Wala nang Balikan pa!

PNG SG 27-.png

Aralin 27

Kapag ang “skydiver” ay humakbang sa gilid ng pintuan ng eroplano at tumalon palayo, alam niya na wala nang balikan pa. Siya’y malayo na, at kung kanyang malimutang maikabit ang kanyang “parachute”, walang makapagliligtas sa kanya at tiyak ang kanyang pagbulusok pababa sa isang nakakagimbal na kamatayan. Anong trahedya! Ngunit merong isang bagay na mas masahol pa na maaaring mangyari sa isang tao. Tunay nga, higit na masahol ang dumating sa punto na hindi na makababalik pa sa relasyon mo sa Diyos. Subalit milyun-milyon ang humahantong sa ganitong punto ng hindi nila nalalaman! Posible kaya na isa ka sa kanila? Ano ang kakila-kilabot na kasalanan na maaaring humantong sa ganitong kapalaran? Bakit hindi ito mapapatawad ng Diyos? Para sa isang malinaw at matalas na sagot—subalit puno rin naman ng pagasa—maglaan ng ilang minuto sa kamangha-manghang Aralin na ito.

S27Picture2.jpg

1. Ano ang kasalanang hindi mapapatawad ng Diyos?

 “Kaya’t sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at paglapastangan ay ipatatawad sa mga tao; ngunit ang paglapastangan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad” (Mateo 12:31).

Sagot: Ang kasalanang hindi mapapatawad ng Diyos ay “ang paglapastangan laban sa Banal na Espiritu. ”Pero ano nga ba ang “paglapastangan laban sa Banal na Espiritu?” Maraming magkakaibang paniniwala ang mga tao tungkol sa kasalanang ito. Ang ilan ay naniniwala na ito ay pagpatay; ang ilan, sinusumpa ang Banal na Espiritu; ang ilan, nagpapakamatay; ang ilan, pinapatay ang isang hindi pa isinisilang na bata; ang ilan, isang pagtanggi kay Cristo; ang ilan, isang karumal-dumal, masamang gawain; at iba naman, sumasamba sa maling diyos. Ang susunod na tanong ay magbibigay ng ilang kapaki-pakinabang na ilaw sa mahalagang bagay na ito.

S27Picture3.jpg

Ang pagpatay, bagaman kahila-hilakbot, ay hindi ang kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos.

2. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kasalanan at paglapastangan?

 “Ang bawat kasalanan at paglapastangan ay ipatatawad sa mga tao” (Mateo 12:31).

 

Sagot: Sinasabi sa Biblia na lahat ng uri ng kasalanan at paglapastangan ay ipatatawad. Kaya naman wala sa mga kasalanang nakalista sa unang tanong ang kasalanang hindi mapapatawad ng Diyos. Wala ni isang uri ng paggawa ang kasalanang hindi mapapatawad.

 

Maaari itong magkasalungat, ngunit pareho ng mga sumusunod na pahayag ay totoo:

A. Anumang uri ng kasalanan at kalapastanganan ay mapapatawad.

B. Ang kalapastanganan o kasalanan laban sa Banal na Espiritu ay hindi mapapatawad.

Gumawa si Jesus ng Parehong Pahayag

Gumawa si Jesus ng parehong pahayag sa Mateo 12:31, kung kaya’t walang mali rito. Upang maisaayos ang mga pahayag, dapat nating malaman ang gawain ng Banal na Espiritu.

3. Ano ang gawain ng Banal na Espiritu?

“Kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran, at sa kahatulan. ... Papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan” (Juan 16:8, 13).

Sagot: Ang gawain ng Banal na Espiritu ay upang kumbinsihin tayo sa kasalanan at gabayan tayo sa lahat ng katotohanan. Ang Banal na Espiritu ay ang ahensya ng Diyos para sa pagbabago. Kung wala ang Banal na Espiritu, walang makadarama ng kalungkutan sa kasalanan, o kahit sino man ay hindi kailanman magbalik-loob.

4. Kapag sinumbatan tayo ng Banal na Espiritu sa kasalanan, ano ang dapat nating gawin upang mapatawad?

“Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo’y lilinisin sa lahat ng kalikuan” (1 Juan 1:9).

