Ang Kasintahan ni Cristo

Aralin 23

Ang Biblia ay nagsasabi na mayroong datapuwa’t isang katawan, o iglesia, kung saan tinatawag ni Jesus na kanyang huling-kapanahunang-bayan – ang kasintahang babae ni Cristo. Sa iba, ito ay nakakakatakot, sapagkat mayroong libu-libo ng iba’t ibang iglesia ngayon ang tumatawag sa kanilang sarili na Kristyano. Tunay na lahat nga ay nagsasabing iglesia ng Dios, ngunit bawat isa sa kanila ay iba iba ang malawak na Biblikal na interpretasyon, pananampalataya at kaugalian. Talagang napakaimposible para sa tapat na naghahanap ng katotohanan na magsuri sa bawat isang nagaangkin. Subalit, maaari tayong maging mapagpasalamat na nilutas ni Jesus ang problemang ito para sa atin sa pamamagitan ng paglalarawan ng Kanyang iglesia sa pagdedetalyeng madali mo itong makikilala! Ang paglalarawang iyan, malinaw at makapangyarihan, na matatagpuan sa Apocalipsis 12 at 14, at papanabikin ka nito ng mga kamanghamanghang katotohanan na tutulong sa iyo sa huling kapanahunan.

Tandaan: Pakibasa po ang Revelation 12:1–17 bago simulan ang iyong paglalakbay sa pagdidiskubre ng mga nagpapabagong katotohanan ito.

1. Sa pamamagitan ng anong Simbulo ng hula inilarawan ni Hesus ang tunay na iglesia?

"Ang maganda at maayos na babae, ang anak na babae ng Sion, ihihiwalay ko." Jeremiah 6:2 “at magsabi sa Sion, Ikaw ay aking bayan. Isaiah 51:16

Sagot:   Ating natutunan sa Study Guide 22 na sinisimbulo ni Jesus ang Kanyang iglesia, dalisay na iglesia (Sion) bilang isang dalisay na babae at ang apostatang iglesia bilang patutot. Ang ilang ibang teksto kung saan ginamit din ang mga sagisag na ito ay sa  2 Corinthians 11:2; Ephesians 5:22, 23; at Revelation 19:7, 8

2. Sa Apocalipsis 12:1, sinimbulo ni Jesus ang Kanyang iglesia bilang babae na “nararamtan ng araw”, na “ang buwan ay nasa kaniyang mga paa,” at may suot na “putong na labing dalawang bituin.” Ano ang ibig sabihin ng mga simbulo na ito?

Sagot:   A. Ang araw ay naglalarawan kay Jesus, sa Kanyang evangelio at Kanyang katwiran. "ang Panginoong Dios ay araw." (Psalm 84:11). (Tingnan din ang Malachi 4:2.) Walang kaligtasan kung wala si Jesus (Acts 4:12). At higit sa lahat, nais ni Jesus na ang Kanyang iglesia ay magumapaw ng kanyang presensya at kaluwalhatian.

B. "Ang buwan ay nasa kanyang mga paa" ay naglalarawan ng sistema ng pagaalay sa Lumang Tipan. Gaya ng pagsasalamin ng buwan sa liwanag ng araw, gayon din naman ang sistema ng pagaalay ay naging tulong espiritwal lamang na gaya ng pagsasalamin sa liwanag na nagbubuhat sa Mesias na darating (Hebrews 10:1).

C. Ang "putong na labingdalawang bituin" naglalarawan sa gawain ng 12 alagad, na syang pinutungan sa maagang mga taon ng iglesia ng Bagong Tipan.

3. Pagkatapos, ang hula ay nagsasabi na ang babae ay nagdaramdam sa panganganak, At siya'y malapit ng manganak ng sanggol, na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. At siya'y nanganak ng isang “anak na lalake, at Sya ay inagaw na dinala hanggang sa Dios, at hanggang sa kaniyang luklukan.

Sagot:   Ang sanggol ay si Jesus. Sya ay maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. (Revelation 19:13–15; Psalm 2:7–9; John 1:1–3, 14). Si Jesus, na ipinako nang dahil sa ating mga kasalanan, ay bumangon mula sa mga patay at umakyat sa sa langit (Acts 1:9–11). Ang Kanyang kapangyarihang bumuhay-muli sa ating mga buhay isang mahalagang kaloob ni Jesus sa Kanyang bayan. His resurrection power in our lives is one of Jesus' essential gifts to His people (Philippians 3:10).

