Kinakasihan ba ng Dios ang mga Astrologo at Psychic?

Aralin 24

Kung ang ilang nangangalandakang propeta ay biglang tumindig at magsimulang akitin ang karamihan ng nakakapukaw na mensahe, magpagaling ng may sakit, bumuhay ng patay, magpaulan ng apoy mula sa langit, at naglalahad ng kaalaman ng iyong personal na sikreto- maniniwala ka ba sa kanya? Dapat ka bang maniwala? Baka ang pinaka tadhana mo ay direktang nakatali sa iyong abilidad na makilala ang tunay sa pagitan ng tunay at bulaang mga propeta. Kaya napakaimportanteng malaman ang sinasabi ng Biblia tungkol sa napapanahong paksang ito!

1. Sinasabi ba ng Biblia na magkakaroon ng mga tunay na propeta sa huling mga araw sa lupa?

"Sa mga huling araw, sabi ng Dios, Na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman: At ang inyong mga anak na lalake at babae ay manganghuhula, At ang inyong mga binata ay mangakakakita ng mga pangitain" Mga Gawa 2:17

Sagot:   Oo, kapwa mga lalake’t babae ay mangaghuhula sa mga huling araw. (Joel 2:28–32).

2. Si Jesus sa Kaniyang pagakyat ay naglagay ng kaloob na “propeta” sa Kaniyang iglesia, kabilang ang iba opang apat na kaloob: mga apostol, evangelista, pastor, at guro (Mga Taga Efeso 4:7-11). Bakit inilagay ng Dios ang mga kaloob na ito sa iglesia?

“ Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Cristo. ” (Ephesians 4:12).

Sagot:   Ibinigay ni Jesus ang limang kaloob para sa ikasasakdal ng mga banal. Ang pagsasakdal sa huling kapanahunang iglesia ng Dios ay hindi posible kung alinman sa limang kaloob na ito ay mawala.

3. Sa panahon ng Biblia, ang kaloob ba ay limitado sa mga lalake?

Sagot:   Hindi! Bukod sa maraming lalake na mayroong kaloob ng propesiya, ang Dios ay nagbigay din ng kaloob sa walong babae: Anna (Luke 2:36–38); Miriam (Exodus 15:20); Debora (Judges 4:4); Huldah (2 Kings 22:14); at ang apat na anak ni Felipe, isang evangelista (Acts 21:8, 9).

Sinasabi ng Bibliya na binibigyan ng Diyos ng kaloob ng propesiya ang mga kalalakihan at maging ang mga kababaihan.

4. Gaano katagal na mananatili ang mga kaloob na ito sa Kaniyang iglesia?

"Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya, at ang pagkakilala sa Anak ng Dios, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Cristo." (Ephesians 4:13).

 

Sagot:   Sila ay mananatili hanggang sa ang buong bayan ng Dios ay magkaisa, maygulang na mga Kristiyano—na siyang, syempre, magiging sa wakas ng panahon

5. Saan manggagaling ang impormasyong makukuhang ng mga propeta?

“ Sapagka't hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman: kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Dios, na nangaudyokan ng Espiritu Santo ” (2 Peter 1:21).

Sagot:   Ang mga propeta ay magsasalita habang sila ay “inuudyukan ng Banal na Espiritu” Ang salitang “ghost” ay nagmula sa salitang “ghast” na lumang salitang ingles na ang nangangahulugang “espiritu” kaya sa ngayon karaniwan nating sabihin na Banal na “Espiritu”. Ang mga propeta ay hindi

nagpapahayag ng kanilang sariling pribadong opinion sa mga espiritwal na bagay. Ang kanilang kaisipan ay ula kay Jesus, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu.

6. Ang Dios ay nakikipagusap sa mga propeta sa tatlong magkakaibang paraa, Anu-ano ang mga paraang ito?

"I kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kaniya sa pangitain, na kakausapin ko siya sa panaginip." " Sa kaniya'y makikipag-usap ako ng bibig, sa bibig." (Numbers 12:6, 8).

Sagot:   Mga pangitain, Mga panalangin, o mukha sa mukha.