Sagot: Kapag sinusumbatan tayo ng Banal na Espiritu sa ating mga kasalanan, dapat nating ipahayag ang ating mga kasalanan upang mapatawad. Kapag naipahayag natin ang mga ito, ang Diyos ay hindi lamang nagpapatawad ngunit nililinis din Niya tayo mula sa lahat ng kalikuan. Naghihintay at handa ang Diyos na patawarin ka sa anumang mga kasalanan na maaari mong magawa (Mga Awit 86:5), ngunit kung ito lamang ay iyong maipahayag at talikuran.

S27Picture4.jpg

5. Ano ang mangyayari kung hindi natin ipinahayag ang ating mga kasalanan kapag sinumbatan tayo ng Banal na Espiritu?

“Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa” (Mga Kawikaan 28:13).

Sagot: Kung hindi natin ipapahayag ang ating mga kasalanan, hindi rin mapapatawad ni Jesus ang ating mga kasalanan. Sa gayon, ang anumang kasalanan na hindi natin ipinahayag ay hindi mapapatawad hanggang sa ipahayag natin ito, dahil ang kapatawaran ay laging sumusunod sa paghahayag. Hindi na ito ang nauuna.

Kakila-kilabot na Panganib ng Paglaban sa Banal na Espiritu

Labis na mapanganib ang paglaban sa Banal na Espiritu sapagkat napakadali nitong humantong sa kabuuang pagtanggi sa Banal na Espiritu, na siyang kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos. Dadaan ito sa punto na hindi na babalik pa. Dahil sa ang Banal na Espiritu ang tanging ahensya na ibinigay upang dalhin tayo sa paniniwala, kung patuloy natin Siyang tatanggihan, ang ating kalagayan ay wala nang pag-asa. Ang paksang ito ay napakahalaga na kung saan inilarawan at ipinaliwanag ito ng Diyos sa napakaraming magkakaibang paraan sa Kasulatan. Panoorin ang iba’t ibang paliwanag sa iyong patuloy na pagsasaliksik ng Aralin na ito.

6. Kapag sinumbatan tayo ng Banal na Espiritu sa kasalanan o dinala tayo sa bagong katotohanan, kailan tayo dapat kumilos?

Sagot: Sinasabi ng Biblia:

A.    “Ako’y nagmamadali at hindi naaantala na sundin ang iyong mga utos”  (Mga Awit 119:60).
B.    
“Sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita, at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan” (2 Corinto 6:2).
C.    “At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumindig ka at magpabautismo, at hugasan ang iyong mga kasalanan, na tumatawag sa kanyang pangalan” (Mga Gawa 22:16).

Paulit-ulit na sinasabi ng Biblia na kapag tayo ay sinumbatan sa kasalanan, dapat natin itong ipahayag lahat nang sabay-sabay. At kapag natuto tayo ng bagong katotohanan, dapat natin itong tanggapin ng walang pag-aatubili.

7. Anong mataimtim na babala ang ibinibigay ng Diyos tungkol sa pagsusumamo ng Kanyang Banal na Espiritu?

“Ang aking Espiritu ay hindi laging mananatili sa tao” (Genesis 6:3).

Sagot: Taimtim na binabalaan ng Diyos na ang Banal na Espiritu ay hindi habang panahon na magsusumamo sa isang tao na tumalikod sa kasalanan at sundin ang Diyos.

S27Picture5.jpg

8. Saang punto titigil ang Espiritu Santo sa pagsusumamo sa isang tao?

“Dahil dito ay nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga, sapagkat ... sa kanilang pakikinig ay hindi sila nakakarinig” (Mateo 13:13).

Sagot: Ang Banal na Espiritu ay tumitigil sa pakikipag-usap sa isang tao kapag ang indibidwal na yaon ay naging bingi na sa Kanyang tinig. Inilalarawan ito ng Biblia bilang pandinig ngunit hindi naririnig. Walang silbi ang pagtatakda ng ‘alarm clock’ sa silid ng taong bingi. Hindi niya ito maririnig. Gaya rin naman, ang isang tao na kinundisyon ang sariling hindi marinig ang tunog ng ‘alarm clock’ sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsara nito at hindi pagbangon. Darating ang araw na kung saan ang ‘alarm clock’ ay tuluyan nang namatay at hindi niya na muling maririnig pa.

