Sa Diyos kami Nagtitiwala?

PNG SG 25.png

Aralin 25

May tiwala ka ba sa Diyos—talaga? Ang katotohanan ay, maraming mga tao ang maaaring magsabi ng oo, ngunit hindi sila kumikilos tulad nito. At ang masama pa dito, dahil hindi sila nagtitiwala sa Kanya, maaari talaga silang magnakaw mula sa Kanya! “Di nga!” sabi mo, “walang makapagnanakaw sa Diyos.” Ngunit ang nakakagulat na mensahe ng Diyos sa atin ay, Ninanakawan mo Ako! (Malakias 3:8). Ang mga totoong talaan ay nagpapatunay na ang bilyun-bilyong tao ay nagnanakaw mula sa Diyos, at ginagamit nila ang kanilang mga ninakaw na pera upang matustusan ang kanilang sarili upang gastusin ito sa mga bagay na walang kabuluhan. Subalit marami ang walang kamalayan sa kanilang pagnanakaw, at sa Aralin na ito, ipapakita namin sa iyo kung paano maiiwasan ang parehong pagkakamali at kung paano uunlad sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya sa Diyos.

1. Ayon sa Biblia, ilang bahagi ng ating kinita ang para sa Panginoon?

“Lahat ng ikasampung bahagi ng lupain ... ay sa PANGINOON” (Levitico 27:30).

Sagot:  Ang ikapu ay pag-aari ng Diyos.

S25Picture2.jpg
S25Picture3.jpg

2. Ano ang "ikapu"?

“Aking ibinigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel bilang mana” (Mga Bilang 18:21).

Sagot:   Ang ikapu ay isa-sa-ikasampung bahagi ng kita ng isang tao. Ang salitang “ikapu” ay literal na nangangahulugang “ikasampu.” Ang ikapu ay pag-aari ng Diyos. Ito ay Kanya. Wala tayong karapatan na itago. Kapag tayo ay nagiikapu, hindi tayo gumagawa ng regalo; kundi nagbabalik lamang tayo sa Diyos kung ano ang sa Kanya. Maliban kung ibabalik natin ang ikasampu ng ating kita sa Diyos, hindi tayo nag-iikapu.

3. Saan hinihiling ng Panginoon sa Kanyang bayan na dalhin ang ikapu?

“Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig” (Malakias 3:10).

 

Sagot:   Hinihiling Niya sa atin na dalhin ang ikapu sa Kanyang kamalig.

4. Ano ang "kamalig" ng Panginoon?

“Nang magkagayo’y dinala ng buong Juda ang ikasampung bahagi ng trigo, ng alak, at ng langis sa mga bahayimbakan” (Nehemias 13:12).

Sagot:  Malakias 3:10, tinutukoy ng Diyos ang kamalig bilang “Aking bahay,” na nangangahulugang Kanyang templo, o iglesya. Sinabi pa ng Nehemias 13:12, 13, na ang ikapu ay dadalhin sa kabang-yaman ng templo, na siyang kamalig ng Diyos. Ang iba pang mga talata na tumutukoy sa kamalig bilang pananalapi sa templo, o kamara, ay kinabibilangan ng 1 Cronica 9:26; 2 Cronica 31:11, 12; at Nehemias 10:37, 38. Sa panahon ng Lumang Tipan, ang bayan ng Diyos ay nagdala ng 10 porsiyento ng lahat ng kanilang tubo (kita)—kabilang ang mga pananim at hayop—sa kamalig.

5. Iniisip ng ilan na ang ikapu ay bahagi ng sistema ng mga rituwal at mga seremonya ni Moises na natapos sa krus. Totoo ba ito?

“At binigyan Siya ni Abram ng ikasampung bahagi ng lahat” (Genesis 14:20). At sa Genesis 28:22, sinabi ni Jacob, “at sa lahat ng ibibigay mo sa akin ay ibibigay ko ang
ikasampung bahagi sa iyo.”

Sagot:   Ipinakikita ng mga talatang ito na sina Abraham at Jacob, na nabuhay bago ang araw ni Moises, ay nag-iikapu sa kanilang kinita. Kaya masasabi natin na ang plano ng ikapu ng Diyos ay hindi limitado sa batas ni Moises, bagkus ito ay angkop sa lahat ng tao sa lahat ng panahon.

