Ang Pag-ibig na Nagpapabago

PNG SG 26.png

Aralin 26

Ang ay nakapagpapabago ng lahat! Kapag ang isang dalaga ay nagbabasa ng isang malaking aklat para sa kurso sa panitikan ng Ingles sa unibersidad, napansin niyang nakakainip ito at hindi siya makatuon ng maayos habang binabasa ito. Ngunit matapos nito ay may nakilala siyang isang guwapong batang propesor sa kampus, at mabilis silang nagkahulugan ng loob sa isa’t isa. Hindi nagtagal, napagtanto niya na ang kanyang minamahal ay ang may-akda ng aklat na kanyang kinagugulumihanan. Nang gabing iyon ay nanatili siyang gising at inubos niya ang buong aklat, na binulalas, “Ito ang pinakamagandang aklat na nabasa ko!” Ano ang nakapagpabago sa kanyang pananaw? Ang pagibig ang siyang nakapagpabago. Gayundin, marami sa ngayon ang hindi
nagnanais magbasa ng Banal na Kasulatan, at para sa iba ito ay walang kabuluhan, hindi kanais-nais, at mapang-api. Ngunit lahat ng iyon ay magbabago kapag napamahal ka sa may-akda nito.

1. Sino ang may-akda ng Kasulatan?

“Nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta. ... Kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Cristo na
sumasakanila, nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Cristo, at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito” (1 Pedro 1:10, 11).

Sagot: Halos bawat aklat ng Biblia ay tumutukoy kay Jesu-Cristo—kahit na ang mga aklat ng Lumang Tipan. Nilikha ni Jesus ang sanlibutan (Juan 1:1–3, 14; Colosas 1:13–17), isinulat ang Sampung Utos (Nehemias 9:6, 13), ay ang Diyos ng mga Israelita (1 Corinto10:1–4), at ginabayan ang mga isinulat ng mga propeta (1 Pedro 1:10, 11). Kaya, si Jesu-Cristo ang may-akda ng Kasulatan.

S26Picture2.jpg

Si Jesus ang may-akda ng Kasulatan.

S26Picture3.jpg

Iniibig ni Jesus ang mga tao sa lupa na may walang hanggang pagmamahal.

2. Ano ang saloobin ni Jesus sa mga tao sa lupa?

“Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging Anak, upang ang sinumang sa kanya’y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan” (Juan 3:16).

Sagot: Mahal tayong lahat ni Jesus sa isang walang katapusang pag-ibig na hindi maabot ng pag-iisip.

3. Bakit mahal natin si Jesus?

“Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo’y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay para sa atin” (Roma 5:8). “Tayo’y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin” (1 Juan 4:19).

Sagot: Mahal natin Siya sapagkat minahal Niya tayo nang sapat upang mamatay para sa atin—habang tayo ay mga kaaway pa Niya.

S26Picture4.jpg

Si Jesus ay namatay para sa ating lahat, bagaman wala sa atin ang nararapat dito

4. Sa anong mga aspeto magkatulad ang isang matagumpay na kasal at buhay Cristiano?

“At anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa kanya, sapagkat tinutupad natin ang kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugud-lugod sa kanyang harapan” (1 Juan 3:22).

Sagot: Sa isang mabuting pag-aasawa ang ilang mga bagay ay mahalaga, tulad ng katapatan sa asawa. Ang iba pang mga bagay ay maaaring hindi tila pangunahin, ngunit kung nais nilang mapasaya ang kanilang asawa, ito ay kinakailangan. Kung ayaw nila, dapat na nilang ihinto. Tulad ito sa buhay Cristiano. Ang mga utos ni Jesus ay mahalaga. Ngunit sa Kasulatan ay binalangkas din naman ni Jesus ang mga prinsipyo ng tamang asal na Kanyang kinasisiyahan. Tulad ng sa isang magandang kasal, makikita ng mga Cristiano na isang kagalakan na gawin ang mga bagay na para kay Jesus, ang Siyang mahal natin, ay masaya. Iiwasan din natin ang mga bagay na hindi kanais-nais sa Kanya.

5. Ano ang sinasabi ni Jesus na mga resulta ng paggawa ng mga bagay na nakalulugod sa Kanya?

“Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig. ... Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasainyo, at ang inyong kagalakan ay malubos” (Juan 15:10, 11).

Sagot: Inaangkin ng diyablo na ang pagsunod sa mga prinsipyo ng Cristiano ay di-maganda, pulpol, nakakababa, at ligalista. Ngunit sinabi ni Jesus na nagdudulot ito ng buong kasiyahan—at isang mas masaganang buhay (Juan 10:10). Ang mga kasinungalingan ng diyablo ay nagdudulot ng pighati at pinagkaitan ng buhay ang mga tao at iyon ay “Ang tunay na pamumuhay.”

S26Picture6.jpg
S26Picture7.jpg

Ang mga prinsipyo ng Biblia para Cristianong
pamumuhay ay magpoprotekta sa atin mula sa mapanganib na mga sona ni Satanas.

