Ang “Ibang” Babae

Aralin 22

Bawat kasal ay dapat na nakabatay sa tiwala - at gaya ng ating pakikipagisang dibdib kay Cristo, nararapat na tayo ay manatiling tapat sa Kanya at sa Kanyang Salita. Ang Apocalipsis ay nagsasalita tungkol sa tunay na Kasintahang babae ni Cristo, subalit may isa pang babae na sinusubukang akitin ang mga mananampalataya palayo mula sa Salita ng Dios. Ang Apocalipsis ay napapalooban ng mga nakakagulat na mensahe tungkol sa Babilonia, ang ibang babae. Ang Babilonia ay gumuho, ang bayan ni Cristo ay dapat na tumakas mula sa kanyang karisma o mapapahamak! Kaya magsimula sa ikalawang parte ng Mensahe ng Tatlong Anghel. Dito'y inyong malalaman ang pinaka tunay na pagkakakilanlan ng espiritwal na Babilonia at alamin kung paanong maiiwasan na mahipnotismo ng kanyang nakamamatay na ganda ... ano pa ba ang maaring maging higit na mahalaga?

1. Paano sinagisag ni Jesus ang Babilonia sa aklat ng Apocalipsis?

"Ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig." "at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong, na may pitong ulo at sangpung sungay. At nararamtan ang babae ng kulay-ube at ng pula, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas, na sa kaniyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklamsuklam, at ng mga bagay na marurumi ng kaniyang pakikiapid, At sa kaniyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, HIWAGA, DAKILANG BABILONIA, INA NG MGA PATUTOT AT NG MGA KASUKLAMSUKLAM SA LUPA." (Revelation 17:1, 3–5).

Sagot:   Sa Revelation 17:1–5, Sinagisag ni jesus ang Babilonia bilang patutot na nadaramtan ng kulay-ube at ng pula. Siya ay nakasakay sa isang hayop na pula, na may pitong ulo at sampung sungay at nakaupo sa maraming tubig.

2. Sino ang sinasagisag ng dalisay na babae ng Apocalipsis kapitulo 12?

Sagot:   Isang dalisay na babae, nadaramtan ng araw, ay inilalarawan sa Revelation 12:1–6. Ating natuklasan sa Study Guide 20 na ang dalisay na babae ay sumasagisag sa dalisay na iglesia ng Dios na tapat sa kanyang iniibig, si Jesus. Ating malalim na pagaaralan sa Apocalipsis kapitulo 12 sa Study Guide 23

3. Ano ang inilalarawan ng patutot sa hula ng Biblia?

"Ipakilala mo sa Jerusalem ang kaniyang mga kasuklamsuklam." "Nguni't ikaw ay tumiwala sa iyong kagandahan, at nagpatutot." (Ezekiel 16:2, 15).

Sagot:   Sa pagsasagisag ng dalisay na babae sa dalisay na iglesia na siyang tapat kay Jesus, gayundin ang maruming babae ay naglalarawan sa karumihan, o naguhong, iglesia na hindi tapat kay Jesus. (James 4:4).

4. Maaari kaya nating makilala ang patutot (iglesia) na tinatawag na "Dakilang Babilonia, Ina ng mga Patutot" sa Apocalipsis kapitulo 17?

Sagot:  Oo, ito ay bantog at nagiisa lamang na iglesiang umaangkin na maging ina ng iglesia--ang dakilang Iglesia Romana Katoliko. Isang prominenteng Katolikong pari, si John A. O'Brien, ay nagsabi: Ang pangingilin [Pangingilin ng Linggo] ay nananatili bilang tagapagpaalala ng Ina ng Iglesia na pinagmulan ng mga humiwalay na hindi-Katolikong sekta. 1

Ang mga puntong ginamit sa Apocalipsis 17 ay naglalarawan sa inang Babilonia at ang hayop na kinauupuan nito ay malinaw na akma sa papasiya:

A. Sya ay umusig sa mga banal (bersikulo 6). (Tingnan ang Study Guides 15 and 20.)

B. Sya ay nadaramtan ng kulay-ube at pula (verse 4). Ang mga papa ay madalas na nakasuot ng mainam na kulay ng ube sa mahahalagang tungkulin, ang pula ay kulay ng roba ng mga Katolikong cardinal.

C. Ang pitong ulo ng hayop (bersikulo 3) Kung saaan nakaupo ang babae ay ang pitong mga bundok (bersiulo 9) Kilala ang Roma, ang punung-himpilan ng papasiya, na itinayo sa pitong burol o pitong bundok.

