Ang “Ibang” Babae

PNG SG 22.png

Aralin 22

Bawat kasal ay dapat na nakabatay sa tiwala. At gaya ng ating pakikipag-isang dibdib kay Cristo, nararapat na tayo ay manatiling tapat sa Kanya at sa Kanyang Salita. Ang Apocalipsis ay nagsalita tungkol sa tunay na kasintahang babae ni Cristo, subalit may isa pang babae na sinusubukang akitin ang mga mananampalataya palayo mula sa Salita ng Diyos. Ang Apocalipsis ay napapalooban ng mga nakakagulat na mensahe tungkol sa Babilonia—ang ibang babae. Ang Babilonia ay bumagsak, ang bayan ni Cristo ay dapat na tumakas mula sa kanyang karisma o mapapahamak! Kaya magsimula sa ikalawang parte ng mensahe ng mga tatlong anghel. Dito’y inyong malalaman ang pinakatunay na pagkakakilanlan ng espirituwal na Babilonia at alamin kung papaano maiiwasan ang mahipnotismo ng kanyang nakamamatay na ganda. Ano kaya ang mas magiging mahalaga?

1. Paano inilalarawan ni Jesus ang Babilonia sa aklat ng Apocalipsis?

“Halika. Ipapakita ko sa iyo ang hatol sa tanyag na mahalay na babae na nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig. ... At nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang halimaw na pula, na punô ng mga pangalan ng kalapastanganan na may pitong ulo at sampung sungay. Ang babae ay nakadamit ng kulay-ube at ng matingkad na pula, nagagayakan ng ginto at ng mahahalagang bato at mga perlas, at hawak sa kanyang kamay ang isang kopang ginto na punô ng mga karumaldumal at mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid, at sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, ang isang hiwaga: ‘dakilang Babilonia, ina ng mga mahalay na babae at ng mga karumaldumal sa lupa’ ” (Apocalipsis 17:1, 3–5).

Sagot:   Sa Apocalipsis 17:1–5, inilalarawan ni Jesus ang Babilonia bilang patutot na nakadamit ng kulay-ube at ng matingkad na pula. Siya ay nakasakay sa isang halimaw na pula, na may pitong ulo at sampung sungay at nakaupo sa maraming tubig.

2. Sino ang makahulugang dalisay na babae ng Apocalipsis kapitulo 12?

Sagot:   Isang dalisay na babae, nakadamit ng araw, ang inilarawan sa Apocalipsis 12:1–6. Ating natutunan sa Aralin 20 na ang dalisay na babae ay sumasagisag sa dalisay na iglesya ng Diyos, na tapat sa kanyang iniibig, si Jesus. Ating malalim na pagaaralan ang Apocalipsis kapitulo 12 sa Aralin 23.

S22Picture2.jpg
S22Picture3.jpg

3. Ano ang kinakatawan ng patutot sa hula ng Biblia?

“Ipaalam mo sa Jerusalem ang kanyang mga kasuklamsuklam. Ngunit ikaw ay nagtiwala sa iyong kagandahan, at naging bayarang babae” (Ezekiel 16:2, 15).

Sagot:   Bilang isang dalisay na babae na sumisimbolo sa isang dalisay na Iglesya na tapat kay Jesus, kung kaya ang isang maruming babae ay kumakatawan sa isang marumi, o bumagsak, Iglesya na hindi tapat kay Jesus (Santiago 4:4).

4. Maaari kaya nating makilala ang patutot (iglesya) na tinawag na “Dakilang Babilonia, Ina ng mga Patutot” sa Apocalipsis kapitulo 17?

Sagot:  Oo. Ito ay bantog at meron lamang isang iglesya na umaangkin na maging ina ng iglesya— ang Iglesya Romana Katolika. Isang prominenteng Katolikong pari, si John A. O’Brien, ay nagsabi, “Angpangingilin [pangingilin ng Linggo] ay nananatili bilang paalala ng Ina ng Iglesya na pinagmulan ng mga humiwalay na mga sekta na hindi Katoliko.”1 Ang mga puntong ginamit sa Apocalipsis 17 ay naglalarawan sa inang Babilonia at ang halimaw na kinauupuan nito ay malinaw na akma sa papasiya:

Ang mga puntong ginamit sa Apocalipsis 17 ay naglalarawan sa inang Babilonia at ang hayop na kinauupuan nito ay malinaw na akma sa papasiya:

A. Sya ay umusig sa mga banal (bersikulo 6). (Tingnan ang Study Guides 15 and 20.)

B. Sya ay nadaramtan ng kulay-ube at pula (verse 4). Ang mga papa ay madalas na nakasuot ng mainam na kulay ng ube sa mahahalagang tungkulin, ang pula ay kulay ng roba ng mga Katolikong cardinal.

