Ang USA sa Propesiya ng Biblia

PNG SG 21-.png

Aralin 21

Totoo ba talaga? Ang America sa propesiya ng Biblia – Walang duda! Kung iisipin mo, nararapat nga na ang pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang bansa sa mundo ay gagampanan ang mahalagang papel sa kahulihulihang makapigil hiningang pangyayari sa pagtatapos ng kasaysayan ng mundo. Ngunit marami pang mga surpresa ang naghihintay sa iyo habang hinahayag ng Biblia kung paanong ang mga pangunahing bansa sa mundo ay naitatag at bakit! Pakibasa ang Revelation 13:11–18 bago simulan ang gabay na ito, dahil ang walong bersikulong ito ay magbibigay ng pampropesiyang imahe sa mga darating na mga araw.

1. Dalawang mga makapangyarihang bansa sa mundo ang sinimbuluhan sa Apocalipsis kapitulo 13. Ano ang unang bansa?

Sagot:   

Ang hayop na may pitong ulo (Revelation 13:1–10) ay walang iba kundi ang papasiya ng Roma. (Tignan ang Gabay sa Pag-aaral 15 para sa kumpletong pag-aaral sa paksang ito.) Tandaan na ang mga hayop sa propesiya ng Biblia ay tumutukoy sa mga bansa o mga kapangyarihan sa mundo (Daniel 7:17, 23).

S21Picture2.jpg

Ang hayop sa Apocalipsis 13: 1-10 ay sumisimbolo sa papasiya.

S21Picture3.jpg

Noong 1798, Si Heneral Berthier nagbigay ng sugat na nakakamamatay sa papa, ng siya ay kaniyang mahuli at maikulong.

2. Anong taon ang hinula kung kailan mawawala sa papasiya ang kanyang kapangyarihan at impluwesya sa mundo?

"At binigyan siya ng kapamahalaan, upang magpatuloy na apat na pu't dalawang buwan.” (Revelation 13:5).

Sagot:   Hinulaan ng Biblia sa mawawala sa papasiya ang kapangyarihan at impluwensya sa mundo sa katapusan ng 42 buwan. Natupad ang hula na ito sa taong 1798, kung kailang binihag ng heneral ni Napoleon na si Berthier ang papa at ang tinanggap ng papa ang nakamamatay na sugat. (Para sa buong detalye, tignan ang Pabay sa Pag-aaral 15.)

Ang skriptura ay kinuha mula sa aklat ng New King James Version®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

3. Anong bansa ang inihula na babangon na halos kasabay ng panahon na natanggap ng papasiya ang sugat na nakamamatay?

"At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa; at may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero, at siya'y nagsasalitang gaya ng dragon." (Revelation 13:11).

Sagot:   Ang pagkabihag ng papasiya ay binanggit sa bersikulo 10 ay nangyari noong 1798, at ang bagong kapangyarihan (bersikulo 11) ay nakitang lumitaw sa panahong iyon. Ang Estados Unidos ay nagdeklara ng kanyang kasarinlan noong 1776, sinangayunanan ang Konstitusyon noong 1787, ipinagtibay ang Batas para sa Karapatang pantao noong 1791, at malinaw na kinilala bilang kapangyarihang pandaigdig noong 1798. Ang pagkakataon ay walang dudang tumutugma sa America. Walang ibang kapangyarihan ang maaaring maging kuwalipikado.

S21Picture4.jpg

Ang hayop sa Apocalipsis 13: 11-18 ay sumasagisag sa Amerika.

S21Picture5.jpg

4. Ano ang kahulugan ng hayop na “umaahon sa lupa”?

Sagot:   Ang bansang ito ay aahon “sa lupa” sa halip na sa tubig gaya ng ibang bansa sa Daniel at Apocalisis. Alam natin na mula sa Apocalipsis na ang tubig ay sumisimbulo sa lugar sa mundo na may malaking populasyon. "At sinabi niya sa akin, Ang

tubig na iyong nakita, na kinauupuan ng patutot, ay mga bayan, at mga karamihan, at mga bansa, at mga wika..."Revelation 17:15. Samakatuwid, ang lupa ay naglalarawan sa kabaliktaran nito. Nangangahulugan ito na bagong bansa na aahon sa isang lugar sa mundo na hindi pa halos natitirhan bago ang huling 1700s. Hindi ito maaaring umahon sa karamihan at nagsusumikap na mga bansa ng Lumang Mundo. Dapat itong umahon sa halos walang nakatirang kontinente.

Hinuhulaan ng propesiya na ang America ay magmumula sa isang lugar na hindi gaanong matao.

