Walanang Balikan pa!

Aralin 27

Kapag ang skydiver ay humakbang sa gilid ng pinto ng eroplano at tumalong palayo, alam niya na wala nang balikan pa. Sya’y malayo na, at kung kanyang malimutang maikabit ang kanyang parachute, walang makapagliligtas sa kanya at tiyak ang kanyang pagbulusok pababa sa isang nakakagimbal na kamatayan. Anong trahedya! Ngunit merong isang bagay na mas masahol pa na maaaring mangyari sa isang tao. Tunay nga, higit na masahol ang dumating sa puntong hindi na makakabalik pa sa relasyon mo sa Dios. Subalit milyun-milyon ang humahantong sa ganitong punto ng hindi nila nalalaman! Posible kaya na isa ka sa kanila? Ano kayang kahilahilakbot na kasalanan ang magtutungo sa atin sa ganitong kapalaran? Bakit ito hindi mapapatawad ng Dios? Para sa malinaw at maaarok na kasagutan, subalit puno rin naman ng pag-asa, maglaan ng ilang minuto sa kahalihalinang Study Guide na ito.

1. Ano ang kasalanang hindi mapapatawad?

“Ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipapatawad sa mga tao; datapuwat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipapatawad.” (Mateo 12:31).

Sagot:   Ang kasalanang hindi mapapatawad ay “Ang kapusungan laban sa Banal na Espiritu.” Pero ano nga ba ang “Kapusungan laban sa Banal na Espiritu?” Maraming magkakaibang paniniwala ang mga tao tungkol sa kasalanan. Ang iba’y naniniwala na ito ay pagpatay; Sa iba’y ang pagsusumpa sa Banal na Espiritu; Sa iba’y ang pagpapatiwakal, sa iba’y pagpatay ng hindi pa naisisilang na sanggol; sa iba’y ang pagtatatuwa kay Jesus; sa iba’y, ang karimarimarim, kalagim lagim, sukdulan sa paggawa ng kasamaan; at ang iba’y ang pagsamba sa hindi tunay na dios! Ang

susunod na tanong ay magbibigay ng ilang tulong kaliwanagan sa napakahalagang bagay na ito.

Ang pagpatay, bagaman kahila-hilakbot, ay hindi ang kasalanan na hindi maaaring patawarin ng Diyos.

2. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kasalanan at kapusungan?

“Ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipapatawad sa mga tao” (Matthew 12:31).

 

Sagot: Ang Biblia ay malinaw na lahat ng uri ng kasalanan at kapusungan ay ipapatawad. Kaya naman walang kasalanan ang nakalista sa huling sagot na kasalanan na hindi mapapatawad ng Dios. Walang ni isang uri ng pag gawa ang kasalanang hindi mapapatawad

 

Waring Pagsalungat Oo, waring pagsalungat, ngunit ang parehong pahayag ay tama:

A. Ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipapatawad sa mga tao

B. Ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipapatawad.

Si Jesus ay kapwa nagpahayag ng mga ito sa Matthew 12:31, kung kaya’t walang mali rito. Para sa pagtutugma ng mga pahayag, dapat nating malaman ang gawain ng Banal na Espritu. Siya nga pala, ang salitang, “ghost” ay mula sa, “ghast”, lumang Ingles na salita para sa “espiritu”.

3. Ano nga ba ang gawain ng Banal na Espiritu o Espiritu Santo?

“Kaniyang (Banal na Espiritu) susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol.”, “papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan” (Juan 16:8, 13).

Sagot:   Ang gawain ng Banal na Espiritu ay sumbatan ako tungkol sa kasalanan at upang patnubayan ako sa buong katotohanan. Ang Banal na Espiritu ang ahensya ng pagbabago. Kung wala ang Banal na Espiritu, walang makakaramdam ng kalungkutan para sa kasalanan, o walang sinuman ang magbabago

4. Kailan ako kinukumbinsi ng Banal na Espiritu tungkol sa aking kasalanan? Ano ang nararapat kong gawin upang mapatawad?

“Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan.” (1 Juan 1:9).

Sagot:   Kapag sinusumbatan ng Banal na Espiritu ang mga ating kasalanan, nararapat natin na ipahayag ito upang maipatawad. Kapag ipinahayag koi to, ang Dios ay hindi lamang na papatawarin ako kundi malahimala rin nyang lilinisin ako sa lahat kong kalikuan. Ang Dios ay naghihintay at handang magpatawad sa akin para sa bawat kasalanan maaring aking nagawa. (Psalm 86:5), ngunit kung akin lamang itong ipahahayag at tatalikuran.

5. Anong mangyayari kapag hindi ako nagpahayag ng aking mga kasalanang sinumbatan ng Banal na Espiritu?

“Siyang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa: nguni't ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan.” (Proverbs 28:13).

Sagot:  Kung hindi ko ipahahayag ang aking mga kasalanan, Si Jesus ay hindi mapapawalang sala ang aking mga kasalanan. Kung kaya naman, ang bawat kasalanan na hindi ko ipahahayag ay hindi mapapatawad hangga’t hindi ko ito ipahahayag, sapagkat ang kapatawaran ay palaging kasunod ng pagpapahayag. Hindi kailanman ito mauuna rito.

Ang Teribleng Panganib ng Paglaban sa Banal na Espiritu

Ang paglaan sa Banal na Espiritu ay mapanganib sapagkat ito ay napakadaling magdala sa atin sa pag tanggi ng Banal na Espiritu, na syang kasalanan sa Dios na hindi mapapatawad. Ito’y pagpapa-sa punto na walang balikan. Ang Banal na Espiritu lamang ang siyang ahensya na ibinigay sa akin upang magsumbat, Kung ako ay permanenteng tumanggi sa Kanya, ang aking kalagayan pagkatapos noon ay kawalang pagasa. Ang paksang ito ay napakahalaga na inilarawan at ipinaliwanag ito ng Dios sa napakaraming magkakaibang paraan sa Kasulatan. Panoorin ang iba’t ibang paliwanag sa pagpapatuloy ng pagsasaliksik ng Study Guide na ito.

6. Kapag ang Banal na Espiritu ay sinumbatan ako sa aking kasalanan o ako’y pinatnubayan sa bagong katotohanan, kailan ako dapat na kumilos?

Sagot:   Sinasabi ng Biblia:

A. “Pagkarinig nila sa akin ay tatalimahin nila ako; ang mga taga ibang lupa aymagsisisuko sa akin.” Mga Awit 18:44

B. “Ako'y nagmadali, at hindi ako nagmakupad, na sundin ang iyong mga utos”(Psalm 119:60).

C. “Narito, ngayon ang panahong ukol; narito, ngayon ang araw ng kaligtasan”(2 Corinthians 6:2).

D. “At ngayon bakit ka tumitigil? magtindig ka, at ikaw ay magbautismo, at hugasan moang iyong mga kasalanan, na tumatawag sa kaniyang pangalan” (Acts 22:16).

Ang Biblia ay makailang ulit na nagpahayag na kapag ako ay sinumbatan tungkol sa kasalanan, dapat na ipahayag ko ito kaagad. At kapag ako ay natuto ng ng bagong katotohanan, dapat ko itong tanggapin ng walang pagaatubili.

7. Ano ang seryosong babala na ibinibigay ng Dios tungkol sa pakiusap ng Banal na Espiritu?

“At sinabi ng Panginoon, Ang aking Espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailan man”(Genesis 6:3).

Sagot:   And Dios ay seryosong nagbibigay babala na ang Banal na Espiritu ay hindi habang panahon magsusumamo sa tao na talikuran nito ang kasalanan at sumunod sa Dios.

8. Sa anong punto nga ba hihinto ang Banal na Espiritu na sumamo sa isang tao?

“Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga; sapagka't nangakikinig ay hindi sila nangakakarinig.”(Mateo 13:13).

