Sa Diyos tayo Magtiwala?

Aralin 25

Nagtitiwala ka ba talaga sa Diyos? Ang katotohanan ay, maraming mga tao ang maaaring magsabi ng oo, ngunit hindi sila kumikilos tulad nito. At ang masama pa dito, dahil hindi sila nagtitiwala sa Kanya, maaaring sila ay talagang magnakaw mula sa Kanya! "Pero ang akala natin ay walang sinumang makapagnanakaw mula sa Diyos." Ngunit ang nakakagulat na mensahe ng Diyos sa atin ay, "Ninanakawan mo Ako!" (Malakias 3: 8). Ang mga totoong rekord ay nagpapatunay na ang bilyun-bilyong tao ay nagnanakaw mula sa Diyos, at ginagamit nila ang kanilang mga ninakaw na pera upang matustusan ang kanilang sarili upang gastusin ito sa mga bagay na walang kabuluhan. Subalit marami ang hindi nakakakilala sa kanilang pagnanakaw, at sa Gabay sa Pag-aaral na ito, ipapakita namin sa iyo kung paano iwasan ang parehong pagkakamali at kung paano uunlad sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya sa Diyos.

1. Ayon sa Biblia, ilang bahagi ng ating kinita ang para sa Panginoon?

“At lahat na ikasangpung bahagi... magiging banal sa Panginoon. ” (Levitico 27:30).

Sagot:   Ang ikapu ay pag-aari ng Diyos.

2. Ano ang "ikapu"?

“Aking ibinigay ang lahat ng ikasangpung bahagi sa Israel na pinakamana” (Mga Bilang 18:21).

Sagot:   Ang ikapu ay isang-ikasampu bahagi ng kita ng isang tao. Ang salitang "tithe" ay literal na nangangahulugang "ikasampu." Ang ikapu ay pag-aari ng Diyos. Ito ay Kanya. Wala tayong karapatan na itago o angkinin ito. Kapag tayo ay nag-iikapu, hindi tayo gumagawa ng regalo; kundi nagbabalik lamang tayo sa Diyos kung ano ang sa Kanya. Maliban kung ibabalik natin ang ikasampung bahagi ng ating kita sa Diyos, hindi tayo tunay na nag-iikapu.

3. Saan nga ba hinihiling ng Panginoon na dalhin ang ating ikapu?

“Dalhin ang lahat ng ikapu sa kamalig” (Malakias 3:10).

 

Sagot:   Hinihiling niya sa atin na dalhin ang ikapu sa Kanyang kamalig.

4. Ano ang "kamalig" ng Panginoon?

“Nang magkagayo'y dinala ng buong Juda ang ikasangpung bahagi ng trigo at ng alak at ng langis sa mga ingatang-yaman. ” (Nehemias 13:12).

Sagot:  Sa Malakias 3:10, tinutukoy ng Diyos ang kamalig bilang "Aking bahay," na nangangahulugang Kanyang templo, o simbahan. Sinabi pa ng Nehemias 13:12, 13, na ang ikapu ay dadalhin sa kabang-yaman ng templo, na siyang kamalig ng Diyos. Ang iba pang mga teksto na tumutukoy sa kamalig bilang pananalapi sa templo, o kamara, ay kinabibilangan ng 1 Mga Cronica 9:26; 2 Cronica 31:11, 12; at Nehemias 10:37, 38. Sa panahon ng Lumang Tipan, ang bayan ng Diyos ay nagdala ng 10 porsiyento ng lahat ng kanilang pagtaas-kabilang ang mga pananim at hayop-sa kamalig.

5. Iniisip ng ilan na ang ikapu ay bahagi ng sistema ng mga ritwal at mga seremonya ni Moises na natapos sa krus. Totoo ba ito?

"At binigyan siya ni Abram ng ikasangpung bahagi ng buong samsam." (Genesis 14:20). At sa Genesis 28:22, sinabi ni Jacob, "Sa lahat ng ibinigay mo sa akin, tiyak na ibibigay ko sa iyo ang ikasampung bahagi."