C. Ang pitong ulo ng hayop (bersikulo 3) Kung saaan nakaupo ang babae ay ang pitong mga bundok (bersiulo 9) Kilala ang Roma, ang punung-himpilan ng papasiya, na itinayo sa pitong burol o pitong bundok.

 

D. Ang hayop ay may kasalanan ng Pamumusong (bersikulo 3) Isang malinaw na punto na akma sa papasiya (Tingnan ang Study Guides 15 and 20.)

 

E. Sya ay naghari “sa mga hari sa lupa.” Bersikulo 18. Si Alexander Flick ay nagsabi na noong ika-13 siglo, ang papa " Ayon sa teorya at pagaangkin… Ang hari ng buong mundo sa temporal at pang spiritual na gawain.” 2 Ang Apocalipsis 17 Napakalinaw upang pagdudahan pa.

Pansinin: Maraming pinuno ng Repormasyon (Huss, Wycliffe, Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon, Cranmer, Tyndale, Latimer, Ridley, and others) na nagturo na ang kapapahan ang kapangyarihang sangkot dito.3

1John A. O'Brien, The Faith of Millions (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), p. 401.

2The Rise of the Mediaeval Church (New York: Burt Franklin, 1959), 575.

3George Eldon Ladd, The Blessed Hope (Grand Rapids, MI: William B. Eerdman's Publishing Co., 1956), pp. 32-34.

5. Ano ang literal na kahulugan ng salitang “Babilonia,” at ano ang pinagmulan nito?

“Magtayo tayo ng ... isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit. ... At sinabi ng PANGINOON,... ‘Halikayo! Tayo’y bumaba at ating guluhin ang kanilang wika, upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa.’ Kaya’t ang ipinangalan dito ay Babel, sapagkat doon ay ginulo ng PANGINOON ang wika” (Genesis 11:4, 6, 7, 9).

Sagot:   Ang ibig sabihin ng salitang, “Babel” at “Babilonia” ay “kalituhan.” Ang pangalang Babilonia ay nagmula sa Tore ng Babel na itinayo pagkatapos ng pagbaha sa pamamagitan ng mga palabang pagano na umasang maitayo ito ng napakataas upang walang mga baha na maaaring makasakop nito (bersikulo 4). Subalit ginulo ng Diyos ang kanilang mga wika, at nagresulta ng malubhang kalituhan na napilitan silang itigil ang pagtatayo. Kanila tuloy itong tinawag na tore ng “Babel” (Babilonia), o “kalituhan.” Pagkatapos noon, sa panahon ng Lumang Tipan, ang pansalibutang paganong kaharian na may pangalang Babilonia ay nagbangon; na siyang kalaban ng bayan ng Diyos, ang Israel. Ito ay naglalarawan ng rebelyon, pagsuway, pang-uusig sa bayan ng Diyos, kapalaluan, at idolatriya. (Jeremias 39:6, 7; 50:29, 31–34; 51:24, 34, 47; Daniel kapitulo 3 at 5). Sa Isaias kapitulo 14, ginamit ng Diyos ang Babilonia bilang simbolo mismo ni Satanas dahil ang Babilonia ay napopoot at nais wasakin ang gawain ng Diyos at ang Kanyang bayan. Sa aklat ng Apocalipsis sa Bagong Tipan, ang salitang, “Babilonia”ay ginamit upang ilarawan ang isang relihiyosong kaharian na kaaway ng espirituwal na Israel ng Diyos—Ang Kanyang iglesya (Apocalipsis 14:8; 16:19).

S22Picture4.jpg

6. Sino ang mga anak na babaeng patutot ng Babilonia na inilarawan sa Apocalipsis 17:5?

Sagot:   May ilang mga dating iglesya ang nagprotesta sa maling turo ng inang Babilonia at umiwan sa kanya sa panahon ng malawak na Protestanteng Repormasyon. Subalit pagkatapos, sila ay nagsimulang gumaya sa mga prinsipyo at mga gawa ng ina at kung kaya sila mismo ay naguho o bumagsak. Walang babae ang isinilang na patutot. Kahit ang simbolikong anak na iglesyang Protestante ay hindi ipinanganak na bumagsak. Bawat iglesya o samahan na nagtuturo at sumusunod sa maling doktrina at kaugalian ng Babilonia ay maaaring maging iglesyang bumagsak o anak na babae. Kaya’t ang Babilonia ay isang pangalan ng pamilya na yumakap sa parehong Inang Iglesya at sa mga anak niyang babae na bumagsak din.

