Ang Tatak ng Hayop

Aralin 20

 

BABALA: Ayaw ng diyablo na makumpleto mo ang Gabay sa Pag-aaral na ito!

Ang tatung numero, isang tapyas na bagay na ginagamit sa kompyuter na nasa ilalim ng balat, o bagay na mas pino? Ito ay isa sa pinaka hindi maunawaan na propesiya sa Biblia—nguni’t napakahalaga na maintindihan ng tama ang paksang ito. Ngunit sa pag-aaral ng tatak ng hayop, dapat tayong magsalita ng ilang mga sensitibong isyu, magbabanggit ng mga pangalan at dapat maging partikular. Hindi popular ang bagay na ito sa ngayon, ngunit dapat tayong maging matatag dahil mahal ng Diyos ang Kaniyang bayan at gusto Niiya na malaman nila ang katotohanan. Ang mensaheng ito ay hindi sa amin, nguni’t kay Jesus. At kasama ang walang hanggang kamatayan na nag-aantay sa mga tatanggap ng tatak, isang krimen ang hiindi Siya tulungan sa pagdadala ng mensahe. Ang pag-aaral na ito ay dapat na mapasimulan sa isang babala: "AYAW NG DIYABLO NA BASAHIN MO NG BUO ANG PAG-AARAL NA ITO." Basahin ang Revelation 13:1–8, 16–18, at 14:9–12, manalangin sa Banal na Espiritu na bigyan ka Niya ng totoo at mapang-unawang puso bago pumasok na tuklasin ang pag-aaral na ito.

Isang mahalagang Paalala 

Natutunan natin sa Gabay sa Pag-aaral 2 na ang kakila-kilabot na labanan ay patuloy sa pagitan ng Diyos at ng diyablo. Ito ay nanalantad sa mga siglo simula ng si Lucifer, ang pinaka makapangyarihang anghel, ay nag rebelde laban sa Diyos. Kasama ang mga anghel na sumanib sa kaniya, sinubukan niya na pagtagumpayan ang Diyos at sakupin ang pag kontrol sa sansinukob. Ang Diyos at ang mga tapat na anghel ay walang nagawa kundi paalisin si Lucifer at ang kaniyang mga anghel mula sa langit. Si Lucifer, na naging kilala bilang diyablo at Satanas, ay sumiklab ang galit. Ang kaniyang determinasyon na sirain ang Diyos at kontrolin ang sansinukob ay lumalago kada lumilipas ang taon. Kahanga-hanga, napanalunan nya ang suporta ng karamihan ng tao sa mundo sa kanyang rebelyon. Nakiusap ang Panginoon para sa katapatan at suporta ng tao, ngunit hinayaan nya ang lahat na magkaroon ng kalayaan na pumili. Kalaunan, bawat tao sa mundo ay nakahanay sinuman sa Diyos o kay Satanas. Ang huling pagtutuos sa pagitan ng Diyos at ni Satanas ay nauuna, at ito ay inilarawan sa Apocalipsis. Ang aklat na ito ay tumutukoy na ang Diyos ay may simbulo, o tatak, na kikilala sa Kaniyang bayan. Si Satanas din ay may simbulo o tatak na kikilala sa mga sumusuporta sa kaniya. Gaya ng dati, si Satanas ay gagawa sa pamamagitan ng makalupang kapangyarihan (Sinisimbulo ng hayop sa Apocalipsis) upang ipataw ang kaniyang tatak. Ang pag-aaral na ito ay maghahayag ng tatak ng hayop, na kung saan ang lahat ng taong mawawaglit sa katapusan ng panahon ay makakatanggap. Maliban na lang kung alam mo ang kaniyang “tatak’, paano mo maiiwasang tanggapin ito?

1. Upang malaman kung ano ang “tatak”, dapat nating kilalanin ang hayop. Paano inilarawang ng BIbilia ang hayop?

Sagot: Ang Apocalipsis 13:1-8, 16-18 ay nag bibigay ng 11 na katangian ng pagkakakilanlan na nakalista sa ibaba:

A. Umahon mula sa dagat (verse 1).

B. Pinaghalo ang apat na hayop ng Daniel 7 (verse 2).

C. Binigyan ito ng dragon ng kapangyarihan at awtoridad (verse 2).

D. Nakatanggap ng sugat na nakamamatay(verse 3).

E. Ang sugat na nakamamatay ay gumaling (verse 3).

F. Malakas na politikong kapangyarihan (verses 3, 7).

G. Malakas na relihiyosong kapangyarihan (verses 3, 8).

H. May kasalanan ng kapusungan (verses 1, 5, 6).

I. Makikipag digma at magagapi ang mga banal (verse 7).

J. Mamumuno sa loob ng 42 na buwan(verse 5).

K. May misteryosong numero—666 (verse 18).

Ang ilan ba sa mga puntong ito ay pamilyar? Tumpak! Atin nang nakatagpo ang karamihan sa mga ito nan gating pinag-aralan ang tungkol sa Anticristo ng Daniel 7. Ang “hayop” ng Revelation 13:1 ay simpleng ibang pangalan para sa “Anticristo,” na kung saan ating nalaman mula sa Daniel 7 ay ang papasiya. Ang propesiya ng Daniel at Apocalipsis ay madalas na nasasakop ang parehong sumasaad bilang nauunang propesiya, ngunit bawatn sandali ay may nadadagdag itong mukha na nakakatulong na maging tiyak ang propesiya. Kaya asahan na maatututo ng bagong mga bagay tungkol sa Anticristo mula sa pag-aaral na ito. Ngayon, ating pag-aralan isa-isa, ang 11 punto na naglalarawan sa hayop.