5. Ano ang sinisimbuluhan ng dalawang sungay nito na gaya ng sa kordero at kawalan nito ng putong?

Sagot:   Ang sungay ay naglalarawan ng mga hari at kaharian, o gobyerno (Daniel 7:24; 8:21).Sa kasong ito, nilalarawan nila ang dalawang prinsipyo ng gobyernong Amerika: sibil at panrelihiyong kalayaan.Ang dalawang prinsipyong ito ay tinatawag ding “republikanismo” (gobyernong walang hari) at "Protestantismo" (simbahang walang papa). Ang ibang bansa simula noong una pang panahon ay binubuwisan ang mga tao upang suportahan

S21Picture7.jpg
S21Picture8.jpg

ang relihiyon ng estado. Halos lahat din ay sinisiil ang mga sumasalansang sa relihiyon.Subalit nagtatag ang America ng isang buong bagong bagay: Kalayaan sa pagsamba gaya ng iyong hinihiling na walang gobyernong makikialam o kokontrol.—at mayroong proteksyon ng gobyerno. Ang kawalan ng putong nito ay nagpapahiwatig ng republikanong anyo ng obyerno, imbes na isang monarkiya. Ang mga sungay na gaya ng sa kordero ay tumutukoy sa pagkainosente, kabataan, hindi naniniil, mapagmahal sa kapayapaan, at espiritwal na bansa. Si Jesus ay 28 na beses na tinukoy bilang kordero sa Apocalipsis. Kaya ang bagong gibyernong ito ay susubukang panghawakan ang kanyang mga prinsipyo.Walang ibang kapangyarihan sa lupa ang posibleng maging angkop sa mga katangian at takdang oras ng hayop na may mga sungay na gaya ng sa kordero, maliban sa Amerika.

Espesyal na Tandaan:

Sana maaari tayong tumigil rito sa deskripsyon ni Jesus sa Amerika—pero hindi pwede. Dahil Siya ay hindi. Ang susunod ay nakakagulantang at nakakabagabag. Ang Amerika ay tunay na isang dakilang bansa—sa kalayaan nito sa pagsunod sa budhi, pamamahayag, pagsasalita, at pangangalakal; ang proteksyong ibinibigay nito; ang diwa ng pakikipaglaro ng patas; ang simpatiya nito sa mga talunan; at ang matibay na Kristyanong orientasyon nito. Hindi ito perpekto, gayon paman, marami paring mga tao mula sa iba’t ibang bansa ang minamadali na maging mga mamamayang Amerikano taun-taon. Kung ang pintuan ng Amerika ay maluwag na nakabukas, napakalaking bahagi ng mga tao sa mundo ang kaagad na lilipat sa Estados Unidos—sa “langit sa lupa” na gaya ng tingin nila dito. Nakakalungkot ang sagana sa pagpapalang bansang ito ay biglang magbabago sa mga nalalapit ng mga araw. na hahantong sa walang kapantay na pighati at paghihirap para sa bayan ng Dios. Tahimik naming itong ibinabalita ng may masidhing pagmamalasakit.

6. Ano ang kahulugan nang sabihin sa propesiya sa Apocalipsis 13:11 na ang Amerika ay magsasalita na “gaya ng dragon”?

 

Sagot:  Gaya ng natutunan natin sa Study Guide 20, ang dragon ay si Satanas, na kumikilos sa pamamagitan ng iba’t ibang gobyerno ng lupa upang itatag ang kanyang masamang kaharian at durugin ang iglesia ng Dios sa paguusig at pagwasak sa Kanyang bayan. Layunin palagi ni Satanas na agawin ang kapangyarihan at trono ng Dios at pilitin ang mga tao na sambahin at sundin sya. (Tingnan ang Study Guide 2 para sa mga detalye.) Kaya ang “magsasalita na gaya ng dragon’ ay nangangahulugan na ang Estados Unidos (sa ilalim ng impluwensya ni Satanas) ay, sa huling kapanahunan, ay pipilitin ang mga tao na sumamba taliwas sa kanilang budhi o paparusahan.

S21Picture9.jpg

7. Ano ang particular na gagawin ng Amerika na magiging dahilan dito na magsalita na gaya ng dragon?

Sagot: Pansinin ang apat na napakahahalagang punto:

A. “At kaniyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kaniyang paningin.” (Revelation 13:12) Ang Amerika ay magiging mapangusig na kpangyarihan na pipilit sa mga tao na yumaon laban sa kanilang budhi, tulad ng ginawa ng Romanong papa—na syang nilalarawan sa unang kalahati ngApocalipsis kapitulo 13.

B. “At pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop, na gumaling” ang sugat na ikamamatay.” Papangunahan ng Estados Unidos ang ibang mga bansa sa mundo na pasambahin at katapatan sa Anticristong papa. Ang isyu ay palaging pagsamba Sino ang sasambahin mo at susundin? Si Cristo ban a iyong Tagapaglikha at Manunubos, o ang Anticristo? Bawat kaluluwa sa lupa sa wakas ay sasamba sa isa o sa isa pa. Ang buong pamamaraan ay magpapakita ng malalim na espiritwal. Gagawa ng mga di kapanipaniwalang himala (Revelation 13:13, 14)which will deceive billions (Revelation 13:3). Yaong mga tatangging sumali sa kilusang ito ay ikokonsiderang mga radikal na walang diyos.Tinawag ni Jesus na “bulaang propeta” ang huling

S21Picture10.jpg

kapanahunang Protestanteng Amerika ((Revelation 19:20; 20:10), dahil ito ay lalabas na espiritwal at mapagkakatiwalaan ngunit magiging malasatanas sa paguugali.