7. Ano ang mga pisikal na ebidensya ng tunay na propeta na nasa pangitain?

Sagot:  

A. Sa una’y mawawalan ng pisikal na lakas (Daniel 10:8).

B. Maaaring pagkatapos ay makatanggap ng sobrenatural na lakas (Daniel 10:18, 19).

C. Walang hininga sa katawan (Daniel 10:17).

D. Makapagsasalita (Daniel 10:16).

E. Walang kamalay malay sa paligid (Daniel 10:5–8; 2 Corinthians 12:2–4).

F. Ang mga mata ay nakadilat (Numbers 24:4).

Tandaan: Bagamat ang mga naunang anim na punto sa Biblia ay ang mga pisilak na ebidensya g isang tunay na propeta na nasa pangitai, hindi lahat ay palaging lilitaw ng magkasama. Ang isang propeta ay maaaring tunay na nasa pangitain nang walang pagpapakita ng lahat ng anim na ebidensya.

8. Ang paggawa ng malalaking tanda ba ay katibayan na ang propeta ay sa Dios?

“ Sapagka't sila'y mga espiritu ng mga demonio, na nagsisigawa ng mga tanda”  (Revelation 16:14).

Sagot:   Hindi! Ang diablo at kaniyang mga kampon ay mayroon ding kapangyarihang gumawa ng mga tanda. Ang mga himala ay nagpapatunay lamang ng isang bagay: sobrenatural na kapangyarihan. Subalit ang gayong kapangyarihan ay nagbubuhat kapwa sa Dios at kay satanas.(Deuteronomy 13:1–5; Revelation 13:13, 14).

9. Sa anong mapanganib na huling kapanahunang kapahamakan tayo binababalaan ni Jesus?

"Sapagka't may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa't ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang." (Matthew 24:24).

Sagot:   Ang Dios ay nagbababala sa atin sa mga bulaang Cristo at bulaang

propeta na magiging malubhang nakahihikayat na kanilang madadaya ang lahat maliban sa mga hinirang ng Dios. Bilyun-bilyon ang mga madadaya at maliligaw.

10. Paano ba natin malalaman kung tunay o bulaan ang isang propeta?

"Sa kautusan at sa patotoo! kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila." (Isaiah 8:20).

Sagot:   Subukin ang kanilang katuruan at aggawi gamit ang Salita ng Dios, ang Biblia.Kung sila ay nagtuturo o kumikilos ng taliwas sa Kasulatan, sila a mga bulaang propeta at “tunay na walang umaga sa kanila.”

11. May ilang uri ban g mga bulaang propeta ang particular na pinapangalanan at kinukondena ng Biblia?

Sagot:   Oo. Deuteronomy 18:10–12 at Revelation 21:8 ay nagsasalita laban sa mga sumusunod na uri ng bulaang mga propeta:

A. Engkantador—nangkukulam o gumagamit ng gayuma.

B. Manghuhula--astrologo.

C. Manggagaway—mga nagsasabing nakikipagusap sa mga espiritu ng patay.

D. Mga kumukonsulta sa pamilyar na mga espiritu--Espiritista.

E. Mga nagsisipaghula--Manghuhula. F. Salamangkero—katulad ng manghuhula.

G. Necromancer—iba pang tawag para sa engkantador.

H. Mangkukulam--Babaeng psychic.

I. Mangkukulam--Lalakeng psychic.

 

Tandaan: Halos lahat ng mga bulaang propetang ito ay nagsasabing mayroon silang pakikipagugnayan sa mga espiritu ng patay. Ang Biblia ay malinaw na nagsasabi na ang patay ay hindi maaaring makausap ng mga buhay. (Ang Study Guide 10 ay naglalaman ng maraming impormasyon sa kamatayan.) Ang mga di-umano’y espiritu ng mga patay ay ang mga masasamang anghel, o demonio (Revelation 16:13, 14). Bolang Kristal, pagbabasa ng palad,pagbabasa ng dahon, astrologo, at pakikipagusap sa mga di umano’y mga espiritu ng mga patay ay hindi paraan ng Dios upang makipagugnayan sa mga tao.Ang Kasulatan ay malinaw na nagtuturo na lahat ng magiging sangkot sa mga gayong bagay ay karumaldumal (Deuteronomy 18:12). At ang mas masama, yaong mga patuloy na nakikisangkot ay pagsasahan ng kaharian ng Dios (Galatians 5:19–21; Revelation 21:8; 22:14, 15).