7. Sa Apocalipsis 17, bakit ang inang Babilonia ay inilarawan sa nakaupong halimaw? Ano ang kinakatawan ng halimaw?

Sagot:   Sa Apocalipsis 13:1–7, inilalarawan ni Jesus ang papasiya bilang pinagsamang iglesya at estado. (Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Aralin 20.) Sa Apocalipsis kapitulo 17, ipinapakita ni Jesus ang iglesya (patutot) at ang estado (halimaw) na bukod na mga katauhan, bagamat magkaugnay. Ang babae na nakaupo sa halimaw, ay tumutukoy sa iglesya na pinapangasiwaan ang estado.

8. Ano ang iba pang kapangyarihan ang kaisa ng papasiya sa pagtupad ng mga pangyayari sa huling kapanahunan?

“At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at mula sa bibig ng halimaw at mula sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritung karumaldumal, na gaya ng mga palaka. Sila’y mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda; pumupunta sa mga hari ng buong daigdig, upang tipunin sila sa digmaan ng dakilang araw ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat” (Apocalipsis 16:13, 14).

 

Sagot:   Ang dragon ng Apocalipsis 12:3, 4 at ang bulaang propeta ng Apocalipsis 13:11–14 at 19:20 ay bumuo ng alyansa kasama ang halimaw ng Apocalipsis 13:1–8, o ang papasiya.

A. Ang dragon ng Apocalipsis kapitulo 12 ay kumakatawan sa gawain ni Satanas sa pamamagitan ng paganong Roma (Tingnan ang Aralin 20 para sa mas maraming detalye.) Sa huling kapanahunang ito, ang hindi banal na pakikipagtulungan kasama ang mga hindi Cristianong relihiyon gaya ng Islam, Buddhism, Shintoism, Hinduism, ang New Age, sekular na humanismo, at iba pa.


B. Ang bulaang propeta ay kumakatawan sa apostasyang Protestantismo na nakasentro sa Estados Unidos, ang mangunguna sa panghihikayat sa sanlibutang pagsamba sa halimaw (tingnan sa Aralin 21).
 

C. Ang halimaw ay ang papasiya (tingnan sa Aralin 20).
 

D. Ang tatlong kapangyarihang ito: hindi Cristianong Relihiyon at mga pamahalaan, ang Apostasyang Protestantismo, at Katolisismo Romana ay magiging alyansa sa Armagedon—ang huling digmaan laban sa Diyos, sa Kanyang kautusan at ang Kanyang matapat na tagasunod. Ang pagsasamang ito ay tinawag ni Jesus na, “ang dakilang Babilonia” sa Apocalipsis 18:2.

S22Picture7.jpg

A. Ang Katolisismo ay dumadalangin kay Maria at sa iba pang mga namatay na santo at naniniwalang ang mga santong ito ay nagbibigay ng pagpapala sa mga tagasunod na may kasamang mga himala.


B. Ang mga hindi Cristianong relihiyon ay labis na batay sa paniniwala at pagsamba sa mga espiritu ng mga patay. Nagsasabi ang New Age na ang “pakikipag-ugnayan”—di umano’y pakikipag-usap sa mga patay.
 

C. Ang Apostasyang Protestantismo ay naniniwalang ang mga patay ay hindi patay ngunit, sa halip, buhay sa langit o impiyerno. Sa gayon sila ay madaling kapitan ng panlilinlang ng mga demonyo na nagpapanggap bilang mga espiritu ng patay.

10. Para sa anong mga kasalanan tinutuligsa ng Diyos ang Babilonia?

“Bumagsak ang dakilang Babilonia!” (Apocalipsis 18:2). “Ito’y naging tirahan ng mga demonyo, pugad ng bawat espiritung karumaldumal. ... Sapagkat dinaya ng iyong pangkukulam ang lahat ng mga bansa” (Apocalipsis 18:2, 23). “At ang mga naninirahan sa lupa ay nalasing” mula sa alak ng kasuklam-suklam at pakikiapid na matatagpuan sa kanyang kopang ginto (Apocalipsis 17:2, 4; 18:3). “At ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa kanya” (Apocalipsis 18:3).