6. Para saan ginagamit ang ikapu sa mga araw ng Lumang Tipan?

“Sa mga anak ni Levi, narito, aking ibinigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel bilang mana, na ganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod, samakatuwid ay sa paglilingkod sa toldang tipanan” (Mga Bilang 18:21).

Sagot:   Ang ikapu sa mga araw ng Lumang Tipan ay ginagamit para sa kita ng mga pari. Ang tribu ni Levi (ang mga pari) ay hindi nakatanggap ng bahagi ng lupain para sa mga lumalagong pananim at mga operasyon sa negosyo, habang ang iba pang 11 tribu ay mayroon. Ang mga Levita ay nagtatrabaho ng buong oras sa pangangalaga sa templo at paglilingkod sa bayan ng Diyos. Kaya ang plano ng Diyos para sa mga ikapu ay upang suportahan ang mga pari at kanilang mga pamilya.

7. Binago ba ng Diyos ang Kanyang plano para sa paggamit
ng ikapu sa mga araw ng Bagong Tipan?

“Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo, at ang mga naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi ng mga handog sa dambana? Gayundin naman, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilangikabubuhay mula sa ebanghelyo” (1 Corinto 9:13, 14).

S25Picture6.jpg

Sagot:   Hindi. Ipinagpatuloy niya ito, at ngayon ang Kanyang plano ay gamitin ang ikapu upang suportahan ang mga nagtatrabaho lamang sa ministeryo ng ebanghelyo. Kung ang lahat ay nagiikapu at ang ikapu ay ginamit nang mahigpit para sa suporta ng mga manggagawa sa ebanghelyo, magkakaroon ng higit na sapat na pera upang mabilis na maabot ang buong sanlibutan ng mensahe ng Diyos para sa huling kapanahunan.

S25Picture7.jpg

8. Ngunit hindi ba binuwag na ni Jesus ang plano ng pag-iikapu?

“Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagkunwari! Sapagkat nag-iikapu kayo ng yerbabuena, ng anis at ng komino, at inyong pinababayaan ang higit na mahahalagang bagay ng kautusan: ang katarungan, ang habag, at ang pananampalataya. Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ang iba” (Mateo 23:23).

Sagot: Hindi. Sa kabaligtaran, inendorso ito ni Jesus. Sinaway Niya ang mga Judio dahil sa pagtanggal ng mas mahalagang mga bagay ng batas—katarungan, awa, pananampalataya—kahit na sila ay maselan na nagbibigay ng mga
ikapu. Pagkatapos ay malinaw na sinabi Niya sa kanila na dapat nilang ipagpatuloy ang ikapu ngunit dapat ding maging makatarungan at maawain at tapat.

9. Anong nakagugulat na panukala ang ginagawa ng Diyos
sa mga taong hindi sigurado tungkol sa pag-iikapu?

“Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at sa gayo’y subukin ninyo ako ngayon, sabi ng PANGINOON ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit, at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan” (Malakias 3:10).

Sagot:  Sinasabi Niya, “subukin ninyo ako ngayon” at iyong tingnan na bibigyan kita ng gayong pagpapala na labis mong tatanggapin! Ito ang tanging pagkakataon sa Biblia na ang Diyos ay gumagawa ng gayong panukala. Sinasabi Niya, “Subukan mo. Mangyayari ito. Pangako ko sa iyo.” Daan-daang libo ang nag-iikapu sa buong sanlibutan ang masayang nagpapatotoo sa katotohanan ng pangako ng ikapu ng Diyos. Natutunan
nilang lahat ang katotohanan sa mga salitang ito: “Hindi mo malalampasan ang ibinibigay ng Diyos.”

S25Picture8.jpg

10. Kapag nagbibigay tayo ng ikapu, sino talaga ang tumatanggap ng ating pera?

“At dito, ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasampung bahagi, subalit sa kabilang dako ay ang isa na pinatutunayang nabubuhay” (Mga Hebreo 7:8).

Sagot:  Si Jesus, ang ating Pinakapunong Pari sa langit, ang tumatanggap ng ating ikapu.