Sagot:   Ipinakikita ng mga talatang ito na sina Abraham at Jacob, na nabuhay bago ang araw ni Moises, ay nagiikapu sa kanilang kinita. Kaya masasabi natin na ang plano ng ikapu ng Diyos ay hindi limitado sa batas ni Moises, bagkus ito ay angkop sa lahat ng tao sa lahat ng panahon.

6. Para saan ginagamit ang ikapu sa mga araw ng Lumang Tipan?

“At sa mga anak ni Levi, ay narito, aking ibinigay ang lahat ng ikasangpung bahagi sa Israel na pinakamana, na ganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod, sa makatuwid baga'y sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan.” (Mga Bilang 18:21).

Sagot:   Ang ikapu sa mga araw ng Lumang Tipan ay ginamit para sa kita ng mga pari. Ang tribo ng Levi (ang mga pari) ay hindi nakatanggap ng bahagi ng lupain para sa mga lumalagong pananim at mga operasyon sa negosyo, samantalang ang iba pang 11 tribo ay merun. Ang mga Levita ay nagtrabaho nang buong panahon sa pangangalaga sa templo at paglilingkod sa bayan ng Diyos. Kaya ang plano ng Diyos para sa mga ikapu ay upang suportahan ang mga pari at kanilang mga pamilya.

7. Binago ba ng Diyos ang Kanyang plano para sa paggamit ng ikapu sa mga araw ng Bagong Tipan?

“Hindi baga ninyo nalalaman na ang mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal, ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo, at ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana? Gayon din naman ipinagutos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng evangelio ay dapat mangabuhay sa pamamagitan ng evangelio.” (1 Corinto 9:13, 14).

Sagot:   Ang ikapu sa mga araw ng Lumang Tipan ay ginamit para sa kita ng mga pari. Ang tribo ng Levi (ang mga pari) ay hindi nakatanggap ng bahagi ng lupain para sa mga lumalagong pananim at mga operasyon sa negosyo, samantalang ang iba pang 11 tribo ay merun. Ang mga Levita ay nagtrabaho nang buong panahon sa pangangalaga sa templo at paglilingkod sa bayan ng Diyos. Kaya ang plano ng Diyos para sa mga ikapu ay upang suportahan ang mga pari at kanilang mga pamilya.

8. Ngunit hindi ba binasura na ni Jesus ang plano ng pagiikapu?

“Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagka't nangagbibigay kayo ng sa ikapu ng yerbabuena, at ng anis at ng komino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahahalagang bagay ng kautusan, na dili iba't ang katarungan, at ang pagkahabag, at ang pananampalataya: datapuwa't dapat sana ninyong gawin ang mga ito, at huwag pabayaang di gawin yaong iba. ” (Matthew 23:23).

Sagot:  Hindi. Sa kabaligtaran, inendorso ito ni Jesus. Sinaway niya ang mga Hudyo dahil sa pagtanggal ng mas mahalagang mga bagay ng batas-katarungan, awa, pananampalataya-kahit na sila ay maselan na nagbibigay ng mga ikapu. Pagkatapos ay malinaw na sinabi niya sa kanila na dapat nilang ipagpatuloy ang ikapu ngunit dapat ding maging makatarungan at maawain at tapat.

9. Anong nakagugulat na panukala ang ginagawa ng Diyos sa mga taong hindi nakakaalam tungkol sa pagiikapu?

“ Dalhin ninyo ang buong ikasangpung bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala, na walang sapat na silid na kalalagyan. ” ” (Malakias 3:10).

Sagot:   Sinasabi niya, "Subukan Ninyo ako ngayon" at makikita natin ang pagbuhos ng pagpapala ng Diyos na labis kung tatangapin! Ito ang tanging pagkakataon sa Biblia na ang Diyos ay gumagawa ng gayong panukala. Sinasabi niya, "Subukan n'yo. Ito ay gagana. Ipinapangako ko sa iyo. "Daan-daang libong nag-iikapu sa buong mundo ang masayang nagpatotoo sa katotohanan ng pangako ng ikapu ng Diyos. Natutunan nilang lahat ang katotohanan sa mga salitang ito: "Hindi mo malalamapasan ang ibinibigay ng Diyos."