D. Ang hayop ay may kasalanan ng Pamumusong (bersikulo 3) Isang malinaw na punto na akma sa papasiya (Tingnan ang Study Guides 15 and 20.)

E. Sya ay naghari “sa mga hari sa lupa.” Bersikulo 18. Si Alexander Flick ay nagsabi na noong ika-13 siglo, ang papa " Ayon sa teorya at pagaangkin… Ang hari ng buong mundo sa temporal at pang spiritual na gawain.” 2 Ang Apocalipsis 17 Napakalinaw upang pagdudahan pa.

Pansinin: Maraming pinuno ng Repormasyon (Huss, Wycliffe, Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon, Cranmer, Tyndale, Latimer, Ridley, and others) na nagturo na ang kapapahan ang kapangyarihang sangkot dito.3

1John A. O'Brien, The Faith of Millions (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), p. 401.

2The Rise of the Mediaeval Church (New York: Burt Franklin, 1959), 575.

3George Eldon Ladd, The Blessed Hope (Grand Rapids, MI: William B. Eerdman's Publishing Co., 1956), pp. 32-34.

5. Ano ang literal na ibig sabihin ng salitang “Babilonia,” at ano ang pinagmulan nito?

“Magtayo tayo… ng isang moog, na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit.” “At sinabi ng Panginoon… Halikayo! tayo'y bumaba at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika, na anopa't sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita.” “Kaya ang pangalang itinawag ay Babel [“kalituhan”,baybay] sapagka't doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa.” (Genesis 11:4, 6, 7, 9).

Sagot:   Ang ibig sabihin ng salitang, “Babel” at “Babilonia” ay “kalituhan.” Ang pangalang Babilonia ay nagmula sa Tore ng Babel na itinayo pagkatapos ng Pagbaha sa pamamagitan ng mga palabang pagano na umaasang maitayo ito ng napakataas upang hindi kailanman maabot ng pagbaha ng tubig (bersikulo 4). Subalit ginulo ng Dios ang kanilang mga wika, at nagresulta ng malubhang kalituhan na napilitan silang itigil ang konstruksyon. Kanila tuloy na tinawag itong tore ng “Babel” (Babilonia), o “kalituhan. Pagkatapos noon, sa panahon ng Lumang Tipan. Ang pansalibutang paganong kaharian na may pangalang Babilonia ay nagbangon na syang kalaban ng bayan ng Dios, ang Israel. Ito at naglalarawa ng rebelyon, pagsuway, panguusig sa bayan ng Dios, kapalaluan, at idolatriya. (Jeremiah 39:6, 7; 50:29, 31–34; 51:24, 34, 47; Daniel chapters 3 and 5). Sa katunayan, sa Isaias kapitulo 14 ginamit ng Dios

ang Babilonia bilang sagisag mismo ni Satanas dahil ang Babilonia ay sobra kung makipag-alit at wasakin ang gawain ng Dios at ang kanyang bayan. Sa aklat ng Apocalipsis sa Bagong Tipan, ang salitang, “Babilonia”ay ginamit upang ilarawan ang isang relihiyosong kaharian na kaaway ng espiritwal na Israel ng Dios—Ang Kanyang iglesia (Revelation 14:8; 16:19).

6. Sino ang mga anak na babaeng patutot ng Babilonia na nilalarawan sa Apocalipsis 17:5?

Sagot:   May ilang mga iglesia na dati ay nagprotesta sa maling turo ng inang Babilonia at sa kanya ay umiwan sa panahon ng malawak na Protestanteng Repormasyon. Subalit, pagkatapos, sila ay nagsimulang gumaya sa mga prinsipyo at mga paggawi ng inang iglesia at kung kaya sila mismo ay naguho. Walang babae ang isinilang na patutot. Wala ring sagisag na anak na iglesiang Protestante na ipinanganak na naguho. Bawat iglesia o samahan na nagtuturo at sumusunod sa maling doktrina at kaugalian ng Babilonia ay maaaring maging naguhong iglesia o anak. Kaya ang Babilonia ay isang apelyido ng mga parehong yumayakap sa inang iglesia at doon sa mga anak, na syang mga naguho.