6. Bakit binibigyan tayo ni Jesus ng mga tiyak na prinsipyo para sa Cristianong pamumuhay?

Sagot: Dahil sila ay:

A. Ito ay “para sa ating kabutihan” (Deuteronomio 6:24). Tulad ng mabubuting magulang na nagtuturo ng magagandang prinsipyo sa kanilang mga anak, kung kaya itinuro ni Jesus ang magagandang prinsipyo sa Kanyang mga anak.

 

B. Ito ang magsisilbi nating pananggala mula sa kasalanan (Mga Awit 119:11). Ang mga prinsipyo ni Jesus ay magpoprotekta sa atin sa pagpasok sa mapanganib na mga sona ni Satanas at kasalanan.

C. Ito ang magpapakita sa atin kung papaano sumunod sa mga yapak ni Cristo (1 Pedro 2:21).

D. Ito ang magdadala sa atin ng tunay na kaligayahan (Juan 13:17).


E. Ito ang magbibigay ng pagkakataon na ipahayag ang ating pagmamahal sa Kanya (Juan 15:10).


F. Ito ang tutulong sa atin upang maging isang mabuting halimbawa para sa iba (1 Corinto 10:31–33; Mateo 5:16).

7. Ayon kay Jesus, paano dapat iniuugnay ng mga Cristiano
ang kasamaan ng sanlibutan at kamunduhan?

Sagot: Ang kanyang mga utos at mga payo ay malinaw at tiyak:

A. Huwag mahalin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Kabilang dito ang (1) masamang pagnanasa ng laman, (2) pagnanasa ng mga mata, at
(3) pagmamataas sa buhay (1 Juan 2:16). Ang lahat ng kasalanan ay nabibilang sa isa o higit pa sa tatlong kategoryang ito. Ginagamit ni Satanas ang mga ito upang maakit tayo sa pagmamahal ng sanlibutan. Kapag sinimulan natin ibigin ang sanlibutan, tayo ay magiging kaaway ng Diyos (1 Juan 2:15, 16; Santiago 4:4).

B. Dapat nating panatilihin ang ating mga sarili na walang bahid ng sanlibutan (Santiago 1:27).

S26Picture8.jpg
S26Picture9.jpg

8. Anong mahalagang babala ang ibinibigay sa atin ng Diyos hinggil sa sanlibutan?

Sagot: Nagbabala si Jesus, “Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito” (Roma 12:2). Ang diyablo ay walang kinikilingan. Patuloy niyang pinipilit
ang bawat Cristiano. Sa pamamagitan ni Jesus (Filipos 4:13), dapat natin lubusang labanan ang mga mungkahi ng diyablo, at siya ay lalayo sa atin (Santiago 4:7). Sa sandaling pahintulutan natin ang “pagpipiga” ng anumang iba pang salik na makakaimpluwensiya sa ating pag-uugali, marahil ay hindi na natin namamalayan, nagsisimula nang madulas sa pagtalikod. Ang pag-uugali ng Cristiano ay hindi dapat ipasiya sa pamamagitan ng damdamin at pag-uugali ng nakararami, kundi sa pamamagitan ng mga salita ni Jesus.

9. Bakit kailangan nating bantayan ang ating mga isipan?

“Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya” (Mga Kawikaan 23:7).

Sagot: Nais ng Diyos na tulungan tayong dalhin ang bawat pag-iisip sa pagkabihag tungo sa pagsunod kay Cristo (2 Corinto10:5). Ngunit gusto ni Satanas na dalhin “ang sanlibutan” sa ating mga isipan. Maaari niyang gawin ito sa pamamagitan lamang ng ating limang pandama—lalo na ang paningin at pandinig. Pinipilit niya ang kanyang paningin at tunog sa atin at, maliban na lang kung palagi nating tatanggihan ang kanyang inaalok, sa atin ang malawak na daan na magdadala sa atin sa pagkawasak. Malinaw sa Biblia: Tayo magiging katulad ng mga bagay na paulit-ulit nating nakikita at naririnig (2 Corinto 3:18).

Kailangan nating maingat na bantayan ang ating mga kaisipan, dahil ang mga kaisipan ay nagiging mga gawa.

S26Picture11.jpg

Dapat iwasan ng mga Cristiano ang anumang mga musika na nakakawala ng pagnanais para magkaroon ng makaDiyos na pamumuhay.

10. Ano ang ilan pang mga prinsipyo para sa Cristianong
Pamumuhay?

“Kahuli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalanggalang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan, at kung may anumang nararapat
papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito” (Filipos 4:8).

Sagot:   Ang mga Cristiano ay dapat na ihiwalay ang kanilang sarili mula sa lahat ng mga bagay na hindi totoo, tapat, makatarungan, dalisay, kaibig-ibig, at mahusay na ulat. Iwasan nila:

A. Kawalan ng katapatan sa bawat uri—pandaraya, pagsisinungaling, pagnanakaw, pagiging dimakatarungan, hangaring manlinlang, paninirang-puri, at pagkakanulo.


