Kinakasihan ba ng Diyos

ang mga Astrologo at Espiritista?

PNG SG 24.png

Aralin 24

Kung ang ilang nangangalandakang propeta ay biglang tumindig at magsimulang akitin ang karamihan ng nakapupukaw na mensahe, magpagaling ng may sakit, bumuhay ng patay, magpaulan ng apoy mula sa langit, at naglalahad ng kaalaman ng iyong personal na sikreto—maniniwala ka ba sa kanya? Dapat ka bang maniwala? Ang iyong tunay na kapalaran ay maaaring nakatali nang direkta sa iyong kakayahang makilala sa pagitan ng totoo at maling mgapropeta. Kaya napakaimportanteng malaman ang sinasabi ng Biblia tungkol sa napapanahong
paksang ito!

1. Itinuturo ba ng Biblia na magkakaroon ng mga totoong propeta sa mga huling araw ng sanlibutan?

“At sa mga huling araw, sabi ng Diyos, mula sa aking Espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman; at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya” (Mga Gawa 2:17).

Sagot:   Oo. Kapwa mga lalaki at babae ay mangaghuhula sa mga huling araw (Joel 2:28–32).

2. Si Jesus sa Kanyang pag-akyat ay naglagay ng kaloob ng mga propeta sa Kanyang iglesya, kabilang ang iba pang-apat na mga kaloob: mga apostol, mga ebanghelista, mga pastor, at mga guro (Efeso 4:7–11). Bakit inilagay ng Diyos ang mga kaloob na ito sa iglesya?

“Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Cristo” (Efeso 4:12).

Sagot:   Ibinigay ni Jesus ang limang mga kaloob para sa ikasasakdal ng mga banal. Ang pagsasakdal sa huling kapanahunang iglesya ng Diyos ay hindi posible kung alinman sa limang kaloob na ito ay mawala.

3. Sa panahon ng Biblia, ang kaloob ba ay limitado lamang sa mga lalaki?

Sagot:   Hindi! Bukod sa maraming lalaki na mayroong kaloob ng propesiya, ang Diyos ay nagbigay din ng kaloob sa walong babae: Ana (Lucas 2:36–38); Miriam (Exodo 15:20); Debora (Mga Hukom 4:4); Hulda (2 Mga Hari 22:14); at ang apat na anak ni Felipe, isang ebanghelista (Mga Gawa 21:8, 9).

S24Picture2.jpg

Sinasabi ng Bibliya na binibigyan ng Diyos ng kaloob ng propesiya ang mga kalalakihan at maging ang mga kababaihan.

S24Picture3.jpg

4. Gaano katagal na mananatili ang mga kaloob na ito sa
Kanyang iglesya?

“Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya, at sa ganap na pagkakilala sa Anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Cristo” (Efeso 4:13).

 

Sagot:   Sila ay mananatili hanggang sa ang buong bayan ng Diyos ay magkaisa, may sapat na gulang na mga Cristiano—na siyang, syempre, hanggang sa maging kahulihulihang panahon.

5. Saan manggagaling ang impormasyong makukuha ng mga propeta?

“Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo” (2 Peter 1:21).

Sagot:   Ang mga propeta ay hindi nagpapahayag ng kanilang sariling pribadong opinyon sa mga espirituwal na bagay. Ang kanilang kaisipan ay mula kay Jesus, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu.

S24Picture4.jpg

6. Ang Diyos ay nakikipagusap sa mga propeta sa tatlong magkakaibang paraan. Anu-ano ang mga paraang ito?

“Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong PANGINOON ay magpapakilala sa kanya sa pangitain, at kakausapin ko siya sa panaginip. Sa kanya’y nakikipag-usap ako nang harapan” (Mga Bilang 12:6, 8).

Sagot:   Mga pangitain, mga panaginip, o mukha sa mukha.