A. Ito ay aahon mula sa dagat (Revelation 13:1).

Ang dagat (o tubig) sa propesiya ay tumutukoy sa maraming tao, o lugar na marami ang populasyon (Revelation 17:15). Kaya ang hayop, o Anticristo , ay babangon mula sa gitna ng naitatag na bansa sa kilalang mundo. Ang papasiya, sa ating kaalaman,ay bumagon sa Kanlurang Europa, kaya tugma sa puntong ito.

Pagpapaliwanag

Katugma ng utos ng Diyos na igalang ang lahat ng tao
(
1 Peter 2:17), tayo ay titigil muna dito sandali upang kilalanin ang papasiya sa napakarami niyang magandang ginawa. Ang kaniyang mga ospital, ampunan, pag-aalaga sa mga mahihirap, tahanan para sa mga ina na hindi ikinasal at pag-aalaga sa mga matatanda ay pinapahalagahan sa buong mundo. Maaari siyang palakpakan sa maraming mabubuting bagay. Ngunit, tulad ng lahat ng iba pang samahan, gumawa din siya ng malubhang mga pagkakamali. Tinutukoy ng Diyos ang ilan sa mga pagkakamali na ito sa Apocalipsis. Ang Panginoon, na nagpapala at nagpapaginhawa, ay dapat kung minsan ay magparusa at magtama. Mangyaring hilingin sa Kanyang Espiritu na magsalita sa iyo habang nagpapatuloy ka sa pag-aaral

B. Ito ay pinaghalo ng apat na hayop ng Daniel 7 (Revelation 13:2). 

Pag-aralan ang paghahambing sa dalawa upang makita kung paano ito tumugma sa isa’t-isa:

                                          Daniel kapitulo 7                                                       Revelation kapitulo 13

Babylon                          Hayop na Leon (vs. 4)                                                   "Bibi ng leon" (vs. 2)

Medo-Persia                  Hayop na Oso (vs. 5)                                                     "Paa ng Oso"(vs.2)

Greece                             Hayop na Leopardot (vs. 6)                                           tulad ng leopardo" (vs. 2)

Rome                               Hayop na may 10 sungay (vs. 7)                                   may sampung sungay" (vs. 1)

Ang apat na hayop ng Daniel 7 ay inilarawan bilang parte ng Anticristo, o ng hayop , dahil ang papsiya ay nakatala bilang korporasyon na may paganong paniniwala at gawi mula sa apat na imperyo. Dinamitan niya sila ng espirituwal na damit at ipinangalat sila sa mundo bilang Kristiyanong katuruan. Ito ang isa sa napakaraming suportang pahayag mula sa kasaysayan: "Sa isang tiyak na respeto, sya [ang papasiya] ay kinopya ang kanyang organisasyon mula sa Impero ng Roma, pinreserba at ginawang mabunga ang pilosopikal na katalstasan ni Socrates, Plato at Aristotle, hiniram mula sa mga Barbarians at ang Byzantine na Imperyo ng Roma, ngunit laging iniiwan ang kaniyang sarili, tinutunaw na mabuti ang lahat ng elemento na inilabas mula sa panlabas na pinagmumulan." 1 Ang puntong ito ay siguradong tumugma sa papsiya.

C. Ang hayop ay dapat na tumanggap ng kaniyang kapangyarihan, luklukan (capital), at awtoridad mula sa dragon (Revelation 13:2).

Upang kilalanin ang dragon, pumunta tayo sa Apocalipsis 12, na kung saan ang iglesia ng Diyos sa huling kapanahunan ay inilarawan bilang dalisay na babae na kumakatawan sa tunay na anak ng Diyos o iglesia (Jeremiah 6:2 Isaiah 51:16). (Sa Gabay sa Pag-aaral 23, ay ipapakita naming ang detalyadong pag-aaral ng iglesia ng Diyos sa mga huling panahon ng Apocalipsis 12. Ang Gabay sa Pag-aaral 22 ay pinapaliwanag ang Apocalipsis 17 at 18, na kung saan ang bumagsak na ina at ang kaniyang bumagsak na mga anak.) Ang dalisay na babae ay pinakita bilang isang nagdadalang tao na babae at manganganak na ito. Ang dragon sumukot-sukot sa malapit, umaasa na “silain” ang sanggol pagka-panganak. Gayunman, kapag ang bata ay bata ay ipinanganak ay matatalo an gang dragon, natupad ang kaniyang misyon , at sya ay umakyat sa langit. Walang alinlangan na ang sanggol ay si Jesus, na kung saan ay sinubukan na patayin ni Herodes sa pamamagitan ng pagpapatay ng lahat ng sanggol sa Bethlehem (Matthew 2:16). Kaya ang dragon ay kumakatawan sa Paganong Roma, na kung saan si Herodes ang hari. Ang kapangyarihan sa likod ng pwesto ni Herodes ay, malamang, ang diyablo (Revelation 12:7-9). Si Satanas ay gumagawa sa pamamagitan ng gobyernno upang matapos ang kaniyang pangit na gawa—sa kasong ito, ito ang Paganong Roma.