Sagot:   Ang Banal na Espiritu ay titigil na makipagusap sa isang tao kapag ang indibidwal na yaon ay naging bingi na sa Kanyang tinig. Ang Biblia ay inilarawan ito bilang nangakikinig ngunit hindi nangakaririnig. Walang silbi ang pages-set ng alarm clock sa silid ng taong bingi. Hindi niya ito maririnig. Gaya rin naman, ang isang tao na kinundisyon ang sariling hindi marinig ang tunog ng alarm clock sa pamamagitan ng pulit ulit na pagsara nito at hindi pag bangon. Darating ang araw sa wakas na ang alarm clock ay tutunog at

hindi nya na ito maririnig pa.

Huwag pagsarhan ang Banal na Espiritu

Ito nga ay nasa Banal na Espiritu. Kung akin syang patuloy na pagsasarhan, isang araw Sya ay kakausap sa akin at hindi ko na sya maririnig pa. Kapag dumating ang araw na iyon, ang Espiritu ay malungkot na iiwanan ako sapagkat ako ay naging bingi na sa kanyang mga pagsusumamo. Nalagpasan ko na ang punto na hindi na makababalik pa. Anong tindi at nakakabahalang babala laban sa paglaban sa tinig ng Espiritu!

9. Ang Dios, sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu, ay nagdadala ng liwanag (Juan 1:9) at panunumbat (Juan 16:8) sa bawat tao sa sanlibutan. Ano ang nararapat kong gawin upang aking matanggap ang liwanag mula sa Banal na Espiritu?

“Ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag, na sumisilang ng higit at higit sa sakdal na araw.” (Proverbs 4:18, 19). “Kayo'y magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abutin ng kadiliman: at ang lumalakad sa kadiliman ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo.” (John 12:35).

Sagot:   Ang palatuntunan ng Biblia ay kapag ang Banal na Espiritu ay nagdala ng liwanag o sumbat, dapat akong kumilos kaagad—sumunod ng walang pagaantala. Kung ako’y susunod at lalakad sa liwanag pagkatanggap ko nito, Ang Dios ay patuloy na magbibigay sa akin ng liwanag. Kung ako’y tatanggi, kahit ang aking liwanag ay mawawala, at ako ay maiiwan sa kadiliman. Ang kadilimang darating mula sa patuloy at pinal na pagtanggi na sundin ang liwanag ay resulta ng pagtatakwil sa Banal na Espiritu, at ito’y magiiwan sa atin ng kawalang pag-asa.

10. Maari kaya na ang bawat kasalanan ko ay maging laban sa Banal na Espiritu?

Sagot:   Oo. Kung ako ay patuloy na tatangging magpahayag at talikuran ang bawat kong kasalanan, Sa huli ako ay magiging bingi na sa mga pagtawag ng Banal na Espiritu at kaya naman darating sa puntong hindi na makababalik pa. Ang mga sumusunod ay ilang mga halimbawa ng Biblia:

A. Ang kasalanang hindi mapapatawad ni Judas ay kasakiman (John 12:6). Bakit? Dahil ba hindi kayang patawarin ito ng Dios? Hindi! Naging kasalanan

itong hindi mapapatawad sapagkat tinanggihan ni Judas na makinig sa Banal na Espiritu at ipahayag ang kanyang kasalanan na kasakiman. Sa huli nga sya ay naging bingi sa tinig ng Espiritu.

B. Ang Kasalanang hindi mapapatawad ni Lucifero ay Pagmamataas at Pagmamapuri sa sarili (Isaiah 14:12–14). Kaya ng Dios na patawarin ang mga ito. Maaari sanang mapatawad at malinis si Lucifero, ngunit sya ay tumangging makinig hanggang sa hindi na nya narinig pa ang tinig ng Espiritu.