S24Picture5.jpg

7. Ano ang mga pisikal na katibayan ng tunay na propeta na nasa pangitain?

Sagot:  

A. Sa una’y mawawalan ng pisikal na lakas (Daniel 10:8).


B. Maaaring pagkatapos ay makatatanggap ng kakaibang kapangyarihan (Daniel 10:18, 19).

C. Walang hininga sa katawan (Daniel 10:17).

D. Makapagsasalita (Daniel 10:16).
 

E. Walang kamalay-malay sa paligid (Daniel 10:5–8; 2 Corinto 12:2–4).


F. Ang mga mata ay nakadilat (Mga Bilang 24:4).

Ang anim na puntong ito sa Biblia ay nagbibigay ng pisikal na katibayan ng isang tunay na propeta sa pangitain; hindi lahat ng mga ito ay palaging lilitaw nang magkasama. Ang pangitain ng isang propeta ay maaaring maging tunay na hindi ipinapakita ang lahat ng anim na katibayan nang sabay-sabay.

8. Ang paggawa ba ng malalaking tanda ay katibayan na ang propeta ay sa Diyos?

“Sila’y mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda” (Apocalipsis 16:14).

Sagot:   Hindi! Ang diyablo at kanyang mga kampon ay mayroon ding kapangyarihang gumawa ng mga tanda. Ang mga himala ay nagpapatunay lamang ng isang bagay:

 

kakaibang kapangyarihan. Subalit ang gayong kapangyarihan ay kapwa nagmumula sa Diyos at kay Satanas (Deuteronomio 13:1–5;Apocalipsis 13:13, 14).

S24Picture6.jpg
S24Picture7.jpg

9. Sa anong mapanganib na kapahamakan ng katapusan tayo binabalaan ni Jesus

“Sapagkat lilitaw ang mga bulaang Cristo at ang mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupa’t ililigaw, kung maaari, pati ang mga hinirang” (Mateo 24:24).

Sagot:   Ang Diyos ay nagbababala sa atin sa mga bulaang Cristo at bulaang propeta na magiging malubhang nakahihikayat na kanilang madadaya ang
lahat maliban sa mga hinirang ng Diyos. Bilyun-bilyon ang mga madadaya at maliligaw.

10. Paano ko ba malalaman kung tunay o bulaan ang isang propeta?

“Sa kautusan at sa patotoo! Kung hindi sila nagsasalita nang ayon sa salitang ito ay sa dahilang wala silang umaga” (Isaias 8:20).

Sagot:   Subukin ang kanilang katuruan at suriin gamit ang Salita ng Diyos, ang Biblia. Kung sila ay nagtuturo o kumikilos ng taliwas sa Kasulatan, sila ay mga bulaang propeta at “wala silang umaga.”

11. May ilang uri ba ng mga bulaang propeta ang partikular na pinangalanan at kinondena ng Biblia?

Sagot:   Oo. Ang Deuteronomio 18:10–12 at Apocalipsis 21:8 ay nagsasalita laban sa mga sumusunod na uri ng bulaang mga propeta:

A. Ang manghuhula—Astrologo.
 

B. Ang manggagaway—isa na nagsasabing makipag-ugnay sa mga espiritu ng patay.
 

C. Midyum—nagsisilbing daan para sa mga espiritu ng patay.
 

D. Isa na nagsasagawa ng pangkukulam—manghuhula.
 

E. Engkantador—nangkukulam o gumagamit ng gayuma.
 

F. Espiritista—isa na nagsasabing kausap ang patay.
 

G. Mangkukulam—babaeng/lalaking espiritista.

 

Tandaan: Karamihan sa mga huwad na propetang ito ay sinasabing may
pakikipag-ugnay sa mga espiritu ng mga patay. Malinaw na sinasabi ng Biblia na ang mga patay ay hindi maaaring makipag-ugnayan sa mga buhay. (Ang Aralin 10 ay naglalaman ng maraming impormasyon sa kamatayan.) Ang mga di-umano’y espiritu ng mga patay ay ang mga masasamang anghel—mga demonyo (Apocalipsis 16:13, 14). Bolang kristal, pagbabasa ng palad, pagbabasa ng dahon, astrologo, at pakikipag-usap sa mga di-umano’y mga espiritu ng mga patay ay hindi paraan ng Diyos upang makipag-ugnayan sa mga tao. Malinaw na itinuturo ng Banal na Kasulatan na ang lahat ng mga bagay na ito ay karumaldumal (Deuteronomio 18:12). At ang mas malala pa,
yaong mga patuloy na nakikisangkot ay tatanggalin sa kaharian ng Diyos (Galacia 5:19–21; Apocalipsis 21:8; 22:14, 15).