12. Ang pangunahin bang gawain ng tunay na propeta ay ang maglingkod sa iglesia o sa mga hindi nagsisisampalataya?

"Nguni't ang panghuhula ay hindi sa mga hindi nagsisisampalataya, kundi sa mga nagsisisampalataya.." (1 Corinthians 14:22).

 

Sagot:   Ang Biblia ay malinaw. Bagamat ang mensahe ng propeta ay maaaring magpatibay sa publiko, ang pangunahing layunin ng propesiya ay upang paglingkuran ang iglesia.

13. Ang huling kapanahunan bang iglesia ay may kaloob na propesiya?

Sagot:   Sa Study Guide 23, ating natuklasan na si Jesus ay nagbigay ng anim na puntong deskripsyon ng Kaniyang huling kapanahunang iglesiawe discovered that Jesus. Tayo ay magbalik tanaw sa anim na punto:

A. Ito ay hindi opisyal na maitatatag bilang isang organisasyon sa pagitan ng A.D. 538 at 1798.

B. Ito ay babangon at gagawing ang kanyang gawain pagkatapos ng 1798.

C. Tutuparin nito It ang Sampung Utos, kabilang ang kapitong araw na Sabbath ng ikaapat na utos.

D. Meron itong kaloob na propesiya.

E. Ito ay magiging pandaigdigang misyonerong iglesia.

F. Ito ay magtuturo at mangangaral ng tatlong-puntong mendahe ni Jesus sa Revelation 14:6–14.

Mahalaga na matandaan na ang huling kapanahunang nalabing iglesia ng Dios ay dapat na kaayon lahat ang anim na palatandaan ni Jesus. Nangangahulugan ito na ang kaloob na propesiya ay dapat na kasama. Dapat meron itong propeta.

14. Kapag umanib ka sa huling kapanahunang iglesia ng Dios, na mayroon ng lahat ng kaloob, paano ka nito maaapektuhan?

 

"Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabikabila ng lahat na hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian.” (Ephesians 4:14).

 

Sagot:   Espirituwal na iaangkla ka nito. Hindi ka na magiging Hindi ka na magaalinlangan at matitinag pa sa iyong mga paniniwala.

Ang pagsali sa iglesya ng Diyos, na may lahat ng mga kaloob, ay makapagpapalakas sa iyo sa espirituwal.

Ang mata ng iglesya ay sumasagisag sa propesiya.

15. Si apostol Pablo sa 1 Mga Taga Corinto 12:1-18, ay nagustuhan ang mga kaloob na ibinigay ni Jesus sa iglesia na mga parte ng katawan. Anong parte ng katawan ang naglalarawan ng kaloob na propesiya?

 

"Nang una sa Israel, pagka ang isang lalake ay mag-uusisa sa Dios, ay ganito ang sinasabi, Halika, at tayo'y pumaroon sa tagakita: sapagka't yaon ngang tinatawag na Propeta ngayon ay tinatawag nang una na Tagakita." (1 Samuel 9:9).

 

Sagot:  Dahil minsan tinatawag na tagakita ang isang propeta (isang taong nakakakita ng hinaharap), mga mata ang pinaka maglalarawan sa kaloob na propesiya.

16. Dahil ang propesiya ang mga mata ng iglesia, magiging ano ang kondisyon ng iglesia na walang kaloob na propesiya?

 

Sagot:   Magiging bulag ito. Tinukoy ni Jesus ang mga kasunod na kapahamakan nang Kaniyang sinabi, " kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapuwa sila mangahuhulog sa hukay." (Matthew 15:14).

17. Dapat bang nasa nalabing iglesia ng Dios ang lahat ng kaloob na ibinigay ni Cristo?

Sagot:  Oo. Malinaw na tinuturo ng Kasulatan na ang huling kapanahunang nalabing iglesia ay " hindi nagkulang sa anomang kaloob", na nangangahulugang dapat na mayroon ng lahat na kaloob, kabilang ang kaloob na propesiya (1 Corinthians 1:5–8).