7. Sa Apocalipsis 17, bakit ang inang Babilonia ang naglalarawan sa nakaupong hayop? Ano ang kumakatawan sa hayop?

Sagot:   Sa Revelation 13:1-10, Inilarawan ni Jesus ang kapapahan bilang kumbinasyon ng iglesia at estado. (Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Study Guide 20.) Sa Apocalipsis kapitulo 17, ipinakita ni Jesus ang iglesia (patutot) at ang estado (hayop) na bukod na mga katauhan, bagamat magkaugnay. Ang babae na nakaupo sa hayop, tumutukoy sa iglesia na pinapangasiwaan ang estado.

8. Ano ang iba pang kapangyarihan ang kaisa ng kapapahan sa pag tupad sa mga pangyayari sa huling kapanahunan?

" At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bulaang propeta, ang tatlong espiritung karumaldumal, na gaya ng mga palaka: 14 Sapagka't sila'y mga espiritu ng mga demonio, na nagsisigawa ng mga tanda; na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan, upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Dios, na Makapangyarihan sa lahat." (Revelation 16:13, 14).

Ang mga hindi-Kristyanong relihiyon at Apostatang Protestantismo ay sasanib sa papasiya bilang alyansa sa huling digmaan laban sa Dios at Kanyang mga taga sunod.

Sagot: Ang dragon ng Revelation 12:3, 4 at ang bulaang propeta ng Revelation 13:11–14 at 19:20 ay bumuo ng alyansa kasama ang hayop ng Revelation 13:1–8, o ang kapapahan.

A. Ang dragon ng Apocalipsis kapitulo 12 ay kumakatawan sa gawain ni Satanas sa pamamagitan ng paganong Roma (tingnan ang Study Guide 20 para sa mas maraming detalye.) Sa huling kapanahunang ito, kabilang ang mga hindi---Kristyanong relihiyon gaya ng Budismo, Shintoismo, Hindusmo, Ang New Age, secular na Humanismo, etc.

 

B. Ang bulaang propeta ay ang apostatang Protestantismo na nakasentro sa America, na mamumunong humimok at magimpluwensya sa ang sanlibutang pagsamba sa hayop. (tingnan sa Study Guide 21).

 

C. Ang hayop ay ang papasiya (tingnan sa Study Guide 20).

D. Ang tatlong kapangyarihan: Hindi-Kristiyanong Relihiyon at gobyerno, Katoliko Romana, ang Apostatang Protestantismo ay magiging alyansa sa Armagedon—ang huling pakikidigma laban sa Dios, sa Kanyang kautusan at mga tapat na tagasunod. Ang pagsasamang ito ay tinatawag na “ang Dakilang Babilonia” ni Jesus sa Revelation 18:2.

9. Paano magkakaisa ang mga organisasyon na may magkakaibang mga pinagmulan?

" Ang mga ito ay may isang kaisipan, at ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa hayop." (Revelation 17:13).

Sagot:   Ang Revelation 16:13, 14 says Ay nagsasabi na “espiritung karumaldumal, na gaya ng mga palaka” ay mga “espiritu ng demonio” na magkakaisa sa pamamagitan ng mga kababalaghan na kanilang gagawin. Espiritismo—ang paniniwalang ang mga patay ay buhay at maaaring makipagugnayan sa mga mga buhay—ang turo na maguugnay sa lahat. Si Satanas at ang kanyang mga anghel—ang mga nagpapanggap na espiritu ng

mga amatay nating mahal sa buhay, sinaunang propeta, anghel sa langit (2 Corinthians 11:13, 14), at kahit mismo si Cristo (Matthew 24:24)—kukumbinsihin nila ang mundo na ang kanilang kampanya ay mula mismo sa langit (tingnan ang Study Guide 10). Samantala, ang lahat ng tatlong katauhan na naniniwala na ang patay ay buhay:

A. Katolisismo Dumadalangin kay Maria at sa iba pang mga namatay na santo at naniniwalang ang mga santong ito ay binabasbasan ang mga agasunod ng mga himala

B. Hindi-Kristyanong relihiyon Ay halos lahat nakabase sa paniniwala at pagsamba sa mga espiritu ng patay. Ang New Age ay nagsabi ng “pakikipagugnayan”—di umano’y pakikipagusap sa mga patay.

 

C. Apostatang Protestantiso Naniniwalang ang mga patay ay patay pero, kundi, buhay naman sa langit o impyerno. Kaya sila ay napakadaling madaya ng mga demonio na nagpapanggap na espiritu ng mga patay.