Huwag Pagsarhan ang Banal na Espiritu

Gayundin sa Banal na Espiritu. Kung patuloy natin Siyang pinagsasarhan, balang araw makikipag-usap Siya sa atin at hindi na natin Siya maririnig pa. Kapag dumating na ang araw na iyon, malungkot na lumalayo sa atin ang Espiritu dahil tuluyan na tayong nabingi sa Kanyang mga pagsusumamo. Nalampasan na natin ang punto na hindi na makababalik pa.

9. Ang Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu, ay nagdadala ng liwanag (Juan 1:9) at matibay na paniniwala (Juan 16:8) sa bawat tao. Ano ang dapat nating gawin kapag natanggap natin ang liwanag na ito mula sa Banal na Espiritu?

“Ngunit ang landas ng matuwid ay parang liwanag ng bukang-liwayway, na sumisikat ng higit at mas maliwanag hanggang maging ganap na araw. Ang daan ng masama ay parang malalim na kadiliman” (Mga Kawikaan 4:18, 19). “Kayo’y lumakad habang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abutin ng dilim” (Juan 12:35).

S27Picture6.jpg

Sagot: Ang palatuntunan ng Biblia ay kapag ang Banal na Espiritu ay nagdala ng liwanag o matibay na paniniwala sa kasalanan, dapat tayong kumilos kaagad—sumunod ng walang pag-aantala. Kung susunod at lalakad tayo sa liwanag habang tinatanggap natin ito, ang Diyos ay patuloy na magbibigay sa atin ng liwanag. Kung tatanggi tayo, kahit ang liwanag na mayroon tayo ay mawawala, at maiiwan tayo sa kadiliman. Ang kadiliman na nagmumula sa paulit-ulit at kahuli-hulihang pagtanggi na sundin ang liwanag ay bunga ng pagtanggi sa Espiritu, at ito’y mag-iiwan sa atin ng kawalang pag-asa.

S27Picture7.jpg

10. Maari kaya na ang bawat kasalanan ay maging kasalanan laban sa Banal na Espiritu?

Sagot: Oo.  Kung tayo ay patuloy na tumanggi na ipagtapat at talikuran ang anumang kasalanan, sa kalaunan ay magiging bingi tayo sa pagsusumamo ng Banal na Espiritu at kaya naman darating sa punto na hindi na makababalik pa. Ang mga sumusunod ay ilang mga halimbawa ng Biblia:

A. Ang hindi mapapatawad na kasalanan ni Judas ay ang kasakiman (Juan 12:6). Bakit? Dahil ba hindi ito kayang patawarin ng Diyos? Hindi! Naging kasalanan itong hindi mapapatawad dahil sa tinanggihan ni Judas na makinig sa Banal na Espiritu at ipahayag ang kanyang kasalanan ng kasakiman. Sa kalaunan nga siya ay naging bingi na sa tinig ng Espiritu.

B. Ang hindi mapapatawad na kasalanan ni Lucifer ay ang pagmamataas at pagmamapuri sa sarili (Isaias 14:12–14). Habang kaya ng Diyos na mapatawad ang mga kasalanang ito, tumanggi si Lucifer na makinig hanggang sa hindi na niya marinig ang tinig ng Espiritu