18. Ipinupunto ng Apocalipsis 12:17 na ang huling kapanahunang nalabing iglesia ng Dios ay “mayroong patotoo ni Jesus"sinasabi naman ng Apocalipsis 19:10 "ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula." Matitiyak ba natin na ang ibig sabihin nito ay mayroon dapat na propeta ang iglesia?

Sagot: Oo. Isang anghel ang nagsabi kay Juan sa Revelation 19:10 na siya ay "kapuwa mo alipin" ni Juan, isa sa kaniyang "kapatid" na mayroong patotoo ni Jesus. Ang parehong anghel na ito ay inulit ang parehas na mensahe kay

Juan sa Revelation 22:9. Kaniyang sinabi, "ako'y kapuwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta" Pansinin na sa pagkakataong ito’y tinawag nya ang kaniyang sarili na propeta imbes na may patotoo ni Jesus. Kaya, maliwanag na,ang pagkakaroon ng “patotoo ni Jesus” at ang pagiging propeta ay magkasingkahulugan.

19. Sa anong iba pang pantanging kahulugan ang mga salitang “patotoo ni Jesus.”?

Sagot: Ang “patotoo ni Jesus” ay nangangahulugan na ang mga salita ng isang propeta ay mula kay Jesus. Kaya turing natin ang mga salita ng isang propeta bilang espesyal na mensahe para sa atin mula kay Jesus. (Revelation 1:1; Amos 3:7). Ang pagdudulot ng kadustaan, sa anumang paraan, sa isang propeta ay napakadelikadong bagay. Ito ay gaya ng pagdudulot ng kadustaan kay Jesus na siyang nagsugo sa kanila upang sila ay gabayan. Hindi katakatakang nagbabala ang Dios, "huwag ninyong gawan ng masama ang mga propeta ko" Psalm 105:15.

20. Ano ang mga kwalipikasyon sa Biblia para sa isang tunay na propeta?

Sagot: 

Ang mga Bibliang punto para sa tunay na propeta ay ang mga sumusunod:

A. namumuhay ng may kabanalan (Matthew 7:15–20).

B. Tinawag ng Dios para sa paglilingkod (Isaiah 6:1–10; Jeremiah 1:5–10; Amos 7:14, 15).

C. Nagsasalita at nagsusulat ng sangayon sa Biblia (Isaiah 8:19, 20).

D. Nanghuhula ng mga pangyayaring magaganap (Deuteronomy 18:20–22).

E. Magkakaroon ng mga pangitain (Numbers 12:6).

21. Ang Dios ba ay nagbigay ng propeta sa kaniyang huling kapanahunang iglesia?

Sagot:   Oo! Ito ang mga maiikling detalye:

Ang Dios ay Tumawag ng isang Kabataang Babae

Ang huling kapanahunang iglesia ay nagsimulang mabuo noong mga unang taon ng 1840’s at desperadong nangangailangan ng gabay. Kaya, sangayon sa Kaniyang pangako sa Amos 3:7, Ang Dios ay tumawag ng kabataang babae na nagngangalang Ellen Harmon upang maging Kaniyang propetisa. Tinanggap ni Ellenang tawag. Siya ay napinsala sa isang aksidente sa edad na siyam at kinailangang huminto sa eskuwela na mayroon lamang tatlong pormal na taon sa edukasyon. Ang kaniyang kalusugan ay mahina hanggang, sa tawagin ng Dios sa edad na 17, sya ay may timbang na 70 libra at sumusuko na sa kamatayan.

Siya ay naglingkod ng 70 mga Taon

Tinanggap ni Ellen ang tawag ng Dios na may pagkaunawang bibigyan siya ng kakayahang pisikal at pananatilihin siyang mapagpakumbaba. Siya ay

nabuhay ng karagdagang 70 taon at namatay sa edad na 87. Iginiit niya na ang kaniyang layunin at gawain ay ituro ang iglesia at mga miyembro nito sa Biblia—na siyang dapat na paniniwala--at kay Jesus na may malayang handog ng katuwiran. Tinupad ni Ellen ang lahat ng pagsubok sa isang propeta na binabanggit sa Study Guide na ito.