S24Picture9.jpg

12. Ang tunay na pangunahing gawain ba ng propeta ay maglingkod sa iglesya o maglingkod sa mga hindi mananampalataya?

“Subalit ang propesiya ay hindi sa mga hindi mananampalataya, kundi sa mga sumasampalataya” (1 Corinto 14:22).

 

Sagot:   Ang Biblia ay malinaw. Bagamat ang mensahe ng propeta ay maaaring magpatibay sa publiko, ang pangunahing layunin ng propesiya ay upang paglingkuran ang iglesya.

13. Ang iglesya ba sa huling kapanahunan ay may kaloob na propesiya?

Sagot:   Sa Aralin 23, ating natuklasan na si Jesus ay nagbigay ng anim na puntong paglalarawan ng Kanyang iglesya sa huling kapanahunan. Suriin natin ang anim na puntos na ito:

A. Ito ay hindi pa opisyal na naitatatag bilang isang samahan sa kalagitnaan ng ad 538 at 1798.
 

B. Ito ay babangon at gagawin ang gawain nito pagkatapos ng 1798.
 

C. Ito ay makasusunod sa Sampung Utos ng Diyos, kasama ang ikapitong araw na Sabbath ng ikaapat na utos.
 

D. Ito ay magkakaroon ng kaloob na propesiya.
 

E. Ito ay magiging pandaigdigang misyonaryong iglesya.
 

F. Ito ay mangangaral ng mensahe ng tatlong anghel ng Apocalipsis 14:6–14.

Mahalaga na matandaan na ang nalabing iglesya ng Diyos sa huling kapanahunan ay dapat na kaayon lahat ang anim na palatandaan ni Jesus. Ito’y nangangahulugan na ang kaloob na propesiya ay dapat na kasama. At magkakaroon ng isang propeta.

14. Kapag sumali ka sa iglesya ng Diyos sa huling kapanahunan, na mayroon lahat ng mga kaloob, paano ito makakaapekto sa iyo?

 

“Tayo’y huwag nang maging mga bata, na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral, sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya” (Efeso 4:14).

 

Sagot:   Espirituwal na iaangkla ka nito. Hindi ka na magaalinlangan at matitinag pa sa iyong mga paniniwala.

Ang pagsali sa iglesya ng Diyos, na may lahat ng mga kaloob, ay makapagpapalakas sa iyo sa espirituwal.

S24Picture11.jpg

Ang mata ng iglesya ay sumasagisag sa propesiya.

15. Si apostol Pablo sa 1 Corinto 12:1–18, ay inihahalintulad ang mga kaloob na ibinigay ni Jesus sa iglesya na mga parte ng katawan. Anong parte ng katawan ang naglalarawan ng kaloob na propesiya?

 

“Noong una sa Israel, kapag ang isang tao ay sumasangguni sa Diyos, ay ganito ang sinasabi, ‘Halika, tayo’y pumaroon sa tagakita,’ sapagkat ang tinatawag ngayon na propeta ay tinatawag noong una na tagakita” (1 Samuel 9:9).

Sagot:  Yamang ang isang propeta ay tinatawag na isang tagakita (isang taong nakakakita ng hinaharap), ang mga mata ang pinakamaglalarawan sa kaloob na propesiya.

16. Dahil ang propesiya ay ang mga mata ng iglesya, magiging ano ang kondisyon ng iglesya na walang kaloob na propesiya?

 

Sagot:   Ito ay magiging bulag. Tinukoy ni Jesus ang kasunod na mga panganib nang sinabi Niya, “At kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay” (Mateo 15:14).