10. Kapag nagbabayad tayo ng ikapu, sino ang talagang tumatanggap ng ating pera?

“Narito ang mga mortal na lalaki ay tumatanggap ng mga ikapu, ngunit nariyan siya [ Jesus] na tanggapin sila” (Hebreo 7:8).

Sagot:   Si Jesus, ang ating makalangit na Mataas na Saserdote, ay tumatanggap ng ating ikapu.

11. Sa anong pagsubok bumagsak sila Adan at Eva-isang pagsubok na dapat maipasa ng lahat kung magmamana tayo ng Kanyang kaharian?

Sagot:   Kinuha nila ang mga bagay na sinabi ng Diyos ay hindi sa kanila. Ibinigay ng Diyos kanila Adan at Eba ang bunga ng lahat ng mga puno sa Halamanan ng Eden, maliban sa isa-ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama (Genesis 2:16, 17). Ang bunga ng puno na iyon ay hindi nila makakain. Ngunit hindi sila nanalig sa Diyos. Kinain nila ang prutas at nahulog-at nagsimula ang mahaba, kasuklam-suklam, at kirot sa mundo . Sa mga tao ngayon, Ibinibigay ng Diyos ang Kaniyang kayamanan, karunungan, at lahat ng iba pang mga pagpapala ng langit. Ang tanging hinihiling lang ng Diyos ay ibalik para sa Kanya ang ikasampung bahagi ng iyong kinita (Levitico 27:30), at tulad nila Adan at Eba, hindi Niya gusto ang sapilitang pagbibigay. Hinayaan nya ito sa abot ng ating makakaya ngunit sinabi, "Huwag mong kunin iyon. Ito ay banal. Ito ay Akin. "Kapag ating naalaman na kinukuha pala natin ang ikapu ng Diyos at upang ito'y ating magamit, inuulit natin ang kasalanan nina Adan at Eva at, sa gayon, nagpapakita ng isang kakila-kilabot na kawalan ng tiwala sa ating Manunubos. Hindi kailangan ng Diyos ang ating pera, ngunit nararapat Niya ang ating katapatan at pagtitiwala.

Gawing Partner ang Diyos

Kapag binabalik mo ang ikapu ng Diyos, ginagawa mo siyang kasosyo sa lahat ng iyong ginagawa. Anung kamangha-manghang, pinagpalang pribilehiyo: Diyos at ikaw-magkasosyo! Sa Kanya bilang isang kasosyo, nasa iyo ang lahat upang makamit at walang mawawala sa iyo. Gayunpaman, ito ay isang mapanganib na pakikipagsapalaran kapat kunin ang sariling pera ng Diyos, na Kaniyang inilaan para sa pagliligtas ng mga kaluluwa, at gamitin ito para sa ating sariling mga personal na badyet.

12. Bilang karagdagan sa ikapu, na nauukol sa Diyos, ano pa ang hinihiling ng Diyos sa Kanyang mga tao?

"kayo'y mangagdala ng handog, at magsipasok kayo sa kaniyang mga looban." (Mga Awit 96: 8).

Sagot:   Hinihiling sa atin ng Panginoon na magbigay ng mga handog para sa Kanyang gawain bilang pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Kanya at sa ating pasasalamat sa Kanyang mga pagpapala.

13. Magkano ang ibibigay ko sa Diyos para sa mga handog?

"Magbigay ang bawa't isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso: huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan: sapagka't iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya.” (2 Corinthians 9:7).

 

Sagot:   Hindi tinukoy ng Bibliya ang halaga na ating ibibigay para sa mga handog. Ang bawat tao ang siyang magpapasiya nito, kung paano sa ating paningin mapapalugod ang Diyos, kung magkano man ang ibibigay-ibigay ito ng may kaligayahan sa puso.

14. Anong karagdagang mga alituntunin ng Biblia ang ibinabahagi ng Diyos sa atin tungkol sa pagbibigay?

Sagot:  

A. Ang una nating priyoridad ay dapat na bigyan ang ating sarili sa Panginoon (2 Corinto 8:5).

B. Dapat nating ibigay ang pinakamabuti sa Diyos (Kawikaan 3:9).

C. Pinagpapala ng Diyos ang masaganang tagabigay (Kawikaan 11:24, 25).

D. Mas mapalad na magbigay kaysa sa makatanggap (Mga Gawa 20:35).

E. Kapag nagiging kuripot, ibig sabihin hindi natin ginagamit ng tama ang mga pagpapalang natanggap natin mula sa Diyos (Lukas 12:16–21).