Sagot: Ang pagkabagsak ay nangangahulugang tumalikod mula sa katotohanan sa Biblia at sa pagsamba sa tunay na Diyos (2 Pedro 3:17, 18). Sa gayon, inihabla ng Diyos ang Babilonia para sa (1) pakikipagugnayan sa mga demonyo sa pag-anyaya sa mga masasamang espiritu sa gitna nito sa pamamagitan ng espiritismo at para sa (2) paglilinlang sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng pagsisinungaling, mga demonyong espiritu.

Ang kasinungalingan ay isang uri ng karumaldumal sa Biblia (Kawikaan 12:22). Ang alak ng Babilonia, na naglalaman ng mga maling turo, nililigaw at ginagawang manhid ang mga umiinom nito at pinalalasing sila sa espirituwal. Sa kaibahan, ang iglesya ay ang kasintahan ni Cristo (Apocalipsis 19: 7, 8) at minamahal Siya at tapat lamang sa Kanya—na sinabi ni Jesus na nangangahulugang pagsunod sa Kanyang mga utos (Juan 14:15). Samakatuwid, ang papasiya ay napuna dito dahil sa pagtalikod sa kanyang asawang lalaki, na si Jesus (Santiago 4: 4) at para sa pagbuo ng ipinagbabawal na ugnayan sa mga pamahalaang sibil (unyon ng iglesya at estado) para sa kanyang suporta. Bilang karagdagan, kinakalakal ng Babilonia ang mga “kaluluwa ng mga tao” (Apocalipsis 18: 11–13); sa gayon, tinutuligsa ng Diyos ang Babilonia sa pakikitungo sa mga tao bilang kalakal sa halip na bilang mahalagang mga anak ng Diyos.

S22Picture8.jpg
S22Picture9.jpg

11. Ano ang ilan pa sa mga huwad na turo ang nilalaman ng kopa ng alak ng Babilonia na naging sanhi ng espirituwal na pagkalasing at pagkalito ng maraming tao?

Sagot:   Nakapagtataka, ilan sa mga pinakaprominenteng doktrina ng Protestantismo ngayon ay hindi matatagpuan sa Biblia. Dinala sila sa mga Protestanteng iglesya sa pamamagitan ng Inang Iglesya ng Roma, na siyang tumanggap mula sa paganismo. Ang ilan sa mga maling turo na ito ay:

A. Ang kautusan ng Diyos ay binago o pinawalang bisa. Ang kautusan ng Diyos ay hindi kailanman mababago o mapapawalang bisa (Lucas 16:17). Tingnan ang Aralin 6 para sa malakas na katibayan ng katotohanan na ito.


B. Ang kaluluwa ay imortal. Ang Biblia ay binabanggit ang “kaluluwa” at “espiritu” ng 1,000 beses. Wala ni isang beses ang tumukoy sa imortalidad nito. Ang mga tao ay mortal (Job 4:17), at walang tumanggap ng imortalidad hanggang sa ikalawang pagparito ni Jesus (1 Corinto 15:51–54). (Tingnan ang Aralin 10 para sa mas marami pang impormasyon.)


C. Ang mga makasalanan ay walang hanggang susunugin sa impiyerno. Ang Biblia ay nagtuturo na ang mga makasalanan ay lubusang susunugin (wawakasan ang pag-iral), kapwa kaluluwa’t katawan, sa apoy (Mateo 10:28). Ang walang katapusang pagpapahirap ay hindi tinuturo sa Biblia (Tingnan ang mga detalye sa Aralin 11.)


D. Ang Bautismo sa pamamagitan ng paglubog ay hindi kailangan. Ang bautismo sa pamamagitan ng paglubog ay ang tanging bautismo na kinikilala ng Kasulatan. (Tingnan ang Aralin 9 para sa mas marami pang impormasyon.)
 

E. Linggo ang banal na araw ng Diyos. Itinuturo ng Biblia, ng walang alinlangan, na ang banal na araw ng Diyos ay ang ikapitong araw na Sabbath—Sabado. (Para sa mga detalye, tingnan ang Aralin 7.)

Tandaan: Ang mga maling turo, kapag minsang pinaniwalaan ay may posibilidad makapagbigay ng “kalituhan” (na siyang literal na kahulugan ng salitang “Babilonia”) at mas magpapahirap na maintindihan ang Kasulatan. 

 

Isang Seryosong Kaisipan

Nakakabahalang isipin na ang iba ay maaaring umiinom na ng alak ng Babilonia ng hindi nila nalalaman. Marahil bago ang lahat ng ito sa iyo. Kung gayon, hilingin sa Diyos na gabayan ka (Mateo 7:7, 8). Pagkatapos ay saliksikin ang Kasulatan (Mga Gawa 17:11). Ipangakong ikaw ay susunod sa mga patnubay ni Jesus, at hindi ka Niya papayagang humantong sa kamalian (Juan 7:17).