Lahat ng ito ay waring imposible, subalit lahat ng salita ni Jesus ay talagang totoo at maaasahan (Titus 1:2). Kanyang inihula ang pagbangon at pagbagsak ng apat na emperio sa mundo at ang Anticristo (Daniel kapitulo 2 and 7) sa panahon na ang mga gayong prediksyon at waring kakatwa at hindi kapanipaniwala. Subalit lahat ng ito ay nangyari ng tumpak gaya ng inihula.Ang Kanyang babala sa atin ngayon tungkol sa propesiya ay “At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo.” (John 14:29).

 

C. "Na sinasabi sa mga nananahan sa lupa, na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay." (Revelation 13:14). Ang Estados Unidos ay gagwa ng larawan ng hayop sa pamamagitan ng pagsasabatas ng mga panrelihiyong kaugalian.Ito ay magpapasa ng mga batas na nangangailangan ng pagsamba at magpipilit sa mga tao na sumunod humarap sa kamatayan. Ang ganitong pagkilos y paghaya sa larawan na kombinasyon ng estadong simbahan na siyang ginamit ng kapapahan sa rurok ng kanyang kapangyarihan noong Gitnang Panahon, nang milyun milyon ang pinatay ng dahil sa kanilang pananampalataya. Pagsasamahin ng Amerika ang gobyernong sibil at apostatang Protestantismo sa isang “kasal” na susuporta sa kapapahan. Ito nga ay iimpluwensya sa lahat ng bansa sa mundo na gayahin ang kanyang halimbawa. Kaya, ang kapapahan ay makakakuha ng pandaigdigang suporta.

 

D. " At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap, at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop.” (Revelation 13:15). Ang Estados Unidos, bilang ulo ng internasyunal na kilusang ito, ay sunod na iimpluwensyahan ang mga bansa na magpairal ng pandaigdigang sintensyang kamatayan sa lahat ng tatangging sumamba sa hayop at larawan nito. Ang iba pang pangalan para pandaigdigang koalisyong ito ay "Dakilang Babilonia." (Ang Study Guide 22 ay magbibigay ng mas marami pang impormasyon.) Ang pandaigdigang alyansang ito, sa pangalan ni Cristo, ay papalit sa pulisyang kapangyarihan para pagkukumbinsi at pilit na pagsamba ng Banal na Espiritu.

S21Picture11.jpg

8. Sa anong particular na isyu ang lakas ay magagamit at ang sintensyang kamatayan ay maipasa?

“At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap, at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. 16At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay, o sa noo; 17At nang huwag makabili o makapagbili ang sinoman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan." (Revelation 13:15–17).

Sagot:   Ang huling punto ng alitan ay ang pagsamba at pagsunod sa hayop at pagtanggap ng Kanyang marka—Linggo bilang banal na araw—laban sa pagsamba at pagsunod kay Cristo—ang kanyang banal na ara ng Sabbath. (Para sa detalye, tingnan ang Study Guide 20.) Kapag naging malinaw ang isyu, at ang mga tao ay pasambahin ng Linggo at sirain ang Sabbath o patayin, yaong mga pipili ng Linggo imbes na Sabbath, sa diwa,

ay sumasamba sa hayop. Sila ay mas piniling sumunod sa salita ng nilalang, ng isang tao, imbes na sa salita ng Maylikha, si Cristo Jesus. Ito ang mismong pahayag ng papaiya; “Ang simbahan ay inilipat ang Sabbath sa Linggo at ang buong mundo ay yumuyuko at sumasamba sa araw na ito sa tahimik na pagsunod sa mga utos ng simbahang Kalotika.” (Hartford Weekly Call, February 22, 1884).

9. Maaari nga kayang kontrolin ng gobyerno ang makabili at makapagbili?

Sagot: Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdigan, ang pamimili ay nakontrol para sa ibang bagay (tulad ng asukal, gulong, at langis) sa pamamagitan ng paghingi ng selyong panrasyon. Pag walang selyo, ang pera ay walang saysay. Sa napakadaling panahon ng kompyuter, ang sistemang nakabase sa numero ng iyong Social Security ay madaling maayos. Malibang ikaw ay pumayag na makipagtulungan sa pandaigdigang koalisyon, ang iyong numero, kapag pinindot bago ka bumili, ay magpapakita kung ikaw ay hindi kuwalipikado. Hindi natin alam ang eksaktong mangyayari. Ngunit tayo ay nakakatiyak na ito’y magaganap dahil ito ang sinasabi ng Dios sa Revelation 13:16, 17.