Ang Kaniyang Sagisag na Panulat at Mga Aklat

Pinakasalan ni Ellen si James White, isang klero, at sumulat sa ilalim ng pangalang Ellen G. White. Siya ay isa sa mga mabungang babaeng manunulat sa mundo. Binabasa sa buong daigdig ang kaniyang mga aklat, nagbibigay ng payo sa kalusugan, edukasyon, pagtitimpi, ang Kristiyanong tahanan, pagiging magulang, paglalathala at pagsusulat, pagtulong sa nangangailangan, pangangasiwa, pagbabahagi ng evangelio, Kristiyanong pamumuhay, at marami pang iba.

Ang kaniyang librong Education ay kinukonsiderang awtoridad sa larangang ito. Ito ay ginagamit ng mga secular na unibersidad bilang aklat-aralin.Ito ay napakamapangunawa at makabuluhan na minsan itong kinopya ng ministeryo ng edukasyon ng isang particular na bansa, na inilathala sa ilalim ng pangalang Dr. Florence Stratemeyer, dating propesor ng edukasyon ng University of Columbia, at sinabing ang aklat ay naglalaman ng "modernong konsepto sa edukasyon " at “mas maaga ng limampung taon sa kaniyang panahon." Si Dr. Clive McCay, dating propesor ng nutrisyon sa Cornell University, ay nagsabi tungkol sa kaniyang sulat tungkol sa kalusugan: “sa kabila ng katotohanang ang mga gawa ni Mrs. White ay isinulat na bago pa man ang pagdating ng modernong siyentipiko sa nutrisyon, walang mas hihigit na pangkalahataang gabay ang magagamit sa ngayo. Ang Tagapagbalitang si Paul Harvey ay nagsabi na siya ay "nagsulat ng gayong kalalim na kaunawaan sa isang paksa ng nutrisyon na lahat maliban sa dalawa sa maraming prinsipyong kaniyang itinaguyod ay siyentipikong nabuo."

Ang kaniyang librong The Desire of Ages, sa buhay ni Cristo, ay binansagang "obra maestrang ingles" ng Stationers Hall sa London. Ito ay nakakatuwa at nakakapagbigay inspirayson na di kayang ilarawan. Sabi nya tungkol sa paksa ng katalinuhan na ang IQ ng isang tao ay maaaring tumaas—hindi pa man sumasangayon ang mga eksperto. Sabi niya noong 1905 na ang cancer ay isang germ (o virus), na inendorso lamang ng medical na siyensya noong 1950s. Si Ellen G. White ay sinasabing ikaapat na manunulat na may pinakamaraming salin sa lahat ng panahon.Ang kaniyang librong tungkol sa Kristiyanong pamumuhay, Steps to Christ, ay isinalin sa mahigit 150 na mga wika at dialekto. (Para sa libreng kopya ng nagbibigay ng inspirasyong librong ito, pakisulatan ang Amazing Facts.)

22. Si Ellen White ba ay nagkaroon ng mga pangitain?

Sagot: Oo, marami ang mga ito. Nagtagal ang mga ito mula sa ilang minute hanggang anim na oras. At nakatagpo nito ang pamantayan ng Biblia para sa pangitain na inihanay na sagot sa ikapitong tanong ng Study Guide na ito.

23. Ang mga salita ba ni Ellen White ay parte ng Biblia, o karadagan sa Biblia?

Sagot: Hindi! Ang doktrina ay nagmumula lamang sa Biblia. Bilang huling kapanahunang propeta, ang kaniyang layunin ay bigyan ng diin ang pagibig ni Jesus at ang kaniyang malapit na pagdating. Kaniyang hinihimok ang mga tao na paglingkuran Siya at tanggapin ang Kaniyang katuwiran bilang malayang kaloob. Itinuturo rin niya ang atensiyon mga tao sa propesiya ng Biblia para sa huling kapanahunang panahon—lalo na ang tatlong puntong mensahe ni Jesus para sa sanlibutan ngayon (Revelation 14:6–14)—at hinimok na mabilis at pansanlibutang ibahagi nila ang mga mensaheng ito ng pagasa.