Ating sisipiin ang dalawang matulunging sanggunian mula sa kasaysayan, kahit na sila ay marami: (1) “Ang iglesiang Romano… ay itinulak ang kaniyang sarili sa katayuan ng mundo ng Romanong Imperyo, na kung saan ay aktuwal na pagpapatuloy… Ang Papa.. ay ang kahalili ni Caesar" 2 (2) "Ang napakalakas na Katolikong Iglesia ay mas maliit kaysa sa Imperyo ng Romano na nabautismuhan. Ang Roma ay nag-ibang anyo at sila ay kombertido . Ang pinaka kapital ng matandang Imperyo ay naging kapital ng Imperyong Kristiyano. Ang opisina ni Pontifex Maximus ay nagpatuloy ng sa Papa." 3 Kaya ang punto na ito ay tumugma sa papsiya. Natanggap niya ang kaniyang kapital na siyudad at kapangyarihan mula sa Paganong Roma.

D. Ito ay makakatanggap ng sugat na nakamamatay (Revelation 13:3).

Ang sugat na nakamamatay ay napahirapan nang ang heneral ni Napoleon, si Alexander Berthier, ay pumasok sa Roma at kinuha si Pope Pius VI ay binihag noong Pebrero ng 1798. Si Napoleon ay nagpasya na ang pagkamatay ng papa, ang papasiya ay matitigil. Ang papa ay namatay sa France noong Agosto 1799. “Kalahati ng Europa ay nag-isip… na kung wala ang Papa ang papaiya ay patay." Kaya ang puntong ito ay tumugma sa papasiya 

E. Ang sugat na nakamamatray ay gumaling,at ang buong lupa ay namamanghang sumunod sa hayop. (Revelation 13:3).Simula ng paggaling nito, ang puwersa ng papasiya ay tumaas at lumaki hanggang sa ngayon na siya ang isa sa pinaka makapangyarihang relihiyon-politikal na organisasyon at sentro ng impluwensya ng mundo.

TUNGKOL SA PAPA:


Siya ang pinaka kilalang tao sa ating mundo. Nakita siya ng mga tao sa mundo bilang isang malakas na lider ng moral. Libu-libong mga Katoliko at di-Katoliko ang kumakapit sa kanya kapag bumisita siya sa ibang mga bansa. Noong 2015, nagsalita siya bago ang isang kasamang sesyon ng Kongreso ng Estados Unidos sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan.


TUNGKOL SA PAPASIYA:

Ang isang Amerikanong embahador ay nagsabi na ang Vatican ay walang kaparis bilang isang "postura ng pakikinig." Ang istruktura ng papa ay handa na para sa kontrol sa buong mundo.


Maliwanag, ang sugat ay gumagaling at ang mga mata ng mga bansa ay nasa Vatican, na angkop sa propesiya ng Biblia.

F. Ito ay magiging malakas na politikal na pwersa (Revelation 13:3, 7). Tingnan ang tala E sa itaas.

G. Ito ay magiging napakamakapangyarihang relihiyosong organisasyon (Revelation 13:3, 8). Tingnan ang tala E sa itaas.

H. Ito ay magkakasala ng kapusungan (Revelation 13:5, 6). Ang papasiya ay nagkasala ng kapusungan dahil ang kaniyang mga pari ay umaako na magpatawad ng mga kasalanan ang papa ay umaako na maging Cristo.

I. Makikipagdigma ito at uusigin ang mga banal (Revelation 13:7). Ang papasiya ay nag-usig at pumatay ng milyon-milyong mga banal sa panahon ng Madilim na Kapanahunan.

J. Ito ay mamumuno ng 42 mga buwan (Revelation 13:5).

Ang papasiya ay namuno sa loob ng 42 propetikong mga buwan, na katumbas ng 1,260 years—mula A.D. 538 0 1798. Ang puto H hanggang J ay malinaw din na tumutugma sa papasiya. Natalakay lang natin ito ng mabilisan dito dahil ito ay natalakay na ng husto sa Gabay sa Pag-aaral 15, pang 8 tanong, aytem E,G, at H.