Dalawang Pinagsamang Kapangyarihan ang Lilitaw

Malinaw ang Apocalipsis kapitulo 13. Na ang dalawang mga makapangyarihan ang lilitaw sa oras ng pagtatapos: ang Estados Unidos ng Amerika at ang papasiya. Susuportahan ng Estados Unidos ng Amerika ang papasiya sa pamamagitan ng pamumuno na magdadala upang pilitin ang mga tao sa mundo na sumamba sa hayop (papasiya) at tatanggap ng kanyang marka o kung hindi ay haharap sa kamatayan. 

10. Gaano kalakas ag impluwensya ng papasiya ngayon?

Sagot: Sya ang pinakamalakas na relihiyong-politikal na kapangyarihan sa mundo. Halos lahat ng bansa sa mundo ay may opisyal na ambassador o nagrerepresentang estado sa Vatican. Pansinin ang mga sumusunod na kaalaman:

A. Ang papasiya ay napakaimpluwensyal at makapangyarihan na halos lahat ng malalaking bansa ay kinukonsulta sya bago gumawa ng malalaking polisiya. Ang kanyang “naglalakihang domestikong pangkat ay pinapanatili ang relasyon sa mahigit 100 bansa.” U.S. News and World Report, Oktubre 30, 1978, p. 24.

B. Kinuha nya ang kapurihan sa pagbagsak ng komunismo, na nagsasabing si Maria, ina ni Jesus, ay ginabayan ang papa sa estratehiyang nagpabagsak sa komunismo. "Handmaid or Feminist," Time, Disyembre 30, 1991, pp. 64, 65.

S21Picture12.jpg

Ang papasiya ay ang pinakamatibay na kapangyarihang relihiyon-pampulitika sa lupa.

S21Picture13.jpg

C. Ang layunin ng papa ay pahkaisahin ang Kristyanong mundo sa ilalim ng pamumuno ng papasiya sa katapusan ng siglo. Sya ay nagsagawa ng mahigit na 40 biyahe sa mundo upang ilatag ang kanyang gawain para sa hangaring ito. Gene H. Hogberg, The Plain Truth, Nobyembre/Disyembre 1989, pp. 24, 25.

D. Ang pandaigdigang sagot ay halos hindi mapaglabanan. Habang krisis ng mga Iraqi, ang papa at ang president ng Amerika ay minsan lingguhan na pinagdidiskusyunan ang pangyayari sa daigdig sa pamamagitan ng telepono. U.S. News and W/orld Report, August 13, 1990, p. 18.

E. Noong Hunyo 7, 1982, ang dating Pangulong Ronald Reagan at Pope John Paul II ay nagkita sa Vatican para sa 50 minutong pagpaplano upang puksain angkomunismo. Ang Estados Unidos ay nagpadala ng tonetomeladang kagamitan pangkomunikasyon sa Poland (ang unang lugar) upang makatulong sa pagpapalaganap ng mga kinakailangang impormasyon sa masa. "The Holy Alliance," Time, February 1992, pp. 28, 31, 35.

F. Sinabi ni Gorbachev, "Ang lahat ng nangyari sa Silangang Europa sa mga nakaraang taon ay imposible kung walang ang pagsusumikap ng Papa at ang napakalaking papel nito, kabilang ang politikal, na kanyang ginampanan sa pandaigdigang arena.” Mikhail Gorbachev, Toronto Star, March 9, 1992.

Ang papasiya, na syang tumukoy dati sa mga Protestante bilang "erehe," ay tumatawag na sa kanila ngayong "nawalay mga kapatid" at magiliw na nagmumungkahi na lahat ay gumawa at manalanging magkakasama para sa kapayapaan at presensya ng Dios. Milyun milyong Protestante ang lubhang humanga. Sa Katunayan, ilang denominasyong Protestante ang nagkaroon ng opisyal na pakikipagusap sa papasiya upang subukang ayusin ang pagkakaiba na naging sanhi ng repormasyon.

11. Gaano kalakas at kaimpluwensya ang Estados Unidos ngayon?

Sagot: Ang Estados Unidos ay kinikilala bilang nangungunang sandatahang lakas sa mundo at sentro g impluwensya. Tandaan ang mga sumusunod:

A. "[Ang Amerika ay] ang natitirang solong makapangyarihang bansa sa planeta." "The U.N. Obsession," Time, Mayo 9, 1994, p. 86.

S21Picture14.jpg

B. Walang mahahanap na anumang kapangyarihan sa malapit na panahon na makakatapat sa Estados Unidos.” Charles Krauthammer, "The Lonely Superpower", The New Republic, Hulyo 29, 1992, p. 23.