C. Ang Kasalanang hindi mapapatawad ng mga Pariseo ay ang hindi pagtanggap kay Jesus bilang Mesias(Mark 3:22–30). Sila ay paulit ulit na kinumbinsi ng may lalim, at taos-pusong pagsumbat na si Jesus ay ang Mesias—Ang Anak ng Buhay na Dios ng langit. Ngunit pinatigas nila ang kanilang mga puso at matitigas ang ulong itinangging tanggapin siya bilang Tagapagligtas at Panginoon. Sa wakas nga ay nabingi sa tinig ng Espiritu. At isang araw, pagkatapos ang isa pang dakilang himala ni Jesus, ang mga Pariseo ay nagsabi sa maraming tao na tinanggap ni Jesus ang Kanyang kapangyarihan mula sa Diablo. Si Cristo ay agad na nagsabi sa kanila na ang pagpaparatang na sa Diablo ang Kanyang kapangyarihang gumawa ng himala

ay nagpahiwatig na ng punto na hindi na makababalik pa, at kapusungan sa Banal na Espiritu. Ang Dios ay maaari, may kasiyahang, magpatawad sa kanila Ngunit nagsipagtanggi hanggang sa naging tengang bato sa Banal na Espiritu at hindi na maabot pa.

Hindi ko mapipili ang Kakahinatnan

Kapag ang Espiritu ay umapila, makakapili ako kung ako ay tutugon o tatanggi, ngunit hindi ako makakapili ng mga kahihinatnan. Ito ay nakatakda. Kung ako ay patuloy na tutugon, magiging tulad ako ni Jesus. Ang Banal na Espiritu ay magseselyo, o magtatatak, sa aking noo bilang anak ng Dios (Revelation 7:2, 3), Sa gayo’y magtitiyak sa akin ng isang dakong kalalagyan sa kahiraan ng Dios sa langit. Kung ako naman ay patuloy na tatangging tumugon, aking napipighating palalayuin ang Banal na Espiritu at Kanya nya akong iiwan magpakailanman, at magpapahamak sa pagtatatak sa akin. Anong seryosong babala laban sa pagbabalewala sa Banal na Espiritu!

11. Pagkatapos na teribleng magkasala ng doble si David ng pakikiapid at pagpatay, ano ang nagdadalamhating panalangin nya?

Huwag mong bawiin ang iyong santong Espiritu sa akin.” (Salmo 51:11).

Sagot:    Siya ay nagsumamo sa Dios na huwag nitong bawiin sa kanya ang Banal na Espiritu. Bakit? Pagkat nalalaman ni David na kung ang Banal na Espiritu ay iwanan sya, siya ay mapapahamak mula sa sandaling iyon. Kanyang nalalaman na tanging ang Banal na Espiritu lamang ang makakagabay sa kanya sa pagsisisi at pagsasauli, at siya ay nanginig sa kaisipang maging bingi sa Kanyang tinig. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin ng isa pang dako kung saan ang Dios ay tuluyan nang iniwan si Ephraim sapagkat siya ay sumama sa kanyang mga dios diosan (Hosea 4:17) ayaw ng

making sa Espiritu. Siya ay naging spiritwal na bingi. Ang pinaka trahedyang bagay na pwedeng mangyari sa kahit na sinong tao ay ang magpaiwan at talikuran sya ng Dios na mag-isa, Huwag mong hayaan na mangyari ito sa iyo!

12. Ano ang seryoso at mabigat na habilin ni Pablo na ibinigay nya sa Iglesia ng Tesalonica?

“Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu” (1 Tesalonica 5:19).

Sagot:   Ang pagsusumamo ng Banal na Espiritu ay gaya ng apoy na nagniningas sa puso at isip ng isang tao. Ang kasalanan ay may parehong epekto sa Banal na Espiritu na gaya ng tubig na nasa apoy. Sa pagbalewala ko sa Banal na Espiritu at pagpapatuloy na magkasala, binubuhusan ko ng tubig ang apoy ng Banal na Espiritu. Ang nakamamanghang mga salita ni Pablo sa mga Taga Tesalonica ay magagamit din sa atin ngayon. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu sa pamamagitan ng pagtangging makinig sa tinig ng Espiritu. Kung ang apoy ay mamatay, Akin nang nalagpasan ang puntong hindi na makababalik pa.

Bawat Kasalanan ay Maaaring Pumatay sa Apoy.