4. Sa Apocalipsis 12:3, 4 ipinakilala “ang isang malaking dragon” na napopoot sa “batang lalaki” at sinubukang sya ay patayin sa kanyang pagkapanganak. Naaalala nyo siguro ang dragon na ito mula sa Study Guide 20. Sino ang dragon?

Sagot:  Ang dragon ay naglalarawan kay Satanas, na syang pinalayas mula sa langit (Revelation 12:7–9) at syang gumagawasa panahon ng kapanganakan ni Jesus sa pamamagitan ng paganong Romanong emperio. Ang hari na subukang patayin si Jeus ay si Herodisang hari sa ilalim ng paganong Romano. Kanyang pinatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki ng Bethleem, sa pagasang isa sa kanila si Jesus (Matthew 2:16).

5. Ano ang ibig sabihin ng “pitong ulo” at “sampung sungay” ng dragon, at ng " ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit" na inihagis sa lupa?

Sagot:   A. Ang "pitong ulo" ay naglalarawan sa pitong burol o bundok kung saan itinayo ang Roma (Revelation 17:9, 10). Tatlong beses na natin ngayong nadaanan ang hayop na may pitong ulo at sampung sungay sa ating Study Guides (Revelation 12:3; 13:1; 17:3).

B. Ang "sampung sungay" ay naglalarawan ng mga gobyerno o mga bansa, na sumusuporta sa malalaking kapangyarihan na lumulupig sa bayan at iglesia ng Dios. Sa panahon ng panunungkulan ng paganong Roma (Revelation 12:3, 4), sila ay kumatawan sa 10 tribong barbarian na sumuporta sa papasiya na di naglaong nagpabagsak sa emperiong Romano (Daniel 7:23, 24). Ang mga tribong ito ay naging modernong Europa. Sa huling mga araw, sila ay kakatawan sa lahat ng nagkakaisangmgabansa sa mundo sa huling kapanahunang koalisyon. (Revelation 16:14; 17:12, 13, 16) an syang susuporta sa “Dakilang Babilonia” sa kanyang pakikipagbaka laban sa bayan ng Dios.

C. Ang “ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit” ay ang mga anghel na sumuporta kay Lucifero sa kanyang paghihimagsik sa langit at kasama nyang ihulog. (Revelation 12:9; Luke 10:18; Isaiah 14:12).

Repaso at Buod

Sa ngayon nga, ang hula ay sumasaklaw sa mga sumusunod na mga katotohanan sa Biblia:

1. Ang tunay na iglesia ay lumilitaw, sumasagisag bilang dalisay na babae.

2. Si Jesus ay ipinanganak sa loob ng iglesia.

3. Si Satanas ay gumawa sa pamamagitan ni Haring Herod ng paganong Roma, sinubukang patayin ang sanggol na si Jesus.

4. Ang plano ni Satanas ay hindi matagumpay.

5. Ang pagaakyat ni Jesus ay inilarawan.

6. Ano ang ginawa ni Satanas pagkatapos na mabigo ang kanyang plano na was akin ang sanggol na si Jesus?

" Kanyang inusig ang babae na syang nagsilang sa sanggol na lalake." (Revelation 12:13).

Sagot:   Dahil hindi na nya maaatake pa ng personal si Jesus, ipinuntirya nya ang kanyang galit at panguusig sa iglesia ng Dios at sa Kanyang bayan.

Anim na mga Palatandaan Sa Apocalipsis kapitulo 12 and 14, si Jesus ay nagbigay ng 6 na palatandaan na magagamit upang makilala ang Kanyang huling kapanahunang iglesia. Sila’y bantayan habang pinagaaralan ang mga natitira sa Study Guide na ito.

7. Ano ang ginawa ng babae (iglesia) upang protektahan ang kanyang sarili, at ano ang “ilang” na sinasabi Apocalipsis 12:6, 14?