11. Sa anong pagsubok bumagsak sina Adan at Eva—isang pagsubok na dapat maipasa ng
lahat kung mamanahin natin ang Kanyang kaharian?

Sagot:  Kinuha nila ang mga bagay na sinabi ng Diyos na hindi sa kanila. Ibinigay ng Diyos kina Adan at Eva ang bunga ng lahat ng mga puno sa Halamanan ng Eden, maliban sa isa—punungkahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama (Genesis 2:16, 17). Ang bunga ng punungkahoy na iyon ay hindi sa kanila para makain. Ngunit hindi sila nanalig
sa Diyos. Kinain nila ang bunga at nahulog—at ang mahaba, kakila-kilabot, napakasakit na mundo ng kasalanan ay nagsimula. Sa mga tao ngayon, ibinibigay ng Diyos ang Kanyang kayamanan, karunungan, at lahat ng iba pang mga pagpapala ng langit. Ang tanging hinihiling lang ng Diyos ay ang ikasampung bahagi ng ating kita (Levitico 27:30), at tulad nila Adan at Eva, hindi Niya gusto ang sapilitang pagbibigay. Hinayaan Niya ito sa abot ng ating makakaya ngunit sinabi, “Huwag mong kunin iyon. Ito ay banal. Ito ay Akin.” Kapag sinasadya nating kunin ang ikapu ng Diyos at gamitin ito sa pansariling gamit, inuulit natin ang kasalanan nina Adan at Eva at, sa gayon, nagpapakita ng isang malungkot na kawalan ng pagtitiwala sa ating Manunubos. Hindi kailangan ng Diyos ang ating pera, ngunit nararapat Siya sa ating katapatan at pagtitiwala.

Gawin mong Kasosyo ang Diyos

Kapag binabalik mo ang ikapu ng Diyos, ginagawa mo Siyang kasosyo sa lahat ng iyong ginagawa. Anong kamangha-mangha, pinagpalang pribilehiyo: Diyos at ikaw—magkasosyo! Sa Kanya bilang isang kasosyo, nasa iyo ang lahat upang makamit at walang mawawala sa iyo. Gayunpaman, ito ay isang mapanganib na pakikipagsapalaran na kunin ang sariling pera ng Diyos, na Kanyang inilaan para sa pagliligtas ng mga kaluluwa, at gamitin ito para sa ating sariling mga personal na gastusin.

12. Bilang karagdagan sa ikapu, na nauukol sa Diyos, ano pa ang hinihiling ng Diyos sa Kanyang bayan?

“Magdala ng handog, at pumasok kayo sa kanyang mga bulwagan” (Mga Awit 96: 8).

Sagot:  Hinihiling sa atin ng Panginoon na magbigay ng mga handog para sa Kanyang gawain bilang pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Kanya at sa ating pasasalamat sa Kanyang mga pagpapala.

S25Picture9.jpg

13. Magkano ang dapat kong ibigay sa Diyos bilang handog?

“Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasiya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban, o dala ng pangangailangan, sapagkatiniibi g ng Diyos ang nagbibigay na masaya” (2 Corinto 9:7).

 

Sagot:  Hindi tinutukoy ng Biblia ang halaga na ating ibibigay para sa mga handog. Ang bawat tao ang siyang magpapasiya nito, ayon sa impresyon ng
Diyos, kung magkano ang ibibigay at pagkatapos ay ibigay ito ng may kaligayahan sa puso.

14. Ano ang mga karagdagang prinsipyo sa Biblia ang ibinabahagi ng Diyos sa atin tungkol sa pagbibigay?

Sagot:

A. Ang una nating prayoridad ay ibigay ang ating sarili sa Panginoon (2 Corinto 8:5).


B. Dapat nating ibigay ang ating pinakamabuti sa Diyos (Mga Kawikaan 3:9).


C. Pinagpapala ng Diyos ang mapagbigay (Mga Kawikaan 11:24, 25).


D. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap (Mga Gawa 20:35).


E. Kapag nagiging kuripot, ibig sabihin hindi natin ginagamit ng tama ang mga
pagpapalang natanggap natin mula sa Diyos (Lukas 12:16–21).


