Ang Kasintahan ni Cristo

PNG SG 23.png

 

Aralin 23

Ang Biblia ay nagsasabi na may iisang katawan, o iglesya, kung saan tinawag ni Jesus na Kanyang bayan sa huling kapanahunan—ang kasintahang babae niCristo. Sa iba, ito ay nakakatakot, sapagkat may libu-libong mga iglesya ngayon na tumatawag sa kanilang sarili bilang Cristiano. Tunay na lahat nga ay nagsasabing iglesya ng Diyos, ngunit bawat isa sa kanila ay naiiba sa malawak na biblikal na interpretasyon, pananampalataya at kaugalian. Ito ay lubos na imposible para sa isang tapat na naghahanap ng katotohanan na magsuri sa bawat isang nag-aangkin. Gayunpaman, maaari tayong magpasalamat na nalutas ni Jesus ang problemang ito para sa atin sa pamamagitan ng paglalarawan ng Kanyang iglesya sa naturang detalye na madali mong makilala ito! Ang paglalarawan na iyon, matingkad at makapangyarihan, ay matatagpuan sa Apocalipsis 12 at 14, at papanabikin ka nito ng mga kamangha-manghang katotohanan na tutulong sa iyo sa huling kapanahunan.

Tandaan: Pakibasa ang Apocalipsis 12:1–17 bago simulan ang iyong paglalakbay sa pagtuklas ng mga nagpapabagong katotohanang ito.

1. Sa pamamagitan ng anong propetikong simbolo
kinakatawan ni Jesus ang Kanyang tunay na iglesya?

“Ang maganda at maayos na anak na babae ng Zion” (Jeremias 6:2). “Tayo’y magalak at tayo’y magpakasaya at ibigay natin sa kanya ang kaluwalhatian, sapagkat dumating na ang kasal ng Kordero, at inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. At sa kanya’y ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis; sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal” (Apocalipsis 19:7, 8).

Sagot:   Ating natutunan sa Aralin 22 na sinisimbolo ni Jesus ang
Kanyang tunay na iglesya (anak na babae ng Zion) bilang isang dalisay
na babae at ang huwad, “apostate” na iglesya bilang patutot (Tingnan
din ang 2 Corinto 11:2; Efeso 5:22, 23; at Isaias 51:16).

S23Picture2.jpg
S23Picture3.jpg

2. Sa Apocalipsis 12:1, sinisimbolo ni Jesus ang Kanyang iglesya bilang babae na “nararamtan ng araw,” na “may buwan sa kanyang mga paa,” at may suot na “putong na may labindalawang bituin.” Ano ang ibig sabihin ng mga simbolo na ito?

Sagot:   Ang araw ay naglalarawan kay Jesus, sa Kanyang ebanghelyo at Kanyang katuwiran. “Sapagkat ang PANGINOONG Diyos ay araw” (Mga Awit 84:11). (Tingnan din ang Malakias 4:2.) Kung wala si Jesus ay walang kaligtasan (Mga Gawa 4:12). At higit sa lahat, nais ni Jesus na ang Kanyang iglesya ay mag-umapaw ng Kanyang presensiya at kaluwalhatian. “Ang buwan na nasa kanyang mga paa” ay naglalarawan ng sistema ng pag-aalay sa Lumang Tipan. Kung paano ang buwan ay sumasalamin sa liwanag ng araw, ang sistema ng pag-aalay ay makakatulong lamang sa espirituwal na paglago kung ito ay sasalamin sa liwanag na mula sa Mesiyas na darating (Mga Hebreo 10:1). Ang “putong na may
labindalawang bituin” ay naglalarawan sa gawain ng 12 alagad, na siyang pinutungan sa maagang mga taon ng iglesya ng Bagong Tipan.

S23Picture4.jpg

3. Sumunod, ang hula ay nagsasabi na ang babae ay nagdaramdam sa panganganak, at siya’y malapit nang manganak ng sanggol na siyang maghahari sa lahat ng bansa na may panghampas na bakal. At siya’y nanganak ng
isang “Anak na lalaki”, at kalaunan ay dinala Siya sa trono ng
Diyos sa langit (Apocalipsis 12:1, 2, 5). Sino ang sanggol na ito?