C. Binansagan ni Yassir Arafat ang Amerika na "ang bagong Roma" sapagkat, ang lumang Roma ay di matututulang kapangyarihan ng panahon nito, Ang Amerika ay ngayon ang numero uno. Newsweek, Agosto 12, 1991, p. 33.

Nang ang grupong Marxist ay pinabagsak ang gobyerno ng Ethiopia, hinilingan ang Amerika na makipagareglo. Nang kunin ni Boris Yeltsin ang katungkulan bilang bagong president ng Rusya, una nyang binisita ang America. Ang dating president ng U.S.S.R. na si Mikhail Gorbachev ay lumapit sa America sa kanyang krisis. Nang masakop ang Kuwait, ang gobyerno nito ay nanawagan sa Amerika. Ang digmaang pinangunahan ng U.S laban sa Iraq ay naghikayat ng suporta sa halos buong mundo. Isang nauukol na Pampublikong Radyo ang nagbansag sa president ng Amerika na “presidente ng mundo.” Meron na tayo ngayong napaka bihirang istruktura ng mundo na may isang kapangyarihan, ang Estados Unidos, sa tugatog ng pandaigdigang sistema. " Krauthammer, The New Republic, p. 23.

S21Picture15.jpg

12. Napakalinaw na ang impluwensya at kapangyarihan ng Estados Unidos at papasiya ay kapwa mabilis na tumataas. Anu-ano ang iba pang salik na maaaring makatulong na masimulan ang pandaigdigang batas na bitayin yaong mga tatangging labagin ang kanilang budhi?

Sagot: Hindi natin sila tiyak na mapapangalanan, subalit ilang napipintong posibilidad ang ganito:

A. Mga pagkilos ng mga terorista.

B. Kaguluhan at tumitinding krimen at kasamaan.

C. Laban kontra droga.

D. Malaking pagbagsak ng ekonomiya.

E. AIDS at iba pang epidemya.

F. Mga pagbabantang nuclear mula sa mga bansang radikal.

G. Katiwalian sa pulitika.

H. malaking kabiguan ng mga hukuman sa hustisya

I. Pangaabuso sa kapakanan.

J. Pagtaas ng buwis.

K. Pornograpiya at nakakapanlumong imoralidad.

L. Nakakabahalang mga sakuna sa globo.

M. Radikal na "pantanging interes" ng mga grupo.

N. Krisis sa aborsyon.

Ang paglaban sa korapsyon, katampalasanan, imoralidad, kaluwagan, kawalang hustisya, kahirapan, mahina at hindi epektibong lider ng pulitika, at marami pang parehas na kaabahan na maaaring magpaulan ng pangangailangan ng malakas, partikular na mga batas na mahigpit na ipapatupad.

13. Gaya ng paglala ng kondisyon sa mundo, ano ang gagawin ni Satanas upang dayain ang masa?

"At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda, na ano pa't nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kaniya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop; na sinasabi sa mga nananahan sa lupa, na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay." (Revelation 13:13, 14).

Sagot:   Ang Amerika ay makararanas ng pandaraya, pandaigdigang rebaybal at ipipilit na maipasa ang mga batas panrelihiyon upang pilitin ang bawat tao na makilahok. (Ito ang inilalarawan ng “isang larawan ng hayop” sa Revelation 13:14). Ang mga tao ay pipiliting balewalain ang banal, ikapitong araw na Sabbath ng Dios at pasambahin sa “banal” na araw ng hayop—Linggo. Ang iba ay simpleng susunod din para sa sosyal o ekonomikong dahilan.Ang kondisyon ng mundo ay lubhang hindi na makakayanan pa na ang isang pandaigdigang “panunumbalik sa Dios at pananalangin” na kilusan,

S21Picture16.jpg

kasama ang mga nangingilin at nananalangin ng Linggo, ang waring natatanging solusyon. Dadayain ni Satanas ang sanlibutan sa paniniwalang dapat nilang ikumkpromiso ang katotohanan ng Biblia at ipangiling banal ang Linggo. Pero an totoo, ang pagsunod at pagsamba sa hayop ang magsasara ng kaharian ng Dios para sa mga tao. Hindi nakapagtatakang ginawang isyu ni Jesus sa Apocalipsis ang pagsamba sa hayop at pagtanggap ng marka nito!

S21Picture17.jpg

14. Habang ang interest sa pandaraya ng rebaybal ay tumataas, ano ang mangyayari sa tunay na pandaigdigang rebaybal na itinaguyod ng huling kapanahunang bayan ng Dios?