Sagot:   A. Ang bersikulo 6 and 14 ay nagsasabi, "Tumakas ang babae sa ilang” na doon siya'y ipinaghanda ng Dios ng isang dako, upang doon siya ampunin”, “isang libo dalawang daan at anim na pung araw (o 1,260 literal na mga taon) mula sa galit ni Satanas—na syang gumagawa sa pamamagitan ng papa ng Roma. Ang “dalawang pakpak” ay naglalarawan ng proteksyon at pagaampon ng Dios na binigay nya sa kanyang iglesia sa panahong sya ay nasa “ilang”. (Exodus 19:4; Deuteronomy 32:11). Ang panahon na kakanyang ginugol sa ilang ay The time spent 1,260-din tulad ng panahon ng katanyagan at panguusig ng kapapahan. (A.D. 538 to 1798) na pinaulit ulit na banggitin ni Jesus sa propesiya. Ang isang araw ng hula ay katumbas ng isang literal na (Ezekiel 4:6).

B. Ang terminong “ilang” ay tumutukoy sa dakong ilang salupa (mga bundok, kuweba, gubat, etc.) kung saan tahimik na makakapagtago ang bayan ng Dios at sa gayo’y makatakas sa lubos na pagkalipol (Hebrews 11:37, 38). At

sila’y nagtago --ang Waldenses, Albigenses, Huguenots, and marami pang iba. Ang bayan ng Dios (Kanyang iglesia) ay maaaring nalipol kung hindi tumakas at nagtago sa ilang ng panahon ng mapangwasak na panguusig ng kapapahan. (sa 40-year panahon lamang, "mula sa pagsisimula ng utos ng mga Heswita, sa taong 1540, to 1580, siyam na raang libo ang nawasak. Isang daang at limampung libo ang namatay sa inkisisyon sa loob ng 30 mga taon." 1) Hindi bababa sa 50 milyong mga tao ang namatay para sa kanilang pananampalataya sa loob ng 1,260-na taon. Ang iglesia ng Dios ay hindi opisyal na organisasyon sa loob ng 1,260 na taon. Mula A.D. 538 to 1798 ito ay buhay ngunit hindi kinikilala bilang organisasyon. Nang ito ay lumabas mula sa pagkakatago pagkatapos ng 1,260 mga taon, nasa kanila parin ang parehong doktrina at katangian bilang simbahang apostoliko, na syang pumasok sa “ilang” noong A.D. 538.

Tandaan: Atin nang nadiskubre ang una sa dalawang palatandaan ni Jesus para sa huling kapanahunang iglesia:

1. Ito ay hindi paopisyal na naitatatag bilang isang samahan sa kalagitnaan ng 538 at 1798.

2. Ito ay babangon at gagawin ang huling kapanahunang gawain pagkatapos ng 1798.

Maraming mapagmahal, tunay na mga Kristyano na opisyal na naitatag bago ang 1798. Ngunit wala sa mga ito ang pwedeng maging huling kapanahunang iglesia ng Dios na syang tinatawag ni Jesus a huling kapanahunang iglesia, sapagkat ang iglesia ni Jesus ay kailangan na bumangon pagkatapos ng 1798. Ang ibig sabihin nito ang mga pinaka popular na mga Protestanteng iglesia ay hindi maaaring maging huling kapanahunang iglesia ng Dios sapagkat sila ay opisyal na naitatag bago ang 1798.

1Albert Barnes, Mga tala sa Daniel, komento sa Daniel 7:25, p. 328.

8. Sa Apocalipsis 12:17, tinawag ng Dios ang Kanyang huling kapanahunang nalabing iglesia. Ano ang ibig sabihin ng salitang “nalabi”?

Sagot:   Nalabi sa huling bahagi ang ibig sabihin nito. Ito ay tumutukoy sa iglesia ni Jesus, nangangahulugan na Kanyang iglesia sa mga huling araw na kaperehas ng doktrina sa iglesiang apostoliko.

Ang isang labi ng tela ay ang huling natitirang bahagi ng isang tornilyo. Ito ay tumutugma sa unang piraso mula sa parehong bolt.

9. Sa Apocalipsis 12:17, ano ang karagdagang dalawang palatandaan na ibinigay ni Jesus sa Kanyang huling kapanahunang nalabing iglesia?

Sagot:   Ito ay mangagsisitupad sa buong sampung utos, kabilang ang ika-pitong araw na Sabbath ng ika apat na kautusan (John 14:15; Revelation 22:14). At may mga "patotoo ni Jesus", na syang sinasabi ng Biblia na may espiritu ng hula (Revelation 19:10). (Ang Study Guide 24 ay magbibigay ng buong pagpapaliwanag ng kaloob ng propesiya.)