C. Ang hindi mapapatawad na kasalanan ng mga Fariseo ay ang hindi pagtanggap kay Jesus bilang Mesiyas (Marcos 3:22–30). Sila ay paulit-ulit na kinukumbinsi ng may lalim, at taos-pusong pagsumbat na si Jesus ay ang Mesiyas—Ang Anak na Buhay ng Diyos ng langit. Ngunit pinatigas nila ang kanilang mga puso at nagmatigas na tumanggi na tanggapin Siya bilang Tagapagligtas at Panginoon. Sa wakas nga ay nabingi sa tinig ng Espiritu. At isang araw, pagkatapos ng isang kahanga-hangang himala ni Jesus, sinabi ng mga Fariseo sa karamihan na natanggap ni Jesus ang Kanyang kapangyarihan mula sa diyablo. Si Cristo ay agad na nagsabi sa kanila na ang pagpaparatang na sa diyablo ang Kanyang kapangyarihang gumawa ng himala ay nagpahiwatig na ng punto na hindi na makababalik pa, at nilapastangan ang Banal na Espiritu. Ang Diyos ay maaari, may kasiyahang, magpatawad sa kanila. Ngunit nagsipagtanggi hanggang sa naging tengang bato sa Banal na Espiritu at hindi na maaabot pa.

S27Picture8.jpg

Hindi Natin Mapipili ang Kahihinatnan

Kapag ang Espiritu ay gumagawa ng Kanyang panawagan, maaari nating piliing tumugon o tumanggi, ngunit hindi natin mapipili ang mga kahihinatnan. Ito ay nakatakda. Kung patuloy tayong tumugon, magiging katulad tayo ni Jesus. Ang Banal na Espiritu ay magtatatak, o magmamarka, sa ating noo bilang anak ng Diyos (Apocalipsis 7:2, 3), sa gayon tinitiyak sa atin ang isang dakong kalalagyan sa kaharian ng Diyos sa langit. Gayunpaman, kung patuloy tayong tumanggi na tumugon, napipighati natin ang Banal na Espiritu—at iiwan Niya tayo magpakailanman, tinatakan ang ating wakas.

S27Picture9.jpg

11. Matapos magawa ni Haring David ang isang kahila-hilakbot na doble na kasalanan ng pangangalunya at pagpatay, madalamhating panalangin ang kanyang ipinagdasal?

 “At ang iyong banal na Espiritu sa akin ay huwag mong bawiin” (Mga Awit 51:11).

Sagot: Nagsumamo siya sa Diyos na huwag alisin ang Banal na Espiritu sa kanya. Bakit? Dahil alam ni David kung iniwan siya ng Banal na Espiritu, siya ay tiyak na mapapahamak mula sa sandaling iyon. Alam niya na ang Banal na Espiritu lamang ang maaaring humantong sa kanya sa pagsisisi at pagpapanumbalik, at nanginginig siya sa pag-iisip na maging bingi sa Kanyang tinig. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin ng isa pang dako kung saan ay iniwan ng tuluyan ng Diyos si Efraim sapagkat sumali siya sa kanyang mga diyus-diyosan (Hoseas 4:17) at hindi na makikinig sa Espiritu. Siya ay naging espirituwal na bingi. Ang pinakatrahedyang bagay na pwedeng mangyari sa kahit na sinong tao ay ang tumalikod ang Diyos at iwan siyang mag-isa. Huwag mong hayaan na mangyari ito sa iyo!

12. Anong seryosong utos ang ibinigay ni apostol Pablo sa iglesya sa Tesalonica?

“Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu” (1 Tesalonica 5:19).

Sagot: Ang pagsusumamo ng Banal na Espiritu ay gaya ng apoy na nagniningas sa puso at isip ng isang tao. Ang kasalanan ay may parehong epekto sa Banal na Espiritu na gaya ng tubig na nasa apoy. Habang binabalewala natin ang Banal na Espiritu at nagpapatuloy sa kasalanan, binubuhusan natin ng tubig ang apoy ng Banal na Espiritu. Ang nakamamanghang mga salita ni Pablo sa mga taga-Tesalonica ay magagamit din sa atin ngayon. Huwag buhusan ang apoy ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtanggi na pakinggan ang tinig ng Espiritu. Kung ang apoy ay mamatay, nalampasan na natin ang punto na hindi na makababalik pa.