24. Si Ellen ba ay nagsasalita ng sangayon sa Kasulatan?

Sagot:    Oo! Ang kaniyang mga sulat ay puno ng Kasulatan. Ang kaniyang pahayag at malinaw na layunin ay ituro ang mga tao sa Biblia. Ang kaniyang mga salita ay hindi kailanman taliwas sa Salita ng Dios.

25. Paano ko matatanggap si Ellen White ilang isang tunay na propeta, as a true prophet, kung hindi ko naman nalalaman kung ano ang kaniyang sinulat?

Sagot:   Hindi pa, hanggang sa mabasa mo ang sinulat niya. Gayunpaman, malalaman mong kaniyang:

 

(1) ipinasa ang mga pagsubok sa isang propeta

(2) ginawa ang gawain ng isang propeta, at

(3) Ang tunay na uling kapanahunang iglesia ng Dios ay kailangan na mayroong propeta.

 

Amin kayong hinihimok na kumuha ng isa sa kaniyang mga libro at basahin. (Ang murang paperback na kopya ng The Desire of Ages ay maaaring mabili sa Amazing Facts, Inc.) Sa pagbasa mo nito, itanong mo sa iyong sarili kung inilalapit ka nit okay Jesus at kung ito ay sangayon sa Biblia. Ito’y isinulat para sa’yo. Lubos kang mahuhumaling dito.

26. Ano ang tatlong puntong utos ang ibinigay ni Pablo sa atin tungkol sa isang propeta?

Sagot:   "Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula; Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti." 1 Tesalonica 5:20, 21.Sinasabi ng apostol pablo na huwag hamakin o "balewalain" ang isang propeta. Sa halip, dapat na maingat nating subukin ang sinasabi at ginagawa ng isang propeta sa pamamagitan ng Biblia. Kung ang mga sinasabi ng propeta at ginagawi ay sangayon sa Biblia, dapat natin silang pakinggan. Ito ang hinihiling ni Jesus sa Kaniyang huling kapanahunang bayan ngayon.

27. Paano tinutukoy ni Jesus ang pagtanggi sa mga salita at payo ng isang tunay na propeta?

Sagot:    Binibilang ni Jesus na pagtatakuwil sa payo ng Dios ang pagtatakuwil sa isang tunay na propeta (Luke 7:28–30). Bukod diyan, malinaw niyang ipinahayag na ang kasaganaang espirituwal ay nakasalalay sa pananampalataya sa Kaniyang mga propeta. (2 Chronicles 20:20).

28. Naguumpisa ba ang tunay na huling kapanahunang propeta ng bagong doktrina o ang doktrina ay mahigpit na magmumula lamang sa Biblia?

Sagot:   Ang tunay na huling kapanahunang propeta ay hindi nagsisimula ng bagong doktrina (Apocalipsis 22:18, 19). Ang Biblia ay ang pinagmumulan ng lahat ng doktrina. Gayunman, ang mga tunay na propeta ay:

A. Maghayag ng mga kapanapanabik na bagong bahagi ng makalumang panahong doktrina sa Biblia na hindi malinaw hanggang maipaliwanag ng propeta (Amos 3:7).

 

B. Pinamumunuan ang bayan ng Dios sa mas malapit na paglakad kasama si Jesus at malalim na pagaaral sa Kaniyang Salita.

C. Tulungan ang bayan ng Dios na maunawaan ang mahirap, malabo, o di napapansing bahagi ng Biblia upang biglang mabuhay para sa atin at magbigay ng lubos na kaligayahan.

D. Tulungan protektahan ang bayan ng Dios sa pagiging panatiko, pandraya, at espirituwal na pagkalasing.

E. Tulungang maintindihan ng bayan ng Dios ang mga huling kapanahunang propesiya na syang, pinatutunayan ng araw araw na pangyayari, na walang anu-ano’y nabibigyan ng bagong kahulugan.