Bawat kasalanang hindi ipinahayag o tinalikuran ay maaaring lubusang pumatay sa apoy ng Banal na Espiritu. Ito ay maaaring pagtanggi na sundin ang pag-iingat ng banal na ika-pitong Araw na Sabbath ng Dios. Maaaring ang paggamit ng tabako. Maaaring ang hindi pagpapatawad sa isang nagkanulo o kundi ang nanakit sa iyo Maaaring imoralidad. Maaaring ang pagtatago ng Ikapu. Ang pagtanggi na sumunod sa tinig ng Banal na Espiritu sa anumang lugar ay pagbubuhos ng tubig sa apoy ng Banal na Espiritu. Huwag patayin ang apoy. Wala ng hihigit na trahedya pa ang maaaring mangyari

13. Ano pa ang ibang nakagigimbal, na halos hindi kapani-paniwalang ipinahayag ni Pablo sa mga mananampalatayang taga Tesalonica?

 

At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak; sapagka't hindi nila tinanggap ang pagibig sa katotohanan, upang sila'y mangaligtas. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Dios ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan: Upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. (2 Tesalonica 2:10–12).

Sagot:   Anong makapangyarihan, nakakagimbal na mga salita! Ang Dios ay nagsabi na silang mga ayaw tanggapin ang katotohanan at pagsumbat na dinala ng Banal na Espiritu (pagkatapos na ang Espiritu ay lumayo mula sa kanila) ay padadalhan ng paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila na ang kamalian ay ang katotohanan. Pagusapan ang matinong pagiisip!

14. Ano ang nakakapanlumong karanasan ang haharapin ng ilan na gumawa ng kasamaan sa araw ng paghuhukom?

 

“Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, Kailan ma'y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan.” (Mateo 7:22, 23).

Sagot:   Yaong mga sumisigaw, “Panginoon, Panginoon” ay magigimbal at matitigilan na sila pala ay pinagsarhan. Sila na lubos na nakakatiyak na nakaligtas. At si Jesus nga ay walang pagaalinlangang papaalalahanan sila ng mga napakaimportanteng panahon sa kanilang buhay nan gang Banal na Espiritu ay naghatid ng bagong katotohanan at panunumbat. Ito’y totoong malinaw at maliwanag. Ito’y hindi nagpatulog sa kanila sa gabi, bumagabag

at nakipagbuno para sa isang desisyon. Paanong ang kanilang puso ay nasunog sa kaibuturan nila! At sa wakas, sila ay nagsabing, “Hindi!” at sila ay patuloy na tumangging making sa Banal na Espiritu. At dumating ang paggawa ng kamalian na naging sanhi na kanilang maramdamang sila ay mga naligtas na bagaman mga naligaw. Maaari pa bang mahigitan ang humarap sa ganitong trahedya?

15. Ano ang espesyal na babala na ibinigay ni Jesus upang tulungan tayong huwag maniwalang mga ligtas bagaman mga ligaw?

 

“Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.“ (Matthew 7:21).

Sagot:   Si Jesus ay seryosong nagbabala na hindi lahat ng nagaakalang lubos ang makakapasok sa Kanyang kaharian, kundi, yaon lamang na gumaganap sa Kanyang kalooban. Lahat tayo ay mayroong paghahangad sa katiyakan ng kaligtasan. Ito ay pangangailangang banal. Gayunpaman, mayroong maling inaalok ng katiyakan na umaabot sa Kristiyanismo ngayon

na nangangako sa mga tao ng kaligtasan habang sila ay patuloy na nabubuhay sa kasalanan at nagpapakita ng kawalang anumang pagbabago sa pamumuhay.

Naaalarma ang mga Pastor

Parami ng parami ang mga prominenteng pinuno ng simbahan ang naaalarma na maraming iglesia ang puno ng mga taong nagaakala ng “lubos”, subalit talagang walang pagbabago kay Cristo Jesus. O na sa Kanya ay sumusunod.