F. Ang Diyos ay nagbabalik ng higit pa sa ibinibigay natin (Lukas 6:38).


G. Tayo ay dapat na magbigay na kasukat ng ating natatanggap na pagpapala mula
sa Diyos (1 Corinto 16:2).


H. Dapat tayong magbigay ayon sa ating makakaya (Deuteronomio 16:17).

 

Ibinabalik natin ang ikapu sa Diyos, sapagkat ito ay Kanyang bahagi at pagmamay-ari. Nagbibigay din tayo ng mga handog, na kusang-loob at dapat magbigay ng masaya.

15. Ano ang pagmamay-ari ng Panginoon?

A. Lahat ng pilak at ginto sa sanlibutan (Hagai 2:8).

B. Ang lupa at ang lahat ng mga tao dito (Mga Awit 24:1).

C. Ang sanlibutan at lahat ng bagay sa loob nito (Psalm 50:10–12). Ngunit pinapayagan Niya ang mga tao na gamitin ang Kanyang dakilang kayamanan. Binibigyan din Niya sila ng karunungan at lakas upang umunlad at magtipon ng yaman (Deuteronomio 8:18). Kapalit ng pagbibigay ng lahat, ang lahat ng hinihiling ng Diyos ay ang pagbabalik natin sa Kanya ng 10 porsiyento bilang ating pagkilala sa Kanyang mahusay na pamumuhunan sa ating mga negosyo—pati na rin ang mga handog bilang pagpapahayag ng ating pagmamahal at pasasalamat.

16. Ano ang tawag ng Panginoon sa mga taong hindi nagbabalik ng Kanyang 10 porsiyento at nagbibigay ng mga handog?

 

“Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayunma’y ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, ‘Paano ka namin ninanakawan?’ Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog” (Malakias 3:8).

 

Sagot: Tinutukoy Niya ang mga ito bilang mga magnanakaw. Naiisip mo ba ang mga taong nagnanakaw sa Diyos?

S25Picture11.jpg

17. Ano ang sinasabi ng Diyos na mangyayari sa mga taong sadyang patuloy na nagnanakaw ng Kanyang mga ikapu at mga handog?

 

“Kayo’y isinumpa ng isang sumpa, sapagkat ninanakawan ninyo ako” (Malakias 3:9). “Mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o ang mga manggagantso ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos” (1 Corinto 6:10).

 

Sagot: Ang isang sumpa ay mananatili sa kanila at hindi sila magmamana ng kaharian ng langit.

18. Binalaan tayo ng Diyos laban sa kasakiman. Bakit ito ay napakamapanganib?

“Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan ay naroroon din naman ang inyong puso” (Lukas 12:34).

Sagot:  Sapagkat sinusunod ng ating puso ang ating mga pamumuhunan. Kung ang ating pagtuon ay sa pag-iipon ng mas maraming pera, ang ating mga puso ay magiging mapag-imbot, deskontento, at mapagmataas. Ngunit kung ang ating pagtuon ay sa pagbabahagi, pagtulong sa iba, at sa gawain ng Diyos, ang ating mga puso ay magiging mapagaruga, mapagmahal, mapagbigay, at mapagpakumbaba. Ang kasakiman ay isa sa mga kakila-kilabot na mga kasalanan sa mga huling araw na magsasara sa mga tao doon sa langit (2 Timoteo 3:1–7).

S25Picture12.jpg
S25Picture13.jpg

19. Ano ang nararamdaman ni Jesus kapag ninakaw natin ang Kanyang banal na ikapu at mga handog?

“Kaya’t nagalit ako sa lahing ito, at aking sinabi, ‘Sila’y laging naliligaw sa kanilang puso’ ” (Mga Hebreo 3:10).

Sagot:  Marahil ang pakiramdam ay katulad sa mga magulang na ninanakawan ng kanilang mga anak. Ang pera mismo ay hindi malaking bagay. Ang kakulangan ng integridad, pagmamahal, at tiwala ng bata ay lubhang nakakabigo.

20. Anong kapanapanabik na punto ang binibigyang diin ng Biblia hinggil sa pangangasiwa ng mga mananampalataya sa Macedonia?