Sagot:   Ang sanggol ay si Jesus. Siya ay maghahari sa lahat ng bansa na may panghampas na bakal (Apocalipsis 19:13–15; Mga Awit 2:7–9; Juan 1:1–3, 14). Si Jesus, na ipinako ng dahil sa ating mga kasalanan, ay bumangon mula kamatayan at umakyat sa sa langit (Mga Gawa 1:9–11). Ang Kanyang kapangyarihang bumuhaymuli sa ating mga buhay ay isang mahalagang kaloob ni Jesus sa Kanyang bayan (Filipos 3:10).

S23Picture5.jpg

4. Sa Apocalipsis 12:3, 4 ipinakilala “ang isang malaking pulang dragon” na napopoot sa “Batang lalaki” at sinubukang siya ay patayin sa kanyang pagkapanganak. (Naaalala niyo siguro ang dragon na ito mula sa Aralin 20.) Sino ang dragon?

Sagot:  Ang dragon ay naglalarawan kay Satanas, na siyang pinalayas mula sa langit (Apocalipsis 12:7–9) at siya ang nagtatrabaho sa pamamagitan ng paganong Imperyo ng Roma noong kapanganakan ni Jesus. Ang pinuno na sumubok na patayin si Jesus sa kapanganakan ay si Herodes, isang hari sa ilalim ng paganong Roma. Pinatay niya ang lahat ng mga batang sanggol sa Bethlehem, inaasahan na ang isa sa kanila ay si Jesus (Mateo 2:16).

5. Ano ang ibig sabihin ng “pitong ulo” at “sampung sungay” ng dragon, at ang “ ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit” na inihagis sa lupa?

Sagot:   Ang “pitong ulo” ay kumakatawan sa pitong burol o bundok kung saan itinayo ang Roma (Apocalipsis 17:9, 10). Tatlong beses na natin nakatagpo ang halimaw na may pitong ulo at sampung sungay sa Aralin natin ngayon (Apocalipsis 12:3; 13:1; 17:3). Ang “sampung sungay” ay naglalarawan sa mga gobyerno o mga bansa, na sumusuporta sa malalaking kapangyarihan na lumulupig sa bayan at iglesya ng Diyos. Sa panahon ng panunungkulan ng paganong Roma (Apocalipsis 12:3, 4), sila ay kumatawan sa 10 tribu ng barbaro na sumuporta sa papasiya na di-kalaunan ay nagpabagsak sa Imperyo ng Roma (Daniel 7:23, 24). Ang mga tribung ito ay naging modernong Europa. Sa huling mga araw, sila ay kakatawan sa lahat ng nagkakaisang mga bansa sa sanlibutan sa huling kapanahunang koalisyon (Apocalipsis 16:14; 17:12, 13, 16) ang siyang susuporta sa “dakilang Babilonia” sa kanyang pakikipagbaka laban sa bayan ng Diyos.

S23Picture6.jpg

Ang “ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit” ay ang mga anghel na sumuporta kay Lucifer sa kanyang
paghihimagsik sa langit at nahulog kasama niya (Apocalipsis 12:9; Lucas 10:18; Isaias 14:12).

Repaso at Buod

Sa ngayon nga, ang hula ay sumasaklaw sa mga sumusunod na mga katotohanan sa Biblia:
1. Ang tunay na iglesya ay lilitaw, sumisimbolo bilang dalisay na babae.


2. Si Jesus ay ipinanganak sa iglesya.
 

3. Si Satanas, nagtatrabaho sa pamamagitan ni Haring Herodes ng paganong Roma, sinusubukan na patayin si Jesus.
 

4. Ang plano ni Satanas ay hindi matagumpay.
 

5. Ang pag-akyat ni Jesus ay inilarawan.

S23Picture7.jpg

6. Ano ang ginawa ni Satanas pagkatapos na mabigo ang kanyang plano na sirain si Jesus?

“Inusig niya ang babaing nanganak ng sanggol na lalaki” (Apocalipsis 12:13).

Sagot:   Dahil hindi na niya maaatake pa ng personal si Jesus, itinuon niya ang kanyang galit at pang-uusig sa iglesya ng Diyos at sa Kanyang bayan.

Anim na mga Palatandaan Sa Apocalipsis kapitulo 12 at 14, si Jesus ay nagbigay ng anim na palatandaan na magagamit upang makilala ang Kanyang iglesya sa huling kapanahunan. Sila’y bantayan habang pinag-aaralan ang mga natitira sa Aralin na ito.