Sagot:   Sabi ng Biblia, ang buong sanlibutan ay “naliwanagan” ng kanyang kaluwalhatian (Revelation 18:1). Bawat tao sa lupa ay mapapaabutan (Mark 16:15) ng huling kapanahunan, tatlong puntong mensahe ng Revelation 14:6–14. Ang iglesia ng Dios sa huling araw ay lalago sa nakamamanghang bilis sa pagsapi ng milyun-milyong mga tao sa bayan ng Dios at pagtanggap sa inaalok nyang kaligtasan sa pamamagitan ng walang bayad na biyaya at pananampalataya kay Jesus, na gagawin silang masunuring tagapaglingkod. Maraming tao a lider mula sa iba’t ibang bansa sa mundo ang tatangging sumunod sa hayop at yakapin ang mali nitong aral. Sa halip, sila ay

sasamba lamang kay Jesus. SIla nga ay tatatakan ng Kanyang banal na tatak ng Sabbath o marka sa kanilang mga noo (Revelation 7:2, 3), sa gayo’y tinatatakan sila para sa walang hanggan

Ang Paikid na Tubo ay Ikakagalit ng Huwad na Kilusan

Ang paikid na tubong ito ng bayan ng Dios ay gagalit sa Huwad na Kilusan. Ang mga lider nito ay lubusang makukumbinsi na yaong mga tumangging makilahok sa sa pandaigdigang huwad na rebaybal ay ang dahilan ng lahat ng kaabahan sa mundo. (Daniel 11:44). Aalisan sila ng karapatan na mamili at makapagbili (Revelation 13:16, 17), subalit pakakainin ng Dios ang kanyang (Isaiah 33:16) at sila’y puprotektehan (Psalm 34:7).

15. Sa desperasyon, ang pinangungunahang koalisyon ng U.S ay sunod na magpapasya na ipatupad ang sintensyang kamatayan sa mga kalaban (Apocalipsis 13:15). Ano ang sinasabi ng Apocalipsis 13:13, 14 na gagawin ng mga lider na ito upang kumbinsihin ang mga tao na ang Dios ay kasama nila?

Sagot:   Sila ay gagawa ng mga himala—na lubhang nakakakumbinsi na ang lahat maliban sa matapat na huling kapanahunang bayan ng Dios ay

S21Picture18.jpg

Ang kanyang gagawin ay magpapanggap siya bilang isang Kristo

mahihikayat. (Matthew 24:24). Ginagamit ang mga espiritu (o hinulog na mga anghel) ni Satanas (Revelation 16:13, 14), sila ay manggagaya ng mga mahal sa buhay ng mga tao na pumanaw na sa pamamagitan ng panggagaway (Revelation 18:23) at malamang maging ang pagpapakita bilang propeta sa Biblia at mga apostol. Ang mga pandarayang ito (John 8:44) espiritu ng demonio ay walang pagaalinlangang magsasabing ang Dios ang nagpadala sa kanila upang himukin ang lahat na makipagtulungan.

Ang Pagpapakita ni Satanas bilang Cristo;

Ang pagpapakunwari ng kanyang mga anghel bilang mga Kristyanong Ministro Ang mga anghel ni Satanas ay magpapakunwaring mga banal na klerigo, at si Satanas bilang anghel ngka liwanagan (2 Corinthians 11:13–15). Para sa pinakamatinding nyang himala, Sasabihin ni Satanas na sya ay si Jesus (Matthew 24:23, 24). Si Satanas, habang nagpapakunwaring si Cristo, ay madali na nyang masasabing nilipat nya ang Sabbath sa Linggo at himukin ang kanyang mga taga sunod na magpatuloy sa kanilang pandaigdigang rebaybal at panghawakan ang kanyang “banal” na araw—Linggo.

Bilyun-bilyon ang Madadaya

Bilyun-bilyon, ang maniniwala na si Satanas ay si Jesus, ang yuyukod sa kaniyang paanan at lalahok sa anyang huwad na kilusan. "at ang buong lupa'y nanggilalas sa hayop" (Revelation 13:3). Ang pandaraya ay lubhang magiging epektibo.Subalit ang huling kapanahunang bayan ng Dios ay hindi madadaya, dahil sinusubok nila ang lahat sa pamamagitan ng Biblia (Isaiah 8:19, 20; 2 Timothy 2:15). At sinasabi rin ng Biblia na ang kautusan ng Dios ay hindi mababago (Matthew 5:18). Sinasabi rin nito na kapag bumalik si Jesus, makikita siya ng bawa't mata (Revelation1:7) at hindi sya sasayad sa lupa kundi mananatili sa alapaap at tatawagin ang Kanyang bayan upang salubungin sya sa hangin (1 Thessalonians 4:16, 17).

S21Picture19.jpg

16. Paano tayo magiging ligtas mula sa makapangyarihang panlilinlang sa huling kapanahunan?

Sagot:   

A. Subukin ang bawat katuruan sa pamamagitan ng Biblia (2 Timothy 2:15; Acts 17:11; Isaiah 8:20).

 

B. Sumunod sa katotohanan gaya ng pagkakahayag ni Jesus nito. Nangako si Jesus na yaong gaganap sa kanyang kalooban ay hindi darating sa kamalian (John 7:17).