12. Sino ang mga papanig sa Panginoon sa labanan ng Armagedon?

Sagot:   Sa huling digmaang ito, ang mga anghel sa langit (Mga Hebreo 1:13, 14; Mateo 13:41, 42) ang bayan ng Diyos—ang nalabi (Apocalipsis 12:17)—ay magiging kakampi ni Jesus, na mamumuno sa mga hukbo ng langit (Apocalipsis 19:11–16) laban kay Satanas at mga tagasunod nito.

 

Ang nalabi ng Diyos ay binubuo ng yaong mga hindi tumanggap sa mga kasinungalingan ng Babilonia (Tingnan ang Aralin 23). Sila ay kilala sa (1) kanilang pagmamahal kay Jesus (1 Juan 5:2, 3), (2) kanilang katapatan at pananampalataya sa Kanya (Apocalipsis 14:12), at (3) kanilang pagsunod sa Kanyang Salita at kautusan (Apocalipsis 12:17; Juan 8:31, 32).

S22Picture10.jpg

13. Ano ang magiging estratehiya ni Satanas sa huling alitan sa pagitan ng katotohanan ng Dios at kasinungalingan ni Satanas?

Sagot: Bagamat napopoot si Satanas sa Diyos at Kanyang Anak, siya at ang kanyang mga demonyo ay magpapanggap na mga banal na anghel at mga tapat na Cristianong manggagawa (2 Corinto 11:13–15). Ang ipapakita niyang katibayan para sa kanyang panig ay wari bang matuwid, espirituwal, at katulad ni Jesus, na halos lahat sa lupa ay madadaya niya at susunod sa kanya (Mateo 24:24). Tiyak na gagamitin niya ang Biblia, gaya ng ginawa niya noong tinukso niya si Jesus sa ilang (Mateo 4:1–11). Ang lohika ni Satanas ay talagang nakakahikayat na kanyang nadaya ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa langit, sina Adan at Eva, at, sa panahon ng Baha, lahat ng tao sa lupa maliban sa walong tao.

S22Picture11.jpg

14. Ano naman ang panlaban na estratehiya ng Diyos?

“Sa kautusan at sa patotoo! Kung hindi sila nagsasalita nang ayon sa salitang ito ay sa dahilang wala silang umaga” (Isaias 8:20).

Sagot:   Palaging sinasalungat ng Diyos ang mga kasinungalingan ni Satanas ng katotohanan sa Biblia. Nang tuksuhin ni Satanas sa ilang, paulit-ulit na sinabi ni Jesus ang Kasulatan (Mateo 4:1–11). Sa pamamagitan ng Kanyang bayang nalabi, sasabihin ng Diyos ang katotohanan tungkol sa hindi biblikal na likas ng dakilang Babilonia. Lilinawin niya na ang Babilonia ay nagbibigay ng maling ebanghelyo (Galacia 1:8–12), na siyang nagbukas ng pinto para sa bilyun-bilyon na madaya at maligaw. Ang kontra-pagkilos ng Diyos ay binabalangkas sa dakilang mensahe ng tatlong anghel ng Apocalipsis 14:6–14, na ating sinusuri sa siyam na 27 Aralin sa serye na ito. Ang tatlong kamangha-manghang mensaheng ito ay nagbubunyag at nagbababala laban sa mga kasinungalingan at pandaraya ni Satanas at tawagin ang mga tao na sambahin ang Diyos at sundin Siya, hindi lamang sa espiritu kundi pati sa katotohanan.

15. Magiging epektibo kaya ang huling kapanahunang mensahe ng babala at pag-asa ng Diyos?

“Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang isa pang anghel na nananaog mula sa langit, na may dakilang kapangyarihan; at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian” (Apocalipsis 18:1).

Sagot:   Sa Kasulatan, ang anghel ay kumakatawan sa mga mensahero o mensahe (Mga Hebreo 1:13, 14). Ang panawagan ng Diyos sa Kanyang mensahe para sa huling kapanahunan ay sinimbolohan ng malakas na anghel na may dakilang kapamahalaan na ang buong sanlibutan ay naliwanagan ng katotohanan at kaluwalhatian ng Diyos. Sa katapusan, ang mensaheng ibinigay ng Diyos ay mapupunta sa mga nananahan sa lupa at buong sanlibutan (Apocalipsis 14:6; Marcos 16:15; Mateo 24:14).