10. Para sa anong mga kasalanan tinutuligsa ng Dios ang Babilonia?

A. “Ang Dakilang Babilonia ay naguho.” (Revelation 18:3).

Sagot: Ang ibig sabihin ng maguho ay ang lumayo sa katotohanan at tunay na pagsamba sa tunay na Dios (2 Peter 3:17, 18).

B. "at naging tahanan ng mga demonio." "sapagka't dinaya ng iyong panggagaway ang lahat ng mga bansa." (Revelation 18:2, 23).

Sagot: Dito ay tinutuligsa ng Dios ang Babiblonia dahil sa (1) personal paggawad sa mga demonio sa pamamagitan ng pagiimbita ng mga espiritu ng demonio sa kanilang kalagitnaan sa pamamagitan ng espiritismo, at (2) para sa pandaraya sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng mga kasinungalingan at espiritu ng mga demonio.

C. " ang mga nananahan sa lupa ay nalasing" mula sa alak ng mga kasuklamsuklam at pakikiapid na matatagpuan sa kanyang saro.

(Revelation 17:2, 4; 18:3)

Sagot: Ang salitang “kasuklamsuklam” sa Biblia ay sumasagisag ng kasinungalingan (Proverbs 12:22). Ang alak ng Babilonia na naglalaman ng maling katuruan, pagkalito, pagkatulig doon sa mga uminom nito at spiritual na nagpalasing sa kanila.

D. "at ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kaniya." (Revelation 18:3).

Sagot: Ang glesia ay ang kasintahang babae ni Cristo

(Revelation 19:7, 8) Na dapat ay ibigin at maging tapat lamang sa Kanya-- Kung san ang sinabi ni Jesus ay tumutukoy sa pagtupad ng kanyang mga utos. (John 14:15). Ang kapapahan ay sinasaway dito dahil sa pagtalikod mula sa kanyang asawa, si Jesus (Santiago 4:4), At sa pagbubuo ng ipinagbabawal na relasyon sa gobyernong sibil (pagiisa ng simbahan at estado) para sa pagsuporta sa kanya.

E. Ang pangangalakal sa mga “kaluluwa ng tao”

"(Revelation 18:3).

Sagot: Dito’y binabatikos ng Dios ang Babilonia para sa pagtrato nito sa bayan bilang kalakal kaysa bilang mahalagang mga anak ng Dios.

11. Ano ang ilan sa mga huwad na turo na nilalaman sa alak ng Babilonia na nagbunga ng pagkalasing at pagkalito ng maraming tao?

Sagot: Nakapagtataka naman, ilan sa mga pinaka prominenteng doktrina ng Protestantismo ngayon ay hindi talaga matatagpuan sa Biblia.Sila’y nadala sa loob ng Protestantismong simbahan ng inang iglesia ng Roma, na syang tumanggap mula sa paganismo. Ang ilang maling aral ay:

A. Ang kautusan ng Dios ay binabago o pinawawalang-bisa.

Ang kautusan ng Dios ay hindi kailanman mababago o mapawawalang bisa (Luke 16:17). ang Study Guide 6 ay nagbabanggit ng hindi mapapabulaanang ebidensya.

B. Ang kaluluwa ay imortal.

Ang Biblia ay nagbabanggit ng "kaluluwa" at "espititu" ng 1,700 na beses. Not once is either referred to as immortal. Wala ni minsang tumukoy sa imortalidad. Ang mga tao ay mortal (Job 4:17),, at walang tumanggap ng imortalidad hanggang sa ikalawang pagparito ni Jesus (1 Corinthians 15:51–54). (Tingnan ang Study Guide 10 para sa mas marami pang impormasyon.)

 

C. Ang mga makasalanan ay walang hanggang susunugin sa impyerno.

Ang Biblia ay nagtuturo na ang mga makasalanan ay lubusang susunugin (wawakasan ang pagiral), kapwa kaluluwa't katawan sa apoy (Matthew 10:28). Ang walang katapusang pagpapahirap ay hindi itinuturo sa Biblia (Tingnan ang mga detalye sa Study Guide 11.)

D. Ang Bautismo sa pamamagitan ng paglubog ay hindi kailangan.

Ang Bautismo sa pamamagitan ng paglubog ay ang nagiisang kinikilalang bautismo ng kasulatan. (Tingnan ang Study Guide 9 para sa mas maraming impormasyon)

E. Linggo ang banal na araw ng Dios.

Ang Biblia ay nagtututo, walang katanungan, na ang banal na araw ay ang ika-pitong araw na Sabbath--Sabado. (Para sa mga detalye, tingnan ang Study Guide 7.)

