema ng kasalanan ay magiging maluwalhati na a patutunayan sa harap ng buong sansinukob. Ito ang sentrong layunin ng paghuhukom. (Revelation 19:2).

B. Ang paghuhukom ay pagpapasyahan na pabor sa bayan ng Diyos. (Daniel 7:21, 22).

C. Ang matuwid ay magiging ligtas mula sa kasalanan para sa walang hanggan. (Revelation 22:3–5).

D. Ang kasalanan ay lubusang malilipol at hindi na babangon pa sa ikalawang (Nahum 1:9).

E. Lahat ng bagay na naiwala ni Adan at Eba ng dahil sa kasalanan ay maibabalik sa mga naligtas. (Revelation 21:3–5).

F. Ang masasama ay magiging abo—hindi pahihirapan ng walang katapusan. (Malachi 4:1).

G. Sa paghuhukom, Si Jesus ang ating hukom, abogado, at saksi. (John 5:22; 1 John 2:1; Revelation 3:14).

H. Parehong ang Ama at Anak ay nagmamahal sa atin. Ang Diyablo ang nag aakusa sa atin. (John 3:16; 17:23; 13:1; Revelation 12:10).

I. Ang makalangit na mga aklat ay makakatulong sa mga banal dahil ipapakita nila ang biyaya ng ebanghelyo na angbago ng kanilang buhay. (Daniel 12:1).

J. Walang paghatol sa mga na kay Cristo Jesus. Ang paghuhukom ayy gagawa lang ng makatotohanang ebidensya. (Romans 8:1).

K. Walang kahit isang kaluluwa (tao o anghel) ang magrereklamo na ang Diyos ay hindi patas. Ito ay magiging pagkakaisa na ang Diyos ay naging mapagmahal (Philippians 2:10, 11).

12. Nangako ang Diyos na papatawarin ka niya kung aanyayahan mo Siyang pumasok sa iyong buhay, at ipagkakatiwala mo sa Kaniya ang lahat. Aanyayahan mo ba Siya sa iyong buhay ngayon?

- SAGOT

S19Picture13.jpg

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Ano ang pinagkaiba sa pagitan ng pagtanggap kay Jesus bilang aking Tagapagligtas at pagtanggap kay Jesus bilang aking Panginoon?

 

Sagot: Ang pinagkaiba ay matibay. Kapag aking tinanggap Siya bilang aking Tagapagligtas, niligtas Niya ako mula sa pagkakasala at kabayaran ng kasalanan at binigyan ako ng bagong kpanganakan. Binago Niya ako mula sa makasalanan papunta sa pagiging banal. Ang transaksyon na ito ay isang mapagmahal na himala at kailangan sa kaligtasa. Walang pwedeng maligtas na wala ito. Gayunman, si Jesus ay hindi pa tapos sa akin sa puntong ito. Ako ay ipinanganak, ngunit an gang Kniyang palno ay lumaki ako na kagaya Niya (Ephesians 4:13). Kapag tinanggap ko Siya araw-araw bilang aking pinuno, o Panginoon ng aking buhay,Siya, sa pamamagitan ng Kaniyang milagro, ay magiging dahilan ng paglaki ko sa biyaya at Kristyanong pag-uugali hanggang sa ako ay maging mature sa kay Cristo (2 Peter 3:18).

Ang Problema—Gusto Ko ang Sarili kong Paraan

Ang problema ay yung gusto ko na patakbuhin ang sarili kong buhay—magkaroon ng sarili kong pamamaraan. Ang Biblia ay tinatawag itong “katampalasanan”, o kasalanan (Isaiah 53:6). Gawing Panginoon bilang aking Panginoon ay napaka halaga na sa Bagong Tipan ay binanggit Siya bilang “Panginoon” 766 na beses. Sa aklat ng Gawa pa lamang, Siya ay binanggit bilang “Panginoon” ng 110 na beses at bilang “Tagapag-ligtas” 2 beses lang. Ipinapakita nito sa atin kung gaano kahalaga na makilala natin Siya bilang Panginoon at Pinuno ng ating buhay.

Ang Nakalimutang Kahalagahan—Gawin Siyang Panginoon

Patuloy na binibigyang diin ni Jesus ang Kaniyang pagiging Panginoon dahil alam Niya na ang pagpuputong ng korona sa Kaniya bilang Panginoon ay makakalimutan at babalewalaing kahalagahan (2 Corinthians 4:5). Maliban na lang kung gawin ko Siyang Panginoon ng aking buhay, walang ibang daan na ako ako ay maging isang ganap na Kristyano na nararamtan ng kabanalan ni Cristo. Sa halip, ako ay hahantong na “sira at miserable, mahirap, at bulag, at hubad” at mas malala, maramdaman ko na “hindi ko kailangan ng kahit ano”. (Revelation 3:17).

 

 

2. Dahil ang tala ng kasalanan ng bayan ng Diyos ay maililipat sa araw ng pagsisisi sa kambing na hantungan ng sisi, hindi ba ito natin sya ginagawang taga-dala ng kasalanan? Akala ko si Jesus lang ang nagdala ng ating mga kasalanan?