7. Sa Apocalipsis 12: 6, 14, ano ang ginawa ng babae (iglesya) upang maprotektahan ang kanyang sarili, at ano ang “ilang”?

Sagot:   Ang bersikulo 6 at 14 ay nagsasabi, “Tumakas ang babae sa ilang,” kung saan siya ay naprotektahan ng “isang libo dalawang daan at animnapung araw” (o 1,260 literal na mga taon) mula sa galit ni Satanas na siyang gumagawa sa pamamagitan ng papa ng Roma. Ang “dalawang pakpak” ay naglalarawan ng proteksyon at suportang ibinigay ng Diyos sa iglesya sa kanyang panahon sa “ilang” (Exodo 19:4; Deuteronomio 32:11). Ang panahon na kanyang ginugol sa ilang ay 1,260-taon na tulad din ng panahon ng katanyagan at pang-uusig ng papa (ad 538–1798) na paulit-ulit na binanggit sa hula ng Biblia.

 

Tandaan, sa propesiya ang isang araw ay katumbas ng isang literal na taon (Ezekiel 4:6).
 

Ang terminong “ilang” ay tumutukoy sa dakong ilang sa lupa (mga bundok, kuweba, gubat, atbp.) kung saan ang bayan ng Diyos ay maaaring magtago at makatakas sa lubos na pagkalipol (Mga Hebreo 11:37, 38). At sila’y nagtago—ang Waldenses, Albigenses, Huguenots, at marami pang iba. Ang bayan ng Diyos (Kanyang iglesya) ay maaaring nalipol kung hindi tumakas at nagtago sa ilang sa panahon ng mapangwasak na pang-uusig ng papasiya. (Sa isang 40-taon na panahon, “mula sa pagsisimula ng utos ng mga Jesuits, sa taong 1540, hanggang 1580, siyam na raang libo ang nawasak. Isang daan at limampung libo ang namatay sa Inquisition sa loob ng 30 taon.”1 Hindi bababa sa 50 milyong mga tao ang namatay para sa kanilang pananampalataya sa loob ng 1,260-taon. Ang iglesya ng Diyos ay hindi pa opisyal na organisasyon sa loob ng mga panahong ito. Mula ad 538 hanggang 1798, ito ay buhay ngunit hindi kinikilala bilang organisasyon. Nang ito ay lumabas mula sa pagkakatago pagkatapos ng 1,260-taon, nasa kanila parin ang parehong doktrina at katangian bilang iglesyang apostoliko, na siyang pumasok sa “ilang” noong ad 538.

S23Picture8.jpg

Natuklasan na natin ngayon ang ating unang dalawang puntos para sa pagkakakilanlan para sa iglesya ng Diyos sa huling kapanahunan:

S23Picture9.jpg

1. Ito ay hindi pa opisyal na naitatatag bilang isang organisasyon sa pagitan ng ad 538 at 1798.


2. Ito ay babangon at gagawin ang gawain nito sa huling kapanahunan pagkatapos ng 1798.

Maraming mapagmahal, tunay na mga Cristiano sa loob ng iglesya na opisyal na umiiral bago ang 1798. Ngunit wala sa mga ito ang pwedeng maging iglesya ng Diyos sa huling kapanahunan na kung saan tinatawag ni Jesus ang lahat ng kanyang bayan, sapagkat ang iglesya ni Jesus ay kailangan na bumangon pagkatapos ng 1798. Ang ibig sabihin nito ang mga pinakatanyag na mga Protestanteng iglesya ay hindi maaaring maging iglesya ng Diyos sa huling kapanahunan sapagkat sila ay opisyal na naitatag bago ang 1798.

1Albert Barnes, Mga tala sa Daniel, komento sa Daniel 7:25, p. 328.

8. Sa Apocalipsis 12:17, tinawag ng Diyos ang Kanyang iglesya sa huling kapanahunan na nalabi. Ano ang ibig
sabihin ng salitang “nalabi”?

Sagot:   Nalabi sa huling bahagi ang ibig sabihin nito. Ito ay tumutukoy sa iglesia ni Jesus, nangangahulugan na Kanyang iglesia sa mga huling araw na kaperehas ng doktrina sa iglesiang apostoliko.

S23Picture10.jpg

Ang isang nalabi na tela ay ang huling natitirang bahagi ng isang rolyo ng tela. Tumutugma ito sa unang piraso mula sa parehong rolyo ng tela.