C. Manatiling malapit kay Jesus araw-araw (John 15:5).

Tandaan: Ito ang ikaanim na Study Guide sa ating siyam na seryeng nasa mensahe ng tatlong anghel. Ang susunod na Study Guide ay maghahayag kung gaano ang mga Kristyanong iglesia at ibang relihiyon sa mundo ay mauugnay sa mga pangyayari sa huling kapanahunan.

17. Handa aka bang sambahin at sundin si Jesus kahit na angahulugang ito ay pangungutya, persekusyon, at saw akas ay sintensyang kamatayan?

- SAGOT

S21Picture20.jpg

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Waring hindi patas na, sa huling krisis, ang mga taong hindi kailanman narinig ang katotohanan ng Dios ay inosenteng piliin ang isang huwad at sa gayo’y maligaw.

 

Sagot: Walang haharap sa huling krisis na hindi nakarinig (Mark 16:15) at nakaunawa (John 1:9) ng tatlong mahalagang punto ng Dios para sa ngayon (Revelation 14:6–12). Ang mga tao ay pipiling tumanggap ng marka ng hayop sa panahong iyan dahil lamang sa hindi nila nais na pagbayaran ang pagsunod kay Cristo.

 

2. Ano ang pakikibaka sa Armageddon na binanggit saApocalipsis 16:12-16? Kailan at saan ito magaganap?

 

Sagot: Ang pakikipagbaka sa Armaggedon ay ang huling pakikipagbaka sa pagitan ni Cristo at Satanas. Ito ay magaganap sa lupa at magsisimula lamang bago ang panahon ng kawakasan. Ang labanan ay mauudlot ng ikalawang pagparito ni Jesus. At muling magsisimula pagkatapos ng 1,000 taon, kapag ang masama ay pinalibutan ang banal na lungsod ng may pagasang mahuli ito. Matatapos ang labanan kapag nagpaulan ang Dios ng apoy mula sa langit na wawasak sa kanilang masasama (Revelation 20:9). (Ang Study Guide 12 ay detalyadong ipapaliwanag ang 1,000 taon.)

Ano Ang Kahulugan ng Salitang "Armageddon"?

Ang Armageddon ay makasagisag na pangalan para sa "ang Pakikipagdigma sa dakilang araw ng Pinakamakapangyarihang Dios” sa pagitan ni Cristo at Satanas kung saan sangkot ang lahat ng bansa sa mundo (Revelation 16:12–16, 19). Ang "mga hari sa silangan" ay ang Dios Ama at Anak. Ang "Silangan" sa Biblia ay sumisimbulo sa kaharian ng Dios sa langit (Revelation 7:2; Ezekiel 43:2; Matthew 24:27).. Sa huling pakikidigmang ito, halos buong mundo ay magkakaisa (Revelation 16:14) para makipagdigma laban kay Jesus, ang Kordero, at ang kanyang bayan (Revelation 17:14; 19:19). Ang kanilang layunin ay burahin ang lahat ng mga tatangging sumamba sa hayop at tanggapin ang marka nito (Revelation 13:15–17).

Ang Kahibangan ay Kasunod ng Pagtatakuwil

Ang mga taong tumatangging tanggapin ang tatlong puntong mensahe ng Dios (kahit na nalalaman nila ang katotohanan), ay magiging mga lubhang hibang na maniwala sa kasinungalingan 2 Thessalonians 2:10–12). Magsisimula silang tunay na maniwala na maitataguyod nila ang dakilang kaharian ng Dios kapag kanilang sinikap wasakin ang bayan ng Dios. Ituturing nila ang mga banal na mga walang pag-asang nadayang panatiko na nagpapahamak sa buong mundo sa pamamagitan ng pagtangging makipagtulungan sa huwad na rebaybal.

Ang Ikalawang Pagparito ni Jesus ay Maghihinto sa Digmaan

Ang digmaan mismo ay pandaigdigan. Sabay sabay na susubukan ng mga gobyerno ang pagwasak sa bayan ng Dios, ngunit ang Dios ay mamamagitan. Ang simbolikong ilog Eufrates ay matutuyo (Revelation 16:12). Ang tubig ay nagrerepresenta ng mga tao (Revelation 17:15). Ang pagkatuyo ng ilog Eufrates ay nangangahulugan na ang mga tao na susuporta sa halimaw (kaharian ni Satanas) ay biglang iuurong ang kanilang suporta. Ang suporta sa hayop sa gayo’y mawawala. Ang koalisyon ng mga alyansa nito (Revelation 16:13, 14) ay magkakawatak-watak (Revelation 16:19). Ang ikalawang pagparito ni Jesus ay maghihinto sa digmaan at magliligtsa sa Kanyang bayan (Revelation 6:14–17; 16:18–21; 19:11–20).