S22Picture12.jpg
S22Picture13.jpg

16. Ano ang huli, at mahalagang panawagan ni Jesus doon sa mga nasa Babilonia?

Sagot:   Kanyang sasabihin: “Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan, at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot; sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay nagkapatungpatong na umaabot hanggang sa langit, at natatandaan ng Diyos ang kanyang mga kasalanan” (Apocalipsis 18:4, 5). Mangyaring pansinin natin na si Jesus ay tumutukoy sa napakaraming tao sa Babilonia bilang “bayan ko.” Mayroong milyun-milyong mga matapat na Cristiano ang nasa Babilonia na hindi pa nakakarinig ng mensahe ng babala. Ang mga taong ito ay nagmamahal sa Panginoon ng lubos, at si Jesus ay nagsasabing sila ay Kanyang mga anak.

17. Paano ang magiging tugon ng mga taong nagmamahal kay Jesus na nasa Babilonia ngayon kapag marinig nila ang Kanyang panawagan na lumabas?

Sagot:    Sabi ni Jesus, “Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya’t magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila’y aking kilala, at sila’y sumusunod sa akin” (Juan 10:16, 27). Nakikilala ni Jesus ang Kanyang mga anak na nasa Babilonia. Bukod diyan, Siya ay nangangako na tatawagin sila na lumabas sa Babilonia bago ito mawasak. At, ang pinakamaluwalhati sa lahat, si Jesus ay nangangako na ang Kanyang bayan na nasa loob pa ng Babilonia ay makaririnig at makakikilala sa Kanyang tinig at maingat namakalalabas.

Tandaan: Ito ang ikapitong Aralin sa ating siyam na serye ng mensahe ng tatlong anghel ng Apocalipsis 14:6–14.Ang ating susunod na Aralin ay maglalarawan sa nalabing iglesya ng Diyos sa huling kapanahunan nang napakasimple na hindi ka mabibigong makilala ito.

18. Kung ikaw ay nasa loob ng Babilonia, handa ka bang pakinggan ang mahalagang panawagan ni Jesus na lumabas mula sa kanya?

- IYONG TUGON?

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Dapat ba akong manatili sa Babilonia at subukan siyang ayusin kaysa lumabas dito?

 

Sagot:   Hindi. Sinabi ni Jesus na ang Babilonia ay magiging wasak at hindi ayos. Siya ay walang pag-asang malalasing sa kanyang alak (na tumukoy sa maling doktrina sa Apocalipsis 18:2–6). Ito ang dahilan kaya tinatawag niya ang Kanyang bayan na lumabas (Apocalipsis 18:4).

2. Sino ang mga hari ng silangan ng Apocalipsis 16:12?

Sagot:   Ang mga hari ng silangan ay ang mga Hari (Ama at Anak) ng langit. Tinawag silang mga hari ng silangan dahil iyon ang direksyon kung saan galing ang mga makalangit na nilalang na darating sa lupa. Tandaan ang mga sumusunod, gaya halimbawa:
 

A. Ang ikalawang pagparito ni Jesus ay magmumula sa silangan (Mateo 24:27).
 

B. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nanggagaling sa silangan (Ezekiel 43:2).
 

C. Ang pagtatatak sa Apocalipsis ay nanggagaling sa silangan (Apocalipsis 7:2).
 

D. Ang araw, na sumisimbolo kay Jesus, ay sumisikat sa silangan (Malakias 4:2).

3. Ang babala ba tungkol sa pagbagsak ng Babilonia ay nagpapahiwatig na ang Babilonia ay hindi laging bumabagsak?

 

Sagot:   Oo. Maraming mga iglesya ang bumubuo sa Babilonia na tumayong matatag, matayog, at tapat kay Jesus sa nakaraan. Ang mga nagtatag ay may mga kamalian pero tapat na bayan ng Diyos na masipag na mga sumaliksik ng Biblia upang matuklasan ang lahat ng katotohanan nito. Hindi lahat ng iglesya ay bumagsak na ngayon. Subalit, bawat iglesya na nagtuturo ng maling doktrina ng inang Babilonia at sumusunod sa mga kaugalian niya ay maaaring maging isa sa mga bumagsak niyang anak na babae.