S27Picture10.jpg

Anumang Kasalanan ay Maaaring Pumatay sa Apoy

Bawat kasalanang hindi ipinahayag o tinalikuran ay maaaring lubusang pumatay sa apoy ng Banal na Espiritu. Ito ay maaaring pagtanggi na panatilihin ang Sabbath—ang ikapitong araw ng Diyos. Maaaring paggamit ng nakalalasing na alak. Maaari itong maging kabiguan na patawarin ang isang nagtaksil o kung hindi man nakasakit sa iyo. Maaaring imoralidad. Maaaring ang pagbibigay ng ikapu ng Diyos. Ang pagtanggi na sundin ang tinig ng Banal na Espiritu sa anumang lugar ay nagbubuhos ng tubig sa apoy ng Banal na Espiritu. Huwag patayin ang apoy. Wala ng mas hihigit pa na trahedya ang maaaring mangyari.

13. Ano ang iba pang nakakagulat na pahayag ang ginawa ni Pablo sa mga mananampalataya sa Tesalonica?

 

“At may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak, sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila’y maligtas. At dahil dito’y pinapadalhan sila ng Diyos ng makapangyarihang pagkalinlang upang maniwala sila sa kasinungalingan, upang mahatulan silang lahat na hindi sumampalataya sa katotohanan, sa halip ay nalugod sa kalikuan” (2 Tesalonica 2:10–12).

Sagot: Napakalakas, nakakagulat na mga salita! Sinabi ng Diyos na ang mga tumanggi na makatanggap ng katotohanan at paniniwala na dinala ng Banal na Espiritu ay—pagkatapos umalis ng Espiritu mula sa kanila—ay makatatanggap ng isang malakas na maling akala upang maniwala na ang pagkakamali ay katotohanan. Pagbulaybulayan natin ito!

S27Picture11.jpg

14. Anong karanasan ang kakaharapin ng mga iilan na nagpadala sa mga malalakas na maling akalang ito sa araw ng paghuhukom?

 

 “Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, ‘Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan, at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?’ At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, ‘Hindi ko kayo kilala kailanman; lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan’ “ (Mateo 7:22, 23).

Sagot: Yaong mga sumisigaw, “Panginoon, Panginoon” ay magigimbal at matitigilan na sila pala ay pinagsarhan. Magiging tiyak sila na naligtas sila. Walang alinlangan na papaalalahanan sila ni Jesus ng mahalagang oras na iyon sa kanilang buhay na kung saan ang Banal na Espiritu ay nagdala ng bagong katotohanan at panunumbat. Ito ay tunay na malinaw na ito ang katotohanan. Pinapanatili silang gising sa gabi habang nakikipagbuno sa isang desisyon. Paanong ang kanilang puso ay nasunog sa kaibuturan nila! At sa wakas, sila ay nagsabing, “Hindi!” Tumanggi silang makinig pa sa Banal na Espiritu. Pagkatapos ay dumating ang isang malakas na maling akala na naging dahilan upang kanilang maramdaman na sila’y ligtas na bagaman mga naligaw. Mayroon pa bang mas hihigit na trahedya?

15. Anong mga natatanging salita ng babala ang ibinigay ni Jesus upang matulungan tayong maiwasan ang paniniwala na tayo ay ligtas na bagaman mga tunay na ligaw?

 

“Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit” (Mateo 7:21).

Sagot: Taimtim na binalaan ni Jesus na hindi lahat ng may pakiramdam ng katiyakan ay papasok sa Kanyang kaharian, sa halip, doon lamang sa mga gumagawa ng Kanyang kalooban. Lahat tayo ay mayroong paghahangad sa katiyakan ng kaligtasan—at nais ng Diyos na iligtas tayo! Gayunpaman, mayroon isang maling kasiguruhan na kumakalat sa ka-Cristianohan ngayon na nangangako ng kaligtasan sa mga tao habang sila ay patuloy na nabubuhay sa kasalanan at nagpapakita ng kawalang anumang pagbabago sa pamumuhay.