Sagot:  Sinulatan ni apostol Pablo ang mga iglesya sa Macedonia na humihiling sa kanila na magtabi ng pondo para sa bayan ng Diyos sa Jerusalem, na nagdurusa sa pamamagitan ng isang pinalawig na taggutom. Sinabi niya sa kanila na kukunin niya ang mga regalo na ito sa pagdating niya sa kanilang mga lungsod sa kanyang susunod na pagbisita. Ang kapanapanabik na tugon mula sa mga iglesya sa Macedonia, na inilarawan sa 2 Corinto kapitulo 8, ay nagpapasigla:

A. Bersikulo 5—Bilang unang hakbang, muling inilaan nila ang kanilang buhay kay Jesu-Cristo.

B. Bersikulo 2, 3—Sa kabila ng “malalim na kahirapan,” ibinigay nila ang “lampas sa kanilang kakayahan” upang magbigay.

C. Bersikulo 4—Hinimok nila si Pablo na pumunta at kunin ang kanilang mga regalo.

D. Bersikulo 9—Ang kanilang mga regalo ay nagpakita ng pagsunod sa sakripisyong halimbawa ni Jesus.

Tandaan: Tandaan: Kung tunay na mahal natin si Jesus, ang pagbibigay sakripisyo para sa Kanyang gawain ay hindi magiging isang pasanin kundi isang maluwalhating pribilehiyo na ating gagampanan nang may labis na kagalakan.

Ang pag-ibig ang naging dahilan upang ang bayan ng Diyos sa Macedonia ay makapagbigay ng kagalakan sa mga gutom sa Jerusalem.

S25Picture15.jpg

21. Ano ang ipinapangako ng Diyos na gagawin para sa mga matapat sa pagbabalik ng ikapu at pagbibigay ng mga handog?

“Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at sa gayo’y subukin ninyo ako ngayon, sabi ng PANGINOON ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit, at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo, kaya’t hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa; at ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawalan ng bunga, sabi ng PANGINOON ng mga hukbo. Tatawagin kayong mapapalad ng lahat ng mga bansa, sapagkat kayo’y magiging lupain ng katuwaan, sabi ng PANGINOON ng mga hukbo” (Malakias 3:10–12).

 

Sagot: Ang Diyos ay nangangako na pauunlarin ang Kanyang tapat na mga tagapangasiwa sa pananalapi, at magiging pagpapala sila sa mga nakapaligid sa kanila.

Isaalang-alang ang mga Sumusunod na Kaparaanan ng Pagpapala ng Diyos:

A. Ipinapangako ng Diyos na ang iyong siyam sa ikasampu ay lalong lalago na may pagpapala Niya kaysa sa iyong kabuuang kita na walang pagpapala. Kung pinagdududahan mo ito, magtanong sa sinumanang tapat na nagiikapu!

B. Ang mga pagpapala ay hindi palaging pananalapi. Maaaring kasama nila ang kalusugan, kapayapaan ng isip, sinagot na mga panalangin, proteksyon, isang malapít at mapagmahal na pamilya, karagdagang pisikal na lakas, kakayanang gumawa ng matatalinong desisyon, isang espiritu ng pasasalamat, isang malapít na kaugnayan kay Jesus, tagumpay sa naakay na kaluluwa, isang lumang kotse pero patuloy na tumatakbo, at iba pa.

C. Siya ay naging iyong kasosyo sa lahat ng bagay. Walang sinuman maliban sa Diyos ang maaaring magsagawa ng isang plano na lubos na kamangha-mangha.

22. Handa ka bang simulan ang pag-iikapu at pagbibigay ng mga handog upang maipakita ang iyong pagmamahal at pasasalamat?

- SAGOT

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Kung hindi ko gusto ang paraan ng aking iglesya sa paggamit ng aking ikapu, dapat ko bang ihinto ang pag-iikapu?

Sagot: Ang pag-iikapu ay utos ng Diyos. Ang ikapu ay banal na pera na nauukol sa Panginoon (Levitico 27:30). Kapag ikaw ay nag-ikapu, ikaw ay nag-ikapu sa Kanya. Ang Diyos ay sapat na upang alagaan ang perang ibinibigay mo para sa Kanyang iglesya. Ang iyong responsibilidad ay ang mag-ikapu. Ipaubaya sa Diyos na makitungo sa mga maling gumagamit ng Kanyang mga pondo.