Ang Digmaan ay Magpapatuloy Pagkatapos ng 1,000 Taon

Pagkatapos ng 1,000 taon, Si Satanas ay lantarang lalabas bilang lider ng pwersa kontra sa Dios at sa Kanyang bayan. Ipagpapatuloy nya ang kanyang pakikidigma laban sa Dios na susubukan niyang bihagin ang banal na lungsod. Pagkatapos si Satanas at ang kanyang mga taga sunod ay mawawasak sa pamamagitan ng apoy mula sa langit (tingnan ang Study Guides 11 at 12). Bawat taga sunod ni Satanas ay mawawasak. Bawat tagasunod ni Jesus ay makakapasok sa kanyang walang hanggang kaharian.

 

3. Sinasabi ng Biblia, "dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios.”Juan 16:2. Sa iyong palagay, literal kaya itong angyayari sa ating panahon?

 

Sagot: Oo. Ang koalisyon sa huling kapanahunan ng mga gobyerno sa sanlibutan at mga relihiyon sa huli ay mawawalhan ng simpatiya para sa bayan ng Dios, na mga tumangging sumali sa huwad na rebaybal o tanggapin ang simbulo nito (Pangingilin ng Linggo). Mararamdaman nila na ang mga dakilang tanda na kaakibat ng kanilang rebaybal ay magpapatunay ng kredibilidad nito—mga himala gaya ng magpagaling ng may sakit o kilabot na nasusuklam sa Dios, imoral na bida sa pelikula, drug lords, at mga kilalang kriminal ay magbabago. Ang koalisyon ay pipiliting hindi pahintulutang masira ang pandaigdigang rebaybal na ito na umaakit sa lahat ng relihiyon. Lahat ay hihimuklin na isantabi ang personal na nararamdaman t “panatikong katuruan” (ang Sabbath, halimbawa) at lumahok sa iba pang bahagi ng daigdig sa taimtim na rebaybal para sa kapayapaan at kapatiran. Lahat maliban sa rebaybal ay ituturing na hindi ganun kahalaga. Yaong mga hindi sasangayon na makilahok ay ituturing naming hindi matatapat, hindi makabayan, anarkiya at saw akas, mapanganib na panatiko na hindi dapat hinahayan. Sa araw na iyan, yaong mga papatay sa bayan ng Diosay makakaramdam na gumagawa ng pabor para sa Dios.

4. Sa aking pagaaral ng propesiya ng Daniel at Apocalipsis, tila pinakikita na ang tunay na kaaway palagi ay ang diablo. Sumasangayon ka ba?

 

Sagot: Walang duda! Ikaw ay 100 porsyentong tama! Si Satanas ang palaging tunay na kaaway. Si Satanas ay gumagawa sa pamamagitan ng mga lider sa lupa at mga bansa upang saktan ang bayan ng Dios at sa gayon ay magdala ng sama ng loob kay Jesus at sa Ama. Madali nating nating malimutajn na si Satanas ang kaaway. Sya ang responsible sa lahat ng kasamaan. Sya ang sisihin natin at mag-ingat sa panghuhusga at pagkondena sa mga tao o organisasyon na nananakit sa bayan at iglesia ng Dios. Minsan hindi nila alam o talagang walang kamalay malay na nagpapahamak na pala sila ng sinuman. Pero di kailanman ito totoo kay Satanas. Sapagkat palagi niyang nalalaman lubos. Sinasadya nyang saktan ang Dios at ang Kaniyang bayan.

 

5. Paano makakaapekto ang kamatayan ng papa o pagkakaupo ng bagong president ng America sa propesiya sa Apocalipsis 13:11-18?

 

Sagot: Ang propesiya ay matutupad sinuman ang maging papa o presidente. Ang bagong presidente o bagong papa ay maaaring makapagpabilis o makapagpabagal sa katuparan, subalit ng kakalabasan nito sa huli ay tiniyak ng hula sa Biblia.

6. Ang hayop na may sungay na gaya ng sa kordero ba sa Apocalipsis 13:11-18 at “bulaang propeta” sa Apocalipsis 16:13 ay iisang kapangyarihan?

 

Sagot: Oo. Sa Revelation 19:20, kung saan binabanggit ng Dios ang kawakasan ng Anticristong hayop, Kaniya rin itong tinukoy bilang bulaang proteta. Sa talatang ito, tinukoy ng Dios ang bulaang propeta na siyang “gagawa ng mga himala” sa harapan ng hayop at “dadaya sa kanila na tanggapin ang marka ng hayop, at upang kanilang sambahin ang kanyang larawan.” Ito ay napakalinaw na pagtutukoy sa mga gawain g hayop na may sungay na gaya ng sa kordero, na nilalarawan sa Revelation 13:11–18. Sa Study Guide na ito, ating nakilala na ang hayop na may sungay na gaya ng sa korderowe ay ang Estados Unidos ng Amerika. Kaya nga ang hayop na may sungay na gaya ng sa kordero at ang bulaang propeta ay walang dudang iisang kapangyarihan.