S24Picture12.jpg
S24Picture13.jpg

17. Dapat bang ang nalabing iglesya ng Diyos ay mayroon
lahat ng maga kaloob na ibinigay ni Cristo?

Sagot:  Oo. Malinaw na tinuturo ng Kasulatan na ang iglesya ng Diyos sa huling kapanahunan ay
“hindi nagkukulang sa anumang kaloob”, na nangangahulugang dapat na mayroon ng lahat na kaloob, kabilang ang kaloob na propesiya (1 Corinto 1:5–8).

18. Ipinupunto ng Apocalipsis 12:17 na ang nalabing iglesya ng Diyos sa huling kapanahunan ay “mayroong patotoo ni Jesus.” Sinasabi naman ng Apocalipsis 19:10, “ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula.” Maaari ba nating matiyak na nangangahulugan ito na ang iglesya ay magkakaroon ng isang propeta?

Sagot: Oo. Isang anghel ang nagsabi kay Juan sa Apocalipsis 19:10 na siya ay kapwa alipin ni Juan, isa sa kanyang “kapatid” na mayroong patotoo ni Jesus. Ang parehong anghel na ito ay inulit ang parehas na mensahe kay Juan sa Apocalipsis 22:9, na nagsasabi, “Ako’y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta ...” Pansinin na sa pagkakataong ito ay tinawag niya
ang kanyang sarili na propeta imbes na may patotoo ni Jesus. Kaya, maliwanag na, ang pagkakaroon ng “patotoo ni Jesus” at ang pagiging propeta ay magkasingkahulugan.

S24Picture14.jpg
S24Picture15.jpg

19. Sa anong iba pang pantanging kahulugan ang mga salitang “patotoo ni Jesus”?

Sagot: Ang “patotoo ni Jesus” ay nangangahulugan na ang mga salita ng isang propeta ay mula kay Jesus. Kaya ituring natin ang mga salita ng isang propeta bilang natatanging mensahe para sa atin mula kay Jesus Apocalipsis 1:1; Amos 3:7). Ang pagdudulot ng kadustaan, sa anumang paraan, sa isang propeta ay napakadelikadong bagay. Ito ay gaya ng pagdudulot ng kadustaan kay Jesus na siyang nagsugo sa kanila upang sila ay gabayan. Hindi katakatakang nagbabala ang Diyos, “Ang aking mga propeta ay huwag ninyong sasaktan” (Mga Awit 105:15).

20. Ano ang mga katangian sa Biblia para sa isang tunay na propeta?

Sagot: 

Ang mga punto sa Biblia para sa tunay na propeta ay ang mga sumusunod:

A. Mamuhay ng isang makadiyos na buhay (Mateo 7:15–20).
 

B. Tinawag ng Diyos para sa paglilingkod (Isaias 6:1–10; Jeremias 1:5–10; Amos 7:14, 15).
 

C. Nagsasalita at nagsusulat ng sang-ayon sa Biblia (Isaias 8:19, 20).
 

D. Manghuhula ng mga kaganapan na mangyayari (Deuteronomio 18:20–22).
 

E. Magkakaroon ng mga pangitain (Mga Bilang 12:6).

21. Ang Diyos ba ay nagbigay ng propeta sa Kanyang
nalabing iglesya sa huling kapanahunan?

Sagot:   Oo—Ito ang mga maiikling detalye:

Tumawag ang Diyos ng isang Kabataang Babae

Ang iglesya ng Diyos sa huling kapanahunan ay nagsimulang mabuo noong mga unang taon ng 1840’s at desperadong nangangailangan ng gabay. Kaya, sang-ayon sa Kanyang pangako sa Amos 3:7, ang Diyos ay tumawag ng isang kabataang babae na nagngangalang Ellen Harmon upang maging Kanyang propetang babae. Tinanggap ni Ellen ang pagtawag. Siya ay nasugatan sa isang aksidente sa edad na siyam at kinailangang huminto sa eskuwela na mayroon lamang tatlong taong pormal na edukasyon. Ang kanyang kalusugan ay lumala hanggang, sa tawagin ng Diyos sa edad na 17, siya ay may timbang na 70 libra at sumusuko na sa kamatayan.