K. Mayroon itong misteryosong number na 666. (Revelation 13:18). Sinasabi sa talatang ito, "Ito ay bilang ng tao," at Revelation 15:2 ay nagsasabi na ito ay "ang bilang ng kaniyang pangalan." Anong tao ang iyong naiisip kapag ating iniisiop ang papasiya? Natural, ating iisiping lahat ang papa. Anno ang kaniyang opisyal na pangalan? Ito ang isang Katolikong panipi: “Ang titulo ng papa ng Roma ay "Vicarius Filii Dei" (English: "Vicar of the Son of God"/ “Kahalili ng Anak ng Tao).6 Si Malachi Martin, in The Keys of This Blood, ay gumamit ng parehong titulo para sa papa sa pahina114, 122. Isang talababa para sa Revelation 13:18 sa ilang Douay [Katolikong} bersyon ng Biblia ay nagsasabi, “Ang pamilang na mga titik ng kaniyang pangalan ay makabubuo ng ganitong numero.” Pansinin ang tsart sa kanan, na nagpapakita kung ating pagsasamahin ang Romanong pamilang na halaga ng mga letra mg kaniyang pangalan.

Muli, ang papasiya ay tumugma sa pagkakilanlang punto. Ang hayop na may “tatak” ay ang papasiya. Walang ibang pwersa n awtoridad. Ngunitbuna, tumingin tayo sa tanda ng awtoridad ng Diyos.

1 Andre Retif, The Catholic Spirit, trans. by Dom Aldhelm Dean, Vol. 88 of The Twentieth Century Encyclopedia of Catholicism (New York, Hawthorne Books, 1959), p. 85.

2 Adolf Harnack, What is Christianity? trans. by Thomas Bailey Saunders (New York: Putnam, 2nd ed., rev., 1901), p. 270.

3 Alexander Clarence Flick, The Rise of the Mediaeval Church (reprint: New York, Burt Franklin, 1959), pp. 148, 149.

4 Joseph Rickaby, "The Modern Papacy," Lectures on the History of Religion, Lecture 24, (London: Catholic Truth Society, 1910), p. 1.

5 Malachi Martin, The Keys of This Blood (New York, Simon & Schuster, 1990)

6 "Answers to Readers' Questions," Our Sunday Visitor, Nov. 15, 1914.

2. Ano ang tatak ng Diyos, o simbulo, ng awtoridad?

"Ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabbath, bilang isang tanda sa pagitan ko at nila, upang kanilang malaman na ako ang PANGINOON na nagpapabanal sa kanila." (Ezekiel 20:12). "Ito’y isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman: na sa loob ng anim na araw ay ginawa ng PANGINOON ang langit at lupa." (Exodus 31:17).

Sagot:   Sinasabi ng Diyos sa mga talata sa itaas na ibinigay Niya sa atin ang Kaniyang Sabbath bilang isang dakilang tanda ng Kaniyang kapangyarihan na lumikha at Kaniyang kapangyarihan na pabanalin (baguhin at iligtas) tayo. Sa Biblia, ang mga salitang selyo, tanda, marka, at palatandaan ay ginamit na naghahalinhinan.7 Ang tanda ng Diyos, ang Sabbath, ay kumakatawan sa Kaniyang banal na kapangyarihan na mamuno bilang Manlalalang at Tagapag-ligtas. Revelation 7:1–3 ay nagsasabi na ito ay masusulat sa noo (isip—Hebrews 10:16) ng Kaniyang bayan.Ito ay tanda na sila ay pagmamay-ari Niya at taglay ang karakter niya. Pinatunayan ng Hebrews 4:4–10 ito sa pamamagitan ng pagsasabi kapag tayo ay pumasok sa Kaniyang kapahingahan (makatanggap ng kaligtasan), dapat nating ipangilin na banal ang Kaniyang ika- pitong araw na Sabbath bilang simbolo , o tanda, ng kaligtasan. Ang tunay na pangingilin ng Sabbath ay sumisimbolo na ang tao ay nagbigay ng kaniyang buhay kay Jesu-Cristo at handing sumunod kahit saan siya akayin ni Jesus.

Dahil ang simbolo, o tatak, ng awtoridad at kapangyarihan ng Diyos ay ang Kaniyang banal na araw ng Sabbath, tila katulad ng simbolo, o tatak, ng nagdududa sa Diyos—ang hayop na kasali di sa banal na araw. Tingnan natin.

Ikumpara ang Genesis 17:11 sa Romans 4:11 at Revelation 7:3 sa Ezekiel 9:4

3. Ano ang sinasabi ng papasiya na kanyang simbolo, o marka ng awtoridad?

Sagot:  

Pansinin ang sumusnunod na seksyon mula sa katekismo ng katoliko:

"Tanong: Mayroon ba kayong ibang paraan upang patunayan na ang Simbahan ay may kapangyarihan na magtatag ng pagdiriwang ng alituntunin?"

Kung hindi siya ang ganyang kpangyarihan, hindi nya magagawa iyon na kung saan ang lahat ng modernong relihiyonista ay sumang-ayon sa kanya—hindi niya mapalitan ang pagdiriwang ng Linggo ang unang araw ng isang lingo, para sa pagdaraos ng Sabado ang ika-pitong araw, isang pagbabago na walang awtoridad sa banal na kasulatan."8

Kaya ang papasiya dito ay nagsasabi na binago nito ang Sabbath papunta sa Linggo at halos lahat ng simbahan ay tumanggap ng bagong banal na araw. Kaya ang papasiya ay umaako na ang Linggo ay isang banal na marka, o simbulo ng kaniyang kapangyarihan at awtoridad.