B. Karumihan ng bawat uri—pakikiapid, pangangalunya, pakikiapid sa kamag-anak, homoseksuwalidad, pornograpiya, kalapastanganan, marumi na pag-uusap, mga biro na walang kabuluhan, masamang awit, musika, sayaw, at karamihan sa kung ano ang ipinapalabas sa telebisyon at sa mga sinehan
 

C. Mga lugar na kung saan hindi natin kailanman aanyayahan si Jesus na sumama sa atin, tulad ng mga bahay aliwan, bar, pasugalan, karerahan, at iba pa.

Kunin natin ang ilang minuto upang maunawaan ang mga panganib ng mga tanyag na musika at sayaw, telebisyon, at teatro.

S26Picture12.jpg

Musika at Kanta

Maraming mga uri ng sekular na musika (rap, country, pop, rock, heavy metal, at dance music) ang siyang higit na nakuha ni Satanas. Ang liriko ay madalas na niluluwalhati ang bisyo at sinisira ang pagnanais sa mga espirituwal na bagay. Natuklasan ng mga mananaliksik ang ilang mga kagiliw-giliw na mga katotohanan tungkol sa kapangyarihan ng musika—(1) Pumapasok ito sa utak sa pamamagitan ng mga emosyon, kaya nilalampasan ang mga kapangyarihan ng pangangatuwiran; (2) Nakaaapekto ito sa bawat gawain ng katawan; (3) Binabago nito ang pulso, mga tulin ng paghinga, at ating mga paggalaw na hindi namamalayan ng mga tagapakinig; (4) Ang “syncopated” na ritmo ay nagbabago ng mga kalooban at lumilikha ng isang uri ng hipnosis sa tagapakinig. Kahit na walang liriko, ang musika ay may kapangyarihang magpababa ng damdamin, pagnanasa, at pag-iisip ng isang tao. Ang pinakasikat na “rockstar” ay hayagang inamin ito. Sinabi ng lider ng Rolling Stones na si Mick Jagger: “Maaari mong madama ang ‘adrenaline’ na dumadaan sa iyong katawan. Ito ay isang uri ng sekswal.”1 Ipinahayag ng John Oats of Hall at Oates fame na ang “Rock ´n´ Roll ay 99% na pakikipagtalik”.2 Ang ganitong musika ba ay nakapagpapasiya kay Jesus? Ang mga kombertido na mga pagano mula sa ibang bansa ay nagsasabi sa atin na ang ating modernong sekular na musika ay ang parehong uri na ginamit nila sa pangkukulam at pagsamba sa demonyo! Tanungin mo ang iyong sarili: “Kung si Jesus ay bumisita sa akin, anong musika ang komportable kong hihingin sa Kanya na pakikinggan Niya kasama ko?” Ang anumang musika na hindi mo sigurado ay dapat na iwanan. (Para sa isang malalim na pag-aaral ng sekular na musika, bumili ng Drums, Rock, and Worship ni Karl Tsatalbasidis mula sa Amazing Facts.) Kapag umibig tayo kay Jesus, binabago Niya ang ating mga hangarin sa musika. “Nilagyan niya ng bagong awit ang aking bibig, isang awit ng pagpupuri sa ating Diyos. Marami ang makakakita at matatakot, at magtitiwala sa PANGINOON” (Mga Awit 40:3). Ibinigay ng Diyos para sa Kanyang bayan ang maraming magagandang musika na nagbibigay inspirasyon, nagpapaginhawa, nagtataas, at nagpapalakas sa Cristianong karanasan. Ang mga tumatanggap sa nakakababang musika ng diyablo bilang isang kapalit ay nawawala ang isa sa pinakadakilang mga pagpapala sa buhay.

Makasanlibutang Pagsasayaw

Makasanlibutan, sekswal na pahiwatig na pagsasayaw ay tiyak na magdadala sa atin palayo kay Jesus at sa tunay na kabanalan. Noong sumayaw ang mga Israelita sa paligid ng ginintuang guya, ito ay pagsamba sa idolo dahil nakalimutan nila ang Diyos (Exodo 32: 17 –24). Nang ang anak na babae ni Herodias ay sumayaw sa harap ng isang lasing na si Haring Herodes, si Juan Bautista ay pinugutan ng ulo (Mateo 14:6–10).

Telebisyon, Mga Pelikula, at ang “Internet”

Ang mga bagay ba na iyong napapanuod sa telebisyon, sa mga sinehan, at sa internet ba ay tumatawag sa iyong mababa o mataas na pisikal na pagkatao? Pinapatnubayan ka ba sa isang higit na pagmamahal kay Jesus—o para sa sanlibutan? Nagbibigay ba ito ng kaluwalhatian kay Jesus—o bisyong maka-Satanas? Kahit ang mga di-Cristiano ay nagsasalita laban sa maraming ginagawa sa telebisyon at pelikula. Nakuha ni Satanas ang mga mata at tainga ng bilyun-bilyon at, ang  resulta, ay mabilis na paglingon ng tao tungo sa paggawa ng imoralidad, krimen, at kawalan ng pag-asa. Sinasabi ng isang pag-aaral na kung walang telebisyon ay “mayroon lang sana na 10,000 na mas kaunting patayan sa isang taon sa Estados Unidos, 70,000 na mas kaunting mga panggagahasa, at 700,000 na mas kaunting pag-atake.”3 Si Jesus, na nagmamahal sa iyo, ay humihiling sa iyo na alisin ang iyong mga mata mula sa mga mapanuksong alok ni Satanas at ilagay ang mga ito sa Kanya. “Kayo’y bumaling sa akin, at kayo’y maliligtas, lahat ng dulo ng lupa!” (Isaias 45:22).