Nililinaw ni Jesus ang Hangin

Si Jesus ay nagsabi na ang tunay na katiyakan ay para lamang doon sa mga gumagawa sa kalooban ng Ama. Kapag tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at Hari ng aking buhay, ang aking pamumuhay ay lubhang mababago. Ako ay magiging ganap na bagong nilalang (2 Corinthians 5:17). Masaya kong tutuparin ang kanyang mg autos, na gawin ang kanyang kalooban (John 14:15), at masayang susundan ang kanyang mga hakbang (1 Peter 2:21). Ang pambihirang kapangyarihan ng kanyang pagbabalik (Philippians 3:10) ay magbabago sa akin sa Kanyang larawan (2 Corinthians 3:18). Ang kanyang maluwalhating kapayapaan ay babaha sa aking buhay (John 14:27). Sa pagtahan ni Jesus sa akin sa pamamagitan ng Espiritu (Ephesians 3:16, 17), “Lahat ng mga bagay ay aking magagawa” (Philippians 4:13) at “walang imposible” (Matthew 17:20).

Kahanga-hangang Tunay na Katiyakan vs Huwad na Katiyakan

Sa pagsunod ko sa patnubay ng Tagapagligtas, Kanyang ipinapangako na walang makapagaalis sa akin mula sa kanyang kamay (John 10:28) at ang putong ng buhay na nagaantay para sa akin (Revelation 2:10). Anong nakamamangha, dakila, tunay na seguridad na ibinibigay ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod! Ang katiyakang ipinangako sa ilalim ng kahit na anong kondisyon ay huwad. Ito ay magdadala sa mga tao sa hukuman ng langit, mga tiyak na nagaakalang ligtas na, kahit ang totoo, ay mga naligaw pala. ((Proverbs 16:25).

16. Ano ang pangakong biyaya ng Dios sa mga tapat na sumusunod na kinokoronahan Siyang Panginoon ng kanilang mga buhay?

 

‘Na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo” “Sapagka't Dios ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kaniyang mabuting kalooban.” (Filipos1:6; 2:13).

Sagot:   Purihin ang Dios! Yaong mga gumagawa kay Jesus na Panginoon at Hari ng kanilang mga buhay ay pinangakuan ng himala ni Jesus na maingat na mapapanood sila hanggang sa Kanyang walang hanggang kaharian. Wala ng higit na mas gaganda pa roon!

17. Ano ang mga karagdagang magagandang pangako ni Jesus sa atin?

 

“Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo ko.” (Revelation 3:20).

Sagot:   Si Jesus ay nangako na papasukin ang ating mga buhay kapag ating pinagbuksan Siya ng pinto. Si Jesus ang siyang tumutuktok sa pinto ng iyong puso at isip sa pamamagitan ng kanyang Banal na Espiritu. Sya—ang Hari ng mga hari, ang Tagapagligtas ng sanlibutan—ay matagal na panahon na mula sa pagsisiyasat ng sansinukob upang lumapit sa iyo at sa akin para sa palaging mapagmahal na pagdalaw at palakaibigang, mapagarugang patnubay at pagpapayo. Anong kahibangan, anong di kapanipaniwalang kalamidad, na hindi tayo dapat na maging abala o walang interes na bumuo ng mainit, mapagmahal, at wagas na pakikipagkaibagan kay Jesus. Ang mga malalapit na kaibigan ni Jesus ay walang kapahamakan na itatakwil sa araw ng paghuhukom. Si Jesus ay personal na babatiin tayo sa Kanyang kaharian (Mateo 25:34).

18. Ikaw ba ay magpapasiya na palaging bubuksan ang pinto sa pagkatok ni Jesus sa iyong puso at palaging handang sumunod sa kanyang mga pagpapatnubay?

 

Pamamaalam na Salita

Ito ang pangwakas na Study Guide sa ating 27 serye. Ang aming mapagmahal na nais ay magabayan kayo tungo sa presensya ni Jesus at magmalas ng kagilagigilalas na relasyon sa Kanya. Kami ay umaasa na kayo’y lalakad ng malapit sa Panginoon araw araw at di magtatagal na sasama sa masayang grupo na papasok sa Kanyang pinagpalang kaharian at pagpapakita. Kung tayo’y hindi na muling magtatagpo dito sa lupa, tayo ay sumangayong magtatagpo sa mga alapaap sa dakilang araw na yaon.