Narito nga ang sunod na dalawang mga palatandaan ni Jesus sa Kanyang nalabing iglesia:

3. It will keep God's commandments, including His seventh-day Sabbath of the fourth commandment.

4. Magkakaroon ito ng kaloob na propesiya. .

 

Tandaan na bagamat marami ang mga sinserong Kristyano ang matatagpuan sa mga iglesia na hindi nangingilin ng Sabbath o may kaloob ng propesiya, wala sa alinmang mga iglesiang ito ang maaaring maging nalabing huling kapanahunang iglesia na syang tinatawag na lahat ni Jesus na mga Kristyano sa huling-mga araw, sapagkat ang huling kapanahunang nalabing iglesia ng Dios ay kapwa tumutupad ng mga kautusan ng Dios at may kaloob na propesiya

10. Ano ang huling dalawang palatandaan para sa nalabi ng Dios na binibigay ng Apocalipsis?

Sagot:    Ang huling dalawang punto ay:

5. Ito ay magiging pandaigdigang misyoneryong iglesia (Revelation 14:6).

6. Ito ay pangangaral ng mensahe ng tatlong anghel Revelation 14:6–14, na maikling binuod sa baba:

A. Nasa sesyon ang paghahatol ng Dios. Sambahin Sya! Ang huling kapanahunang iglesia ng Dios ay dapat na nangangaral na ang paghuhukom ay nagsimula noong 1844 (tingnan ang Study Guides 18 at 19). Ito ay tumatawag din sa mga tao na “magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. (Revelation 14:7). Paano natin sasambahin ang Dios bilang Maylikha? Isinulat ng Dios ang sagot sa ikaapat na utos.."Remember the sabbath day, to keep it holy." "Sapagka't sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw: na ano pa't pinagpala ng Panginoon ang araw ng sabbath, at pinakabanal." (Exodus 20:8, 11). Kaya ang unang anghel ay naguutos sa sa lahat na sambahin ang Dios bilang Maylikha sa pamamagitan ng pangingilin ng ikapitng araw na Sabbath, na Kanyang binigay bilang paalaala ng Paglikha.

 

B. Lumabas mula sa naguhong mga iglesia ng Babilonia

C. Huwag sumamba sa hayop o tumanggap ng kanyang marka, na Linggo bilang banal na araw. Magingat sa mga huwad. Balikan natin ngayon ang anim na palatandaang ibinigay ni Jesus upang ating makilala ang huling kapanahunang nalabing iglesia:

 

1. Ito ay hindi opisyal na maitatatag bilang isang organisasyon sa pagitan ng A.D. 538 at 1798.

2. Ito ay babangon at gagawing ang kanyang gawain pagkatapos ng 1798.

3. Tutuparin nito It ang Sampung Utos, kabilang ang kapitong araw na Sabbath ng ikaapat na utos.

4. Meron itong kaloob na propesiya.

5. Ito ay magiging pandaigdigang misyonerong iglesia.

6. Ito ay magtuturo at mangangaral ng tatlong-puntong mendahe ni Jesus sa Revelation 14:6–14.

11. Ngayong nabuo na natin ang anim na palatandaan ni Jesus sa kanyang huling kapanahunang nalabing iglesia, ano ang sinasabi ni Jesus na ating gawin at para sa anong bunga?

Sagot: "magsihanap kayo, at kayo'y mangakasusumpong." (Matthew 7:7). Ipinapaabot ni Jesus ang anim na palatandaang ito at sinasabing “Hanapin nyo ang aking iglesia." Sya ay nangangakong ang mga humahanap ng mga makalangit na bagay ay makakasumpong sa kanila.

12. Ilang iglesia ang angkop sa anim na mga palatandaang ito?

Sagot: Si Jesus ay nagbigay ng nabubukod-tangi at tiyak na mga spesipikasyon na angkop lamang sa isang iglesia. Si Jesus ay hindi nagbigay ng malabong pagsasaklaw gaya ng “maraming mabuting tao sa sa aking iglesia” and “mayroon ding ilan na mga ipokrito.” Ilang mga iglesia ang may ganoong palatandaan? Lahat sila. Ang mga puntong iyon ay angkop din sa kanto ng tindahan at kapisanang pangkomunidad sa kabayanan. Magiging angkop ito sa lahat, at magiging walang kabuluhan. Sa halip, si Jesus ay nagbigay ng tuwiran, tiyak, na napakainam na palatandaanna magiging angkop sa isang iglesia at sa nagiisa lamang na iglesia.--Seventh-day Adventist Church. Ating suriing muli ang mga espesipikasyon.