Tandaan: Ang mga maling turo, kapag minsang pinaniwalaan ay tyansang makapagbigay ng "kalituhan" (na sya talagang literal na ibig sabihin ng "Babylon") at mas magpapahirap na maintindihan ang Kasulatan.

Isang Seryosong Kaisipan

Nakakabahalang isipin na ang iba ay maaaring umiinom na ng alak ng Babilonia ng hindi nila nalalaman. Marahil bago ang lahat ng ito sa iyo. Kung oo, mangyaring humingi na ikaw ay gabayan ng Dios. (Matthew 7:7, 8). Pagkatapos ay saliksikin ang Kasulatan upang makita kung ang mga ito ay totoo. (Acts 17:11). Promise that you will follow where Jesus leads, and He will not permit you to end up in error Ipangakaong ikaw ay susunod sa mga patnubay ni Jesus, at ikaw ay hindi nya papayagang dumating sa kamalian (John 7:17).

12. Sino ang mga panig sa Panginoon sa labanan ng Armagedon?

Sagot: Sa huling digmaang ito, ang mga anghel sa langit (Hebrews 1:13, 14; Matthew 13:41, 42) ang bayan ng Dios—ang nalabi (Revelation 12:17)—ay magiging kakampi ni Jesus, na mamumuno sa mga hukbo ng langit (Revelation 19:11–16) laban kay Satan at mga taga sunod nito.

Ang nalabi ng Dios ay binubuo ng yanong mga hindi tumatanggap sa mga kasinungalingan ng Babilonia (ang Study Guide 23 ay magbibigay ng karagdagang mga detalye.) Sila ay kilala sa (1) kanilang pagmamahal kay Jesus (1 John 5:2, 3), (2) kanilang katapatan at pananampalataya sa kanya (Revelation 14:12), at (3) kanilang matatag na pagsunod sa Kanyang salita at kautusan (Revelation 12:17; John 8:31, 32). Ang nalabi ng Dios ay binubuo ng yanong mga hindi tumatanggap sa mga kasinungalingan ng Babilonia

13. Ano ang magiging estratehiya ni Satanas sa huling alitan sa pagitan ng katotohanan ng Dios at kasinungalingan ni Satanas?

Sagot: Bagamat napopoot si Satanans sa Dios at Kanyang Anak, hindi nya hayagang inaamin ito. Sa katunayan, sya at ang kanyang mga demonyo ay nagpapanggap na mga banal na anghel at mga tapat na klerong Kristyano (2 Corinthians 11:13–15). Ang ipapakita nyang ebidensya para sa kanyang panig ay wari bang matuwid, espiritwal, at katulad ni Jesus, na halos lahat sa lupa ay madadaya nya at sususnod sa kanya (Matthew 24:24). Tiyak na gagamitin nya ang Biblia, gaya ng ginawa nya noong tinukso nya si Jesus sa ilang (Matthew 4:1–11). Ang lohika ni Satanas ay talagang nakakahikayat na kanyang nadaya ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa langit, Adan at Eba, (at sa panahon ng Baha) lahat maliban sa walong tao.,

14. Ano naman ang kontra-estratehiya ng Dios?

"Sa kautusan at sa patotoo! kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila.” (Isaiah 8:20).

Sagot:  Palaging sinasalungat ng Dios ang mga kasinungalingan ni Satanas ng katotohanan ng Biblia. Nang tuksuhin ni Satanas sa ilang, paulit ulit na sinabi ni Jesus ang Kasulatan (Matthew 4:1–11). Sa pamamagitan ng Kanyang bayang nalabi, sasabihin ng Dios ang katotohanan tungkol sa hindi biblikal na likas ng dakilang Babilonia. Lilinawin nyang ang Babilonia ay nagbibigay ng maling ebanghelyo (Galatians 1:8–12), na maluwang na nagbukas ng pinto para sa bilyun-bilyon na madaya at maligaw. Ang kontra pagkilos ng Dios ay binabalangkas sa dakilang mensahe ng tatlong anghel ng Revelation 14:6–14, na ating susuriin sa siyam na 27 Study Guides sa

series na ito. Ang tatlong kamangha-manghang mensaheng ito ay nagbubunyag at nagbababala laban sa mga kasinungalingan at pandaraya ni Satanas at tawagin ang mga tao na sambahin ang Dios at sundin Siya, hindi lamang sa espiritu kundi pati sa katotohanan.