F. Tulungan ang bayan ng Dios na maramdaman ang katiyakan ng malapit na pagdating ni Jesus at wakas ng sanlibutan.

Para sa malalim na pag-ibig para kay Jesus, isang masigla na bagong kapananabikan tungkol sa Biblia, at isang bagong pagkaunawa ng mga propesiya sa Biblia—makinig sa huling kapanahunang propeta ng Dios. Makikita mo ang buhay sa mga maluwalhating bagong dimension. Tandaan, sinabi ni Jesus na Kaniyang babasbasan ang Kaniyang huling kapanahunang iglesia ng pinaka-matulunging mga mensahe ng hula. Purihin ang Panginoon! Kaniyang ginagawa ang lahat na hindi maiisip ng langit para sa Kaniyang huling kapanahunang bayan. Layon Niyang iligtas ang Kaniyang bayan at dalhin sa kaniyang maluwalhating walang hanggang kaharian. Yaong mga susunod sa Kaniya ay garantisadong makakapasok sa langit (Matthew 19:27–29).

Tandaan: Ito ay ang ika-siyam at huling Study Guide sa mensahe ng tatlong anghel na paksa sa Revelation 14:6–14. Tatlong kagilagilalas na Study Guides sa ibang maselang paksa na natitira.

29. Ako ay handang subukin ang mga sulat ni Ellen White's sa pamamagitan ng Kasulatan at tanggapin ang mga ito kung sangayon nga Kasulatan ang mga ito.

- SAGOT

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Anong mangyayari sa isang iglesia kung walang propeta?

Sagot: "Kung saan walang pangitain [propesiya], ang bayan ay sumasama: nguni't siyang nagiingat ng kautusan ay maligaya siya.” Proverbs 29:18 KJV Kapag ang iglesia ay walang propeta na magpapayo, maggagabay at mangungunang bumalik kay Jesus at sa Biblia, ang mga tao ay magangapa sa nakakalitong paraan (Psalm 74:9, 10) at malilipol bandang huli.

 

2. Sa palagay mo ba mayroong karagdagang tunay na propeta ang lilitaw mula ngayon hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesus?

 

Sagot: Batay sa propesiya ni Joel (Joel 2:28, 29), lumalabas na tiyak na ito ay posible. Mayroon ding mga bulaang propeta (Matthew 7:15; 24:11, 24). Dapat na maging handa tayo na subukin ang mga propeta sa pamamagitan ng BIblia (Isaiah 8:19, 20; 2 Timothy 2:15), Makikinig lamang sa kanilang payo kung sila ay tunay at itatakuwil kung sila ay huwad. Alam ng Dios kapag kailangang gisingin ng mga propeta ang mga tao, babalaan, at ibalik sila kay Jesus at Kaniyang Salita. Nagpadala siya ng propeta (Moses) upang ilabas ang kaniyang Bayan mula sa Ehipto (Hosea 12:13). Nagpadala sya ng isang propeta (Juan Bautista) upang ihanda ang mga tao para sa unang pagdating ni Jesus (Mark 1:1–8). Kaniya ring ipinangako ang mensahe ng hula para sa huling mga araw. Pinadala sila ng Dios upang ituro tayo sa Biblia at sa mahahalagang huling kapanahunang propesiya; upang pagtibayin, himukin, at bigyan ng katiyakan; at maging tulad tayo ni Jesus upang maging “walang kapintasan” pag dumating ang Maestro. Kung wala ang tulong ng propeta, marami ang maliligaw sa pamamagitan ng muling pagkakasala, espirituwal na pagtulog, at pagiging sobrang abala. Kaya ating malugod na tanggapin ang mensahe ng hula at purihin ang Dios sa pagpapadala sa kanila para sa ating personal na ikabubuti.

3. Bakit halos lahat ng iglesia ngayon ay walang kaloob na propesiya?

 

Sagot: Sapagkat karaniwan lang na nagpapadala ng propeta ang Dios sa Kaniyang iglesia kapag ito ay tumutupad sa Kaniyang mga kautusan. Because God normally sends prophets to His church only when it is keeping His commandments. Pansinin kung paanong ang Lamentations 2:9 ay inilagay ito: "hindi kinaroroonan ng kautusan; Oo, ang kaniyang mga propeta ay hindi nangakakasumpong ng pangitaing mula sa Panginoon." Pakibalikan ang mga sumusunod na teksto: Ezekiel 7:26, Jeremiah 26:4–6, Ezekiel 20:12–16, at Proverbs 29:18. Ang mga bersikulong ito ay nagpapatunay na kapag binalewala natin ang Kaniyang mga kautusan, hindi Siya magpapadala ng isang propeta. Kapag sila ay nagsimulang sumunod sa Kaniyang mg autos, Siya ay nagpapadala ng isang propeta upang tumulong, humimok, at gumabay. Kaya kapag ang nalabing iglesia ng Dios ay umahon sa pagtupad ng Kaniyang mg utos, ito ay oras na para sa isang propeta. At ang Dios ay nagpadala-- So when God's remnant church for the end time emerged keeping His commandments, it was time for a prophet. And God sent one—ayon mismo sa tinakdang panahon.