1 Newsweek, "Mick Jagger and the Future of Rock", Jan. 4, 1971, p. 47.

Circus magazine, Jan. 31, 1976, p. 39.

Newsweek, "Violence, Reel to Reel", Dec. 11, 1995, p. 47.

S26Picture13.jpg

Ang isang ligtas na patnubay para sa panonood ng anumang bagay ay magtanong, “Magiging komportable ba ako sa paganyaya kay Jesus na manood ng programa kasama ko?”

11. Anong listahan ang binibigay ni Jesus sa atin na magagamit natin bilang isang gabay para sa panonood ng telebisyon?

 

“Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman, ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa diyus-diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi,
mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at an gmga katulad nito. Binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos” (Galacia 5:19–21).

Sagot:  Napakalinaw ng Kasulatan upang hindi maunawaan. Kung ang isang pamilya ay magbabawal na manood ng lahat ng mga programa sa telebisyon na nagpapakita o nagpapahintulot sa anumang kasalanan sa itaas, kakaunti lamang ang mapapanood. kung si Jesus ay bumisita sa iyo, anong mga palabas sa telebisyon ang magiging komportable sa iyo na hihilingin sa Kanya na panoorin kasama mo? Lahat ng iba pang mga palabas ay marahil na hindi karapat-dapat panoorin ng isang Cristiano.

12. Marami sa ngayon ang nakadarama na may kakayahang gumawa ng mga pagpapasiwang espirituwal nang walang tulong mula sa sinuman, kasama si Jesus. Ano ang sinasabi ni Jesus tungkol sa gayong mga tao?

 

Sagot:   Makinig sa mga malinaw na pahayag ni Jesus: “Huwag ninyong gagawin ang gaya ng mga bagay na ating ginagawa dito sa araw na ito, na ginagawa ng bawat isa ang matuwid sa kanyang paningin” (Deuteronomio 12:8). “Mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito” (Mga Kawikaan 16:25). “Ang lakad ng hangal, sa sarili niyang paningin ay wasto, ngunit ang marunong ay nakikinig sa payo” (Mga Kawikaan12:15). “Siyang nagtitiwala sa kanyang sariling puso ay hangal; ngunit maliligtas ang lumalakad na may katalinuhan” (Mga Kawikaan 28:26).

13. Anong mataimtim na mga babala ang ibinibigay ni Jesus tungkol sa halimbawa at impluwensiya sa ating buhay?

 

“Ngunit sinumang maglagay ng batong katitisuran sa isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, ay mas mabuti pa sa kanya na bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan, at siya’y malunod sa kalaliman ng dagat” (Mateo 18:6). “Huwag na tayong humatol pa sa isa’t isa; kundi ipasiya na huwag maglagay ng batong katitisuran o ng balakid sa daan ng kanyang kapatid” (Roma 14:13). “Walang sinuman sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili, at walang sinumang namamatay sa kanyang sarili” (Roma 14:7).

Sagot:   Tayong lahat ay umaasa sa mga lider, sa mga taong may impluwensiya, at mga kilalang tao na magpakita nang mahusay na halimbawa at gamitin nang maayos ang kanilang impluwensiya. Ngunit sa mundo natin ngayon, kadalasan tayo ay nadidismaya sa mga kasuklamsuklam, iresponsableng pagkilos ng mga kilalang indibiduwal na ito. Gayon din naman, mataimtim na nagbabala si Jesus na ang mga Cristiano na binabalewala ang kanilang sariling impluwensiya at halimbawa ay nasa panganib na pangunahan ang mga tao palayo sa Kanyang kaharian!

S26Picture14.jpg

14. Ano ang mga prinsipyo ni Jesus sa pag-uugali hinggil sa pananamit at alahas?

Sagot:    

A. Magsuot ng katamtaman. Tingnan sa 1 Timoteo 2:9, 10. Alalahanin na ang mga bisyo sa sanlibutan ay dinala sa ating buhay sa pamamagitan ng masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay (1 Juan 2:16). Ang hindi katamtamang damit ay kinabibilangan lahat ng tatlo at dapat iwasan para sa isang Cristiano.