15. Magiging epektibo kaya ang huling kapanahunang mensahe ng Dios?

"Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na nananaog mula sa langit, na may dakilang kapamahalaan; at ang lupa ay naliwanagan ng kaniyang kaluwalhatian." (Revelation 18:1).

Sagot:   Sa Kasulatan, ang anghel ay kumakatawan sa mga mensahero o mensahe (Hebrews 1:13, 14). Ang apila ng huling-kapanahunang mensahe ng Dios ay sinasagisag ng malakas na anghel na na may dakilang kapamahalaan na ang buong sanlibutan ay naliwanagan ng katotohanan at kaluwalhatian ng Dios. Ang huling ito, mensaheng bigay ng Dios ay darating sa mga nananahan sa lupa at buong sanlibutan. (Revelation 14:6; Mark 16:15; Matthew 24:14).

16. Ano ang huli, ang mahalagang apila ni Jesus doon sa mga nasa Babilonia?

Sagot:   Kanyang sasabihin: "Mangagsilabas kayo sa kaniya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kaniyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot: 5Sapagka't ang kaniyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit at naalaala ng Dios ang kaniyang mga katampalasanan." (Revelation 18:4, 5). Pansinin po na si Jesus ay tumutukoy sa napakaraming tao sa Babilonia na, “bayan ko.” Mayroong milyun-milyong mga matapat na Kristyano ang nasa Babilonia na hindi pa nakakarinig ng napakahalagang mensahe ng babala. Ang mga taong ito ay nagmamahal sa Panginoon ng lubos, at si Jesus ay nagsasabing sila ay kanyang mga anak.

17. Paano ang bayan ni Jesus, na nasa loob ng Babilonia, ay sasagot kapag narinig nila ang Kanyang apila na lumabas?

Sagot:    “Si Jesus ay nagbigay ng sagot Sabi nya, “At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor." Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin: " (John 10:16, 27).

Nakikilala ni Jesus ang Kanyang mga anak na nasa Babilonia. Bukod dyan, Siya ay nangangako na tatawagin sila na nasa Babilonia pa na lumabas sa bago ito mawasak. At ang pinakamaluwalhati sa lahat, si Jesus ay nangangako na ang Kanyang bayan na nasa loob pa ng Babilonia ay makaririnig at makakikilala sa Kanyang tinig at maingat na makalalabas.

Tandaan: Ito ang ika-pitong Study Guide sa ating siyam na serye ng mensahe ng tatlong anghel ng Revelation 14:6–14. Ang ating susunod na Study Guide ay maglalarawan sa huling kapanahunang iglesia ng Dios ng napakaliwanag na hindi ka mabibigong ito ay makilala.

18. Kung ikaw ay nasa loob ng Babilonia, handa ka bang pakinggan ang mahalagang apila ni Jesus na lumabas mula sa kanya?

- SAGOT

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Dapat ba akong manatili sa Babilonia at subukan syang ireporma kaysa lumabas dito?

 

Sagot: Hindi. Sabi ni Jesus na mawawasak ang Babilonia at hindi nareporma. Sya ay walang pag-asang malalasing sa kanyang alak (na tumutukoy sa maling doktrina sa (Revelation 18:2–6). Ito ang dahilan kaya tinatawag nya ang Kanyang bayan na lumabas (Revelation 18:4).

 

2. Sino ang mga hari ng silangan ng Apocalipsis 16:12?

 

Sagot: Ang mga hari ng silangan ay ang mga Hari (Ama at Anak) ng langit. Tinatawag silang hari ng silangan dahil iyon ang direksyon kung saan galing ang mga maklangit na nilalang na darating sa lupa. Tandaan ang mga sumusunod, gaya halimbawa:

A. Ang ikalawang pagparito ni Jesus ay magmumula sa silangan (Matthew 24:27).

B. Ang kaluwalhatian ng Dios ay nanggagaling sa silangan (Ezekiel 43:2).

C. Ang pagtatatak sa Apocalipsis ay nanggagaling sa silangan (Revelation 7:2).

D. Ang araw, na nagsasagisag kay Jesus, ay sumisikat sa silangan. (Malachi 4:2).

3. Ang babala ba tungkol sa pagbagsak ng Babilonia ay nagpapahiwatig na ang Babilonia ay hindi laging nahulog?

 

Sagot: Oo, sya nga. Maraming mga iglesia ang bumuo sa Babilonia na tumayong matatag, matayog, at tapat kay Jesus sa nakaraan. Ang mga tagapagtatag ay mga namumukod tanging mga tao ng Dios na syang masipag na mga sumaliksik ng Biblia upang matuklasan ang lahat ng katotohanan nito. Hindi lahat ng iglesia ay gumuho na ngayon. Subalit, bawat iglesia na nagtuturo ng maling doktrina ng inang Babilonia at sumusunod sa mga kaugalian nya ay maaaring maging kanyang naguhong mga anak.