4. Kapag tinawag na lumabas mula sa Babilonia, saan pupunta ang isang Cristiano?

 

Sagot: Hanapin ang mga tao na tumutupad sa mga kautusan ng Diyos, na may pananampalataya kay Jesus, at ipinangangaral ang mga mensahe ng tatlong anghel sa buong mundo, at umanib sa kanila (Apocalipsis 14:6–12). Ganap na ilalarawan ng Aralin 23 ang iglesya ng Diyos sa huling kapanahunan.

 

5. Ano ang kinakatawan ng 10 hari ng Apocalipsis 17:12–16?

 

Sagot:   Ang 10 hari ay sumisimbolo sa mga bansa ng sanlibutan. Ang sampung daliri sa paa ng imahe ng Daniel kapitulo 2 at ang 10 sungay ng halimaw ng Daniel kapitulo 7 ay sumisimbolo sa 10 kaharian ng Europa. Subalit, ang ibig sabihin ay pinalawak sa Apocalipsis kapitulo 11 hanggang 18 upang tukuyin ang lahat ng ”mga hari ng buong daigdig” o “lahat ng mga bansa” (Tingnan ang Apocalipsis 16:14; 18:3.)

6. Ano ang simbolismo ng mga “palaka” sa Apocalipsis 16:13, 14?

 

Sagot:   Ang palaka ay humuhuli ng biktima nito sa pamamagitan ng kanyang dila, na siyang sumisimbolo sa huwad na kaloob na mga wika na lumalaganap sa daigdig ngayon. Tandaan na ang mga himala, kabilang ang kaloob na mga wika, ay nagpapatunay lamang ng isang bagay—kamangha-manghang kapangyarihan. Ngunit ipinaaalam sa atin ng Biblia na ang kamangha-manghang kapangyarihan ay maaaring magmula sa Diyos o kay Satanas. Ito ay patuloy na nagpapaliwanag na si Satanas, na nagpapakunwaring anghel (2 Corinto 11:14), ay gagamit nang napakahusay na mga kababalaghan na halos buong sanlibutan ay madadaya niya at susunod sa kanya (Apocalipsis 13:3). Sa kasalukuyan, siya ay gumagamit ng mga huwad na kaloob na wika upang pagsamahin ang mga iglesya at relihiyon sa bawat uri nito—kasama ang mga pagano. Ang bawat isa ay nararamdaman na ang kaloob na wika ay katibayan ng pagiging tunay.

Dapat Nating Subukin ang mga Espiritu

Ang Biblia ay nagbababala na dapat nating subukin ang mga espiritu (1 Juan 4:1). Kung sila ay hindi sumasang-ayon sa Biblia, sila ay mga huwad (Isaias 8:19, 20). Bukod pa diyan, ang tunay na mga kaloob ng Banal na Espiritu ay hindi kailanman ibibigay sa isang sadya at nalalamang lumalabag sa Diyos (Mga Gawa 5:32). May isang tunay na kaloob na mga wika. Ito ay ang kahanga-hangang pagsasalita nang mahusay ng ibang wika na hindi dating natutunan at hindi alam ng nagsasalita. (Mga Gawa 2:4–12). Ginagamit ng Diyos ang kaloob na ito kapag kailangan na ipresenta ang Kanyang mensahe para sa huling kapanahunan sa ibang wika. Kinakailangan ito noong Pentecostes sapagkat 17 mga pangkat ng wika ang nasa karamihan at hindi alam ng Kanyang mga alagad ang lahat ng mga wikang iyon.

7. Ang kilusang-Bagong Panahon kaya ay gaganap ng malaking papel sa huling kapanahunang pangwakas na alitan sa pagitan ng mabuti at masama?

 

Sagot:   Walang duda! Ito ay lubhang may kinalaman sa okultismo, mga kababalaghan at espiritismo. Ang espiritismo ay tiyak na magiging mahalagang bagay sa pangwakas na drama ng lupa. Kasama ang mga pambihirang kapangyarihan ng mga huwad na kaloob na mga wika at pakikipagalyansa sa huling kapanahunang pangsanlibutang pagsasanib ng mga iglesia, ang espiritismo ay lalaganap sa daigdig. Ang paniniwala ng New Age sa pakikipagusap sa mga espiritu at reinkarnasyon ay simpleng matandang paganism sa bagong kasuotan Ang paniniwala nito sa imortalidad, hindi namamatay na kaluluwa na maaaring makausap ng mga makalupang tao ay gaya lamang ng lumang kasinungalingan ni Satanas na sinabi nya kay Eba sa Eden: "Tiyak na hindi kayo mamamatay."(Genesis 3:4). (Tingnan ang Study Guide 10 para sa detalye ng kamatayan.)