B. Itabi ang mga Burloloy at Alahas. “Ang pagmamataas sa buhay” ang isyu dito. Ang mga tagasunod ni Jesus ay dapat magmukhang kaiba. Ang kanilang hitsura ay nagpapadala ng liwanag sa iba (Mateo 5:16). Ang alahas ay nakakakuha ng pansin at nagtataas ng sarili. Sa Biblia, kadalasang simbolo ito ng pagtalikod at apostasiya. Halimbawa, nang muling inilaan ng pamilya ni Jacob ang kanilang buhay sa Diyos, inilibing nila ang kanilang alahas (Genesis 35:1, 2, 4).

Bago pumasok ang mga Israelita sa Lupang Pangako, inutusan sila ng Panginoon na alisin ang kanilang mga burloloy (Exodo 33:5, 6). Sinasabi ng Diyos, sa Isaias kapitulo 3 na sa pagsuot ng alahas (mga pulseras, mga singsing, mga hikaw, at iba pa, gaya ng nakalista sa mga bersikulo 19–23), ang Kanyang bayan ay nagkakasala (bersikulo 9). Sa Hoseas 2:13, sinabi ng Panginoon na noong pinabayaan Siya ng Israel, nagsimula silang magsuot ng alahas.

Sa 1 Timoteo 2:9, 10 at 1 Pedro 3:3, kapwa binahagi nina apostol Pablo at Pedro na ang bayan ng Diyos ay hindi dapat napapalamutian ang kanilang mga sarili ng ginto, mga perlas, at mamahaling alahas. Pansinin na sina Pedro at Pablo ay nagsalita tungkol sa mga burloloy na nais ng Diyos na isuot ng Kanyang bayan: “Mahinhin at maamong espiritu” (1 Pedro 3:4) at “mabubuting gawa” (1 Timoteo 2:10). Tinutukoy ito ni Jesus sa pamamagitan ng pagsisimbolo sa Kanyang totoong iglesya sa Apocalipsis 12:1 bilang isang dalisay na babae na nababalutan ng araw (ang liwanag at katuwiran ni Jesus) at ang “apostate” na iglesya bilang isang patutot na nagagayakan ng ginto, mga mahahalagang bato, at mga perlas (Apocalipsis 17:3, 4). Humihiling ang Diyos sa Kanyang bayan na humiwalay sa Babilonia (Apocalipsis 18:2–4) at lahat ng kinakatawanan nito—kabilang ang mga hiyas na nakakakuha ng pansin sa sarili—at sa halip ay magbihis na lang sa kanilang mga sarili ng katuwiran ni Jesus. Kapag iniibig natin si Jesus, ito ay isang kagalakan at kasiyahan na mamuhay ng Kanyang pamumuhay.

15. Paano naiuugnay ang pag-uugali at pagkamasunurin sa kaligtasan?

Sagot: Ang pagsunod at paggawa ng isang Cristiano ay mga katibayan na tayo ay naligtas na ni Jesu-Cristo (Santiago 2:20–26). Ang totoo ay maliban kung nagbago ang paraan ng pamumuhay ng isang tao, malamang na ang pagbabago na ito ay hindi tunay. Ang mga taong nabago ay makatatagpo ng kanilang pinakamalaking kagalakan sa pagtuklas ng kalooban ni Jesus sa lahat ng bagay at sa masayang pagsunod sa kung saan Siya patungo. 

Mag-ingat sa Idolatriya

Ang unang sulat ni Juan ay nagsasabi tungkol sa pag-uugali ng Cristiano. Sa pagtatapos nito (1 Juan 5:21), binabalaan tayo ni Jesus sa pamamagitan ng Kanyang lingkod na si Juan na ilayo ang ating mga sarili mula sa mga idolo. Ang Panginoon dito ay tumutukoy sa anumang bagay na pumipigil o nagpapababa sa ating pag-ibig sa Kanya—tulad ng mga uso ngayon, ari-arian, paggagayak, masasamang anyo ng libangan, at iba pa. Ang natural na bunga, o resulta, ng isang tunay na pagbabalik-loob ay ang pagsunod kay Jesus na maligaya at gayahin ang Kanyang pamumuhay.

S26Picture17.jpg

Ang anumang bagay na nagpapahina sa aking pagmamahal sa espirituwal na mga bagay ay nagiging idolo.

S26Picture18.jpg

Ang mga taong hindi lubos na nagbigay ng kanilang sarili kay Jesus ay hindi kailanman mauunawaan ang pamumuhay ng isang Cristiano.

16. Dapat ba nating asahan na ang lahat ay tatanggap sa Cristianong Pamumuhay?

Sagot: Hindi. Sinabi ni Jesus na ang mga bagay ng Diyos ay kamangmangan sa sanlibutan sapagkat ang mga tao ay kulang sa espirituwal na pang-unawa (1 Corinto 2:14). Nang tinukoy ni Jesus ang pag-uugali, inilalagay Niya ang mga prinsipyo para sa mga naghahangad na pamunuan ng Kanyang Espiritu. Ang Kanyang bayan ay magpapasalamat at malugod na susundin ang Kanyang payo. Ang iba ay maaaring hindi maunawaan o maaprubahan ito.