8 Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism [FRS No. 7.], (3rd American ed., rev.: New York, Edward Dunigan & Bro., 1876), p. 174.

4. Hinulaan ban g Diyos ang pagbabago ng kasulatan?

Sagot: Oo! Sa paglalarawan ng Anticristo sa Daniel 7:25, sinabi ng Diyos “iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan.”

A. Paanong sinubukan ng papasiya na baguhing ang kautusan ng Diyos?  Sa tatlong magkakaibang kaparaanan: Sa kanyang katekismo na mayroon siya (1) tinanggal ang ikalawang kautusan laban sa pag gawa ng larawan, at (2) pinaikli ang ika-apat (Sabbath) na utos mula sa 94 na mga salita hanggang sa 8. Ang kautusan ng Sabbath (Exodus 20:8–11) ay malinaw na tinutukoy ang Sabbath bilang ika-pitong araw ng sanlinggo. Bilang pagbabao sa pamamagitan ng papasiya, ang kautusan ay mababasa: “Alalahanin mo ang araw ng Sabbath.” Sa ganitong pagkakasulat, maaari itong tumukoy sa kahit anong araw. At pang huli (3) hinati niya sa dalawa ang ika-sampung utos.

B. Paano sinubukan ng papasiya na baguhin ang oras ng Diyos?

Sa dalawang kaparaanan: (1) Pinalitan niya ang panahon ng Sabbath mula sa ika-pitong araw hanggang sa unang araw.(2) Pinalitan niya din ang “tyempo” ng Diyos mula sa simula at pagtatapos ng oras ng Sabbath.

Sa halip na bilangin ang araw ng Sabbath mula sa paglubog ng araw ng Byernes hanggang sa paglubog ng araw ng Sabado ng gabi kagaya ng iniutos ng Diyos (Leviticus 23:32), kaniyang kinuha ang gawi ng Paganong Romano ng pagbilang ng araw mula sa hatinggabi ng Sabado ng gabi hanggang sa hatinggabi ng Linggo ng gabi. Hinulaan ng Diyos ang mga “pagbabago” na sinubukan ng hayop, o Anticristo.

Pansinin ang mga sumusunod na seksyon mula sa isang Katolikong katekismo:

"Tanong: Alin ang araw ng Sabbath?

Sagot: Sabado ang araw ng Sabbath.

Tanong: Bakit natin ipinapangilin ang Linggo imbes na Sabado?

Sagot: Ipinangingilin natin ang Linggo sa halip na Sabado dahil inilipat ng Simbahang

Katoliko ang kabanalan mula sa Sabado papunta sa Linggo." 9

Ito ang isa pang pahayag ng Katoliko: "Ang Simbahan ay mas mataas pa sa Biblia; at itong paglipat ng pangolin ng Sabbath mula sa Sabado hanggang sa Linggo ay isang positibong pruweba ng katotohanang iyan." 10

Ang papasiya ay nag sasabi sa mga pang suportang impormasyon na ang katagumpayan ng pagbabago ng pangingilin ng Sabbath hanggang sa pangingilin ng lingo ay isang pruweba na ang awtoridad nito ay mas higit o “mataas,”pa sa Banal na Kasulatan.

9Peter Geiermann, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine (St. Louis, B. Herder Book Co., 1957 ed.), p. 50.

10The Catholic Record (London, Ontario, Canada, Sept. 1, 1923).

5. Paano nagagawang subukan ng sinuman na baguhin ang banal na araw ng Diyos?

Sagot: Tinanong amin ang papasiya, “Binago niyo ba talaga ang Sabbath papunta sa Linggo?” Siya ay sumagot. “Oo, ginawa namiin. Ito an gaming simbulo, o marka ng awtoridad at kapangyarihan.” Nagtanong kami, “Paano ninyo naisip na gawin iyan?” Ito ay isang may kinalaman na tanong. Ngunit ang tanong na opisyal na itinanong ng papasiya ay mas may kinalaman. Basahin iting mabuti:

"Sasabihin mo sa akin na ang Sabado ay ang Sabbath ng mga Judio, ngunit ang Kristiyanong Sabbath ay pinalitan papunta sa Linggo. Binago! Pero nino? Sino ang may awtoridad na baguhin ang kautusan ng ating Kataas-taasang Diyos? Nang ang Diyos ay nagsalita at nagsabi, Ipangilin mo ang ika-pitong araw, sino ang magtatangkang magsabi, maaari kang gumawa ng makamundong bagay sa ika-pitong araw at ipangilin mong banal ang unang araw? Ito ang pinaka mahalagang taning, na hindi ko alam na masasagot mi. Ikaw ay isang Protestante, at ikaw ay nanumpa na pumunta sa Biblia at sa Biblia lamang; at sa isang napakahalagang bagay na gaya ng pagkilala ng isang araw sa pito bilang banal na araw, ikaw ay nagiging laban sa payak na letra ng Biblia, at naglagay ng panibagong araw kapalit ng araw na iniutos ng Bibila. Ang kautusan na ipangiling banal ang ika-pitong araw ay isa sa sampung utos; naniniwala ka na ang iba pang siyam ay nananatili; sino ang nagbigay sayo ng awtoridad na lumabag sa ika-apat? Kung ikaw ay nananatili sa iyong prinsipyo, kung tunay na sinusunod mo ang Biblia at ang Biblia lang, ikaw ay may kakayahang mag labas ng ilang bahagi ng Bagong Tipan na kung saan ang ika-apat na utos ay hayagang binago." 11

Sa kasamaang palad, parehong ang Protestantimo at Katolisismo ay nagkasala sa harapan ng hukuman ng langit sa pagtanggi ng banal na Sabbath ng Diyos—ang Kaniyang sagradong tanda ng pagkakakilanlan.