 

Sagot: Ang hantungan ng sisi, an kumakatawan kay Satanas, ay walang paraan na magdala, o magbayad n gating mga kasalanan. Ang tupa ng Panginoon, na siyang isinakripisyo sa araw ng pagsisisi, ay kumakatawan kay Jesus, na nagbayad n gating kasalanan sa kalbaryo. Si Jesus lamang ang “nag-alis ng kasalanan ng mundo”. (John 1:29). Si Satanas ay mapaparusahan (kagaya ng ibang makakasalanan—Revelation 20:12–15) para sa kanyang sariling kasalanan, na may kasamang responsibilidad para (1) pag labas ng kasalanan, (2) kaniyang sariling masamang gawa, (3) pag iimpluwensya sa bawat tao sa mundo na magkasala. Malinaw na hahawakan siya ng Panginoon bilang may pananagutan sa kasamaan. Ito ang simbolismo ng pagsasalin ng kasalanan sa kambing na hantungan ng sisi (Satanas) sa araw ng pagsisisi na ang ibig sabihin ay upang ihatid.

 

3. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan na ating ikiniumpisal (1 Juan 1:9). Maliwanag din na, kahit pinatawad, ang tala ng mga kasalanang ito ay maiiwan ang tala sa aklat ng langit hanggang sa katapusan ng panahon (Gawa 3:19-21). Bakit hindi nabubura ang kasalanan kapag pinatawad na? (Juan 1:9)

 

Sagot: Mayroong magandang rason. Ang makalangit na paghuhukom ay hindi matatapos hangga’t ang paghuhukom ng masasama ay hindi pa nangyayari—kaagad bago ang kanilang pagkasira sa katapusan ng mundo. Kung sisirain ng Diyos ang tala bago ang huling bahagi ng paghuhukom, maaakusahan Siya sa isang malakihang pagtatakip. Lahat ng tala ng asal ay mananatiling bukas para tingnan hanggang sa ang paghuhukom ay matapos.

4. May ilan na nagsasabi na ang paghuhukom ay natapus na sa krus. Sinasabi naman ng iba na napalitan na ito ng siya ay mamatay. Makakasiguro ba tayo na tama ang oras tungkol sa paghuhukom na ipinakita sa pag-aaral na ito?

 

Sagot: Oo. Para gawing posible ang kasiguraduhan patungko sa oras ng paghuhukom, malinaw na tatlong besses na tiniyak ng Diyos sa Daniel 7. Pansinin ang tiyak na tiyempo ng Diyos. Walang iniwan na lugar ang Diyos para sa walang kasiguraduhan. Ang banal na pagkakasunod-sunod ay nabanggit tatlong beses (verses 8-14, 20-22, 24-27) sa isang kabanata na ito kagaya ng sumusunod:

A. Ang kapangyarihan ng munting sungay—namuno A.D 538-1798 (Tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 15).

B. Ang paghuhukom—ay magsisimula pagkatapos ng 1798 (1844) at magpapatuloy hanggang sa ikalawang pagparito ni Jesus.

C. Bagong kaharian ng Diyos—ay naitayo sa katapusan ng paghuhukom.

Kaya ginawa ng Diyos na malinaw na ang paghuhukom ay hindi mangyayari sa kamatayan, o sa krus, ngunit sa pagitan ng 1798 at ikalawang pagparito ni Jesus.

Tandaan na ang mensahe ng unang anghel ay nasa parte, “ang oras ng Kaniyang paghatol ay dumating”. (Revelation 14:6, 7) Ang mga anak ng Diyos sa huling kapanahunan ay dapat na sinasabi sa mundo na ang pang wakas na paghuhukom ay nangyayari na ngayon!

 

5. Anong mahalagang aral ang ating matutunan mula sa ating pag-aaral ng paghuhukom?

 

Sagot: 

Pansinin ang sumusunod na limang punto:

A. Maaring tila napakatagal para sa Diyos bago Siya umaksyon, ngunit ang Kaniyang tiyempo ay tama. Walang ligaw na tao ang magsasabi na “hindi ko naintindihan” o “hindi ko alam”.

B. Si Satanas at lahat ng uri ng masasama ay pangangasiwaan ng Diyos sa paghuhukom. Dahil ang paghuhukom ay gawain ng Diyos at nasa Kaniya ang lahat ng katotohanan, dapat nating tigilan ang paghuhusga sa iba at hayaan natin na ang Diyos ang gumawa para dito. Ito ay pag-agaw sa Kaniyang awtoridad.

C. Hinahayaan ng Diyos na magdesisyon tayo kung paano natin makikipag-ugnayan sa Kaniya at sino ang ating paglilingkuran. Gayunman, dapat tayong maging handa sa seryosong kabayaran kapag tayo ay nagpasya na kontrahin ang Kaniyang salita.

D. Mahal na mahal tayo ng Diyos na ibinigay Niya sa atin ang aklat ng Daniel at Apocalipsis para gawing malinaw ang isyu ng huling kapanahunan. Ang nag-iisang kaligtasan ay sa pakikinig sa Kaniya at sundin ang Kaniyang mga payo mula sa mga dakilang propetikong aklat na ito.

E. Determinado si Satanas na sirain ang bawat isa sa atin. Ang kaniyang mapanlinlang na mga estratehiya ay epektibo at nakakakumbinsi na lahat ngunit kakaunti ang mabibitag. Kung wala ang kapangyarihan ni Jesus na bumuhay sa ating mga buhay araw araw upang protektahan tayo mula sa bitag ng diyablo, tayo ay ganap na masisira ni Satanas.