S24Picture16.jpg

Naglingkod siya ng 70 Taon

Tinanggap ni Ellen ang tawag ng Diyos na may pagkaunawang bibigyan siya ng kakayahang pisikal at pananatilihin siyang mapagpakumbaba. Siya ay nabuhay ng karagdagang 70 taon at namatay sa edad na 87. Iginiit niya na ang kanyang layunin at gawain ay ituro ang iglesya at mga miyembro nito sa Biblia—na siyang dapat na paniniwala—at kay Jesus na may malayang handog ng katuwiran. Tinupad ni Ellen ang lahat ng pagsubok sa isang propeta na binabanggit sa Aralin na ito.

Ang Kanyang Sagisag na Panulat at Mga Aklat

Pinakasalan ni Ellen si James White, isang mangangaral, at sumulat sa ilalim ng pangalang Ellen G. White. Siya ay isa sa mga mabungang babaeng manunulat sa buong sanlibutan. Binabasa sa buong daigdig ang kanyang mga aklat, payo sa kalusugan, edukasyon, pagpipigil, Cristianong tahanan, pagiging magulang, paglalathala at pagsusulat, pagtulong sa nangangailangan, pamamahala, pag-eebanghelyo, Cristianong pamumuhay, at marami pang iba. Ang kanyang aklat na Education ay kinokonsiderang awtoridad sa larangang ito. Si Dr. Florence Stratemeyer, dating propesor ng edukasyon sa Columbia University, at sinabing ang aklat ay naglalaman ng “modernong konsepto sa edukasyon” at “mas maaga ng limampung taon sa kanyang panahon.” Si Dr. Clive McCay, dating propesor ng nutrisyon sa Cornell University, ay nagsabi tungkol sa kanyang sulat tungkol sa kalusugan: “Sa kabila ng katotohanang ang mga gawa ni Mrs. White ay isinulat na bago pa man ang pagdating ng modernong siyentipiko sa nutrisyon, walang mas hihigit na pangkalahatang gabay ang magagamit sa ngayon.

 

Ang tagapagbalitang si Paul Harvey ay nagsabi na siya ay “nagsulat ng isang malalim na pagkaunawa sa isang paksa ng nutrisyon maliban sa dalawa sa maraming prinsipyong kanyang itinaguyod ay siyentipikong natatag.” Ang kanyang aklat na The Desire of Ages, sa buhay ni Cristo, ay binansagang “obra maestrang ingles” ng Stationers Hall sa London. Ito ay nakakagalak at nakakapagbigay inspirasyon na di kayang ilarawan. Sabi niya tungkol sa paksa ng katalinuhan na ang IQ ng isang tao ay maaaring tumaas—hindi pa man sumasang-ayon ang mga eksperto. Sinabi niya noong 1905 na ang kanser ay isang mikrobiyo, na inendorso lamang ng medikal na siyensya noong 1950s. Si Ellen ay sinasabing ikaapat na manunulat na may pinakamaraming salin sa lahat ng panahon. Ang kanyang aklat sa Christian Living, Steps to Christ, ay isinalin sa mahigit 150 na mga wika at dayalekto. (Para sa libreng kopya ng aklat na ito, sumulat sa Amazing Facts Philippines.)

S24Picture17.jpg

22. Nagkaroon ba ng mga pangitain si Ellen White?

Sagot: Oo—Marami sa pangitain ni Mrs. White ay tumagal nang ilang minuto hanggang anim na oras. At natugunan nito ang pamantayan ng Biblia patungkol sa pangitain sang-ayon sa sagot na binanggit sa ikapitong tanong ng ating Aralin.

23. Ang mga salita ba ni Ellen White ay parte ng Biblia, o karadagan sa Biblia?

Sagot:   Hindi! Ang doktrina ay nagmula lamang sa Biblia. Bilang propeta sa huling kapanahunan, ang kanyang layunin ay bigyan ng diin ang pag-ibig ni Jesus at ang Kanyang nalalapit na pagdating. Kanyang hinihimok ang mga tao na paglingkuran Siya at tanggapin ang Kanyang katuwiran bilang malayang kaloob. Itinutuon din niya ang atensyon ng mga tao sa
propesiya ng Biblia para sa huling kapanahunan—lalo na ang tatlong puntong mensahe ni Jesus para sa sanlibutan ngayon (Apocalipsis 14:6–14). Hinimok niya na ibahagi nila nang mabilis at sa buong mundo ang mga mensahe ng pag-asa.