11Library of Christian Doctrine: Why Don't You Keep Holy the Sabbath-Day? (London: Burns and Oates, Ltd.), pp. 3, 4.​

6. Anong babala ang ibinigay ng Diyos patungkol sa Kaniyang kautusan at Kaniyang tanda, o tatak?

Sagot: 

A. Binalaan ng Diyos ang mga lider ng relihiyon laban sa mga tao na nagdadahilan ng pagkakatisod sa pamamagitan ng pagsasabi na ang ilan sa kautusan ay walang kabuluhan(Malachi 2:7–9). Halimbawa, ang ilang ministro ay nagtuturo, "Hindi mahalaga kung anong araw ang ipangingilin mong banal.”

B. Binalaan ng Diyos ang Kaniyang bayan na gustong magturo ang kanilang mga ministro ng pabula kaysa sa katotohanan tungkol sa Kaniyang kautusan (Isaiah 30:9, 10).

C. Binalaan ng Diyos ang mga tao tungkol sa pagpapatigas ng kanilang mga puso laban sa katotohanan ng Kaniyang kautusan (Zechariah 7:12).

D. Binalaan ng Diyos ang mga tao na angsasalita na tila “kakaiba” ang pagsunod sa kautusan ng Diyos – kagaya ng Sabbath, halimbawa (Isaiah 24:4–6).

E. Pinahayag ng Diyos na ang pagbabago, trahedya, problema, at kapighatian ng mundo ay dumating dahil ang tao ay tumanggi na sundin ang Kaniyang kautusan—at sumubok na palitan ito (Isaiah 29:10, 11).

F. Binalaan ng Diyos ang relihiyosong lider na siyang tumanggi na ipangaral ang propesiya sa katapusam ng panahon (Ezekiel 22:26, 31).

G. Ang Diyos ay taimtim na nagbabala sa mga lider na nagtuturo na wala naman talagang pinagkaiba sa pagitan ng sagradong bagay (kagaya ng banal na Sabbath ng Diyos) at pangkaraniwan na mga bagay (kagaya ng Linggo) ay haharap sa Kaniyang galit (Ezekiel 22:26, 31).

Ang mga pinuno ng relihiyon na tinatanggi ang banal na Sabbath ng Diyos ay haharap sa Kanyang galit.

7. Ang Apocalipsis 13:16 ay nagsasabi na ang tao na tatanggap ng tanda ng hayop sa kaniyang noo o sa kaniyang kamay. Ano ang obig sabihin nito?

Sagot: Ang noo ay kumakatawan sa isip (Hebrews 10:16). Ang tao ay matatatakan sa noo sa pamamagitan ng desisyon na ipangilin ang araw ng Linggo bilang banal na araw. Ang kamay ay sumisimbolo sa ng pag gawa (Ecclesiastes 9:10). Ang tao ay matatatakan sa kamay sa pamamagitan ng pag gawa sa banal na araw ng Sabbath ng Diyos o sa pamamagitan ng pag sama sa batas ng Linggo para sa mga praktikal na rason (trabaho, pamilya, atbp.). Ang tanda, o tatak, para sa Diyos man o sa hayop ay hindi makikita ng tao. Magagawa mo, sa kakanyahan, tatakan mo ang iyong sarili sa papamagitan ng pag tanggap ng tanda o marka , ang Sabbath o ang tatak ng hayop, ang Linggo. Kahit hindi nakikita ng tao, alam ng Diyos kung sino ang may aling tatak (2 Timothy 2:19).

8. Ayon sa Isaias 58:1,13,14, ano ang pang wakas na mensahe ang dinala ng Diyos sa Kaniyang bayan sa mga huling panahon?

"Sumigaw ka nang malakas, huwag kang mag pigil, ilakas mo ang iyong tinig na parang trumpeta, at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsuway." "Kapag iyong iuurong ang iyong paadahil sa Sabbath, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw; at iyong tinawag ang Sabbath bilang iyong kasiyahan, …kung magkagayo’y malulugod ka sa Panginoon." (Isaiah 58:1, 13, 14).

Sagot:  Sinabi niya, ipahayag “sa aking bayan” na sila (inosente maaari) na nagkakasala dahil tinapalan nila ang aking banal na araw, at makiusap sa kanila na tigilan ang pag labag sa Aking Sabbath ng sa gayon sila ay pagpalain ko. Magsalita ng malakas ng sa gayon ay marinig ka nila!