Pakitawagan o sulatan po kami kung mayroon po kaming maitutulong sa inyo sa inyong paglalakbay patungong langit.

- SAGOT

 

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Ang Biblia ay nagsasabi na pinatigas ng Dios ang puso ng Faraon (Exodo 9:12). Mukhang hindi patas iyon. Ano ba ang ibig sabihin nito?

Sagot: Ang Banal na Espiritu ay sumasamo sa bawat tao (John 1:9). gaya ng pag sikakat ng araw sa lahat ng tao at bagay. Ang parehong araw na nagpatigas sa luwad ay sya ring tumutunaw sa pagkit. Ang Banal na Espiritu ay may iba’t ibang epekto sa ating mga puso depende sa kung paano tayo umugnay sa Kanyang mga pakiusap. Kung ako ay tumugon, ang puso ko ay palalambutin at ako ay ganap na magbabago (1 Samuel 10:6). Kung aking lalabanan ang Espiritu, ang puso ko ay patitigasin. (Zechariah 7:12).

Ang Tugon ng Faraon

Sa katunayan, ang Faraon ang syang mismong nagpatigas ng kanyang puso sa paglaban sa Banal na Espiritu (Exodus 8:15, 32; 9:34). Ngunit ang Biblia ay nagsasabi rin na pinatigas ng Dios ang kanyang puso dahil ang Banal na Espiritu ay patuloy na nagsumamo sa Faraon. Dahil patuloy na sumalansang ang Faraon, ang kanyag puso ay tumigas gaya ng pagpapatigas ng araw sa luwad. Kung nakinig lamang ang Faraon, ang kanyang puso ay pinalambot gaya ng pagpaplambot ng araw sa pagkit.

Si Judas at si Pedro

Ang mga disipulo ni Cristong sina Judas at Pedro ay nagpakita ng parehong prinsipyo. Parehong nagkasalang lubha. Ang isa ay ipinagkanulo ang isa ay itinatuwa si Jesus. Alin ang mas malala? Sinong makapagsasabi? Ang parehas na init ng Banal na Espiritu ay namanhik sa kanila. Si Jesus ay nagmatigas, ang kanyang puso ay nagging gaya ng bato. Si Pedro, sa kabilang dako, ay bukas-pusong tumanggap sa Banal na Espiritu at ang kanyang puso’y nalusaw. Sya ay nagsising tunay at hindi naglao’y naging isa sa pinaka mahusay na mangangaral sa apostolikong iglesia. Pakibasa ang Zechariah 7:12, 13, para sa seryosong babala tungkol sa pagpapatigas n gating mga puso laban sa pakikinig at pagsunod sa pamamanhik ng Kanyang Espiritu.

2. Ano sa iyong palagay nagtatanong tungkol sa mga “tanda” mula sa Panginoon?

 

Sagot: Sa Bagong Tipan, si Jesus ay talagang nagsalita laban dito. Sabi nya, Isang lahing masama at mapangalunya ay humahanap ng isang tanda.” (Matthew 12:39). Sya ay nagturo ng katotohanan at sumusuporta rito mula sa Lumang Tipan, na syang Kasulatan na mayroon noon. Kanilang malinaw na naintindihan ang Kanyang sinasabi. Kanila ring nasaksihan ang kanyang mga himala, ngunit kanilang itinakwil Siya. Pagkatapos sya ay nagsabi, “Kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mangahihikayat sila, kahit ang isa'y magbangon sa mga patay.” (Luke 16:31).Sinasabi rin sa atin ng Biblia na subukin ng lahat sa pamamagitan ng Kasulatan (Isaiah 8:19, 20). Kung tayo ay mangangakong gawin ang kalooban at sumunod sa Kanyang mga yapak, Sya ay nangangakong tutulong sa atin na mabatid ang totoo mula sa kamalian. (John 7:17).