4. Kapag tinawag na lumabas mula sa Babilonia, saan ba dapat magpunta ang isang Kristyano?

 

Sagot: Hanapin ang mga tao na tumutupad sa mga kautusan ng Dios, may pananampalataya kay Jesus, at ang pandaigdigang mga nagtuturo ng mensahe ng tatlong anghel, at umanib sa kanila (Revelation 14:6–12). Ang Study Guide 23 ay maglalarawan ng buo sa iglesia ng Dios sa huling kapanahunan.

 

5. Ano ang kinakatawanan ng 10 hari ng Apocalipsis 17:12-16?

 

Sagot: Ang 10 hari ay sumasagisag sa mga nasyon ng sanlibutan. Ang sampung daliri sa paa ng imahe ng Daniel kapitulo 2 at ang 10 sungay ng hayop ng Daniel kapitulo 7 ay sumasagisag sa 10 kaharian ng Europa. Subalit, ang ibig sabihin ay pinalawak sa Apocalipsis kapitulo 11 hanggang 18 upang tukuyin ang lahat ng,”mga hari sa lupa” o “lahat ng nasyon.” (Tingnan ang Revelation 16:14; 18:3.)

6. Ano ang sinasagisag ng mga “palaka” sa Apocalipsis 16:13, 14?

 

Sagot: Ang palaka ay humuhuli ng biktima nito sa pamamagitan ng kanyang dila, na syang sumisimbolo sa huwad na kaloob na mga wika na lumalaganap sa daigdig ngayon. Tandaan po na ang mga himala, kabilang ang kaloob na mga wika, ay nagpapatunay lamang ng isang bagay—kamanghamanghang kapangyarihan. Ngunit ipinaaalam sa atin ng Biblia na ang kamanghamanghang kapangyarihan ay maaaring magmula sa Dios o kay Satanas. Ito ay patuloy na nagpapaliwanag na si Satanas, na nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan mula sa langit (2 Corinthians 11:14), gagamitin nya ang kanyang mga kababalaghan ng napakaepektibo na halos buong sanlibutan ay madadaya nya at susunod sa kanya (Revelation 13:3). Sa kasalukuyan, sya ay gumagamit ng mga huwad na kaloob ng wika upang pagsamahing magkakasama ang mga iglesia at relihiyon sa bawat uri nito.—kasama ang pagano at mga sumasamba sa espiritu. Bawat isa sa mga ito ay nararamdamang ang kaloob na wika ay patunay ng pagiging tunay.

Dapat Nating Subukin ang mga Espiritu

Ang Biblia ay nagbababala na dapat nating subukin ang mga espiritu (1 John 4:1). Kung sila ay hindi sangayon sa Biblia, sila ay mga huwad (Isaiah 8:19, 20). Bukod pa dyan, ang tunay na kaloob ng Banal na Espiritu ay hindi kailanman ibibigay sa isang sumasadya at nalalaman na lumalabag sa Dios (Acts 5:32). May isang tunay na kaloob na mga wika. Ito ay ang malahimalang makapagsalita ng mahusay ng ibang wika na hindi dating natutunan at hindi alam ng nagsasalita. (Acts 2:4–12). Ginagamit ng Dios ang kaloob na ito kapag kailangan na ipresenta ang Kanyang huling kapanahunan na mensahe sa ibang wika. Ito ay kinailangan sa Pentecoste dahil 17 language groups were in the crowd and His disciples probably knew only one language. Pangkat ng wika ang nasa karamihan at ang Kanyang mga disipulo ay marahil na isa lamang ang alam na wika.

7. Ang kilusang-Bagong Panahon kaya ay gaganap ng malaking papel sa huling kapanahunang pangwakas na alitan sa pagitan ng mabuti at masama?