7. Ang kilusang New Age kaya ay gaganap ng malaking papel sa huling labanan sa huling
kapanahunan sa pagitan ng mabuti at masama?

 

Sagot:   Walang duda! Ito ay lubhang may kinalaman sa okulto, mga kababalaghan at espiritismo. Ang espiritismo ay tiyak na magiging mahalagang bagay sa katapusan ng mundo. Kasama ang mga pambihirang kapangyarihan ng mga huwad na kaloob na mga wika at pakikipag-alyansa sa pandaigdigang pagsasanib ng mga iglesya sa huling kapanahunan, ang espiritismo ay lalaganap sa daigdig. Ang paniniwala ng New Age sa pakikipag-usap sa mga espiritu at paniniwala sa muling pagkakatawang-tao ay isa lamang sinaunang paganismo sa bagong kasuotan. Ang paniniwala nito sa imortalidad ng kaluluwa na maaaring makausap ng mga tao ay kagaya lang din ng kasinungalingang sinabi ni Satanas na sinabi niya kay Eva sa Eden: “Tiyak na hindi kayo mamamatay”(Genesis 3:4). (Tingnan ang Aralin 10 para sa detalye ng kamatayan.)

8. Malinaw na ang Diyos ay naghahayag ng mga gawain ng anti-cristo o papasiya, sa Daniel kapitulo 7 at Apocalipsis kapitulo 13, 17, at 18. Ang anti-cristo kaya ay binanggit sa alinman sa Kasulatan?

 

Sagot:   Oo. Ang halimaw o anti-cristo, ang kapangyarihan (o kanyang mga gawain) ay tinukoy sa hindi bababa sa siyam na propesiya ng Luma at Bagong Tipan: Daniel 7; Daniel 8, 9; Daniel 11; Apocalipsis 12; Apocalipsis 13; Apocalipsis 16; Apocalipsis 17; Apocalipsis 18; at Apocalipsis 19. Tiyak, kapag ang Diyos ay nagdidiin sa parehong kapangyarihan ng siyam na magkakaibang beses, nais Niya na tayo ay makinig!

9. Ang kaharian ba ni Satanas na tinawag na “Babilonia” ay nagmula sa Tore ng Babel?

 

Sagot:   Hindi. Ito ay nagsimula ng magrebelde si Satanas laban sa Diyos sa langit. Ang propetang si Isaias inilarawan si Lucifer sa panahon ng kanyang pagkabagsak bilang hari ng Babilonia (Isaias 14:4, 12–15). Tiningnan ng Diyos ang kaharian ni Satanas bilang Babilonia mula pa sa simula ng kasalanan. Ang tahasang layunin ni Satanas ay burahin ang kaharian ng Diyos at magtayo para sa kanyang sarili. Sinabi ni Jesus na mayroon lamang dalawang panig (Mateo 7:13, 14). Bawat kaluluwa sa mundo ay pipila sa panig ni Jesus o ng Babilonia. Tungkol ito sa buhay at kamatayan. Yaong mga naglilingkod at sumusuporta kay Jesus ay maliligtas sa Kanyang makalangit na kaharian.Yaong mga sumusuporta sa Babilonia ay wawasakin sa pamamagitan ng apoy. At meron na lamang napakaliit na panahong natitira upang magdesisyon. Ito ang dahilan kung bakit ang pakikinig sa panawagan ni Jesus laban sa Babilonia ay lubhang napakaselan at napakahalaga.

10. Sa Apocalpisis 16:12, ano ang ibig sabihin na sa pamamagitan ng natuyong tubig ng ilog ng Eufrates ay maihahanda ang daraanan ng mga hari sa silangan?

 

Sagot:   Bago nasakop ang sinaunang kaharian ng Babilonia ng heneral na si Dario na taga-Media, ang tubig ng ilog Eufrates, na dumadaloy sa ilalim ng mga pader ng lunsod, ay inilihis sa lalim ng ilog na gawa ng tao. Ang paglilihis na ito ay nagpahintulot sa mga hukbo ni Dario na makapasok at masakop ang lunsod sa gabi sa pamamagitan ng mga daluyan. Sa hula ng Apocalipsis, ang tubig ay sumisimbolo sa mga bayan (Apocalipsis 17:15). Sa gayon, ang tubig ng ilog Eufrates ay tumutukoy sa mga tagasunod ng “dakilang Babilonia,” na ang suporta ay matutuyo kapag tinalikuran nila ang Babilonia na may intensyong pabagsakin siya (Apocalipsis 17:16).