F. Ang Diyos ay nagbabalik ng higit pa sa ibinibigay natin(Lukas 6:38).

G. Tayo ay dapat na magbigay na kasukat ng ating natatanggap na pagpapala mula sa Diyos (1 Corinto 16:2).

H. Dapat tayong magbigay sapagkat ito ay kayang gawin (Deuteronomy 16:17).

 

Ibinabalik natin ang ikapu sa Diyos, sapagkat ito ay kanyang bahagi at pagmamayari. Nagbibigay din tayo ng mga handog, na kusang-loob at dapat magbigay ng masaya.

15. Ano ang pagmamay-ari ng Panginoon?

A. Lahat ng pilak at ginto sa mundo(Hagai 2:8).

B. Ang lupa at ang lahat ng mga tao dito (Mga Awit 24:1).

C. Ang mundo at lahat ng bagay sa loob nito (Mga Awit 50:10–12). Ngunit pinahihintulutan Niya ang mga tao na gamitin ang Kanyang magagandang kayamanan. Binibigyan din niya sila ng karunungan at lakas upang umunlad at magtipon ng yaman (Deuteronomio 8:18). Bilang kabayaran para sa pagbibigay ng lahat ng bagay, ang lahat ng hinihiling ng Diyos ay ang pagbalik natin sa Kanya ng 10 porsiyento bilang ating pagkilala sa Kanyang mahusay na pamumuhunan sa ating mga negosyo-pati na rin ang mga handog bilang pagpapahayag ng ating pagmamahal at pasasalamat.

16. Ano ang tawag ng Panginoon sa mga taong hindi nagbabalik ng Kanyang 10 porsiyento at nagbigay ng mga handog?

 

“Nanakawan baga ng tao ang Dios? gayon ma'y ninanakaw ninyo ako. Nguni't inyong sinasabi, Sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasangpung bahagi at sa mga handog.” (Malakias 3:8).

 

Sagot:  Tinutukoy Niya sila bilang mga magnanakaw. Naiisip mo ba ang mga taong nagnanakaw mula sa Diyos?

17. Ano ang sinasabi ng Diyos na mangyayari sa mga taong sadyang patuloy na nagnanakaw ng Kanyang mga ikapu at mga handog?

 

“Ikaw ay isinumpa ng isang sumpa, sapagkat Ninakawan mo ako” (Malachi 3:9).

 

“Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Dios. ” (1 Corinthians 6:10).

 

Sagot:  Ang isang sumpa ay mananatili sa kanila at hindi sila magmamana ng kaharian ng langit.

18. Binalaan tayo ng Diyos laban sa kasakiman. Bakit ito ay napaka-mapanganib?

“Sapagka't kung saan naroroon ang inyong kayamanan, ay doroon naman ang inyong puso. ” (Lukas 12:34).

Sagot:   Sapagkat sinunod ng ating puso ang ating mga pamumuhunan. Kung ang ating pagtuon ay sa pag-iipon ng higit pa at mas maraming pera, ang ating mga puso ay magiging mapagimbot, deskontento, at mapagmataas. Ngunit kung ang ating pagtuon ay sa pagbabahagi, pagtulong sa iba, at gawain ng Diyos, ang ating

mga puso ay magiging mapagaruga, mapagmahal, mapagbigay, at mapagpakumbaba. Ang kasakiman ay isa sa mga kakila-kilabot na mga kasalanan sa mga huling araw na magsasara sa mga tao doon sa langit (2 Timothy 3:1–7).

19. Ano ang mararamdaman ni Jesus kapag ninakaw natin ang Kanyang banal na ikapu at mga handog?

“Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito, At aking sinabi, Laging sila'y nangagkakamali sa kanilang puso: Nguni't hindi nila nangakilala ang aking mga daan; ’ ” (Hebrews 3:10).

Sagot:   Marahil ang pakiramdam ay katulad sa mga magulang na ninanakawan ng kanilang mga anak. Ang pera mismo ay hindi malaking bagay. Ang kakulangan ng integridad, pagmamahal, at tiwala ng bata ay lubhang nakakabigo.