17. Paano tatanggapin ng taong tumatanggi sa mga pamantayan ni Jesus ang mga pag-uugali sa langit?

Sagot: Ang mga ganitong tao ay magiging malungkot sa langit. Magrereklamo sila na walang mga bahay aliwan, alak, pornograpiya, mga patutot, senswal na musika, kalapastanganan, o pagsusugal. Ang langit ay magiging “impiyerno” para sa mga hindi nabuo ang tunay na relasyon sa pag-ibig kay Jesus. Ang mga pamantayang Cristiano ay walang kabuluhan sa kanila (2 Corinto 6:14–17).

18. Paano ko masusunod ang mga alituntuning ito sa Biblia nang hindi lumalabas na mapanghusga o ligalista?

Sagot:    Ang lahat ng ating ginagawa ay dapat na may isang motibo: ito ay upang ipahayag ang pag-ibig para kay Jesus (1 Juan 3:22). Kapag si Jesus ang naitaas at naipahayag sa mga tao sa pamamagitan ng ating mga buhay (Juan 12:32), marami ang lalapit sa Kanya. Ang isa natin na tanong ay dapat palaging ganito, “Ang [musika, inumin, palabas sa telebisyon, pelikula, aklat, at iba pa.] ay nagbibigay galang ba kay Jesus?”

S26Picture19.jpg

Dapat nating isipin ang presensiya ni Jesus sa bawat aspeto at gawain ng ating mga buhay. Kapag gumugugol tayo ng panahon sa Kanya, tayo ay nagiging katulad Niya (2 Corinto 3:18)—at ang mga taong nasa paligid natin ay tutugon sa atin tulad ng ginawa nila sa mga disipulo noong unang panahon: Nagtaka sila. At napagtanto nilang kasama nila si Jesus (Mga Gawa 4:13). Ang mga Cristiano na namumuhay na ganoon ay hindi kailanman magiging
mapagmapuri, mapanghusga, o ligalista. Sa mga araw ng Lumang Tipan, ang bayan ng Diyos ay halos palagiang tumatalikod dahil mas pinili nilang mabuhay katulad ng kanilang mga kapitbahay na pagano sa halip na sundin ang natatanging pamumuhay na itinakda ng Diyos para sa kanila (Deuteronomio 31:16, Mga Hukom 2:17, 1 Cronica 5:25, Ezekiel 23:30). Totoo rin ito ngayon. “Walang makapaglilingkod sa dalawang panginoon” (Mateo 6:24). Ang mga kumakapit sa sanlibutan at sa pamumuhay nito ay dahandahan na hinuhubog ni Satanas upang gayahin ang kanyang mga hangarin at sa gayon ay mai-programa na tanggihan ang langit at mawala. Sa kabaligtaran, ang mga sumusunod sa mga prinsipyo ni Jesus para sa pag-uugali ay mababago gaya sa Kanyang wangis at magiging handa para sa langit.

19. Nais mo bang mahalin si Cristo nang lubusan na ang pagsunod sa Kanyang mga prinsipyo para sa Cristianong pamumuhay ay magiging isang kagalakan at kasiyahan?

- IYONG TUGON?

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Alam ko kung ano ang nais ipagawa sa akin ng Diyos patungkol sa aking pamumuhay, ngunit sa palagay ko hindi ako handa na simulang gawin ito. Ano ang iminumungkahi mo?

Sagot: Magsimulang gawin ito ngayon! Huwag kailanman umasa sa damdamin. Gumagabay ang Diyos sa pamamagitan ng mga salita ng Kasulatan (Isaias 8:20). Kadalasan ay nililigaw tayo ng damdamin. Nadama ng mga lider ng Judio na dapat nilang ipako sa krus si Jesus, ngunit mali sila. Marami ang makadarama na sila ay ligtas na bago ang ikalawang pagparito ni Jesus, ngunit sa halip sila ay mawawala (Mateo 7: 21–23). Ang demonyo ay nakakaimpluwensiya sa damdamin. Kung aasa tayo sa ating damdamin, dadalhin niya tayo sa pagkawasak.

2. Gusto kong gumawa ng labis sa isang bagay. Gayunman, napagtanto ko na dahil sa hitsura nito, maaaring maramdaman ng ilan na gumagawa ako ng masama. Anong gagawin ko?

 

Sagot: Sinasabi ng Biblia, “Layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan” (1 Tesalonica 5:22). At sinabi ni apostol Pablo na kung ang kanyang pagkain ng mga pagkaing inihandog sa mga diyus-diyosan ay nakatisod sa isang tao, hindi na niya hahawakan muli ang mga pagkaing iyon (1 Corinto 8:13). Sinabi rin niya na kung hindi niya pinansin ang damdamin ng taong kanyang natisod at patuloy na kumain ng karne, siya ay nagkakasala.

3. Tila para sa akin ang mga iglesya ay naglilista ng napakaraming bagay na dapat kong gawin at hindi dapat gawin. Hindi ba ang pagsunod kay Jesus ang mas totoong mahalaga?