Pansinin ang ikatlong anghel ng Revelation 14:9–12, na nagdadala ng mensahe tungkol sa tatak ng hayop, nagsasalita din ng may malakas na tinig (verse 9). Ang mensahe ay napakahalaga para itrato na ordinary. Ito ay isyu sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sinabi ni Jesus ang Kaniyang tupa, o bayan, ay susunod sa Kaniya kapag tinawag Niya sila (John 10:16, 27).

9. Ang mga tao ba na nangingilin ng Linggo (bilang banal na araw) ay may marka ng hayop ngayon?

Sagot: Hindi! Walang magkakaroon ng tatak ng hayop hangga’t ang pag samba ng Linggo ay maging isyu na ipinilit ng batas. Sa oras na iyan (nalalapit na), yung mga nag desisyon na sumunod sa maling turo ng hayop at sasamba ng Linggo (ang kabulaanang banal na araw ng hayop) ay tatanggap ng tatak ng hayop. Yung mga sumusunod kay Jesus at tumutupad ng Kaniyang katotohanan ay ipangingilin ang banal na Araw ng Sabbath at tatanggap ng Kaniyang tatak. Yung mga umaasa na matanggihan ang tatak ng hayop sa kinabukasan ay dapat a lumakad sa ilalim ng Sabbath ni Jesus sa ngayon. Ang Kaniyang kapangyarihan ay makukuha lamang ng mga sumusunod sa Kaniya (Acts 5:32). Kung wala Siya, wala tayong magagawa (John 15:5). Sa Kanya, lahat ng bagay ay posible (Mark 10:27).

10. Ayon sa aklat ng Apocalipsis, sino ang nakita ni Juan sa walang hanggang kaharian ng Diyos?

Sagot: Ang sagot ay mayroong tatlong bahagi.

A. Yung mga may tatak ng Diyos, o tanda (ang Kaniyang Sabbath), sa kanilang mga noo (Revelation 7:3, 4).

B. Yung mga tumanggi na kilalanin ang hayop o ang kanyang tanda at yung tumanggi na magkaroon ng kaniyang marka o pangalan sa kanilang noo (Revelation 15:2).

C. Ang mga tao na—ngayon at sa walang katapusan ay susunod kung saan man akayin ni Jesus, pagkatiwalaan Siya ng buo sa lahat ng bagay (Revelation 14:4).

11. Ano ang sinasabi ni Jesus sa Kaniyang bayan ngayon?

Answer:   Anong kahanga- hangang pangako! Kung susundin natin Siya, hindi tayo mapupunta sa kadiliman ngunit, sa halip, magkakaroon ng maluwalhating katotohanan. Walang iba pang mas nakaka nakakatuwa! Isa pa, ang pagsunod sa Kaniya at pangingilin ng Kaniyang Sabbath ay maglalagay ng tatak ng Diyos sa ating noo at protektahan tayo sa mula sa kasindak-sindak na salot (Psalm 91:10) na magdadala sa atin sa hindi pagsunod (Apocalipsis 16). Tinatandaan na din tayo bilang handa sa pagkakasalin sa ikalawang pagdating ni Jesus. Anong mapagpalang proteksyon at kasiguraduhan ang inaalok ng Diyos sa atin!

Isang Mahalagang Hudyat

Madidiskubre mo ang ilan sa mga lubhang kataka-takang impormasyon habang ating pinag-aaralan ang huling tatlong gabay sa pag-aaral ng siyam na tumatalakay sa mensahe ng tatlong anghel ng Revelation 14:6–14. Ang mga Gabay sa Pag-aaral na ito ay magpapaliwanag ng (1) ang papel ng Estados Unidos sa huling labanan ng mundo, (2) kung paanong ang iglesia at relihiyon ng mundo ay masasali, (3) anong kalagayan ng ,mundo ang mag magpapadali ng huling digmaan sa daigdig, at (4) kahanga-hangang estratehiya ngpanglilinlang ni Satanas sa bilyon-bilyong tao sa mundo.

Marahil kayo ay nagtataka anong Protestanteng mga iglesia ang dapat na magsabi patungkol sa pag-aako ng papasiya na baguhin ang Sabbath papunta sa LInggo. Ang panipi na lumabas sa "Iyong Isiping Tanong ay Nasagot” na seksyon ng aralin na ito ay magbibigay ng nakakagulat na mga sagot.

12. Ako ngayon ay nagdesisyon na simulant ang pangingilin ng Sabbath (Sabado) bilang Kaniyang banal na araw at sumunod sa Kaniya saan man Niya dalhin.

- SAGOT

Mga komento mula sa Mga Simbahan at Iba Pang Awtoridad Tungkol sa Sabbath

Sagot:

Baptist: "Mayroon dati at ngayon na kautusan na ipangiling banal ang araw ngSabbath, ngunit ang araw ng Sabbath na iyan ay hindi Linggo… Maaaring sabihin ito, ngunit, at kasama ang ilang paghahayag ng tagumpay, na ang Sabbath ay inilipat mula sa ikapito hanggang sa unang araw ng sanlinggo. … Saan makikita ang tala ng ganoong klase ng transaksyon? Wala sa Bagong Tipan—siguradong hindi. Walang ebidensya ng kasulatan ng pagbabago ng institusyon ng Sabbath mula sa ikapito hanggang sa unang araw ng sanlinggo." --Dr. Edward T. Hiscox, may akda ng The Baptist Manual, sa isang papel sa harapan ng komperensya ng mga minnistro sa New York noong Nov. 13, 1893.