 

Sagot: Walang duda! Ito ay lubhang may kinalaman sa okultismo, mga kababalaghan at espiritismo. Ang espiritismo ay tiyak na magiging mahalagang bagay sa pangwakas na drama ng lupa. Kasama ang mga pambihirang kapangyarihan ng mga huwad na kaloob na mga wika at pakikipagalyansa sa huling kapanahunang pangsanlibutang pagsasanib ng mga iglesia, ang espiritismo ay lalaganap sa daigdig. Ang paniniwala ng New Age sa pakikipagusap sa mga espiritu at reinkarnasyon ay simpleng matandang paganism sa bagong kasuotan Ang paniniwala nito sa imortalidad, hindi namamatay na kaluluwa na maaaring makausap ng mga makalupang tao ay gaya lamang ng lumang kasinungalingan ni Satanas na sinabi nya kay Eba sa Eden: "Tiyak na hindi kayo mamamatay."(Genesis 3:4). (Tingnan ang Study Guide 10 para sa detalye ng kamatayan.)

8. Malinaw na ang Dios ay naghahayag ng mga gawain ng Anticristo o papasiya sa Daniel chapter 7 at Apocalipsis chapters 13, 17, and 18 Ang Anticristo kaya ay binanggit sa alinman sa Kasulatan?

 

Sagot: Oo, ang hayop o Anticristong kapangyarihan (o mga pagkilos) ay tinukoy sa di bababa sa siyam na propesiya ng Luma at Bagong Tipan: Daniel 7; Daniel kapitulo 8, 9; Daniel 11; Apocalipsis 12; Apocalipsis 13; Apocalipsis 16; Apocalipsis 17; Apocalipsis 18; at Apocalipsis 19. Nakatitiyak, kapag ang Dios ay nagdidiin sa parehong kapangyarihan ng siyam na magkakaibang beses, Nais Nyang tayo ay makinig.

9. Ang kaharian ba ni Satanas na tinatawag na "Babilonia" ay nagmula sa Tore ni Babel?

 

Sagot: Hindi, ito ay nagsimula ng magrebelde si Satanas laban sa Dios sa langit. Sa katunayan, ang propetang si Isaias ay sinagisag si Lucifero sa panahon ng kanyang pagkahulog mula sa langit bilang hari ng Babilonia (Isaiah 14:4, 12–15). Itinuring na ng Dios na kaharian ni Satanas ang Babilonia sa pasimula pa man ng kasalanan. Ang tahasang layunin ni Satanas ay lupigin ang Dios, burahin ang Kanyang kaharian, at magtayo ng kanyang sariling mapaghimagsik na pandaigdigang kaharian ng Babilonia. Sinabi ni Jesus na mayroon lamang dalawang panig (Matthew 7:13, 14). Bawat kaluluwa sa lupa ay pipila sa wakas sa panig ni Jesus o ng Babilonia. Tungkol ito sa buhay at kamatayan. Yaong mga naglilingkod at sumusuporta kay Jesus ay maliligtas sa Kanyang makalangit na kaharian.Yaong mga sumusuporta sa Babilonia ay wawasakin sa pamamabigat ng apoy. At meron nalamang napakaliit na panahong natitira upang magdesisyon. Ito ang dahilan kung bakit ang pakikinig sa panawagan ni Jesus laban sa Babilonia ay lubhang napakaselan at napakahalaga.

10. Sa Apocalipsis 16:12, ano ang ibig sabihin ng tubig ng Ilog Eufrates na itutuyo upang maihanda ang daan para sa mga hari sa silangan?

 

Sagot: Bago ang sinaunang kaharian ng ng Bbilonia ay makubkob ng Midian na heneral na si Dario, ang tubig ng ilog Eufrates, na dumadaloy sa ilalim ng pader ng ciudad, ito ay nilihis sa ilalim ng ilog na gawa ng tao. Ang paglilihis na ito ay nagpahintulot na mapasok ng mga hukbo ni Dario upng makubkob ang ciudad sa gabi sa pagpasok sa ilalim ng mga pader sa pamamagitan ng walang laman na ilalim ng ilog. Sa hula ng Apocalipsis, ang “tubig” ay sumasagisag sa mga bayan (Revelation 17:15). Sa gayon, ang tubig ng ilog ng Eufrates ay tumutukoy sa mga taga sunod ng “dakilang Babilonia”, na yaong sumusuporta ay matutuyo kapag tinalikuran nila ang Babilonia na may intensyong pabagsakin sya (Revelation 17:16). Ang pagtutuyong ito ng suporta para sa “dakilang Babilonia” ay nagtitiyak ng katagumpayan para sa mga hari ng silangan, ang makalangit na Ama at ang Anak.