 

Sagot: Oo—Ang pagsunod kay Jesus ang mahalaga. Gayunpaman, ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng isang bagay sa isang tao at isang bagay na medyo naiiba sa iba pa. Ang tanging ligtas na paraan upang malaman kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod kay Jesus ay tuklasin natin kung ano ang sinabi ni Jesus sa Biblia sa anumang katanungan. Yaong mga mapagmahal na sumusunod sa mga utos ni Jesus ay isang araw papasok sa Kanyang kaharian (Apocalipsis 22:14). Ang mga sumusunod sa mga patakaran na gawa ng tao ay maaring mailayo mula sa Kanyang kaharian (Mateo 15:3–9).

4. Ang ilan sa mga kinakailangan ng Diyos ay tila hindi makatuwiran at hindi kinakailangan. Bakit napakahalaga nila?

 

Sagot: Madalas na madama ng mga bata na ang ilan sa mga kinakailangan ng kanilang mga magulang (hal., “huwag maglaro sa kalye”) ay hindi makatuwiran. Ngunit sa paglipas ng mga taon, pasasalamatan ng bata ang mga magulang tungkol dito. Tayo ay “mga anak” sa pakikitungo sa Diyos, sapagkat ang Kanyang mga saloobin ay mas mataas kaysa sa atin tulad ng langit na nasa itaas ng lupa (Isaias 55:8, 9). Kailangan nating magtiwala sa ating mapagmahal na Ama sa langit sa ilang bagay na hindi natin maunawaan at itigil ang “paglalaro sa lansangan” kung ito ay kinakailangan. Hindi Niya ipagkakait ang anumang bagay na mabuti para sa atin (Mga Awit 84:11). Kapag tayo ay tunay na nagmamahal kay Jesus, ibibigay natin sa Kanya ang benepisyo ng pag-aalinlangan at gawin ang Kanyang kalooban kahit hindi natin palaging lubos na maunawaan kung bakit. Ang bagong kapanganakan ay ang susi. Sinasabi ng Biblia na kapag tayo ay ipinanganak na muli, ang pagharap sa sanlibutan ay hindi isang problema sapagkat ang isang taong nabago ay magkakaroon ng tiwala na masayang susundin si Jesus sa lahat ng bagay (1 Juan 5:4). Ang pagtangging sumunod sa Kanya dahil sa hindi malinaw ang mga rason para sa atin ay nagpapakita ng kakulangan ng pagtitiwala sa ating Tagapagligtas.

5. Makikinabang ba ako sa butihing prinsipyo, batas, at mga utos ni Jesus?

 

Sagot: Tiyak! Ang bawat prinsipyo, patakaran, batas, o utos ni Jesus ay nagbibigay ng mga di-kapanipaniwalang pagpapala. Ang pinakamalaking panalo sa loterya sa kasaysayan ay walang kabuluhan kung ikukumpara sa masaganang pagpapala ng Diyos sa Kanyang masunuring mga anak. Narito ang ilan sa mga benepisyo na nagmula sa pagsunod sa mga patakaran ni Jesus:

1. Si Jesus bilang isang personal na kaibigan
2. Si Jesus bilang kasosyo sa negosyo
3. Kalayaan mula sa pagkakasala
4. Kapayapaan ng isip

5. Kalayaan mula sa takot
6. Hindi mailalarawan na kagalakan

8. Ang katiyakan ng isang tahanan sa langit
9. Mas mabuting kalusugan
10. Walang mga “hangovers”

Pag-usapan ang tungkol sa kayamanan! Ang totoong Cristiano ay tumatanggap ng mga benepisyo mula sa kanyang Ama sa langit na kahit ang mga pinakamayaman na tao sa lupa ay hindi makakabili.

6. Tungkol sa mga pamantayan at pamumuhay, mayroon ba akong responsibilidad na hatulan ang ibang tao tungkol sa mga ito?

 

Sagot: Ang pinakamahusay na patakaran na sundin natin ay ang mag-alala tungkol sa ating sariling pamumuhay. Sabi ng Biblia, “Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili“ (2 Corinto13:5). Kapag ang ating pamumuhay ay gaya ng nararapat, ang ating halimbawa ay nagsisilbing tahimik na saksi at hindi natin kailangan na turuan ang sinuman. Siyempre, may mga natatanging responsibilidad ang mga magulang na tulungan ang kanilang mga anak na maunawaan kung paano susundin si Jesus.

7. Ano ang ilan sa mga pinakamalaking panganib para sa mga Cristiano ngayon?

 

Sagot: Kabilang sa pinakamalaking panganib ay ang pagiging hati sa katapatan. Maraming mga Cristiano ang may dalawang pag-ibig na naghahati sa puso: ang pag-ibig para kay Jesus at ang pag-ibig para sa sanlibutan at sa mga makasalanang gawain nito. Maraming nagnanais na makita kung gaano sila kalapit na sumusunod sa mundo at kilalanin pa rin bilang mga Cristiano. Hindi ito uubra. Nagbabala si Jesus na walang sinuman ang “makapaglilingkod sa dalawang panginoon” (Mateo 6:24).