Ang Simbahang

Seventh-day Adventist Church:

1. Ay hindi naitatag bilang opsyal na organisasyon sa pagitan ng A.D. 538 at 1798.

2. Bumangon pagkatapos ng 1798. Ito ay nagismulang itatag noong 1840s.

3. Tinutupad ang Sampung Utos, kabilang ang ikaapat –ang banal na ikapitong araw na Sabbath ng Dios.

4. Mayroong kaloob na propesiya.

 

5. Pandaigdigang misyonerong iglesia, na may 208 na iglesya sa 236 mga bansa sa mundo.

6. Nagtuturo at nangangaral ng dakilang tatlong-puntong mensahe ni Jesus ng Revelation 14:6–14.

Hinihiling ni Jesus na kunin mo ang anim na mga espesipikasyon ito. Madali lang ito. Hindi ka magkakamali.

Tandaan: Pakitandaan po na maraming mapagmahal na Kristiyano sa mga iglesia na hindi angkop ang mga puntong ito, ngunit walang iglesia na maaaring maging huling kapanahunang iglesia ng Dios na tinatawag Nya na Kanyang bayan ngayon.

13. Pagkatapos na makinig ng isa sa mga anak ni Jesus ang kanyang mapagmahal na babala at lumabas mula sa Babilonia (Apocalipsis 18:2, 4), ano ang hinihiing ni Jesus na sunod na gawin?

"Tinawag din naman kayo sa isang katawan." (Colossians 3:15).

"At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia." (Colossians 1:18).

Sagot: Ang Biblia ay nagsasabi na ang bayan ng Dios ay tinawag sa isang katawan, o iglesia. Hinihiling ni Jesus sa mga iniiwan ang Babilonia na umanib sa nalabing iglesia—kung saan Sya ang ulo. Sabi ni Jesus, “At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito.”(John 10:16). Tinawag din Nya silang "aking bayan" kapwa sa Lumang Tipan (Isaiah 58:1) at Bagong Tipan (Revelation 18:4). Na Kanyang mga tupa na wala sa Kanyang kulungan (iglesia), Sabi Niya, "sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig.” “... at sila'y nagsisisunod sa akin." (John 10:16, 27).

14. Paano ba makakapasok ang isa sa katawang iyon, o iglesia?

"Sapagka't sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Judio o Griego.” (1 Corinthians 12:13).

Sagot:   Pinapasok natin ang huling kapanahunang nalabing iglesia ni Jesus sa pamamagitan ng bautismo (Tingnan ang Study Guide 9 para sa mga detalye ng bautismo.)

15. Nagbibigay ba ang Biblia ng iba pang mga ebidensya na si Jesus ay may isa lamang na nalabing iglesia na kung saan doon Niya tinatawag ang buo nyang bayan?

Sagot:  Oo-ginagawa nito. Suriin natin ito:

A. Ang Biblia ay nagsasabi na mayroong isa lamang na katawan, o iglesia (Ephesians 4:4; Colossians 1:18).

 

B. Ang Biblia ay nagsasabi na ang ating araw ay gaya ng araw ni Noe (Luke 17:26, 27).Ilang pagtakas meron noong araw ni Noe/ Isa lamang.—ang arko. Muli, ngayon, ang Dios ay nagbigay ng isa lamang na Bangka, o iglesia, na syang maghahatid sa Kanyang bayan ng ligtas patungo sa Kanyang makalangit na bayan.Tiyaking nasa tama kang Bangka! Ang Biblia ay

nagsasabi, The Bible says, “At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas.” Mga gawa 2:47. Ito ay totoo sa apostolikong panahon; ito ay nananatiling totoo ngayon.

16. Ano ang mabuting balita tungkol sa nalabing iglesia ng Dios?

Sagot:   

A. Ito ay may punong tema na ‘Its central theme is "ang walang-hanggang evangelio" ng katwiran dahil sa pananampalataya Kay Jesus lamang. (Revelation 14:6).