20. Anong nakatutuwang punto ang binibigyang diin ng Bibliya hinggil sa pangangasiwa ng mga mananampalataya sa Macedonia?

Sagot:   Sumulat si apostol Pablo sa mga simbahan sa Macedonia na hinihiling sa kanila na ibukod ang mga pondo para sa mga tao ng Diyos sa

Jerusalem, na nagdurusa sa pamamagitan ng isang pinalawig na taggutom. Sinabi niya sa kanila na kukunin niya ang mga kaloob na ito sa pagdating niya sa kanilang mga lungsod sa kanyang susunod na pagbisita. Ang kapana-panabik na tugon mula sa mga simbahan sa Macedonia, na inilarawan sa 2 Corinto kabanata 8, ay nagpapasigla:

A. Talatang 5 - Bilang unang hakbang, muling inilaan nila ang kanilang buhay kay Jesucristo.

B. Talata 2, 3 - Sa kabila ng "malalim na kahirapan", ibinigay nila ang "lampas sa kanilang kakayahan" upang magbigay.

C. Talatang 4 - Inudyukan nila si Pablo na dumating at kunin ang kanilang mga regalo.

D. Talatang 9 - Ang kanilang mga kaloob nagpakita ng pagsunod sa sakripisyong halimbawa ni Jesus.

Tandaan: Kung tunay na mahal natin si Jesus, ang pagbibigay ng sakripisyo para sa Kanyang gawain ay hindi kailanman magiging pasanin kundi isang maluwalhating pribilehiyo na gagawin natin nang may kagalakan.

Ang pag-ibig ang naging dahilan upang ang mga tao ng Dios sa Macedonia ay makapagbigay ng kagalakan sa mga gutom sa Jerusalem.

21. Ano ang ipinangako ng Diyos na gawin para sa mga tapat na nagbabalik ng mga ikapu at magbibigay ng mga handog?

“ Dalhin ninyo ang buong ikasangpung bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala, na walang sapat na silid na kalalagyan.

At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa; ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo,

At tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad: sapagka't kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. ”

(Malachi 3:10–12).

Sagot:  Ang Diyos ay nangangako na pauunlarin ang Kanyang tapat na mga tagapangasiwa sa pananalapi, at magiging pagpapala sila sa mga nakapaligid sa kanila.

Isaalang-alang ang mga Sumusunod na Kaparaanan ng Pagpapala ng Diyos:

A. Ipinapangako ng Diyos na ang iyong ika-siyam sa ikasampu ay lalong lalago sapagkat ito ay Kanyang pagpapalain kaysa sa iyong kabuuang kita pero walang pagpapala. Kung pinagdududahan mo ito, magtanong ka sa anumang tapat na tao na nagbabalik ng ikapu!

B. Ang mga pagpapala ay hindi palaging pinansiyal. Maaaring kasama nila ang kalusugan, kapayapaan ng isip, sinagot na mga panalangin, proteksyon, isang malapít at mapagmahal na pamilya, karagdagang pisikal na lakas, kakayanang gumawa ng matatalinong desisyon, isang espiritu ng pasasalamat, isang malapít na kaugnayan kay Jesus, tagumpay sa nanalong kaluluwa, isang lumang kotse pero patuloy na tumatakbo, at iba pa.

C. Siya ay naging iyong kasosyo sa lahat ng bagay. Walang sinuman maliban sa Diyos ang maaaring magsagawa ng isang plano na lubos na kamangha-mangha.

22. Nais mo bang simulang mag-ikapu at magbibigay ng mga handog upang ipakita ang iyong pagmamahal at pasasalamat?

- SAGOT

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Kung hindi ko gusto ang paraan ng aking simbahan sa paggamit ng aking ikapu, dapat ko bang ihinto ang pagiikapu?

Sagot: Ang pagiikapu ay utos ng Diyos. Ang ikapu ay banal na pera na nauukol sa Panginoon (Levitico 27:30). Kapag ikaw ay nag-ikapu, ikaw ay nag-ikapu sa Kanya. Ang Diyos ay sapat na upang alagaan ang perang ibinibigay mo para sa Kanyang simbahan. Ang iyong responsibilidad ay ang magikapu. Hayaan ang Diyos na humatol sa mga taong ginagamit ng mali ang Kanyang pondo.