S23Picture11.jpg

Narito nga ang sunod na dalawang mga palatandaan ni Jesus sa Kanyang nalabing iglesya:

3. Masusunod nito ang mga utos ng Diyos, kasama na ang Kanyang ikapitong araw na
Sabbath ng ikaapat na utos.

4. Magkakaroon ito ng kaloob na propesiya.

 

Alalahanin na habang ang karamihan sa mga matapat na Cristiano ay matatagpuan sa mga iglesya na hindi nangingilin ng Sabbath o walang kaloob na propesiya, ang mga iglesya na ito ay hindi maaaring nalabing iglesya ng Diyos sa huling kapanahunan na kung saan tinatawag ni Jesus na mga Cristiano sa huling kapanahunan sapagkat ang iglesya ng Diyos sa huling kapanahunan ay papanatilihin ang lahat ng kautusan ng Diyos at mayroong kaloob na propesiya.

10. Ano ang huling dalawang punto ng pagkilala sa nalabing iglesya ng Diyos na ibinibigay ng aklat ng Apocalipsis?

Sagot:    Ang huling dalawang puntos ng anim ay:

5. Ito ay magiging pandaigdigang misyoneryong iglesya (Apocalipsis 14:6).


6. Ito ay mangangaral ng mensahe ng tatlong anghel Apocalipsis 14:6–14, na maikling ibinuod sa ibaba:

A. Ang paghatol ng Diyos ay nasa kapulungan. Sambahin Siya! Ang iglesya ng Diyos sa huling kapanahunan ay dapat na nangangaral na ang paghuhukom ay nagsimula noong 1844 (tingnan ang Aralin 18 at 19). Ito ay tumatawag din sa mga tao na “Sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig” (Apocalipsis 14:7). Paano natin sasambahin ang Diyos bilang Maylalang? Isinulat ng Diyos ang sagot sa ikaapat na utos: “Alalahanin mo ang araw ng Sabbath, upang ingatan itong banal. Sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng PANGINOON ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; kaya’t binasbasan ng PANGINOON ang araw ng Sabbath, at ginawa itong banal” (Exodo 20:8, 11). Kaya ang unang anghel ay nag-uutos sa lahat na sambahin ang Diyos bilang Maylalang sa pamamagitan ng pangingilin ng ikapitong araw na Sabbath, na Kanyang binigay bilang paalaala ng Paglikha.

B. Lumabas mula sa mga bumagsak na iglesya ng Babilonia.

S23Picture12.jpg

Ang nalabi ng Diyos ay dapat na mangangaral
ng mga mensahe ng tatlong anghel sa buong daigdig.

C. Huwag sambahin ang halimaw o tanggapin ang kanyang tanda, na ang pangingilin ng Linggo bilang isang banal na araw kapalit ng totoong araw ng Sabbath. Mag-ingat sa lahat ng mga huwad.

Suriin natin ngayon ang anim na puntos na ibinigay sa atin ni Jesus para makilala ang Kanyang nalabing iglesya sa huling kapanahunan:

 

1. Ito ay hindi pa opisyal na naitatatag bilang isang samahan sa pagitan ng ad 538 at 1798.

2. Ito ay babangon at gagawin ang gawain nito sa huling kapanahunan pagkatapos ng 1798.


3. Masusunod nito ang mga utos ng Diyos, kasama na ang Kanyang ikapitong araw na Sabbath ng ikaapat na utos.


4. Magkakaroon ito ng kaloob na propesiya.


5. Ito ay magiging pandaigdigang misyonerong iglesya.


6. Ito ay mangangaral ng mensahe ng tatlong anghel Apocalipsis 14:6–14.

 

S23Picture13.jpg

11. Ngayong nabuo na natin ang anim na palatandaan ni Jesus sa Kanyang nalabing iglesya sa huling kapanahunan, ano ang sinabi sa atin ni Jesus na gawin, at sa anong mga resulta?

Sagot: ”Humanap kayo, at kayo ay makakatagpo“ (Mateo 7:7). Ipinapaabot ni Jesus ang anim na palatandaang ito at sinasabing “Hanapin ninyo ang Aking iglesya.” Siya ay nangangako na ang mga humahanap ng mga espirituwal na bagay ay kanilang masusumpungan.