24. Si Ellen ba ay nagsasalita ng sang-ayon sa Kasulatan?

Sagot:    Oo! Ang kanyang mga sulat ay puspos ng Kasulatan. Ang ipinahayag niyang layunin ay upang ituro ang mga tao sa Biblia. Ang kanyang mga salita ay hindi kailanman taliwas sa Salita ng Diyos.

S24Picture18.jpg

25. Paano ko tatanggapin si Ellen White bilang isang tunay na propeta, kung hindi ko naman alam ang kanyang mga naisulat?

Sagot:   Hindi pa, hanggang sa mabasa mo ang sinulat niya. Gayunpaman, malalaman mong kaniyang:

 

(1) ipinasa ang mga pagsubok sa isang propeta

(2) ginawa ang gawain ng isang propeta, at

(3) Ang tunay na uling kapanahunang iglesia ng Dios ay kailangan na mayroong propeta.

 

Amin kayong hinihimok na kumuha ng isa sa kaniyang mga libro at basahin. (Ang murang kopya ng The Desire of Ages ay maaaring mabili sa Amazing Facts Philippines.) Sa pagbasa mo nito, itanong mo sa iyong sarili kung inilalapit ka ba nito kay Jesus at kung ito ay sang-ayon sa Biblia. Lubos kang mahuhumaling dito. Ito’y isinulat para sa iyo!

26. Ano ang tatlong puntong utos ang ibinigay ni Pablo sa atin tungkol sa isang propeta?

 

“Huwag ninyong hamakin ang mga pagpapahayag ng propesiya, kundi subukin ninyo ang lahat ng mga bagay; panghawakan ninyo ang mabuti” (1 Tesalonica 5:20, 21).

Sagot:   Sinasabi ni apostol Pablo na huwag hamakin o “balewalain” ang isang propeta. Sa halip, dapat na maingat nating subukin ang sinasabi at ginagawa ng isang propeta sa pamamagitan ng Biblia. Kung ang mga sinasabi ng propeta at ginagawa ay sang-ayon sa Biblia, dapat natin silang pakinggan. Ito ang hinihiling ni Jesus sa Kanyang bayan sa huling kapanahunan ngayon.

S24Picture20.jpg

27. Paano tinutukoy ni Jesus ang pagtanggi sa mga salita at payo ng isang tunay na propeta?

Sagot:    Binilang ni Jesus ang pagtanggi sa isang totoong propeta bilang pagtanggi sa kalooban ng Diyos (Lucas 7:28–30). Bukod diyan, Sinabi niya na ang espirituwal na kaunlaran ay nakasalalay sa paniniwala sa Kanyang mga propeta (2 Cronica 20:20).

S24Picture21.jpg

28. Ang mga totoong propeta ba sa huling kapanahunan ay mag-uumpisa ng bagong doktrina, o mahigpit itong magmumula sa Biblia?

Sagot:   Ang tunay na propeta sa huling kapanahunan ay hindi magsisimula ng bagong doktrina (Apocalipsis 22:18, 19). Ang Biblia ang siyang pangunahing panggagalingan ng lahat ng doktrina. Gayunman, ang mga tunay na propeta ay:

A. Ipapakita ang kapana-panabik na bagong mukha ng mga doktrina ng Biblia na hindi napaghahalata
hanggang sa ituro ito ng propeta (Amos 3:7).

 

B. Pamumunuan ang bayan ng Diyos na magkaroon ng mas malapit na ugnayan kay Jesus at malalim na pagaaral
ng Kanyang Salita.

 

C. Tutulungan ang bayan ng Diyos na maunawaan ang mahirap,hindi maliwanag, o hindi napapansin na mga bahagi ng Biblia upang sila ay mabuhayan at magdala ng lubos na kaligayahan.
 