3. Meron bang pagkakataon na hindi makakatulong ang panalangin?

 

Sagot: Oo. Kung ang isang tao ay nakakaalam na sumuway sa Dios (Psalm 66:18) subalit humiling parin sa Dios na pagpalain sya (kahit wala syang plano na magbago), ang panalangin ng taong iyon ay di lamang mawawalan ng halaga, kundi karumaldumal sabi ng Dios. (Proverbs 28:9).

4. Ako ay labis na nagaalala na baka natatakwil ko na ang Banal na Espiritu at hindi na mapatawad pa. Pwede mo ba akong tulungan?

 

Sagot: Hindi mo naitakwil ang Banal na Espiritu. Malalaman mo iyon dahil nakakaramdam ka ng pagaalala at panunumbat. Tanging ang Banal na Espiritu lamang ang makapagdadala ng pagaalala at panunumbat (John 16:8–13). Kung iniwan ka ng Banal na Espiritu, hindi makakaroon ng alalahanin at panunumbat ang iyong puso. Magsaya at Purihin ang Dios! Ibigay mo sa kanya ang iyong buhay ngayon! At mapanalangining sumunod at tumalima sa Kanya sa mga araw na parating. Bibigyan ka nya ng katagumpayan (1 Corinthians 15:57), itataas ka (Philippians 2:13), at iingatan ka hanggang sa Kanyang muling pagparito (Philippians 1:6).

5. Sa Talinghaga ng Manghahasik (Lucas 8:5-18), ano ang ibig sabihin ng binhing nahulog sa tabi ng daan at kinain ng mga ibon?

 

Sagot: Ang Biblia ay nagsasabi, “Ang binhi ay ang salita ng Dios. At ang mga sa tabi ng daan, ay ang nangakinig; kung magkagayo'y dumarating ang diablo, at inaalis ang salita sa kanilang puso, upang huwag silang magsisampalataya at mangaligtas.” (Luke 8:11, 12). Idinidiin ni Jesus na kapag ating naunawaan ang hinihingi ng Banal na Espiritu na gawin tungkol sa bagong liwanag mula sa Kasulatan, dapat na kumilos tayo kaagad. Kundi, ang Diablo ay magkakaroon ng pagkakataon na alisin ang katotohanan mula sa ating mga pagiisip.

6. Paano masasbi ng Panginoon, “Kailan ma'y hindi ko kayo nangakilala” sa mga taong Kanyang pinatungkulan sa (Mateo 7:21)

 

Sagot: Ang Dios ay tumutukoy dito na kilalanin ng isang tao bilang personal na kaibigan. Makikilala natin Sya bilang kaibigan sa pakikipagusap sa kanya araw araw, sa masayang pagtalima, at malayang pakikibahagi ng kaligayahan at kalungkutan gaya ng sa makalupang kaibigan. Si Jesus ay nagsabi rin, “Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo (John 15:14). Ang mga tao ay pinatungkulan sa Mateo kapitulo 7 ay tumakwil sa Banal na Espiritu. Kanilang niyakap ang isang Teolohiyang kaligtasan na nasa kasalanan o kaligtasan sa pamamagitan ng paggawa—walang alinman dito ang pangangailangan kay Jesus. Sila ay mga matatagumpay na tao na hindi naglaan ng panahon na makipagkilala kay Jesus. Kaya, Kanyang ipinaliwanag na Hindi nya kailanman sila nakikilala o hindi nalalaman bilang kaibigan.

7. Maaari mo bang ipaliwanag ang Mga Taga Efeso 4:30?

 

Sagot: Ang kapitulo ay nagsasabi, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Dios na sa kaniya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos.” Si Pablo ay malinaw na nagpapahiwatig na ang Banal na Espiritu ay isang persona, sapagkat persona lamang ang maaaring ighatiin. Higit pang mahalaga, kanyang ipinagtibay na ang Banal na Espiritu ni Cristo ay maaaring pighatiing palayo sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanyang may pagibig na mga apila.