12. Gaano karaming iglesya ang umaangkop sa anim na
pagtutukoy na ito?

Sagot:   Si Jesus ay nagbigay ng bukod tangi at tiyak na mga pagtutukoy na angkop lamang sa isang iglesya. Si Jesus ay hindi nagbigay ng malabong pagsasaklaw gaya ng “Magkakaroon ng maraming mabubuting tao sa Aking iglesya” at “Magkakaroon din ng ilang mga mapagkunwari.” Ilang mga iglesya ang may ganoong palatandaan? Lahat sila. Ang mga puntong iyon ay angkop din sa tindahan sa kanto at kapisanang pangkomunidad sa kabayanan. Magiging angkop ito sa lahat, at magiging walang kabuluhan. Sa halip, si Jesus ay nagbigay ng tuwiran, tiyak, na napakainam na palatandaan na magiging angkop sa isang iglesya at sa nag-iisa lamang na iglesya—Ang Iglesyang Seventh-day Adventist. Ating suriing muli ang mga pagtutukoy:

S23Picture14.jpg

Ang Iglesyang Seventh-day Adventist:

S23Picture15.jpg

1. Ay hindi naitatag bilang opisyal na organisasyon sa pagitan ng ad 538 at 1798.


2. Bumangon pagkatapos ng 1798. Ito ay nagismulang itatag noong 1840s.
 

3. Tinutupad ang Sampung Utos, kabilang ang ikaapat—ang ikapitong araw na Sabbath ng Diyos.
 

4. Mayroong espiritu ng hula.

5. Pandaigdigang misyonerong iglesya, na gumagawa sa halos lahat ng mga bansa ngayon.

 

6. Nagtuturo at nangangaral ng tatlong-puntong mensahe ni Jesus ng Apocalipsis 14:6–14.

Hinihiling ni Jesus na kunin mo ang anim na mga espesipikasyon ito. Madali lang ito. Hindi ka magkakamali.

Tandaan: Alalahanin na maraming mapagmahal na Cristiano sa mga iglesya na hindi angkop ang mga puntong ito, ngunit walang iglesya na maaaring maging iglesya ng Diyos sa huling kapanahunan na tinatawag Niya na Kanyang bayan ngayon.

13. Matapos makinig ng isa sa mga anak ni Jesus sa Kanyang magiliw na babala at lumabas sa Babilonia (Apocalipsis 18:2, 4), ano ang sunod na hinihiling ni Jesus na gawin?

“Tinawag din naman kayo sa isang katawan” (Colosas 3:15). “Siya[Jesus] ang ulo ng katawan, ang iglesya” (Colosas 1:18).

Sagot: Ang Biblia ay nagsasabi na ang bayan ng Diyos ay tinawag sa isang katawan, o iglesya. Hinihiling ni Jesus sa mga lalabas sa Babilonia na umanib sa nalabing iglesya—kung saan Siya ang ulo. Sabi ni Jesus, “Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito” (Juan 10:16). Tinawag din Niya silang “Aking bayan” kapwa sa Lumang Tipan (Isaias 58:1) at Bagong Tipan (Apocalipsis 18:4). Na Kanyang mga tupa na wala sa Kanyang kulungan (iglesya), sabi Niya, “Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. At sila’y sumusunod sa akin” (Juan 10:16, 27).

14. Paano ba makakapasok ang isa sa katawang iyon, o iglesya?

“Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Judio o Griyego” (1 Corinto 12:13).

Sagot:   Pumapasok tayo sa nalabing iglesya ni Jesus sa huling kapanahunan sa pamamagitan ng bautismo (Tingnan ang Aralin 9 para sa mga detalye ng bautismo.)

S23Picture17.jpg

15. Nagbibigay ba ang Biblia ng iba pang katibayan na si Jesus ay may isang nalabing iglesya lamang na kung saan tinatawag Niya ang lahat ng Kanyang bayan?

Sagot:  Oo—ginagawa nito. Suriin natin ito:

A. Ang Biblia ay nagsasabi na mayroon lamang isang katawan, o iglesya (Efeso 4:4; Colosas 1:18).


B. Ang Biblia ay nagsasabi na ang ating araw ay gaya ng araw ni Noe (Lucas 17:26, 27). Gaano karaming mga paraan upang makatakas doon sa panahon ni Noe? Isa lamang—ang daong. Muli, ngayon, ang Diyos ay nagbigay ng isang bangka, ang iglesya, na dadalhin ang Kanyang bayan nang ligtas sa mga kahuli-hulihang kaganapan sa lupa. Huwag palampasin ang bangka na ito!