B. Ito ay itinayo kay Jesus, ang Bato. (1 Corinthians 3:11; 10:4), at "ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya." (Matthew 16:18).

C. Si Jesus ay namatay para sa Kanyang iglesia (Ephesians 5:25).

D. Inilalarawan ni Jesus ang Kanyang nalabing iglesia ng napakasimple upang madaling makilala. Kaniya ring nilarawan ang naguhong iglesia at tinatawag ang Kanyang bayan na lumabas mula sa mga ito. Sisiluin lamang ni Satanas yaong mga pinapanatiling pikit ang kanilang mga mata at puso.

E. Ang lahat ng doktrina nito ay totoo (1 Timothy 3:15).

17. Ano ang mabuting balita tungkol sa nalabing bayan ng Dios?

Sagot:    Sila ay:

A. Maliligtas sa Kanyang makalangit na kaharian (Revelation 15:2).

B. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng Cordero (Revelation 12:10, 11).

C. Pagtyatyaga (Revelation 14:12).

D. Magkakaroon ng pananampalataya ni Jesus (Revelation 14:12).

E. Makakasumpong ng malualhating kalayaan (John 8:31, 32).

18. Ang oras ng lupa ay masyadong huli. Ang ikalawang pagparito ni Jesus ay dumarating ng madali kasunod ng pagbibigay ng mensahe ng tatlong anghel (Apocalipsis 14:12-14). Ano ang may pagmamadaling pakiusap ni Jesus ngayon sa kanyang bayan?

"Lumulan ka at ang iyong buong sangbahayan sa sasakyan." (Genesis 7:1).

Sagot: Sa araw ni Noe, tanging walong tao (kabilang mismo si Noe) ang nakinig sa imbitasyon ng Dios. Si Jesus ay naghihintay sa pintuan ng kanyang huling kapanahunang arko, para sayo.

 

Tandaan: Ito an gating ikawalong Study Guide sakapanapanabik na serye sa mensahe ng tatlong anghel ng Revelation 14:6–14. Ang huling Study Guide ng seryeng ito ay magtatalakay ng kaloob na propesiya.

19. Ako ay handang makinig sa tawag ni Jesus na pumasok sa kaligtasan ng Kanyang huling kapanahunang nalabing iglesia.

- SAGOT

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Ang populasyon ng Tsina ay nasa ikaapat na bahagi ng mundo, pero halos hindi pa natin naaabot ng evangelio ang mga ito. Hindi ba’t matagal na panahon na para abutin ang lahat ng naroon?

 

Sagot: “Hindi maaari ito sa mga tao, datapuwa't hindi gayon sa Dios: sapagka't ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Dios...” (Mark 10:27). Sinasabi ng Biblia na “tatapusin ang gawain” ng Panginoon, at paiikliin ito sa katuwiran: Sapagka't isasagawa ng Panginoon ang kaniyang salita sa lupa, na tatapusin at paiikliin." (Romans 9:28).Ang parehas na Panginoon na nagpalakaas kay Jonas upang dalhin ang buong bayan sa pagsisisi ng wala pang 40 araw (Jonas kapitulo 3) paiikliin Niya ang kanyang gawain sa huling mga araw. Sabi niya siya ay kikilos sa gayong makapigil hiningang bilis na halos imposible para sa iglesia ng Dios na lubos na mapangasiwaan ang sobrang pagpasok ng mga kaluluwa (Amos 9:13). Ito’y ipinangako ng Dios. Ito ay mangyayari. Malapit na at sa isang iglap ang lahat ng ito ay matatapos. Ang matagal na pagiisip at pagpaplano sa gawain ng Dios ay pumapalya sap unto ngayon. Ito ang panahon ng matinding kagipitan, at isang kagipitang nangangailangan ng mabilis na aksyon Ang mga palaisip ng matagal ay maaaring mabitag at magising na huli na ang lahat.

 

2. Mayroon ba talagang seyosong panganib na maraming nagpapahayag na mga Kristyanong tao ang matatagpuang hindi handa at naligaw kapag si Jesus ay nagbalik?

 

Sagot: Oo, ginawag napakalinaw ni Jesus ang puntong iyon. Sya ay nagbabala ng maraming bagay na bibihag at wawasak sa mga Kristyano: (1) Kalabisan, (2) Pagkalasing, (3) mga alalahanin sa buhay, at (4) pagtulog (Luke 21:34; Mark 13:34–36).