S27Picture12.jpg

Nilinaw ni Jesus

Sinabi ni Jesus na ang tunay na katiyakan ay para sa mga gumagawa ng kalooban ng Kanyang Ama. Kapag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at Tagapamahala ng ating buhay, magbabago ang ating mga pamumuhay. Kami ay magiging isang ganap na bagong nilalang (2 Corinto 5:17). Masaya nating susundin ang Kanyang mga utos (Juan 14:15), gawin ang Kanyang kalooban, at masayang susunod kung saan Siya patungo (1 Pedro 2:21). Ang Kanyang kamangha-manghang kapangyarihan sa muling pagkabuhay (Filipos 3:10) binabago tayo ayon sa Kanyang imahe (2 Corinto 3:18). Ang Kanyang maluwalhating kapayapaan ay babaha sa ating buhay (Juan 14:27). Kasama si Jesus na nananahan sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu (Efeso 3:16, 17), kaya nating gawin ang lahat ng bagay (Filipos 4:13) at walang magiging imposible (Mateo 17:20).

Kahanga-hangang Tunay na Katiyakan laban sa Huwad na Katiyakan

Habang sinusunod natin kung saan patungo ang Tagapagligtas, nangangako Siya na walang sinuman ang maaaring kumuha sa atin mula sa Kanyang kamay (Juan 10:28) at ang putong ng buhay ang naghihintay sa atin (Apocalipsis 2:10). Anong nakamamangha, dakila, tunay na seguridad na ibinibigay ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod! Ang katiyakang ipinangako sa ilalim ng kahit na anong kondisyon ay huwad. Ito ay magdadala sa mga tao sa hukuman ng langit, mga tiyak na nag-aakalang ligtas na, kahit ang totoo, ay mga naligaw pala (Mga Kawikaan 16:25).

16. Ano ang mapalad na pangako ng Diyos sa Kanyang tapat na mga tagasunod na kinoronahan Siya na Panginoon ng kanilang buhay?

 

“Na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesu-Cristo. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa, para sa kanyang mabuting kalooban” (Filipos 1:6; 2:13).

Sagot: Purihin ang Diyos! Yaong mga gumagawa kay Jesus na Panginoon at Hari ng kanilang mga buhay ay pinangakuan ng himala ni Jesus na maingat na papanuorin sila hanggang sa Kanyang walang hanggang kaharian. Wala ng mas higit na gaganda pa roon!

17. Anong karagdagang maluwalhating pangako ang ginawa ni Jesus sa ating lahat?

 

“Makinig ka! Ako’y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok; kung diringgin ng sinuman ang aking tinig at buksan ang pinto, ako’y papasok sa kanya, at kakaing kasalo niya, at siya’y kasalo ko” (Apocalipsis 3:20).

Sagot: Nangangako  si Jesus na papasok Siya sa ating buhay kapag binuksan natin ang pinto sa Kanya. Si Jesus ang siyang tumutuktok sa pinto ng iyong puso at isip sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu. Siya—ang Hari ng mga hari at ang Tagapagligtas ng sanlibutan—darating sa iyo para sa regular, mapagmahal na pagbisita at magiliw, mapag-alaga na patnubay at payo. Anong kamangmangan na tayo ay masyadong abala o hindi masyadong interesado na makabuo ng isang magiliw, mapagmahal, at pangmatagalang pakikipagkaibigan kay Jesus. Ang mga malalapit na kaibigan ni Jesus ay wala sa panganib na tanggihan sa araw ng paghuhukom. Personal silang tatanggapin ni Jesus sa Kanyang kaharian (Mateo 25:34).

S27Picture14.jpg
S27Picture15.jpg

18. Magpapasya ka ba ngayon na palaging buksan ang pinto habang kinakatok ni Jesus ang iyong puso at handang sumunod sa kung saan ka Niya dadalhin?

 

Pamamaalam na Salita

Ito ang pangwakas na Aralin sa ating 27 serye. Ang aming magiliw na nais ay magabayan kayo tungo sa presensiya ni Jesus at magmalas ng kagilagilalas na relasyon sa Kanya. Kami ay umaasa na kayo’y lalakad ng malapit sa Panginoon araw-araw at di magtatagal na sasama sa masayang grupo na papasok sa Kanyang pinagpalang kaharian at pagpapakita. Kung tayo’y hindi na muling magtatagpo dito sa lupa, tayo ay sumang-ayon na magtatagpo sa mga alapaap sa dakilang araw na yaon. Pakitawagan o sulatan po kami kung mayroon po kaming maitutulong para sa inyong paglalakbay patungong langit.

- IYONG TUGON?