8. Ngunit hindi ba ligalismo na sundin ang mga patakaran ng pag-uugali?

Sagot: Hindi maliban kung ginagawa ito ng isang tao upang maligtas. Ang kaligtasan ay darating lamang bilang isang mapaghimala, libreng kaloob mula kay Jesus. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa (o asal) ay hindi kaligtasan. Gayunpaman, ang pagsunod sa mga pamantayan ng paguugali ni Jesus dahil sa tayo ay ligtas na at mahal natin Siya ay hindi kailanman ligalismo.

9. Ang mga Cristianong pamantayan ba ay may kaugnayan sa kautusan ni Jesus upang ang ating ilaw ay magliwanag?

Sagot: Tunay nga! Sinabi ni Jesus na ang isang tunay na Cristiano ay isang liwanag (Mateo 5:14). Sinabi Niya, “Paliwanagin ninyo nang gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao; upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit” (Mateo 5:16). Hindi ka nakakarinig ng liwanag; nakikita mo ito! Makikita ng mga tao ang isang Cristiano na lumiliwanag sa pamamagitan ng kanyang pag-uugali—pananamit,
pagkain, pakikipag-usap, saloobin, pakikiramay, kadalisayan, kabaitan, at katapatan—at madalas na magtanong tungkol sa gayong paraan ng pamumuhay at maaaring maihatid kay Cristo.

10. Hindi ba ang pamantayang Cristiano ay pang-kultura? Hindi ba ito nagbabago kasabay ng panahon?

Sagot: Maaaring magbago ang mga adwana, ngunit ang mga pamantayan ng Biblia ay mananatili. “Ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman” (Isaias 40:8). Ang iglesya ni Cristo ay dapat manguna, hindi sumusunod. Hindi ito dapat naka-programa sa pamamagitan ng kultura, humanismo, o mga uso sa panahon. Hindi natin dapat dalhin ang iglesya pababa sa mga maling pamantayan ng tao, kundi, itaas sa dalisay na mga pamantayan ni Jesus. Kapag ang isang iglesya ay nabubuhay, nagsasalita, tumitingin, at kumikilos tulad ng sanlibutan, sino ang pupunta dito para sa tulong? Si Jesus ay nagpadala ng isang tawag sa kalangitan sa Kanyang bayan at iglesya, na nagsasabi, “Kaya nga lumabas kayo sa kanila, at humiwalay kayo ... at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at kayo’y aking tatanggapin” (2 Corinto 6:17). Ang iglesya ni Jesus ay hindi dapat gayahin ang sanlibutan, bagkus dapat mapagtagumpayan ito. Ang sanlibutan ay nagwasak ng bilyun-bilyong tao. Ang iglesya ay hindi dapat sumali sa labanan nito. Ang iglesya ay dapat tumindig ng mataas at, may isang tinig na mapagmahal, tatawag sa mga tao na makinig kay Jesus at aabot sa Kanyang mga pamantayan. Kapag ang isang tagapakinig ay umibig kay Jesus at hilingin sa Kanya na kontrolin ang kanyang buhay, gagampanan ng Tagapagligtas ang mga himala na kailangan upang baguhin siya at ligtas siyang tutulungan patungo sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Wala ng ibang daan patungo sa langit.

11. Tiyak na hindi lahat ng pagsasayaw ay masama. Hindi ba sumayaw si David sa harap ng Panginoon?

Sagot: Totoo—hindi lahat ng pagsasayaw ay masama. Si David ay tumalon at nagsayaw sa harap ng Panginoon bilang pagpapahayag ng papuri para sa Kanyang mga pagpapala (2 Samuel 6:14, 15). Nagsasayaw din siya mag-isa. Ang sayaw ni David ay katulad ng sa lumpo na lalaki na lumukso sa kagalakan matapos mapagaling ni Pedro sa pangalan ni Jesus (Mga Gawa 3:8–10). Ang gayong sayawan, o paglukso, ay hinihimok ni Jesus sa mga
inuusig (Lucas 6:22, 23). Ang pagsasayaw ng magkaibang kasarian (na maaaring humantong sa imoralidad at pagkasira ng tahanan) at mahahalay na sayawan (tulad ng mga “strippers”) ay ang mga uri ng sayawan na kinukondena ng Biblia.

12. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga tao na mapanghusga at hinahatulan ang bawat isa?

Sagot: “Huwag humatol upang hindi kayo mahatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo; at sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo” (Mateo 7:1, 2). “Kaya’t wala kang maidadahilan, O tao, maging sino ka man na humahatol, sapagkat sa paghatol mo sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayong mga bagay” (Roma 2:1). Paano ito magiging mas malinaw? Walang dahilan o katuwiran para sa mga Cristiano na hatulan ang sinuman. Si Jesus ang Hukom (Juan 5:22). Kapag nagpapasa tayo ng panghuhusga sa iba, kinukuha natin ang tungkulin ni Cristo bilang hukom at nagiging isang maliit na anti-cristo (1 Juan 2:18)—isang mataimtim na paglingap, talaga!