16. Ano ang mabuting balita patungkol sa nalabing iglesya ng Diyos?

Sagot:   

A. Ang kabuuang tema nito ay “walang hanggang ebanghelyo”—iyon ay, katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus lamang (Apocalipsis 14:6).


B. Ito ay itinayo kay Jesus, ang Bato (1 Corinto 3:11; 10:4). “at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya” (Mateo 16:18).


C. Si Jesus ay namatay para sa Kanyang iglesya (Efeso 5:25).
 

D. Inilalarawan ni Jesus ang Kanyang nalabing iglesya nang napakasimple upang madaling makilala. Kanya ring inilalarawan ang mga bumagsak na iglesya at tinatawag ang Kanyang bayan na lumabas mula sa mga ito. Huhulihin lamang ni Satanas ang mga nagsara ng kanilang mga mata at puso sa Kanyang magiliw na pagtawag.

 

E. Lahat ng mga doktrina nito ay katotohanan (1 Timoteo 3:15).

17. Ano ang mabuting balita patungkol sa nalabing bayan ng Diyos?

Sagot:   Sila ay:

A. Magiging ligtas sa Kanyang kaharian sa langit. Apocalipsis 15:2.


B. Mapapanagumpayan ang diyablo sa pamamagitan ng “kapangyarihan” at “dugo” ni Jesus (Apocalipsis 12:10, 11).


C. Magiging matiisin (Apocalipsis 14:12).


D. Magkakaroon ng pananampalataya ni Jesus (Apocalipsis 14:12).


E. Makakasumpong ng maluwalhating kalayaan (Juan 8:31, 32).

S23Picture18.jpg

18. Ang oras ng sanlibutan ay masyadong huli. Ang ikalawang pagparito ni Jesus ay dumarating nang madali kasunod ng pagbibigay ng mensahe ng tatlong anghel (Apocalipsis 14:6–14). Ano ang madaliang pakiusap ni Jesus ngayon sa Kanyang bayan?

“Ikaw at ang iyong buong sambahayan ay sumakay sa daong” (Genesis 7:1).

Sagot: Sa araw ni Noe, tanging walong tao (kabilang mismo si Noe) ang nakinig sa paanyaya ng Diyos. Si Jesus ay
naghihintay sa pintuan ng Kanyang daong sa huling kapanahunan, para sa iyo.

 

Tandaan: Ito ang ating ikawalong Aralin sa kapanapanabik na serye ng mensahe ng tatlong anghel ng Apocalipsis 14:6–14. Ang huling Aralin ng seryeng ito ay magtatalakay ngkaloob na propesiya.

19. Handa ka bang makinig sa tawag ni Jesus na mapunta sa kaligtasan ng Kanyang nalabing iglesya sa huling kapanahunan?

- SAGOT

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Ang Tsina, na ang populasyon ay sangkapat na bahagi ng sanlibutan, ay halos hindi pa naaabot ng ebanghelyo. Hindi ba kailangan ng mahabang panahon upang maabot ang lahat doon?

 

Sagot: “Sa mga tao, ito’y hindi maaaring mangyari ngunit hindi sa Diyos; sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari” (Marcos 10:27). Sinasabi ng Biblia na, “sapagkat mabilis at tiyak na isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa” (Roma 9:28). Ang parehong Panginoon na nagpalakas kay Jonas upang dalhin ang buong bayan sa pagsisisi ng wala pang 40 araw (Jonas kapitulo 3) paiikliin Niya nang mabilis ang Kanyang gawain sa huling kapanahunan. Sinabi Niya na Siya ay kikilos sa gayong makapigil hiningang bilis na halos imposible para sa iglesya ng Diyos na lubos na mapangasiwaan ang sobrang pagpasok ng mga kaluluwa (Amos 9:13). Ito’y ipinangako ng Diyos. Ito ay mangyayari—at sa lalong madaling panahon.

 

2. Mayroon bang seryosong panganib na darating sa mga nag-aangking Cristiano na magiging sanhi ng kanilang pagkasawi sa pagdating ni Jesus?