D. Tutulungang protektahan ang bayan ng Diyos mula sa panatiko, pandaraya, at espirituwal na pagkalasing.
 

E. Tutulungang maintindihan ng bayan ng Diyos ang mga propesiya sa huling kapanahunan na siyang, napatunayan sa araw-araw na mga pangyayari, na walang anu-ano’y nabibigyan ng bagong kahulugan.
 

F. Tutulungan ang bayan ng Diyos na maramdaman ang katiyakan ng nalalapit na pagdating ni Jesus at wakas ng sanlibutan.

Para sa malalim na pag-ibig para kay Jesus, isang masigla na bagong kapananabikan tungkol sa Biblia, at isang bagong pagkaunawa ng mga propesiya sa Biblia—makinig sa propeta ng Diyos sa huling kapanahunan. Matatagpuan mo ang bagong buhay sa mga maluwalhating bagong dimensyon. Tandaan, sinabi ni Jesus na Kanyang babasbasan ang Kanyang huling iglesya ng mga mabuting mensahe ng hula. Purihin ang Panginoon! Ginagawa niya ang lahat ng magagawa ng langit para sa Kanyang nalalabing bayan. Layon Niyang iligtas ang Kanyang bayan at dalhin sa Kanyang maluwalhating walang hanggang kaharian. Yaong mga susunod sa Kanya ay garantisadong makakapasok sa langit (Mateo 19:27–29).

Tandaan: Ito ang ikasiyam at huling Aralin sa paksa ng mensahe ng tatlong anghel sa Apocalipsis 14:6–14. Tatlong kamangha-manghang Aralin ng mahahalagang paksa ang natitira.

29. Ako ay handang subukin ang mga sulat ni Ellen White's sa pamamagitan ng Kasulatan at tanggapin ang mga ito kung sangayon nga Kasulatan ang mga ito.

- SAGOT

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Anong mangyayari sa isang iglesya kung walang propeta?

Sagot: “Kung saan walang pangitain, nagpapabaya ang taong-bayan, ngunit mapalad ang sumusunod sa kautusan” (Mga Kawikaan 29:18). Kapag ang iglesya ay walang propeta na magpapayo, maggagabay at mangungunang bumalik kay Jesus at sa Biblia, ang mga tao ay mangangapa (Mga Awit 74:9, 10) at sa huli ay mapapahamak.

2. Sa palagay mo ba mayroong karagdagang tunay na propeta ang lilitaw mula ngayon hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesus?

 

Sagot: Batay sa Joel 2:28, 29, tiyak na posibleng posible ito. Mayroon ding mga bulaang propeta (Mateo 7:15; 24:11, 24). Dapat na maging handa tayo na subukin ang mga propeta sa pamamagitan ng Biblia (Isaias 8:19, 20; 2 Timoteo 2:15), makinig lamang sa kanilang payo kung sila ay tunay. Alam ng Diyos kung kailan kinakailangan ang mga propeta na gisingin ang mga tao, balaan sila, at ibalik sila kay Jesus at sa Kanyang Salita. Nagpadala Siya ng propeta (Moises) upang ilabas ang Kanyang bayan mula sa Ehipto (Hoseas 12:13). Nagpadala Siya ng isang propeta (Juan na Tagapagbautismo) upang ihanda ang mga tao para sa unang pagdating ni Jesus (Marcos 1:1–8). Kanya ring ipinangako ang mensahe ng hula para sa huling mga araw. Pinadala sila ng Diyos upang ituro tayo sa Biblia at sa mahahalagang propesiya sa huling kapanahunan; upang pagtibayin, himukin, at bigyan ng katiyakan; at maging tulad tayo ni Jesus. Kaya ating malugod na tanggapin ang mensahe ng hula at purihin ang Diyos sa pagpapadala sa kanila para sa ating personal na ikabubuti.