4. Ano ang magagawa ko upang maging makabuluhan sa akin ang kaloob na propesiya?

 

Sagot: Ang paraan upang maging makabuluhan ang propesiya ay ang pagaralan niyo ito at mapanalangining sundin ito sa gayon ay magabayan ka ni Jesus at ingatan ka at ihanda ka para sa Kaniyang pagdating"Nagpapasalamat akong lagi sa aking Dios... Na kayo ay pinayaman sa kanya, ... Gaya ng pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Cristo [Espiritu ng Hula]: Ano pa't kayo'y hindi nagkulang sa anomang kaloob; na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo; 8Na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan, upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo." (1 Corinthians 1:4–8).

5. Alin sa dalawang ito—ang kaloob na propesiya o kaloob na wika—ang may malaking papel na gagampanan sa huling kapanahunang iglesia ng Dios?

 

Sagot: Ang kaloob na propesiya ang gaganap na pangunahing papel. Nakalista ito sa 1 Corinthians 12:28 bilang pangalawang mahalaga sa lahat ng mga kaloob, habang ang kaloob na wika ay huling nakalista. Ang iglesiang walang kaloob na propesiya ay bulag (tingnan ang ika 16 na tanong sa Study Guide na ito). Seryosong binalaan ni Jesus ang Kaniyang huling kapanahunang iglesia sa panganib ng pagiging bulag at hinimok silang pahiran ang kanilang mga mata ng makalangit na pamahid sa mata upang sila ay makakita (Revelation 3:17, 18). Ang pamahid sa mata ay naglalarawan sa Banal na Espiritu (1 John 2:20, 27; John 14:26), na siyang nagbibigay ng mga kaloob sa iglesia (1 Corinthians 12:4, 7–11). Ang pakikinig sa mga salita ng propeta ng Dios ay tutulong sa KAniyang huling kapanahunang nalabing bayan na malinaw na maunawaan ang Biblia at maiwasan ang pagaalinlangan at pagkalito.

6. Ako ay naniniwala na “Biblia at Biblia lamang” ang pinagmumulan ng doktrina at gabay para sa Kristiyanong pamumuhay. Anopa’t aking itinatakuwil ang lahat ng makabagong propeta.

 

Sagot: Tama ka sa paniniwalang Biblia ang pinagmumulan ng Kristiyanong doktrina. Subalit, pakitandaan na ang Biblia ay nagtuturo na Biblia:

A. Ang kaloob na propesiya ay iiral sa iglesia ng Dios hanggang sa wakas ng panahon (Ephesians 4:11, 13; ).

B. Ang huling kapanahunang iglesia ni Jesus ay magkakaroon ng kaloob na propesiya (Revelation 12:17; 19:10; 22:9).

C. Ang pagtanggi sa payo ng tunay na propeta ay pagtanggi sa payo ng Dios (Luke 7:28–30).

D. Tayo ay inatasan na subukin ang mga propeta at sundin ang kanilang mga payo kung sila ay nagsasalita at namumuhay ng sangayon sa Biblia (1 Thessalonians 5:20, 21).

Ang mga tao na ibinabase ang kanilang pananampalataya sa “Biblia lamang” ay nararapat na sundin ang payo tungkol sa mga propeta. Ang tunay na propeta ay palaging nagsasalita na sangayon sa Biblia. Ang mga propeta na sinasalungat ang Salita ng Dios ay mga bulaan at dapat na itakuwil.Kapag nabigo ako na makinig at subukin ang mga propeta, hindi ko binabase ang aking pananampalataya sa Biblia, na siyang inuutos na gawin.