Catholic: "Maaari mong basahin ang Biblia mula sa Genesis hanggang Apocalipsis, at hindi mo makikita kahit isang linya na nag papahintulot ng kabanalan ng Linggo. Ang Babal na Kasulatan ay nagpapatupad ng relihiyosong pangingilin ng Sabbath, ang araw na kung saan kami [katoliko] kahit kailan ay hindi naming pinagpa banal." --James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers, 16th edition, 1880, p. 111.

Church of Christ: "Sa wakas, mayroon kaming patotoo ni Cristo sa paksa na ito. Sa Marcos 2:27, sinasabi na ‘Ang Sabbath ay ginawa para sa tao, at hindi ang tao para sa Sabbath,’ Mula sa teksto ito ay ebidensya na ang Sabbath ay siguradong hindi lamang para sa mga Israelita, , kagaya ng gusto ni Paley at Hengstenberg na paniwalaan natin, ngunit para sa tao… ito, ay para sa lahi. Kaya ating pagtitibayin na ang Sabbath ay pinakabanal mula pa sa simula, at naibigay kay Adan, kahit sa Eden, bilang isa sa mga unang-unang institusyon na itinalaga ng Diyos para sa kasiyahan ng lahat ng tao." --Robert Milligan, Scheme of Redemption, (St. Louis, The Bethany Press, 1962), p. 165.

Congregationalist: "Ang Kristiyanong Sabbath [Linggo] ay wala sa kasulatam, at hindi mula sa kauna-unahang iglesia na tinatawag na Sabbath." --Dwight's Theology, Vol. 4, p.

Episcopal: "Linggo (Dies Solis, ng Romanong Kalendaryo,’araw ng araw’, dahil dedikado sa araw), ang unang araw ng sanlinggo, ay nakuhan ng mga sinaunang Kristyano bilang araw ng pagsamba… walang batas para sa pangingilin nito ay inilatag sa Bagong Tipan, o, sa katunayan, ang pangingilin nito ay iniutos. " --"Sunday," A Religious Encyclopedia, Vol. 3, (New York, Funk and Wagnalls, 1883) p. 2259.

Lutheran: "Ang pangingilin ng araw ng Panginoon [Linggo] ay hindi nakita sa kautusan ng Diyos, ngunit sa awtoridad ng simbahan." --Augsburg Confession of Faith, sinipi sa Catholic Sabbath Manual, Part 2, Chapter 1, Section 10.

Methodist: "Kunin ang paksa ng Linggo. Mayroong mga indikasyon sa Bagong Tipan na kung paano ang simbahan ay dumating upang ipangilin ang unang araw ng sanlinggo bilang araw ng kanyang pagsamba, ngunit walang teksto na nagsasabi na ipangilin ng Kristiyano ang araw na iyon, o ilipat ang Sabbath sa araw na iyan." --Harris Franklin Rall, Christian Advocate, July 2, 1942.

Moody Bible Institute: "Ang Sabbath ay umiiral sa Eden, at ito ay naipatupa simula pa noon. Ang ika-apat na utos ay nagsisimula sa salitang ‘alalahanin,’ nagpapakita na ang Sabbath ay lumabas nab ago pa man isinulat ng Diyos ang utos sa tapyas ng bato sa Sinai. Paano aakuin ng tao na ang isang kautusan na ito ay nagawa kung kanilang aaminin na ang siyam ay patuloy na umiiral?" --D. L. Moody, Weighed and Wanting, p. 47.

Presbyterian: "Hanggang, sa makatuwid, ito ay maipapakita na ang buong moral na kautusan ay napa walang-bisa, ang Sabbath ay tatao. … Ang katuruan ni Kristo na pagtibayin ang pamalagian ng Sabbath." --T. C. Blake, D.D., Theology Condensed, pp. 474, 475.

Pentecostal: "'Bakit tayo sumasamba ng Linggo? Hindi ba itinuturo ng Biblia na ang Sabado ang araw ng Panginoon?....tila dapat nating hanapin ang sagot mula sa ibang pinanggagalingan kaysa sa Bagong Tipan." --David A. Womack, "Is Sunday the Lord's Day?" The Pentecostal Evangel, Aug. 9, 1959, No. 2361, p. 3.

Encyclopedia: "Linggo ay ang pangalan na ibinigay ng pagano sa unang araw ng sanlinggo, dahil ito ang araw na kung saan kanilang sinasamba ang araw, .. ang ika-pitong araw ay pinagpala at pinakabanal ng Diyos mismo, … at kinakailangan niya na ang lahat ng Kaniyang nilikha na ipangilin itong banal sa Kaniya. ASng kautusang ito ay pangkalahatan at walang hanggang obligasyon." ”Eadie's Biblical Cyclopedia, 1890 ed., p. 561.