3. Bakit halos lahat ng iglesya ngayon ay walang kaloob na propesiya?

 

Sagot: Sabi sa Mga Panaghoy 2:9, “Wala nang kautusan, at ang kanyang mga propeta ay hindi na tumatanggap ng pangitain mula sa PANGINOON.” Sa Ezekiel 7:26, Jeremias 26:4–6, Ezekiel 20:12–16, at Mga Kawikaan 29:18 ay ipinapakita din na kapag ang bayan ng Diyos ay hayagang hindi pinapansin ang Kanyang mga utos, ang mga propeta ay walang tatanggapin na pangitain mula sa Kanya. Kapag sila ay nagsimulang sumunod sa Kanyang mga utos, Siya ay nagpapadala ng isang propeta upang humimok, at gumabay. Kaya kapag ang nalabing iglesya ng Diyos ay umahon sa pagtupad ng Kanyang mga utos—kasama ang kautusan patungkol sa Sabbath, oras na para sa isang propeta. At ang Diyos ay nagpadala ng isa, na sakto sa oras.

4. Ano ang magagawa ko upang maging makabuluhan sa akin ang kaloob na propesiya?

 

Sagot: Pag-aralan ito para sa iyong sarili at sundin ito nang may taimtim na panalangin upang magabayan at maihanda ka ni Jesus para sa Kanyang pagdating. “Ako ay laging nagpapasalamat sa aking Diyos ... na sa lahat ng mga bagay ay pinayaman kayo sa kanya ... kagaya ng patotoo ni Cristo [Espiritu ng Hula] na pinagtibay sa inyo. Kaya’t kayo’y hindi nagkukulang sa anumang kaloob habang kayo’y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan, na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Jesu-Cristo” (1 Corinto 1:4–8).

5. Alin sa dalawang ito—ang kaloob na propesiya o kaloob na wika—ang may malaking papel na gagampanan sa nalabing iglesya ng Diyos sa huling kapanahunan?

 

Sagot: Ang kaloob na propesiya ang gaganap nang pangunahing papel. Sa 1 Corinto 12:28, nakalista ito bilang pangalawang mahalaga sa lahat ng mga kaloob, habang ang kaloob na mga wika ay huling nakalista. Ang iglesyang walang kaloob na propesiya ay bulag. Seryosong binalaan ni Jesus ang Kanyang iglesya sa huling kapanahunan sa panganib ng pagiging bulag at hinihimok sila na pahintulutan Siya na pahiran ang kanilang mga mata ng makalangit na paningin upang sila ay makakita (Apocalipsis 3:17, 18). Ang pamahid sa mata ay naglalarawan sa Banal na Espiritu (1 Juan 2:20, 27; Juan 14:26), na Siyang nagbibigay ng mga kaloob sa iglesya (1 Corinto 12:4, 7–11). Ang pakikinig sa mga salita ng propeta ng Diyos ay tutulong sa Kanyang bayan sa huling kapanahunan na maunawaan ang Biblia at maiwasan ang pag-aalinlangan at pagkalito.

6. Kung naniniwala tayo na “ang Biblia at ang Biblia lamang,” hindi ba natin itatakuwil ang mga propeta sa modernong panahon?

 

Sagot: Ang Biblia ang nag-iisang mapagkukunan ng doktrinang Cristiano. Gayunpaman, itinuturo ng parehong Biblia: Ang kaloob na propesiya ay iiral sa iglesya ng Diyos hanggang sa wakas ng panahon (Efeso 4:11, 13; Apocalipsis 12:17; 19:10; 22:9). Ang pagtanggi sa payo ng propeta ay pagtanggi sa kalooban ng Diyos (Lucas 7:28–30). Tayo ay inatasan na subukin ang mga propeta at sundin ang kanilang mga payo kung sila ay nagsasalita at namumuhay na sang-ayon sa Biblia (1 Tesalonica 5:20, 21). Kaya, ang mga tao na pinagbabatayan ang kanilang
pananampalataya sa “Biblia lamang” ay dapat sundin ang payo tungkol sa mga propeta. Ang tunay na propeta ay palaging nagsasalita na sangayon sa Biblia. Ang mga propeta na sinasalungat ang Salita ng Diyos ay mga bulaan at dapat na itakuwil. Kung nabigo tayong makinig at subukin ang mga propeta, hindi natin binabase ang ating pananampalataya sa Biblia.