 

2. Ako ay bigo dahil sa pinansyal na mga paghihirap ,ay naging imposible para sa akin na magbigay ng higit sa napakaliit na halaga na lampas sa aking ikasampung bahagi. Ano ang magagawa ko?

 

Sagot: Hindi mahalaga kung malaki o maliit ang iyong regalo kung ginagawa mo ang pinakamainam na magagawa mo. Sinabi ni Hesus na ang mahirap na balo sa Marcos 12: 41-44, na nagbigay lamang ng halaga (dalawang mites), ay nagbigay ng higit pa "kaysa sa lahat ng mga nagbigay sa kabang-yaman" sapagkat ang iba ay nagbigay "ng kanilang kasaganaan, ngunit siya .. inilagay sa lahat ng mayroon siya. "Sinusukat ng Panginoon ang ating mga kaloob sa pamamagitan ng dami ng sakripisyo na ginagawa natin at ng saloobin na ibinibigay natin. Ibinilang ni Jesus ang iyong regalo na malaki. Bigyan ito ng kagalakan at mababatid mo na si Jesus ay malulugod. Basahin ang 2 Corinto 8:12 para sa pampatibay-loob.

3. Hindi ba ang pagiging katiwala ay higit pa sa tamang paghawak ng aking pera?

 

Sagot: Oo. Ang pagiging katiwala ay nagsasangkot sa wastong pangangasiwa ng bawat talento at pagpapalang tinatanggap natin mula sa Diyos, na Siyang nagbibigay sa atin ng lahat (Mga Gawa 17:24, 25). Kabilang dito ang ating buhay! Ang tapat na pangangasiwa ng mga kaloob ng Diyos sa atin ay kasama rin ang ating oras na ginugol:

A. Ang paggawa ng gawain na itinakda sa atin ng Diyos (Markos 13:34).

B. Aktibong pagsaksi para kay Kristo (Gawa 1:8).

C. Pag-aaral ng mga Banal na Kasulatan (2 Timoteo 2:15).

D. Pagdarasal (1 Tesalonica 5:17).

E. Pagtulong sa mga nangangailangan (Mateo 25:31–46).

F. Araw-araw na isukong muli ang ating buhay kay Jesus (Roma 12:1, 2; 1 Corinto 15:31).

4. Hindi ba maraming mga mangangaral ay binabayaran ng maraming pera?

 

Sagot: Oo. Ang pagsasaya ng mga kayamanan ng ilang mga pastor ngayon ay nagbabawas sa impluwensya ng lahat ng mga ministro. Nagdudulot ito ng pagsaway sa pangalan ni Jesus. Pinipigilan nito ang libu-libo na umiwas sa simbahan at sa ministeryo nito. Ang mga nasabing lider ay haharap sa isang kakila-kilabot na araw ng pagtutuos sa paghatol.

Mga Ministro ng Huling Kapanahunan na Nalabing Iglesya ng Diyos

Gayunpaman, walang ministro sa katapusan ng panahon, ang nalabing iglesya ay sobra ang bayad. Pagkatapos ng internship, ang lahat ng mga ministro ay tumatanggap ng halos parehong suweldo (nagiiba lamang sa kaunting dolyar kada buwan) anuman ang kanilang titulo sa trabaho o ang sukat ng kanilang simbahan. Sa maraming kaso, ang mga mag-asawa ay nagtatrabaho sa pampublikong pamilihan upang dagdagan ang kita ng mga pastor.

5. Paano kung hindi ko kayang bayaran ang ikapu?

 

Sagot: Sinasabi ng Diyos kung ating uunahin Siya, Ipakikita sa atin na ang lahat ng ating mga pangangailangan ay matutugunan (Mateo 6:33). Ang kanyang matematika ay kadalasang kabaliktaran sa pag-iisip ng tao. Sa ilalim ng Kanyang plano, ang natitira sa ating pera pagkatapos magikapu ay magiging higit pa kaysa sa lahat ng iyon kung wala ang Kanyang pagpapala!