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Ang Biblia ay nagsasabi na pinatigas ng Diyos ang puso ng Faraon (Exodo 9:12). Mukhang hindi patas iyon. Ano ba ang ibig sabihin nito?

Sagot: Ang Banal na Espiritu ay nakikiusap sa lahat ng mga tao, tulad ng pagsikat ng araw sa bawat isa at sa lahat
(Juan 1:9). Ang parehong araw na nagpatigas sa luwad ay siya ring tumutunaw sa pagkit. Ang Banal na Espiritu ay may iba’t ibang epekto sa ating mga puso depende sa kung paano tayo umugnay sa Kanyang mga pakiusap. Kung tayo ay tumugon, ang puso natin ay palalambutin at tayo ay ganap na mababago (1 Samuel 10:6). Kung
lalabanan natin, titigas ang ating puso (Zacarias 7:12).

Ang Tugon ng Faraon

Sa katunayan, si Faraon ang siyang mismong nagpatigas ng kanyang puso sa paglaban sa Banal na Espiritu (Exodo 8:15, 32; 9:34). Ngunit ang Biblia ay nagsasabi rin na pinatigas ng Diyos ang kanyang puso dahil ang Banal na Espiritu ay patuloy na nagsumamo kay Faraon. Dahil sa patuloy na paglaban ni Faraon, tumigas ang kanyang puso na tulad ng araw na nagpapatigas ng luwad. Kung nakinig si Faraon, ang kanyang puso ay magiging malambot habang ang araw ay lumalambot sa pagkit.

Si Judas at si Pedro

Ang mga alagad ni Cristo na sina Judas at Pedro ay nagpakita ng parehong alituntuning ito. Parehong nagkasala ng matindi. Ang isa ay nagtaksil at ang isa ay tinanggihan si Jesus. Alin ang mas malala? Sinong makapagsasabi? Ang parehas na init ng Banal na Espiritu ay namanhik sa kanila. Si Judas ay nagmatigas, ang kanyang puso ay naging gaya ng bato. Si Pedro, sa kabilang dako, ay bukas-pusong tumanggap sa Banal na Espiritu at ang kanyang puso’y nalusaw. Siya ay nagsising tunay at hindi naglao’y naging isa sa pinakamahusay na mangangaral sa unang iglesya. Pakibasa ang Zacarias 7:12, 13, para sa seryosong babala tungkol sa pagpapatigas ng ating mga puso laban sa pakikinig at pagsunod sa pamamanhik ng Kanyang Espiritu.

2. Ligtas bang humingi ng “mga palatandaan” mula sa Panginoon bago pumili ng pagsunod?

 

Sagot: Sa Bagong Tipan, nagsalita si Jesus laban sa paghingi ng mga palatandaan, na sinasabi, “Humahanap
ng tanda ang isang masama at mapangalunyang lahi” (Mateo 12:39). Nagtuturo siya ng katotohanan at sinusuportahan ito mula sa Lumang Tipan, na siyang Kasulatan na mayroon noon. Kanilang malinaw na naintindihan ang Kanyang sinasabi. Kanila ring nasaksihan ang Kanyang mga himala, ngunit kanilang itinakwil
Siya. Pagkatapos Siya ay nagsabi, “Kung hindi nila pinapakinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila mahihikayat, kahit may isang bumangon mula sa mga patay” (Lucas 16:31). Sinasabi sa atin ng Biblia na subukan
ang lahat sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan (Isaias 8:19, 20). Kung tayo ay mangangakong gawin ang kalooban ni Jesus at sumunod sa Kanyang mga yapak, Siya ay nangangakong tutulong sa atin na mabatid ang totoo
mula sa kamalian (Juan 7:17).

3. Meron bang pagkakataon na hindi makakatulong ang panalangin?

 

Sagot: Oo. Kung ang isang tao ay sadyang sumuway sa Diyos (Mga Awit 66:18) at humihiling pa rin sa Diyos na
pagpalain siya kahit hindi niya balak magbago, ang panalangin ng taong iyon ay hindi lamang walang halaga, ngunit sinabi ng Diyos na ito ay karumal-dumal (Mga Kawikaan 28:9).