 

Sagot: Oo. Ginawang napakalinaw ni Jesus ang puntong iyon. Siya ay nagbabala ng maraming bagay na bibihag at wawasak sa mga Cristiano: (1) kalabisan, (2) kalasingan, (3) mga alalahanin sa buhay, at (4) pagtulog (Lucas 21:34; Marcos 13:34–36).

A. Kalabisan ay pagmamalabis sa anumang bagay—pagkain, pagtatrabaho, pagbabasa, paglilibang, atbp. Ikinakabalisa nito ang balanse at sinisira ang malinaw na pag-iisip. Pinipigilan din nito ang paggugol ng oras kasama si Jesus.


B. Pagkalasing tumutukoy sa mga bagay na nagdadala sa pagkatuliro at nagbibigay ng pagkainip para sa mga espirituwal na bagay. Kabilang sa mga halimbawa ang pornograpiya, walang batayan sa pakikipagtalik, mga hindi mabuting kasamahan, pagpapabaya sa pag-aaral ng Biblia at panalangin, at pag-iwas sa mga serbisyo sa iglesya. Ang mga ganitong bagay ang nagiging sanhi na mamuhay ang mga tao sa kathang isip ng sanlibutan at kung kaya’y naiiwan.


C. Ang mga alalahanin sa Buhay ay sumisira sa mga Cristiano na nagiging abala sa perpektong paggawa ng mga bagay na ang oras ay para sana kay Jesus, sa pananalangin, pag-aaral ng Salita, pagpapatotoo, at pagdalo ng mga serbisyo sa iglesya ay nalilimutan na. Sa paggawa nito, ating inaalis ang ating mga mata sa tunay na mithiin at nalulunod sa mga bagay sa paligid.
 

D. Ang pagtulog ay tumutukoy sa espirituwal na pagtulog. Ito ang maaaring pinakamalaking problema ngayon. Kapag ang isang tao ay tulog, hindi niya nalalamang siya ay natutulog. Ang pagsasawalang bahala sa ating relasyon kay Jesus, ay pagkakaroon ng anyo ng kabanalan na walang kapangyarihan, at pagtanggi na maging aktibong kasangkot sa gawain ni Jesus—ang lahat ng ito at marami pang iba ay maaaring gawin ang mga yaong naglalakad ng tulog, malibang magising, ay matutulugang sandali ang katotohanan.

3. Ako ay umanib sa nalabing iglesya ng Diyos at hindi ako naging masaya. Ngunit hindi ako kailanman ginigipit ng diyablo, alinman. Bakit kaya ganito?

 

Sagot: Sapagkat ang Diyablo ay napopoot sa nalabing bayan ng Diyos at inuukol ang kanyang panahon upang subukang saktan at pahinain ang kanilang loob (Apocalipsis 12:17). Si Jesus ay hindi nangako na ang Kanyang bayan ay hindi maghihirap sa mga pagsubok, hapis, daluhong mula sa diyablo, mahihirap na sitwasyon, at maging mga seryosong pinsala mula kay Satanas. Siya ay nangako na ang mga bagay na gaya na iyon, ay siya nga, na darating sa Kanyang bayan (2 Timoteo 3:12). Gayon pa man, ipinangako Niya na (1) bibigyan ang Kanyang bayan ng katagumpayan (1 Corinto 15:57), (2) sasamahan Niya ang Kanyang bayan palagi, sa anumang bagay na kanilang kakaharapin (Mateo 28:20), (3) bibigyan sila ng kapayapaan (Juan 16:33; Mga Awit 119:165), at (4) hindi sila tatalikuran kailanman (Mga Hebreo 13:5). Panghuli, ipinangako ni Jesus na hahawakan Niya nang mahigpit ang Kanyang mga anak upang walang makaagaw sa kanila mula sa Kanyang mga kamay (Juan 10:28, 29). Amen!

4. Ano ang ibig sabihin ng salitang “iglesya”?

 

Sagot: Ang salitang “iglesya” ay isinalin mula sa salitang Griyego na “ekklesia,” na ang ibig sabihin ay “mga tinawag.” Angkop ngang tunay! Ang bayan ng Diyos ay tinawag mula sa sanlibutan at Babilonia sa Kanyang kawan ng kaligtasan. Nagiging parte ng nalabing iglesya sa huling kapanahunan ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapabautismo kapag sila ay tinawag ni Jesus. Sabi ni Jesus, “Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig ... at sila’y sumusunod sa akin” (Juan 10:27).