 

2. Nabigo ako sapagkat ang mga paghihirap sa pananalapi ay ginawang imposible para sa akin na makapagbigay ng higit sa isang napakaliit na halaga na lampas sa aking ikapu. Ano ang magagawa ko?

 

Sagot: Ang laki ng iyong regalo ay hindi mahalaga kung ginagawa mo ang iyong makakaya. Sinabi ni Jesus na
ang mahirap na balo sa Marcos 12: 41–44, na nagbigay lamang ng katiting na halaga (dalawang kusing), ay
nagbigay ng higit pa “kaysa lahat nang naghuhulog sa kabang-yaman. Sapagkat silang lahat ay naghulog mula
sa kanilang kasaganaan, ngunit siya ... inihulog ang lahat ng nasa kanya” Sinusukat ng Panginoon ang ating mga
regalo sa dami ng pagsasakripisyo na ginagawa natin at sa pag-uugali na ibinibigay natin. Binibilang ni Jesus ang
iyong regalo na malaki. Bigyan ito ng kagalakan at mababatid mo na si Jesus ay nalugod. Basahin ang 2 Corinto
8:12 upang magbigay lakas at pag-asa.

3. Hindi ba ang pagiging katiwala ay higit pa sa tamang paghawak ng aking pera?

 

Sagot: Oo. Ang pangangasiwa ay nagsasangkot ng wastong paghawak ng bawat talento at pagpapala na natatanggap mula sa Diyos, na nagbibigay sa atin ng lahat (Mga Gawa 17:24, 25). Ito ay nagsasangkot ng ating mga buhay! Ang tapat na pangangasiwa ng mga kaloob ng Diyos sa atin ay kasama rin ang ating oras na ginugol:

A. Ang paggawa ng gawain na itinakda sa atin ng Diyos (Marcos 13:34).
B. Aktibong pagsaksi para kay Cristo (Mga Gawa 1:8).
C. Pag-aaral ng Banal na Kasulatan (2 Timoteo 2:15).
D. Pagdarasal (1 Tesalonica 5:17).
E. Pagtulong sa mga nangangailangan (Mateo 25:31–46).
F. Araw-araw na muling pagsuko ng ating buhay kay Jesus (Roma 12:1, 2; 1 Corinto 15:31).

4. Hindi ba ang ilang mga mangangaral ay binabayaran ng labis na pera?

 

Sagot: Oo. Ang pagsasaya sa mga kayamanan ng ilang mga pastor ngayon ay nagpapabawas sa impluwensiya ng lahat ng mga ministro. Nagdudulot ito ng pagsaway sa pangalan ni Jesus. Nagdudulot ito sa libu-libo na tumalikod sa pagkasuklam sa iglesya at sa ministeryo nito. Ang mga nasabing lider ay haharap sa isang kakila-kilabot na araw
ng pagtutuos sa paghatol.

Mga Ministro ng Nalabing Iglesya ng Diyos sa Huling Kapanahunan

Gayunpaman, walang ministro sa nalabing iglesya ng Diyos sa huling kapanahunan ang labis na nabayaran. Pagkatapos ng pagsasanay sa trabaho, ang lahat ng mga ministro ay tumatanggap ng halos parehong suweldo (nag-iiba lamang sa kaunting piso kada buwan) anuman ang kanilang titulo sa trabaho o ang sukat ng kanilang iglesya. Sa maraming kaso, ang mga mag-asawa ay nagtatrabaho sa pampublikong pamilihan upang dagdagan ang kita ng mga pastor.

5. Paano kung hindi ko kayang bayaran ang ikapu?

 

Sagot: At sinasabi ng Diyos na kung atin Siyang uunahin, ipakikita Niya sa atin na ang lahat ng ating mga
pangangailangan ay matutugunan (Mateo 6:33). Ang Kanyang matematika ay kadalasang kabaliktaran sa pagiisip
ng tao. Sa ilalim ng Kanyang plano, ang natitira sa ating pera pagkatapos mag-ikapu ay magiging higit pa kaysa sa iyo nga ang lahat ngunit wala naman ang Kanyang pagpapala!