4. Nag-aalala ako na maaaring tinanggihan ko ang Banal na Espiritu at hindi mapatawad. Maaari mo ba akong tulungan?

 

Sagot: Hindi mo tinanggihan ang Banal na Espiritu. Maaari mong malaman iyon dahil sa tingin mo ay nabahala ka o nahatulan. Nag-iisa lamang ang Banal na Espiritu na nagdadala sa iyo ng pag-aalala at paniniwala (Juan 16:8–13). Kung iniwan ka ng Banal na Espiritu, walang pag-aalala o matinding paniniwala sa iyong puso. Magalak at purihin ang Diyos! Bigyan mo Siya ng iyong buhay ngayon! At mapanalanging sumunod at sundin Siya sa mga susunod na araw. Bibigyan ka Niya ng katagumpayan (1 Corinto 15:57), pagtitibayin ka (Filipos 2:13), at papanatilihin ka hanggang sa Kanyang pagbabalik (Filipos 1:6).

5. Sa talinghaga ng manghahasik (Lucas 8:5–15), ano ang ibig sabihin ng binhing nahulog sa tabi ng daan at kinain ng mga ibon?

 

Sagot: Ang Biblia ay nagsasabi, “Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakinig,
pagkatapos ay dumating ang diyablo, at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila  sumampalataya at maligtas” (Lucas 8:11, 12). Itinuro ni Jesus na kapag naiintindihan natin kung ano ang hinihiling sa atin ng Banal na Espiritu tungkol sa bagong liwanag mula sa Banal na Kasulatan, dapat natin gawin ito. Kung hindi man, ang diyablo ay magkakaroon ng pagkakataon na alisin ang katotohanan mula sa ating mga isipan.

6. Paano masasabi ng Panginoon na “Hindi ko kayo kilala kailanman” sa mga taong tinutukoy Niya sa Mateo 7: 21–23? Akala ko kilala ng Diyos ang lahat at alam Niya lahat!

 

Sagot: Ang tinutukoy ng Diyos dito ay ang pagkakilala sa isang tao bilang isang personal na kaibigan. Nakikilala
natin Siya bilang isang kaibigan kapag nakikipag-usap tayo sa Kanya araw-araw sa pamamagitan ng pagdarasal at
pag-aaral ng Biblia, pagsunod sa Kanya, at malayang ibahagi sa Kanya ang ating mga kagalakan at kalungkutan
tulad ng isang makalupang kaibigan. Si Jesus ay nagsabi, “Kayo’y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo” (Juan 15:14). Ang mga taong tinutukoy sa Mateo kapitulo 7 ay tatanggihan ang Kanyang Banal na Espiritu. Kanilang niyakap ang isang teolohiyang “kaligtasan sa kasalanan” o “kaligtasan sa pamamagitan ng paggawa”—walang alinman dito ang nangangailangan kay Jesus. Sila ay mga tao na nagtagumpay sa sariling sikap na hindi naglaan ng panahon na maging pamilyar sa Tagapagligtas. Ipinaliwanag Niya na hindi talaga nila Siya makikilala, o makilala sila ni Jesus, bilang Kanyang personal na mga kaibigan.

7. Maaari mo bang ipaliwanag ang Efeso 4:30?

 

Sagot: Ang bersikulo ay nagsasabi, “At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa pamamagitan niya kayo’y tinatakan para sa araw ng pagtubos.” Si Pablo ay malinaw na nagpapahiwatig na ang Banal na Espiritu ay isang persona, sapagkat persona lamang ang maaaring pighatiin. Kahit na higit na mahalaga, kinukumpirma niya na ang Banal na Espiritu ni Cristo ay maaaring mapighati sa aking pagtanggi sa Kanyang mga magiliw na panawagan. Bilang isang panliligaw ay maaaring wakasan magpakailanman sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtanggi ng isang partido sa panloloko ng iba pa, sa gayon ang ating relasyon sa Banal na Espiritu ay maaaring magtapos nang tuluyan sa pamamagitan ng ating paulit-ulit na pagtanggi na tumugon sa Kanyang magiliw na mga panawagan.