A. Kalabisan ay sobrang paggawa ng anumang bagay --pagkain, pagtatrabaho, pagbabasa, paglilibang, atbps. Ikinakabalisa nito ang balanse at sinisira ang malinaw na pagiisip. Hinahadlangan din nito ang paguukol ng panahon kay Jesus.

B. Pagkalasing tumutukoy sa mga bagay na nagdadala sa pagkatuliro at nagbibigay ng pagkainip para sa makalangit na mga bagay. Kabilang sa mga halimbawang ito ay pornograpo, bawal na pakikipagtalik, masasamang kasamahan, pagpapabaya sa pagaaral ng Biblia, pagpapabaya sa pananalangin at pagiwas sa mga serbisyong pansimbahan. Ang mga ganitong bagay ang nagiging sanhi na mabuhay ang mga tao sa kathang isip na mundo at kung kaya’y naiiwan.

C. Mga Alalahanin sa Buhay sumisira sa Kristyano na nagiging abala sa perpektong paggawa ng mga bagay na ang sa oras na para Kay Jesus, sa pananalangin, pagaaral ng Salita, pagpapatotoo, at pagdalo ng mga serbisyo sa simbahan ay nalilimutan na. Sa paggawa nito, ating inaalis an gating mga mata sa tunay na mithiin at nalulunod sa mga bagay sa paligid.

D. Pagtulog tumutukoy sa espiritwal na pagtulog. Ito ang maaaring pinakamalaking problema ngayon. Kapag ang isang tao ay tulog, hindi nya nalalamang sya ay natutulog. Ipinagsasawalang bahala ang ating relasyon kay Jesus, na mayroong anyo ng kabanalan ng walang kapangyarihan, na ikinakapit sa lahat ng mga dakilang mensahe sa iba, at tumatanggi na maging aktibo na makisangkot sa gawain ni Jesus—ang lahat ng ito at marami pang iba ay maaaring gawin ang mga yaong naglalakad ng tulog, malibang mahimalang magising, ay matutulugan ang sandali ng katotohanan.

3. Ako ay umanib sa nalabing iglesia ng Dios at kailanma’y hindi naging masaya sa buong buhay ko. Ngunit hindi rin naman masyadong nililigalig ng Diablo. Bakit kaya ganito?

 

Sagot: Sapagkat ang Diablo ay napopoot sa nalabing bayan ng Dios at inuukol ang kanyang panahon upang subukang saktan at pahinain ang kanilang loob (Revelation 12:17). Si Jesus ay hindi nangako na ang Kaniyang bayan ay hindi maghihirap sa mga pagsubok, hapis, daluhong mula sa Diablo, mahihirap na sitwasyon, at maging mga seryosongpinsala mula kay Satanas. Sa katunayan, Sya ay nangako na ang mga bagay na gaya niyon, ay sya nga, na darating sa Kaniyang bayan (2 Timothy 3:12). Datapuwat, sya ay maluwalhating nangako: (1) bibigyan ang Kanyang bayan ng katagumpayan (1 Corinthians 15:57), (2) Sasamahan nya palagi ang kaniyang bayan, sa anuman na kanilang kakaharapin (Matthew 28:20), (3) bibigyan sila ng kapayapaan (John 16:33; Psalm 119:165), and (4) to never forsake them (Hebrews 13:5). At ang huli, si Jesus at ang Kaniyang Ama ay nangakong mahigpit na hahawakan ang Kanilang mga anak na walang makapaghihiwalay sa mga ito sa Kanilang mga kamay. (John 10:28, 29). Amen!

4. Ano ang ibig sabihin ng salitang "iglesia"?

 

Sagot: Ang salitang "iglesia" ay isinalin mula sa Griegong salita na "ekklesia", na ibig sabihin ay "mga tinawagan." Angkop ngang tunay! Ang bayan ng Dios ay tinawag mula sa sanlibutan at Babilonia sa Kaniyang kawan ng kaligtasan. Nagiging parte ng huling kapanahunang nalabing iglesia ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapabautismo kapag sila ay tinawag ni Jesus. Sabin i Jesus, "Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, ... at sila'y nagsisisunod sa akin." (John 10:27).